Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:1156Publicerad den 8 december 2020Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrumentUtfärdad den 3 december 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2020/21:24, bet. 2020/21:FiU14, rskr. 2020/21:75. föreskrivs att 6 kap. 1 d § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrumentLagen omtryckt 1992:558. ska ha följande lydelse.6 kap.6 kap.1 d §1 d §Senaste lydelse 2019:415. Finansinspektionen får förbjuda ett offentligt uppköpserbjudande, om erbjudandet strider mot bestämmelserna i denna lag eller lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden eller om det finns skälig anledning att anta att erbjudandet skulle göra det.Finansinspektionen får förbjuda marknadsföring av ett offentligt uppköpserbjudande, om erbjudandet strider mot bestämmelserna i denna lag eller lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden eller om det finns skälig anledning att anta att erbjudandet skulle göra det.Ett förbud som avses i första eller andra stycket ska upphävas om uppköpserbjudandet inte längre strider mot bestämmelserna i denna lag eller lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden eller om det inte längre finns skälig anledning att anta att erbjudandet skulle göra det.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.På regeringens vägnarPER BOLUNDLotta Hardvik Cederstierna(Finansdepartementet)