Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet3

dels att nuvarande 10 a § ska betecknas 10 b §,

dels att rubriken närmast före 10 a § ska sättas närmast före 10 b §,

dels att det ska införas en ny paragraf, 10 a §, och närmast före 10 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Samarbete och utbyte av information

10 a §

Finansinspektionen ska, i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, i sin verksamhet enligt denna lag samarbeta och utbyta information med
  • – andra behöriga myndigheter, och
  • – Europeiska centralbanken.

SFS 2019:728

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
På regeringens vägnarPER BOLUNDErik Eldhagen(Finansdepartementet)
Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38.
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843.
Senaste lydelse av 10 a § 2014:556.