Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18 § marknadsföringslagen (2008:486) ska ha följande lydelse.

18 §

En näringsidkare får i sin reklam direkt eller indirekt peka ut en annan näringsidkare eller dennes produkter bara om jämförelsen
  • 1. inte är vilseledande,
  • 2. avser produkter som svarar mot samma behov eller är avsedda för samma ändamål,
  • 3. på ett objektivt sätt avser väsentliga, relevanta, kontrollerbara och utmärkande egenskaper hos produkterna,
  • 4. inte medför förväxling mellan näringsidkaren och en annan näringsidkare eller mellan deras produkter, varumärken, företagsnamn eller andra kännetecken,
  • 5. inte misskrediterar eller är nedsättande för en annan näringsidkares verksamhet, förhållanden, produkter, varumärken, företagsnamn eller andra kännetecken,
  • 6. i fråga om varor med ursprungsbeteckning alltid avser varor med samma beteckning,
  • 7. inte drar otillbörlig fördel av en annan näringsidkares renommé som är förknippat med näringsidkarens varumärke, företagsnamn eller andra kännetecken eller varans ursprungsbeteckning, och
  • 8. inte framställer en produkt som en imitation eller kopia av en produkt som har ett skyddat varumärke eller företagsnamn.

SFS 2018:1684

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
På regeringens vägnarPER BOLUNDLinda Utterberg(Finansdepartementet)
Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.