Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Konkurrenslag (2008:579) KonkurrenslagenFörarbeten2008:579Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.2009:1280Prop. 2008/09:231, bet. 2009/10:NU8, rskr. 2009/10:84.2010:642Prop. 2009/10:196, bet. 2009/10:NU24, rskr. 2009/10:326.2011:872Prop. 2010/11:59, bet. 2010/11:NU23, rskr. 2010/11:306.2013:113Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.2014:443Prop. 2013/14:135, bet. 2013/14:NU25, rskr. 2013/14:271.2014:850Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341.2015:402Prop. 2014/15:96, bet. 2014/15:NU16, rskr. 2014/15:237.2016:224Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.2016:966Prop. 2016/17:9, bet. 2016/17:NU6, rskr. 2016/17:19.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/104/EU av den 26 november 2014 om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell rätt för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser, i den ursprungliga lydelsen.2017:696Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.2017:986Prop. 2017/18:15, bet. 2017/18:NU5, rskr. 2017/18:21.Utkom från trycket den 30 juni 2008utfärdad den 18 juni 2008.Kommentaren genomgången per 1 juli 2019Kommentaren uppdaterad per 1 januari 20191 kap.Inledande bestämmelserLagens ändamål m.m.1 §1 § Denna lag har till ändamål att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter.2 §2 § Lagen är inte tillämplig på överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare om lön eller andra anställningsvillkor.3 §3 § I rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tilllämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördragetEGT L 1, 4.1.2003, s. 1 (Celex 32003R0001). och rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationerEUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (Celex 32004R0139). finns bestämmelser av betydelse för tillämpningen av denna lag.EGT L 1, 4.1.2003, s. 1 (Celex 32003R0001) – EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (Celex 32004R0139).4 §4 § Regeringen meddelar föreskrifter om vilka domstolar och andra myndigheter som är konkurrensmyndigheter enligt rådets förordning (EG) nr 1/ 2003, om det inte följer av denna lag. Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler – F (2016:605) i samma ämne.Fråga om kommuns fastighetsöverlåtelse inneburit ett statsstöd enl. EU-rätten till fastighetsköparen R 2010: 119 II.Definitioner5 §5 §I denna lag avses med företag en fysisk eller juridisk person som driver verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur, dock inte till den del verksamheten består i myndighetsutövning. Med företag avses också en sammanslutning av företag.Ang. ekonomisk verksamhet, se C-138/11 Compass-Datenbank (ej fallet för offentlig myndighet som lagrar uppgifter i databas). 6 §6 § Det som i lagen sägs om avtal ska tillämpas även påbeslut av en sammanslutning av företag, ochsamordnade förfaranden av företag.7 §7 §Med primär lantbruksförening avses i denna lag en ekonomisk förening vars medlemmar är enskilda lantbrukare eller andra företag som bedriver jordbruk, trädgårdsverksamhet eller skogsbruk. Om sammanslutningar av sådana företag är medlemmar i föreningen, anses den dock vara primär lantbruksförening endast om sammanslutningarna bara utgörs av lokala sammanslutningar av företag med verksamhet av angivet slag. I lagen (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (2008:579) finns bestämmelser om vad som avses med sådana produkter. Lag (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (2008:579), ändr. g. Lag 2008:591 (bl.a. rubriken).8 §8 §Med taxiföretag avses i denna lag ett företag som tillhandahåller eller utför taxitjänster eller därmed jämförbara transporttjänster. Med beställningscentral avses en gemensam eller fristående funktion som tar emot beställningar och fördelar transportuppdrag mellan taxiföretag. Funktionen kan även utföra sådan verksamhet som har samband därmed. 