Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster E-handelslagenFörarbeten2002:562 Prop. 2001/02:150, bet. 2001/02:LU29, rskr. 2001/02:306.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1, Celex 32000L0031). Se även Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).2008:505Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.2009:359Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1, Celex 32000L0031).2010:722Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331.2011:767Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1 Celex 32000L0031).2011:881Prop. 2010/11:135, bet. 2010/11:FiU38, rskr. 2010/11:315.2011:1064Bet. 2010/11:FiU43, rskr. 2011/12:1.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1, Celex 32000L0031).2014:1454Prop. 2013/14:243, bet. 2014/15:CU5, rskr. 2014/15:21.Utfärdad den 6 juni 2002.Utkom från trycket den 14 juni 2002Kommentaren uppdaterad per 1 april 2015 SFS 2014:1454 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 7 § lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster ska ha följande lydelse.Lagens tillämpningsområde1 §1 §Denna lag gäller informationssamhällets tjänster och påbörjande och utövande av verksamhet som rör sådana tjänster. Lagen är inte tillämplig på frågor som rörbeskattning,behandling av personuppgifter,konkurrensbegränsande samarbete mellan företag,notariatverksamhet eller liknande verksamhet i den mån den har direkt samband med myndighetsutövning,verksamhet som innebär att försvara eller som ombud företräda en klient inför domstol, ellerhasardspel där penningvärden satsas.Ang. tillämpningsområdet för direktiv 2000/31/EG, se C-108/09 Ker-Optika (nationellt förbud avseende försäljning av kontaktlinser omfattas, men inte regler om villkoren för leverans). Fråga om relationen mellan direktiv 2000/31 och lagvalsregler C-509/09 och C-161/10 eDate Advertising m.fl., p. 53 ff. Ang. tillämpning av civilrättsliga regler om ansvar för förtal, se C-291/13 Papasavvas m.fl.Definitioner2 §2 §I lagen avses med informationssamhällets tjänster: tjänster som normalt utförs mot ersättning och som tillhandahålls på distans, på elektronisk väg och på individuell begäran av en tjänstemottagare, tjänsteleverantör: fysisk eller juridisk person som tillhandahåller någon av informationssamhällets tjänster, etableringsstat: stat där en tjänsteleverantör har sitt fasta driftställe, tjänstemottagare: fysisk eller juridisk person som använder någon av informationssamhällets tjänster, det samordnade regelområdet: rättsregler med krav på informationssamhällets tjänster och på tjänsteleverantörer i fråga om påbörjande och utövande av verksamhet som rör sådana tjänster, reglerad yrkesverksamhet: yrkesverksamhet som enligt lag eller förordning kräver auktorisation, legitimation eller liknande, EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.Etablering i en medlemsstat utgör såväl existensberättigandet som villkoret för tillämpningen av direktiv 2000/31 C-292/10 G, p. 69 ff. Ang. begreppet informationssamhällets tjänster och kravet på ersättning, se C-291/13 Papasavvas m.fl.Fri rörlighet och tillämpning av svensk rätt 3 §3 §En tjänsteleverantör med en annan etableringsstat än Sverige inom EES har rätt att, utan hinder av svenska regler inom det samordnade regelområdet, tillhandahålla tjänstemottagare i Sverige informationssamhällets tjänster. En domstol eller annan myndighet får dock med stöd av lag vidta en åtgärd som begränsar den fria rörligheten för en sådan tjänst, om det är nödvändigt för att skyddaallmän ordning och säkerhet,folkhälsan, ellerkonsumenter. En sådan åtgärd måste vara riktad mot en bestämd tjänst som skadar eller allvarligt riskerar att skada något av dessa skyddsintressen. Åtgärden måste stå i rimlig proportion till det intresse som skall skyddas. 4 §4 §Innan en sådan åtgärd som avses i 3 § andra stycket får vidtas måste etableringsstaten uppmanas att ingripa. Etableringsstaten och Europeiska gemenskapernas kommission måste även underrättas om att åtgärden kommer att vidtas. I brådskande fall får åtgärden i stället utan dröjsmål anmälas till etableringsstaten och kommissionen, med uppgift om varför saken anses brådskande. Första och andra styckena gäller inte i samband med domstolsförfaranden och brottsutredningar. 