Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § marknadsföringslagen (2008:486) ska ha följande lydelse.

1 §

2 Denna lag har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.
Bestämmelser om marknadsföring finns bl.a. i
 • – socialförsäkringsbalken,
 • – sjölagen (1994:1009),
 • – lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,
 • – lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,
 • – lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas,
 • – lagen (1999:158) om investerarskydd,
 • – lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,
 • – lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
 • – lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
 • – prisinformationslagen (2004:347),
 • – lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler,
 • – försäkringsavtalslagen (2005:104),
 • – lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet,
 • – lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
 • – lagen (2010:510) om lufttransporter,
 • – radio- och tv-lagen (2010:696),
 • – lagen (2010:751) om betaltjänster,
 • – alkohollagen (2010:1622),
 • – konsumentkreditlagen (2010:1846),
 • – lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt,
 • – lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
 • – lagen (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring,
 • – lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar,
 • – lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden,
 • – lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter,
 • – lagen (2016:415) om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner,
 • – lagen (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel,
 • – spellagen (2018:1138),
 • – paketreselagen (2018:1217),
 • – lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,
 • – lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter,
 • – lagen (2019:181) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster, och
 • – lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning.

SFS 2019:420

Denna lag träder i kraft den 21 juli 2019.
På regeringens vägnarARDALAN SHEKARABILinda Utterberg(Finansdepartementet)
Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. 2018/19:237.
Senaste lydelse 2019:182.