9 §9 §En företagskoncentration enligt denna lag ska anses uppstå om kontrollen av företag varaktigt förändras till följd avatt två eller flera tidigare självständiga företag slås samman, elleratt antingen en eller flera personer, som redan kontrollerar minst ett företag, eller också ett eller flera företag genom förvärv av värdepapper eller tillgångar, genom avtal eller på annat sätt direkt eller indirekt får kontroll över ett eller flera företag eller delar därav. Bildandet av ett gemensamt företag som på varaktig basis fyller en självständig ekonomisk enhets samtliga funktioner utgör en företagskoncentration enligt första stycket 2. Jfr EU:s koncentrationsförordning anm. vid KonkurrensF (2008:604) 5 § inf. efter denna lag.Lagens disposition10 §10 §Lagen innehåller bestämmelser omförbjudna konkurrensbegränsningar (2 kap.),åtgärder mot konkurrensbegränsningar (3 kap.),företagskoncentrationer (4 kap.),utredning av konkurrensärenden (5 kap.),vite (6 kap.),överklagande (7 kap.), ochhandläggningen i domstol (8 kap.).2 kap.Förbjudna konkurrensbegränsningarKonkurrensbegränsande samarbete mellan företag1 §1 §Sådana avtal mellan företag som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt är förbjudna, om inte annat följer av denna lag.Detta gäller särskilt sådana avtal som innebär attinköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt fastställs,produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begränsas eller kontrolleras,marknader eller inköpskällor delas upp,olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa handelspartner får en konkurrensnackdel, ellerdet ställs som villkor för att ingå ett avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med föremålet för avtalet. Äldre rätt: Ej märkbart konkurrensbegränsande samarbete ang. blomsterförmedling MD 2001:3 – Fråga om tillåtlighet av prislista över alla frekventa artiklar inom VVS-branschen MD 2005:5 – Fråga om otillåtet samarbete: rörbranschen MD 2003:2, bensinbranschen 2005:7, bilbranschen 2008:12.Biltillverkares krav på att regelbunden service under garantitid skulle utföras av vissa auktoriserade verkstäder för att s.k. nybilsgaranti skulle gälla stred mot denna § MD 2012:13 – Regler antagna av Svenska Bilsportförbundet vilka hindrade licensinnehavare att ställa upp som förare eller funktionärer i tävlingar som inte sanktionerats av förbundet ansågs begränsa konkurrensen på marknaden för tävlingar MD 2012:16. EU-rätt: För relevant EU-rättslig praxis hänvisas till EUF-fördraget art. 101. ERD Swedish Transport Workers’ Union mot Sverige (2004, konkurrensbegränsning genom klausul i kollektivavtal).Undantag från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete mellan företag2 §2 § Förbudet i 1 § gäller inte för ett avtal sombidrar till att förbättra produktionen eller distributionen eller till att främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande,tillförsäkrar konsumenterna en skälig andel av den vinst som därigenom uppnås,bara ålägger de berörda företagen begränsningar som är nödvändiga för att uppnå målet i 1, ochinte ger de berörda företagen möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av nyttigheterna i fråga.3 §3 § Från förbudet i 1 § gäller undantag för sådana grupper av avtal (gruppundantag) som avses ilagen (2008:580) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om viss taxisamverkan,lagen (2008:581) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal,lagen (2008:582) om gruppundantag för konkurrensbegränsande specialiseringsavtal,lagen (2008:583) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om forskning och utveckling,lagen (2008:584) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom motorfordonssektorn, ochlagen (2008:586) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring.Om ett enskilt avtal enligt någon av lagarna som räknas upp i första stycket är undantaget från förbudet i 1 § men har följder som är oförenliga med 2 §, får Konkurrensverket besluta att avtalet inte ska omfattas av gruppundantaget. Lag (2017:986). Lagen 2017:986, med ikraftträdande 1 jan. 2018, innehåller även:2. Äldre bestämmelser gäller för företagskoncentrationer som har anmälts till Konkurrensverket före ikraftträdandet.4 §4 §Förbudet i 1 § gäller inte för sådana avtal inom en primär lantbruksförening eller dess dotterföretag som avser samverkan mellan föreningens medlemmar omproduktion, insamling, förädling, försäljning eller därmed sammanhängande verksamhet såsom användandet av gemensamma anläggningar, lagring, beredning, distribution eller marknadsföring i fråga om jordbruksprodukter, trädgårdsprodukter eller skogsprodukter, ellerinköp av