5 §5 § Inom det samordnade regelområdet skall svensk rätt gälla för de informationssamhällets tjänster som tillhandahålls av tjänsteleverantörer med Sverige som etableringsstat, även om tjänsterna helt eller delvis riktar sig mot tjänstemottagare i någon annan stat inom EES.6 §6 §Bestämmelserna i 3–5 §§ är inte tillämpliga påtillåtligheten av marknadsföring genom icke begärd e-post,utgivning av elektroniska pengar av sådana aktiebolag eller ekonomiska föreningar som enligt 2 kap. 3 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar undantagits från den lagens bestämmelser,sådana krav för försäkringsverksamhet genom sekundäretablering eller gränsöverskridande verksamhet som avses i avdelning IV i rådets direktiv 92/49/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av lagar och andra författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring samt om ändring av direktiv 73/239/EEG och 88/357/EEG EGT L 228, 11.8.1992, s. 1 (Celex 31992L0049)., senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/36/EG EUT L 81, 20.3.2008, s. 69 (Celex 32008L0036)., och avdelning IV i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 november 2002 om livförsäkringEGT L 345, 19.12.2002, s. 1 (Celex 32002L0083)., senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/19/EG EUT L 76, 19.3.2008, s. 44 (Celex 32008L0019).,sådana krav för obligatoriska skadeförsäkringar som avses i artikel 30.2 i rådets direktiv 92/49/EEG ,avtalsförpliktelser vid konsumentavtal,upphovsrätt och närstående rättigheter, skydd för kretsmönster för halvledarprodukter och industriellt rättsskydd, ellerformkrav för avtal som skapar eller överför rättigheter i fast egendom. Lag (2011:1064). Ang. p. 3 se EGT L 228, 11.8.1992, s. 1 (Celex 31992L0049) – EUT L 81, 20.3.2008, s. 69 (Celex 32008L0036) – EGT L 345, 19.12.2002, s. 1 (Celex 32002L0083) – EUT L 76, 19.3.2008, s. 44 (Celex 32008L0019) – Ang. p. 4 se anm. vid p. 3.7 §7 § Bestämmelserna i 3–5 §§ påverkar inte parters frihet att välja tillämplig lag för sitt avtal eller frågor om tillämplig lag för försäkringsavtal av de slag som avses i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I). Lag (2014:1454). Allmänna informationskrav8 §8 § När en tjänsteleverantör tillhandahåller informationssamhällets tjänster ska leverantören ge information om sitt namn, sin adress i etableringsstaten och sin e-postadress samt i förekommande fallorganisationsnummer,registreringsnummer för mervärdesskatt, ochbehörig tillståndsmyndighet.Om en tjänsteleverantör bedriver reglerad yrkesverksamhet ska informationen även omfatta uppgifter omyrkestitel och den stat där denna erhållits,den yrkesorganisation eller liknande där tjänsteleverantören är registrerad, ochde bestämmelser som är tillämpliga på yrkesverksamheten och sättet att få tillgång till dem.Informationen ska finnas tillgänglig för tjänstemottagare och myndigheter på ett enkelt, direkt och stadigvarande sätt.I fråga om leverantörer av beställ-tv gäller även 2 kap. 1 § radio- och tv-lagen (2010:696). Lag (2010:722). Ang. erforderliga kontaktuppgifter utöver e-postadress, se C-298/07 Bundesverband.9 §9 § Om en tjänsteleverantör vid tillhandahållandet av informationssamhällets tjänster anger priser på varor eller tjänster skall dessa anges klart och otvetydigt. Om skatt och leveranskostnader tillkommer skall detta anges särskilt.Krav i samband med beställning10 §10 § En tjänsteleverantör skall tillhandahålla lämpliga och effektiva tekniska hjälpmedel som gör det möjligt för en tjänstemottagare att upptäcka och rätta till sina eventuella inmatningsfel innan denne gör en beställning.11 §11 §En tjänsteleverantör skall på ett klart och otvetydigt sätt innan en tjänstemottagare gör en beställning informera denne om följande:hjälpmedlen enligt 10 § och de tekniska steg som måste vidtas för att ingå avtal,vilka språk avtal kan ingås på,om avtal arkiveras och om de hålls tillgängliga för tjänstemottagare, samtde yrkesetiska regler eller liknande som tjänsteleverantören har åtagit sig att följa och sättet att få tillgång till dem på elektronisk väg.12 §12 § En tjänsteleverantör skall utan onödigt dröjsmål på elektronisk väg bekräfta mottagandet av en beställning som gjorts på elektronisk väg.Beställningar och bekräftelser skall anses mottagna när adressaten har tillgång till dem.13 §13 § Avtalsvillkor