Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) ska ha följande lydelse.

13 kap.

13 kap. 2 §

Registret får innehålla uppgifter om dem som har tillstånd eller bedriver verksamhet enligt denna lag.
I registret får behandlas uppgifter om
  • 1. namn eller företagsnamn, person-, samordnings-, registrerings- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, och
  • 2. den verksamhet som tillståndet avser och om villkor som har meddelats för denna.

SFS 2018:1688

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLLars Hedengran(Socialdepartementet)
Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.