varor eller tjänster för sådan verksamhet som avses i 1.Första stycket gäller dock inte avtal som har till syfte eller ger till resultatatt en medlems fria rörlighet på marknaden förhindras eller försvårasa) i fråga om valet av avnämare eller leverantör,b) i fråga om möjligheten att lämna föreningen, ellerc) i annat avseende av motsvarande betydelse, elleratt försäljningspriser direkt eller indirekt fastställs på varor när försäljningen sker direkt mellan medlemmen och tredje man. Ang. tillämpningsområdet för motsvarande bestämmelser inom EG-rätten, se C-137/00 Milk Marque och National Farmers’ Union, p. 57–58 samt T-217/03 och T-245/03 FNCBV/kommissionen, p. 197.5 §5 §Förbudet i 1 § gäller inte för ett skriftligt avtal mellan taxiföretag eller mellan en beställningscentral och taxiföretag om avtaletavser gemensam transportverksamhet genom samverkan i en beställningscentral eller på något annat sätt i syfte att uppnå effektivitetsvinster eller andra sådana ekonomiska fördelar,behövs för att tillgodose det samhälleliga intresset av tillgång till taxiservice, ochomfattar högst 40 taxifordon. Undantag enligt första stycket gäller intetill den del samarbetet avser förfarande eller villkor som innebär eller omfattara) fastställande av gemensamma priser,b) uppdelning av marknader,c) en uppsägningstid för anslutet taxiföretag som överstiger sex månader från uppsägningstillfället eller, i fråga om en ekonomisk förening, villkor att uppsägning inte får göras förrän tidigast efter sex månader eller längre tid från inträdet, ellerd) förbud för anslutet taxiföretag att efter avtalstidens utgång konkurrera med den gemensamma transportverksamheten, ochtill den del det är uppenbart att syftet med den gemensamma transportverksamheten eller intresset av tillgång till taxiservice enligt första stycket 1 och 2 kan tillgodoses utan att samarbetet omfattar ett sådant förfarande eller villkor som avses i 1. Ogiltighet6 §6 § Avtal eller avtalsvillkor som är förbjudna enligt 1 § är ogiltiga. Äldre rätt: Villkor i standardavtal som tillkommit genom påstått förbjudet samordnat förfarande har, när villkoret intagits i följdavtal med tredje man, ej ansetts ogiltigt enligt 7 §; även fråga om begäran om förhandsavgörande av EG-domstolen H 2004: 804.Företags missbruk av en dominerande ställning7 §7 §Missbruk från ett eller flera företags sida av en dominerande ställning på marknaden är förbjudet. Sådant missbruk kan särskilt bestå i attdirekt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköps- eller försäljningspriser eller andra oskäliga affärsvillkor,begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för konsumenterna,tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa handelspartner får en konkurrensnackdel, ellerställa som villkor för att ingå ett avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med föremålet för avtalet. Äldre rätt: Underprissättning MD 2000:2, Eurobonusprogram inom flygbranschen 2001:4, fastställande av tariff för elnät 2002:11, angöringsavgifter utan differentiering mellan olika bussbolag för angöring vid flygplats 2005:27, s.k. mixed bundling avseende fast telefoni och bredband 2005:29, leveransvägran (yttrande från EU-kommissionen) 2007:26 – Fråga i tvist mellan färjeoperatör och kommunalt hamnbolag ang. nedsättning av hamnavgifter om bolaget haft en dominerande ställning H 2008: 120 anm. även vid 4 § lagen om skiljeförfarande och kommunallagen 8:3 c – Fråga om visst förfarande inom bredbandsbranschen utgjort missbruk av dominerande ställning MD 2013:5.Fråga om åläggande för nätbolag att ansluta gatu- och vägbelysningsnät till sitt elnät MD 2010:7 – Ang. kösystem för taxi vid flygplatsterminal MD 2011:2 – En s.k. sorteringsrabatt på försändelser ansågs utgöra missbruk av dominerande ställning MD 2011:14 – Avgift för ”hög service” vid förbeställning av taxi till flygplats ansågs som missbruk av dominerande ställning MD 2011:28 – Fråga om relevant marknad MD 2015:1. EU-rätt: För relevant EU-rättslig praxis hänvisas till EUF-fördraget art. 102.3 kap.Åtgärder mot konkurrensbegränsningarÅläggande1 §1 §Konkurrensverket får ålägga ett företag att upphöra med överträdelser av förbuden i 2 kap. 1 eller 7 § eller i artikel 101 eller 102 i EUF-fördraget. Ett åläggande enligt första stycket gäller omedelbart, om något annat inte bestäms. Lag (2010:642). 