Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:685 Publicerad den 30 juni 2020Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhetUtfärdad den 25 juni 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:157, bet. 2019/20:FöU10, rskr. 2019/20:308. föreskrivs i fråga om lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhetLagen omtryckt 1992:1536. dels att 2 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas sju nya paragrafer, 5 g–5 l §§ och 14 b § och närmast före 5 j § och 14 b § och nya rubriker av följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2017:575. I denna lag avses medkärnteknisk anläggning:a) anläggning för utvinning av kärnenergi (kärnkraftsreaktor),b) annan anläggning i vilken en självunderhållande kärnreaktion kan ske, såsom forskningsreaktor,c) anläggning för utvinning, framställning, hantering, bearbetning, förvaring som avses bli bestående (slutförvaring) eller annan förvaring (lagring) av kärnämne, ochd) anläggning för hantering, bearbetning, lagring eller slutförvaring av kärnavfall,kärnämne:a) uran, plutonium eller annat ämne som används eller kan användas för utvinning av kärnenergi (kärnbränsle) eller förening i vilken sådant ämne ingår,b) torium eller annat ämne som är ägnat att omvandlas till kärnbränsle eller förening i vilken sådant ämne ingår, ochc) använt kärnbränsle som inte har placerats i slutförvar,kärnavfall:a) använt kärnbränsle som har placerats i slutförvar,b) radioaktivt ämne som har bildats i en kärnteknisk anläggning och som inte har framställts eller tagits ur anläggningen för att användas i undervisnings- eller forskningssyfte eller för medicinska, jordbrukstekniska eller kommersiella ändamål,c) material eller annat som har tillhört en kärnteknisk anläggning och blivit radioaktivt förorenat samt inte längre ska användas i en sådan anläggning, ochd) radioaktiva delar av en kärnteknisk anläggning som avvecklas,permanent avstängd kärnkraftsreaktor: en kärnkraftsreaktor där verksamheten med elproduktion har upphört och inte kommer att återupptas eller en reaktor som inte har levererat el till elnätet de senaste fem åren,kärnteknisk utrustning:a) utrustning eller material som särskilt har konstruerats eller ställts i ordning för bearbetning, användning eller framställning av kärnämne, ochb) utrustning eller material som kan användas för framställning av kärnladdningar,radiologisk nödsituation: en plötsligt inträffad händelse soma) inbegriper en strålkälla,b) har medfört eller kan befaras medföra skada, ochc) kräver omedelbara åtgärder, ochgeologiskt slutförvar: en anläggning för slutförvaring som är placerad i en geologisk formation under jordytan och som ska ge isolering från biosfären ava) kärnavfall,b) kärnämne som inte ska användas på nytt, ellerc) annat radioaktivt avfall.5 g §5 g §Det krävs tillstånd från regeringen för att slutligt försluta ett geologiskt slutförvar.Regeringen ska i samband med att tillståndet beviljas besluta om de villkor som ska vara uppfyllda för att förvaret slutligt ska få förslutas.5 h §5 h §Tillståndshavaren ska till regeringen redovisa de åtgärder som har vidtagits med anledning av regeringens beslut enligt 5 g §.5 i §5 i §Om villkoren i beslutet enligt 5 g § är uppfyllda, ska regeringen bestämma den tidpunkt då slutförvaret ska anses vara slutligt förslutet.Statens ansvar för slutligt förslutna geologiska slutförvar5 j §5 j §Efter den tidpunkt som avses i 5 i § ansvarar staten för det geologiska slutförvaret och avfallet.5 k §5 k §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter omvad en ansökan om ett tillstånd till slutlig förslutning enligt 5 g § ska innehålla, ochhur tillståndshavaren ska redovisa åtgärderna enligt 5 h §.5 l §5 l §Den myndighet som regeringen bestämmer ska vidta de åtgärder som behövs för att fullgöra statens skyldigheter enligt 5 j och 14 b §§.Statens sekundära ansvar14 b §14 b §Om det inte finns någon som kan göras ansvarig för att fullgöra skyldigheterna för säkerheten enligt 10 § ansvarar staten till dess att en tillståndshavare kan fullgöra skyldigheterna.Denna lag träder i kraft den 1 november 2020.På regeringens vägnarISABELLA LÖVINLinnéa Klefbäck(Miljödepartementet)