Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer ska ha följande lydelse.

6 kap.

6 kap. 1 §

Finansinspektionens beslut enligt denna lag överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller återkallelse ska gälla omedelbart.

SFS 2018:814

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
På regeringens vägnarPER BOLUNDErik Eldhagen(Finansdepartementet)
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.