2 §2 § Om Konkurrensverket i ett visst fall beslutar att inte meddela ett åläggande enligt 1 §, får ett företag som berörs av överträdelsen väcka talan om ett sådant åläggande. En sådan talerätt gäller dock inte i de fall verket har tillämpat artikel 13 i rådets förordning (EG) nr 1/2003. Lag (2016:224). Lagen 2016:224, med ikraftträdande 1 sept. s.å., innehåller även:2. Mål och ärenden som har inletts i tingsrätt eller hovrätt före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.3. Om huvudförhandling har inletts före ikraftträdandet ska handläggningen i tingsrätten eller hovrätten dock slutföras enligt äldre bestämmelser.3 §3 § Om det finns särskilda skäl, får ett åläggande enligt 1 § meddelas för tiden till dess att frågan slutligt har avgjorts. Domstolen får meddela ett sådant åläggande bara sedan rättegång inletts. Lag (2016:224). Åtagande från företag4 §4 § Har fråga uppkommit om ett företag överträder något av förbuden i 2 kap. 1 eller 7 § eller i artikel 101 eller 102 i EUF-fördraget, kan ett åtagande från företaget ge Konkurrensverket anledning att inte ingripa. Verkets beslut att godta åtagandet får avse en begränsad tid. Så länge beslutet gäller får verket i de avseenden som åtagandet omfattar inte meddela ett åläggande enligt 1 eller 3 §.Konkurrensverket får återkalla ett beslut enligt första stycket omde omständigheter som låg till grund för beslutet har förändrats i något väsentligt avseende,den som beslutet gäller bryter mot något åtagande som har angetts i beslutet, ellerbeslutet grundades på ofullständiga, oriktiga eller vilseledande uppgifter som parterna har lämnat. Lag (2010:642). Konkurrensskadeavgift5 §5 § Domstolen får på talan av Konkurrensverket besluta att ett företag ska betala en särskild avgift (konkurrensskadeavgift), om företaget eller någon som handlar på dess vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet har överträtt förbuden i 2 kap. 1 eller 7 § eller i artikel 101 eller 102 i EUF-fördraget.Avgiften tillfaller staten.Innan Konkurrensverket väcker talan om konkurrensskadeavgift mot ett företag, ska företaget ges tillfälle att yttra sig över verkets utkast till stämningsansökan. Lag (2016:224). Äldre rätt: Ett moderbolag har ansetts skyldigt att betala konkurrensskadeavgift för överträdelse begången av dotterbolag MD 2001:30.Principer när överträdelser av gemenskapsrätten beivras 68/88 kommissionen/Grekland. Ang. allmänna EG-rättsliga principers tillämplighet vid tillämpning av gemenskapsrätten, 5/88 Wachauf, p. 17–19, C-299/95 Kremzow, p. 12, C-292/97 Karlsson m.fl., p. 37, C-94/00 Roquette Frères, p. 25. Ang. rätten till försvar, se C-194/99 P Thyssen Stahl/kommissionen, p. 30–31. Om EG-rätten, Europakonventionen och skönsmässigt utrymme för fastställande av böter, se C-189/02 P Dansk Rørindustri m.fl./kommissionen, p. 215 ff samt C-3/06 P Groupe Danone/kommissionen, p. 87 ff. Ang. principen ne bis in idem, se C-289/04 P Showa Denko/kommissionen, p. 50. Ang. den ekonomiska enhetens princip, se förenade målen C-628/10 P och C-14/11 P Alliance.6 §6 §Konkurrensskadeavgiften får inte överstiga tio procent av företagets omsättning föregående räkenskapsår.Om talan riktas mot flera företag, ska avgiften fastställas särskilt för vart och ett av dem.7 §7 §Konkurrensskadeavgift får inte påförasför åtgärder som omfattas av ett åläggande enligt 1, 2 eller 3 § eller ett förbud enligt 27 eller 30 § som har meddelats vid vite enligt denna lag, för åtgärder som har vidtagits under den tid då ett beslut om att godta åtagande enligt 4 § första stycket har gällt, om åtgärderna är förenliga med beslutet, elleri ringa fall.I fall som avses i första stycket 2 får konkurrensskadeavgift påföras om beslutet har återkallats med stöd av 4 § andra stycket 3. Lag (2009:1280). Åläggande vid vite pga. missbruk av dominerande ställning ansågs ej utgöra hinder för prövning av talan om konkurrensskadeavgift pga. samma missbruk MD 2015:4.8 §8 § Konkurrensskadeavgiften ska bestämmas efter överträdelsens sanktionsvärde.Vid bedömningen av sanktionsvärdet ska det beaktas hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den har pågått.Vid bedömningen av överträdelsens allvar ska särskilt följande beaktas:överträdelsens art, marknadens omfattning och betydelse, ochöverträdelsens konkreta eller potentiella påverkan på konkurrensen på marknaden. 