Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:2025 Publicerad den 13 december 2018Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrumentUtfärdad den 6 december 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:4, bet. 2018/19:FiU18, rskr. 2018/19:53. föreskrivs att 2 kap. 11 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrumentLagen omtryckt 1992:558. ska ha följande lydelse.2 kap.11 §11 § Senaste lydelse 2010:1009. Ett prospekt ska innehålla all information rörande emittenten och de överlåtbara värdepapperen som är nödvändig för att en investerare ska kunna göra en välgrundad bedömning av emittentens och en eventuell garants tillgångar och skulder, finansiella ställning, resultat och framtidsutsikter samt av de överlåtbara värdepapperen. Informationen ska vara skriven så att den är lätt att förstå och analysera.Ytterligare bestämmelser om den information som ett prospekt ska innehålla finns iprospektförordningen,artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut, ochartikel 29.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarPER BOLUNDAnna Jegnell(Finansdepartementet)