Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:177 Publicerad den 3 april 2020Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgarantiUtfärdad den 2 april 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:80, bet. 2019/20:FiU38, rskr. 2019/20:192. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU av den 16 april 2014 om insättningsgarantisystem, i den ursprungliga lydelsen. i fråga om lagen (1995:1571) om insättningsgaranti dels att 4, 8 och 24 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 25 §, och närmast före 25 § en ny rubrik av följande lydelse.4 §4 § Senaste lydelse 2016:625. Om en insättning omfattas av garantin, har insättaren rätt till ersättning motsvarande dels insättningens belopp, dels upplupen ränta till den dag då ersättningsrätt inträder.Ersättningen, tillsammans med eventuell utdelning i institutets konkurs för en förlust som enligt denna lag är ersättningsgill, får dock för varje institut uppgå till sammanlagt högst det belopp i svenska kronor som följer av artikel 6.1 och 6.5 i insättningsgarantidirektivet, om inte något annat följer av 4 c §. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om det högsta ersättningsbeloppet.I fråga om insättningar i en filial i ett annat EES-land till ett svenskt institut får det högsta ersättningsbeloppet som avses i andra stycket vara 100 000 euro eller, om landet har fastställt beloppet i nationell valuta i enlighet med artikel 6.5 i insättningsgarantidirektivet, det belopp i den nationella valutan som motsvarar 100 000 euro.Beloppet ska betalas ut i svenska kronor eller i valutan i det land inom EES där kontot finns. Om ett belopp ska räknas om mellan olika valutor, ska den valutakurs tillämpas som gällde dagen för ersättningsrättens inträde.8 §8 § Senaste lydelse 2011:829. Är det fråga om en insättning som omfattas av garantin enligt 3 § första stycket eller andra stycket 1, inträder rätt till ersättning närFinansinspektionen genom ett beslut har funnit atta) en insättning som har förfallit till betalning inte har återbetalats av institutet enligt de rättsliga och avtalsmässiga villkor som är tillämpliga ochb) oförmågan att betala beror på institutets finansiella situation och inte endast är tillfällig, ellerinstitutet försätts i konkurs.Är det fråga om en insättning som omfattas av garantin enligt 3 § andra stycket 2, inträder rätt till ersättning när en behörig myndighet i institutets hemland förklarar att insättningar hos institutet är indisponibla.Ett beslut enligt första stycket 1 ska meddelas inom fem arbetsdagar från det att Finansinspektionen har funnit att de förutsättningar som anges i 1 a är uppfyllda.24 §24 § Senaste lydelse 2016:625. Ändringen innebär att tredje stycket tas bort. Garantimyndighetens och Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Verkställighet25 §25 § Tidigare 25 § upphävd genom 2016:625. Finansinspektionens beslut enligt 8 § första stycket 1 gäller omedelbart.1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020.2. Det som sägs om det högsta ersättningsbeloppets storlek i 4 § andra stycket i den äldre lydelsen ska gälla fram till dess att föreskrifter om beloppet som meddelats av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har trätt i kraft.På regeringens vägnarPER BOLUNDLotta Hardvik Cederstierna(Finansdepartementet)