9 §9 § Som försvårande omständigheter vid bedömningen av företagets överträdelse ska det särskilt beaktas:om företaget har förmått annat företag att medverka i överträdelsen, ellerom företaget har haft en ledande roll i överträdelsen.10 §10 § Som förmildrande omständighet vid bedömningen av företagets överträdelse ska det särskilt beaktas om företagets medverkan i överträdelsen har varit begränsad.11 §11 § När konkurrensskadeavgiftens storlek bestäms ska, förutom omständigheter hänförliga till själva överträdelsen, särskilt följande beaktas:om företaget tidigare har överträtt förbuden i 2 kap. 1 eller 7 § eller i artikel 101 eller 102 i EUF-fördraget,om företaget snabbt har upphört med överträdelsen sedan den påtalats av Konkurrensverket, ellerföretagets ekonomiska situation.När konkurrensskadeavgiftens storlek bestäms får den ersättning som företaget betalat i en uppgörelse i godo beaktas som en förmildrande omständighet. Lag (2016:966). Lagen 2016:966, med ikraftträdande 27 dec. s.å., innehåller även:2. Mål om skadestånd som har inletts i tingsrätt eller hovrätt före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.3. Om huvudförhandling har inletts före ikraftträdandet, ska handläggningen i tingsrätten eller hovrätten dock slutföras enligt äldre bestämmelser.Eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift 12 §12 §Konkurrensskadeavgift får efterges för ett företag som har överträtt förbudet i 2 kap. 1 § eller i artikel 101 i EUF-fördraget, om företaget är det första att anmäla överträdelsen till Konkurrensverket och anmälan innehåller sådana uppgifter att verket först genom dessa har tillräckligt underlag för att ingripa mot överträdelsen. När Konkurrensverket redan har tillräckligt underlag för att ingripa mot överträdelsen, får konkurrensskadeavgift efterges för ett företag som överträtt nämnda förbud omföretaget är först med att lämna sådana uppgifter som leder till att det kan klarläggas att överträdelsen förekommit, ellerföretaget på annat sätt i högst väsentlig mån har underlättat utredningen av överträdelsen. Konkurrensskadeavgift får inte efterges för ett företag som har tvingat ett annat företag att delta i överträdelsen. I fall som avses i andra stycket får konkurrensskadeavgift inte heller efterges omett annat företag har fått anstånd enligt 14 a § första stycket och sådana uppgifter som krävs för eftergift har lämnats innan anståndstiden löpt ut, ellerförklaring enligt 15 § har meddelats. Lag (2014:443). Ang. förhållandet mellan ansökan om immunitet framställd till kommissionen och en förenklad ansökan om immunitet som getts in till en nationell konkurrensmyndighet, se C-428/14 DHL Express (Italy) och DHL Global Forwarding (Italy).13 §13 § Konkurrensskadeavgift får fastställas till ett lägre belopp än vad som bort ske med tillämpning av 8–11 §§ för ett företag som har överträtt förbudet i 2 kap. 1 § eller i artikel 101 i EUF-fördraget, om företaget till Konkurrensverket lämnar uppgifter som i väsentlig mån underlättar utredningen av överträdelsen.Vid bedömning av nedsättningens storlek ska det beaktas om något annat företag redan lämnat sådana uppgifter som i väsentlig mån underlättat utredningen. Lag (2010:642). 14 §14 §För att komma i fråga för eftergift enligt 12 § eller nedsättning enligt 13 § ska företaget utöver vad som anges därlämna Konkurrensverket all den information och bevisning om överträdelsen som det har eller får tillgång till, aktivt samarbeta med Konkurrensverket under utredningen av överträdelsen, inte förstöra bevis eller på något annat sätt försvåra framtida eller pågående utredning av överträdelsen, ochnär anmälan görs eller uppgifter lämnas ha upphört eller snarast därefter upphöra med sitt deltagande i överträdelsen. 14 a §14 a § Konkurrensverket får ge ett företag anstånd med att lämna sådana uppgifter som krävs för att konkurrensskadeavgift ska få efterges enligt 12 § första stycket om anmälan innehåller information om vilken produkt överträdelsen avser, vilka andra företag som deltar i överträdelsen och vad överträdelsen syftar till. Om företaget lämnar uppgifterna innan anståndstiden löpt ut, ska uppgifterna anses ha lämnats när anmälan gjordes.Konkurrensverket får ge ett företag anstånd med att lämna sådana uppgifter som krävs för att konkurrensskadeavgift ska få efterges enligt 12 § andra stycket 1. Om företaget lämnar uppgifterna innan anståndstiden löpt ut, ska uppgifterna anses ha lämnats när anstånd begärdes. Lag (2014:443). 