Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:652 Publicerad den 27 juni 2020Förordning om ändring i förordningen (2013:413) om kosmetiska produkterUtfärdad den 25 juni 2020Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2013:413) om kosmetiska produkter ska ha följande lydelse.12 §12 §Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4, 23, 31, 34 och 35 §§ miljötillsynsförordningen.Bestämmelser om avgifter finns i 27 kap. miljöbalken och i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.På regeringens vägnarLENA HALLENGRENLars Hedengran(Socialdepartementet)