Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:699 Publicerad den 1 juli 2020Förordning om ändring i förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkarUtfärdad den 25 juni 2020Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar dels att 1 och 12 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas två nya paragrafer, 10 a och 12 a §§, och närmast före 10 a och 12 a §§ nya rubriker av följande lydelse.1 §1 §I denna förordning avses med materialåtervinna avfall: detsamma som i 15 kap. 6 § miljöbalken, plastflaska: förpackning som är tillverkad av huvudsakligen polymera material, metallburk: förpackning som är tillverkad av metall, och förpackningsavfall: plastflaskor och metallburkar som är avfall enligt 15 kap 1 § miljöbalken.Uppgifter till Naturvårdsverket10 a §10 a §Den som driver ett retursystem ska senast den 31 mars varje år till Naturvårdsverket lämnauppgifter om vilka producenter som är anslutna till systemet med uppgift om varje producents person- eller organisationsnummer eller, om sådant inte finns, producentens skatteregistringsnummer,i fråga om det förpackningsavfall som hanteras av systemet uppgifter om den mängd som under det närmast föregående kalenderåret hara) samlats in och behandlats i Sverige,b) samlats in utanför Sverige och behandlats i Sverige,c) samlats in i respektive kommun,d) transporterats till ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för behandling, oche) exporterats till ett land utanför EES för behandling,uppgifter, i enlighet med föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 a §, som Naturvårdsverket behövera) för att rapportera till Europeiska kommissionen i enlighet med 74 § förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, ochb) för det digitala system för uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall som avses i 74 a § förordningen om producentansvar för förpackningar.Uppgifter om mängder enligt första stycket ska anges i vikt. Uppgifter enligt första stycket 2 ska specificeras i förpackningsmaterial. Uppgifter enligt första stycket 2 a, b, d och e ska specificeras i hur mycket som har materialåtervunnits, energiåtervunnits, återvunnits på annat sätt eller bortskaffats.12 §12 § Senaste lydelse 2011:41. Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken och 2 kap. 25 § miljötillsynsförordningen.Bestämmelser om straff finns i 29 kap. miljöbalken.Bemyndigande12 a §12 a §Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas enligt 10 a § och hur uppgifterna ska lämnas.1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.2. Bestämmelsen i 10 a § tillämpas första gången i fråga om uppgifter som avser kalenderåret 2021.På regeringens vägnarISABELLA LÖVINLinnéa Klefbäck(Miljödepartementet)