15 §15 § På ansökan av ett företag som anmäler en överträdelse av förbudet i 2 kap. 1 § eller i artikel 101 i EUF-fördraget ska Konkurrensverket i ett beslut förklara om förutsättningarna för eftergift enligt 12 § första stycket är uppfyllda. Ett sådant beslut är bindande för verket och domstol i mål enligt 5 §. Lag (2016:224). Avgiftsföreläggande16 §16 §I stället för att väcka talan om konkurrensskadeavgift enligt 5 § får Konkurrensverket förelägga ett företag att betala en sådan avgift (avgiftsföreläggande).Ett sådant föreläggande får meddelas endast om Konkurrensverket bedömer att sakomständigheterna rörande överträdelsen är klara. 17 §17 §Ett avgiftsföreläggande ska innehålla uppgift omdet företag som föreläggandet avser,överträdelsen och de omständigheter som är nödvändiga för att känneteckna den, de bestämmelser som är tillämpliga på överträdelsen, ochden konkurrensskadeavgift som föreläggs företaget.Företaget ska i föreläggandet upplysas om att talan om konkurrensskadeavgift kan väckas, om företaget inte godkänner föreläggandet inom den tid som Konkurrensverket anger.18 §18 § Om ett avgiftsföreläggande godkänns skriftligen av företaget inom den tid som Konkurrensverket anger, får talan enligt 5 § inte väckas. Ett godkännande som inte sker på detta sätt saknar verkan.19 §19 §Ett avgiftsföreläggande som har godkänts ska efter klagan undanröjas under de förutsättningar som anges i 59 kap. 6 § första stycket rättegångsbalken. Det som där sägs om strafföreläggande och den misstänkte gäller då i stället avgiftsföreläggande respektive företag.Den som vill klaga ska göra det skriftligen till Patent- och marknadsdomstolen inom ett år från det att föreläggandet godkändes. I mål om klagan på ett avgiftsföreläggande är Konkurrensverket motpart.Om ett avgiftsföreläggande har undanröjts, får företaget inte därefter åläggas skyldighet att betala en högre konkurrensskadeavgift för samma överträdelse. Lag (2016:224). Preskription20 §20 §Konkurrensskadeavgift får påföras bara om stämningsansökan har delgetts den som anspråket riktas mot inom fem år från det att överträdelsen upphörde. Om det berörda företaget inom denna tid får del av ett beslut om undersökning enligt 5 kap. 3 § eller ges tillfälle att yttra sig över Konkurrensverkets utkast till stämningsansökan, ska tiden i stället räknas från den dag detta skedde. I sådana fall gäller dock att avgift får påföras endast om den som anspråket riktas mot har delgetts stämningsansökan inom tio år från det att överträdelsen upphörde. MD 2012:9.Kvarstad21 §21 §För att säkerställa ett anspråk på konkurrensskadeavgift får domstolen besluta om kvarstad. I ett sådant fall gäller bestämmelserna i 15 kap. rättegångsbalken om kvarstad för fordran. Lag (2016:224). Betalning av konkurrensskadeavgift m.m.22 §22 §Konkurrensskadeavgift ska betalas till Konkurrensverket inom trettio dagar från det att domen vann laga kraft eller avgiftsföreläggandet godkändes eller inom den längre tid som anges i domen eller föreläggandet.Om konkurrensskadeavgiften inte betalas i tid, ska Konkurrensverket lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Verkställighet får ske enligt utsökningsbalkens bestämmelser.23 §23 §En påförd konkurrensskadeavgift faller bort i den mån verkställighet inte har skett inom fem år från det att domen vann laga kraft eller avgiftsföreläggandet godkändes.Näringsförbud24 §24 § I lagen (2014:836) om näringsförbud finns bestämmelser om att näringsförbud kan meddelas för vissa överträdelser av förbudet i 2 kap. 1 § eller i artikel 101 i EUF-fördraget. Lag (2014:850). Skadestånd25 §25 § I konkurrensskadelagen (2016:964) finns bestämmelser om skadestånd för överträdelser av förbuden i 2 kap. 1 och 7 §§ och i artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget. Lag (2016:966). Jfr C-453/99 Courage och Crehan samt C-295/04–C-298/04 Manfredi m.fl.26 §26 § Upphävd g. Lag (2016:224). Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhetRubriken införd g. Lag 2009:1280. 