skall göras tillgängliga för tjänstemottagare på ett sätt som gör det möjligt att spara och återskapa dem.14 §14 §Bestämmelserna i 10 och 11 §§ samt 12 § första stycket gäller inte om avtal ingås enbart genom utväxling av e-post eller motsvarande personliga meddelanden.Utanför konsumentförhållanden får parterna komma överens om något annat än vad som anges i 10–12 §§.Påföljder15 §15 § Om en tjänsteleverantör inte ger information i enlighet med 8 och 9 samt 11–13 §§ eller inte tillhandahåller tekniska hjälpmedel enligt 10 § ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29–36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen. Lag (2008:505). Ansvarsfrihet för tjänsteleverantörer i vissa fall 16 §16 § En tjänsteleverantör som överför information som har lämnats av en tjänstemottagare i ett kommunikationsnät, eller som tillhandahåller tillgång till ett sådant nät, skall inte på grund av innehållet i informationen vara skyldig att ersätta skada eller betala sanktionsavgift, under förutsättning att leverantören inteinitierar överföringen,väljer ut mottagaren av informationen, ellerväljer ut eller ändrar informationen.Överföringen och tillhandahållandet enligt första stycket omfattar även sådan automatisk, mellanliggande och tillfällig lagring av information som sker endast för att utföra överföringen, under förutsättning att informationen inte lagras längre än vad som rimligen krävs för överföringen.Ang. det ansvar som åligger en näringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats, se C-324/09 L’Oréal, p. 106 ff. Internetleverantörer har ingen allmän skyldighet att övervaka överförd information C-70/10 Scarlet Extended, gäller även leverantör av plattform för sociala nätverk C-360/10 SABAM. Ang. elektronisk version av tidning, se C-291/13 Papasavvas m.fl.17 §17 §En tjänsteleverantör som överför information som har lämnats av en tjänstemottagare i ett kommunikationsnät skall, för sådan automatisk, mellanliggande och tillfällig lagring som sker endast för att effektivisera vidare överföring till andra tjänstemottagare, inte på grund av innehållet i informationen vara skyldig att ersätta skada eller betala sanktionsavgift, under förutsättning att leverantöreninte ändrar informationen,uppfyller gällande villkor för tillgång till informationen,följer inom branschen vedertagna regler för uppdatering av informationen,inte ingriper i sådan inom branschen vedertagen teknik som används för att få uppgifter om användningen av informationen, ochutan dröjsmål förhindrar vidare spridning av informationen, så snart leverantören får kännedom om att den information som ursprungligen överfördes avlägsnats eller gjorts oåtkomlig, eller om att en domstol eller myndighet har beslutat att så skall ske.18 §18 § En tjänsteleverantör som lagrar information som lämnats av en tjänstemottagare skall inte på grund av innehållet i informationen vara skyldig att ersätta skada eller betala sanktionsavgift, under förutsättning att leverantöreninte känner till att den olagliga informationen eller verksamheten förekommer och, när det gäller skyldighet att ersätta skada, inte är medveten om fakta eller omständigheter som gör det uppenbart att den olagliga informationen eller verksamheten förekommer, ellerså snart han får sådan kännedom eller medvetenhet utan dröjsmål förhindrar vidare spridning av informationen.Vad som sägs i första stycket gäller inte om den tjänstemottagare som lämnat informationen handlar under tjänsteleverantörens ledning eller överinseende.19 §19 § En tjänsteleverantör som överför eller lagrar information för annan får dömas till ansvar för brott som avser innehållet i informationen endast om brottet har begåtts uppsåtligen.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2002:562 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2002. 2008:505 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2008. 2009:359 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2009. 2010:722 Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2010. 2011:767 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2011. 2011:881 Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2011. 2011:1064 Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 2011. 2014:1454 Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2015.