Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2019:939 Publicerad den 3 december 2019Lag om ändring i lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknadenUtfärdad den 28 november 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. föreskrivs att 2 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden ska ha följande lydelse.2 §2 §Denna lag tillämpas i fråga om tjänster, dock intefinansiella tjänster,elektroniska kommunikationstjänster och tillhandahållande av kommunikationsnät,tjänster på transportområdet,tjänster som tillhandahålls av bemanningsföretag,tjänster som är förbehållna reglerade yrken inom hälso- och sjukvården samt läkemedelstjänster utförda av yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården och som utförs för att bedöma, bibehålla eller återställa patienters hälsotillstånd,audiovisuella tjänster och ljudradiosändningar,tillhandahållande av hasardspel där penningvärden satsas,tjänster som är förenade med offentlig maktutövning,sociala tjänster som rör subventionerat boende, barnomsorg och stöd till permanent eller tillfälligt behövande familjer och enskilda, och som tillhandahålls av eller utförs på uppdrag av stat, kommun eller region, eller av välgörenhetsorganisationer erkända av stat, kommun eller region, ochprivata säkerhetstjänster.Lagen tillämpas inte på skatteområdet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarANNA HALLBERGCarl Magnus Nesser(Utrikesdepartementet)