27 §27 §Staten, en kommun eller ett landsting får förbjudas att i en säljverksamhet som omfattas av 1 kap. 5 § första stycket tillämpa ett visst förfarande, om dettasnedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden, ellerhämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens.Förbud får inte meddelas för förfaranden som är försvarbara från allmän synpunkt. En kommun eller ett landsting får även förbjudas att bedriva en viss säljverksamhet i fall som avses i första stycket. En sådan verksamhet får dock inte förbjudas, om den är förenlig med lag. Ett förbud gäller omedelbart, om något annat inte bestäms. Lag (2009:1280). MD 2014:1, 2015:12, 17, 2016:3 (försäljning av mark- och anläggningsentreprenader till externa aktörer).28 §28 §Det som sägs i 27 § gäller även ett förfarande eller en verksamhet i en annan juridisk person om staten, en kommun eller ett landsting direkt eller indirekt har ett dominerande inflytande över den juridiska personen genom ägarskap, finansiell medverkan, gällande regler eller på annat sätt. Det som sägs om staten, en kommun eller ett landsting tillämpas då på den juridiska personen. Lag (2009:1280). 29 §29 §Ett förbud enligt 27 § får även omfatta ett förfarande eller en verksamhet som väsentligen överensstämmer med det förfarande eller den verksamhet som förbjuds. Lag (2009:1280). 30 §30 §Om det finns särskilda skäl för det, får ett förbud enligt 27 § meddelas för tiden till dess att frågan slutligt har avgjorts. Ett sådant förbud får meddelas bara sedan rättegång inletts. Lag (2009:1280). 31 §31 §Har rätten lämnat en talan om förbud enligt 27 § utan bifall, får frågan prövas på nytt, om de omständigheter som låg till grund för avgörandet har förändrats i något väsentligt avseende.Ett förbud enligt 27 § får omprövas, om det finns särskilda skäl för att upphäva eller mildra förbudet. Lag (2009:1280). 32 §32 § Konkurrensverket får väcka talan om förbud enligt 27 § eller omprövning enligt 31 § andra stycket. En talan om omprövning av ett meddelat förbud får också väckas av den som förbudet riktar sig mot.Om Konkurrensverket för ett visst fall beslutar att inte väcka en talan om förbud enligt 27 §, får talan väckas av ett företag som berörs av förfarandet eller av verksamheten. Lag (2016:224). 4 kap.FöretagskoncentrationerFörbud mot företagskoncentrationer m.m.1 §1 §En företagskoncentration som prövas enligt denna lag ska förbjudas, om koncentrationen är ägnad att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Vid prövningen av om en företagskoncentration ska förbjudas ska det särskilt beaktas om den medför att en dominerande ställning skapas eller förstärks. Ett förbud får meddelas endast om inga väsentliga nationella säkerhets- eller försörjningsintressen därigenom åsidosätts. I den utsträckning som bildandet av ett gemensamt företag, som utgör en företagskoncentration enligt 1 kap. 9 § andra stycket, har till syfte eller får till resultat att samordna konkurrensbeteendet hos företag som förblir självständiga, ska vid prövningen av fråga om förbud mot företagskoncentrationen samordningen bedömas enligt 2 kap. 1 och 2 §§. 2 §2 § Om det är tillräckligt för att undanröja de skadliga effekterna av en företagskoncentration, får en part i koncentrationen i stället för förbud enligt 1 § åläggas attavyttra ett företag eller en del av ett företag, ellergenomföra någon annan konkurrensfrämjande åtgärd.Ett åläggande enligt första stycket får inte vara mer långtgående än vad som krävs för att de skadliga effekterna av konkurrensbegränsningen ska undanröjas.3 §3 §Ett förbud mot en företagskoncentration innebär att en rättshandling som utgör en del i företagskoncentrationen eller som har till syfte att genomföra koncentrationen därefter blir ogiltig. Detta gäller dock inte sådana rättshandlingar som utgörs av förvärv som har skett på en reglerad marknad som avses i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en MTF-plattform som avses i 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden eller genom inrop på exekutiv auktion. I sådana fall får förvärvaren i stället åläggas att avyttra det som har förvärvats. Lag (2017:696). 4 §4 § Har fråga uppkommit om förbud enligt 1 § eller åläggande enligt 2 §, kan ett åtagande från en part i företagskoncentrationen medföra att Konkurrensverket lämnar koncentrationen utan åtgärd.5 §5 § Ett beslut av Konkurrensverket att lämna en företagskoncentration utan åtgärd ska även omfatta sådana begränsningar som har direkt anknytning till och är nödvändiga för genomförandet av den anmälda företagskoncentrationen.Anmälan om företagskoncentration6 §6 §En företagskoncentration ska anmälas till Konkurrensverket, omde berörda företagen tillsammans har haft en omsättning föregående räkenskapsår i Sverige som överstiger en miljard kronor, ochminst två av de berörda företagen har haft en omsättning i Sverige föregående räkenskapsår som överstiger 200 miljoner kronor för vart och ett av företagen.Se KonkurrensF (2008:604) 2 och 3 §§, inf. efter denna lag.7 §7 §Om omsättningskravet enligt 6 § 1 är uppfyllt men omsättningen inte överstiger vad som anges i 6 § 2, fårKonkurrensverket ålägga en part i en företagskoncentration att anmäla koncentrationen, när det är påkallat av särskilda skäl, ellerpart eller annan medverkande i en koncentration frivilligt anmäla koncentrationen.8 §8 § Om en företagskoncentration består av flera transaktioner mellan samma personer eller företag, varigenom delar av ett eller flera företag förvärvas, ska vid beräkningen av omsättningen de transaktioner som ägt rum inom en tvåårsperiod behandlas som endast en koncentration.9 §9 §Om anmälningsskyldighet gäller enligt 6 §, ska anmälan göras av den eller dem som förvärvar kontrollen över ett företag eller en del av det. Om koncentrationen innebär att två eller flera företag slås samman, ska koncentrationen anmälas av dessa företag.10 §10 §En anmälan om företagskoncentration får göras så snart part eller någon annan medverkande kan visa att de avser att genomföra en koncentration. En anmälan om företagskoncentration ska göras innan koncentrationen genomförs. Särskild undersökning av företagskoncentration11 §11 §Konkurrensverket ska inom tjugofem arbetsdagar från det att en fullständig anmälan om företagskoncentration har kommit in till verket meddela beslut om att antingen genomföra en särskild undersökning av koncentrationen eller lämna koncentrationen utan åtgärd.Om Konkurrensverket inom fristen i första stycket har mottagit ett åtagande från en part i företagskoncentrationen som syftar till att verket ska lämna koncentrationen utan åtgärd, förlängs fristen till trettiofem arbetsdagar. 12 §12 § Innan fristen enligt 11 § har löpt ut, får en part och någon annan medverkande i en företagskoncentration inte vidta någon åtgärd för att fullfölja koncentrationen. Förbudet gäller inte om Konkurrensverket före fristens utgång beslutar att lämna koncentrationen utan åtgärd.Om det finns särskilda skäl, får Konkurrensverket besluta om undantag från förbudet i första stycket.Om det är nödvändigt för att säkerställa att förbudet i första stycket följs, får Konkurrensverket meddela förbud eller åläggande för parterna eller andra medverkande i företagskoncentrationen. Lag (2014:443). Lagen 2014:443, med ikraftträdande 1 aug. s.å., innehåller även:2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för företagskoncentrationer som har anmälts före ikraftträdandet.Beslut om åtgärd mot företagskoncentrationRubriken har denna lydelse enl. Lag 2017:986. 13 §13 §Om Konkurrensverket har beslutat att genomföra en särskild undersökning ska verket inom tre månader från det att beslutet meddelades besluta om förbud enligt 1 §, om åläggande enligt 2 § eller att lämna företagskoncentrationen utan åtgärd. Ett förbud enligt 1 § eller ett åläggande enligt 2 § får inte meddelas senare än två år efter det att företagskoncentrationen uppkom. Ett förbud enligt 1 § eller ett åläggande enligt 2 § gäller omedelbart, om något annat inte bestäms. Lag (2017:986). 13 a §13 a § Innan fristen enligt 13 § första stycket har löpt ut, får en part och någon annan medverkande i företagskoncentrationen inte vidta någon åtgärd för att fullfölja koncentrationen. Förbudet gäller inte om Konkurrensverket före fristens utgång meddelar ett beslut som avses i 13 § första stycket.Om det finns särskilda skäl, får Konkurrensverket besluta om undantag från förbudet i första stycket.Om det är nödvändigt för att säkerställa att förbudet i första stycket följs, får Konkurrensverket meddela förbud eller åläggande för parterna eller andra medverkande i företagskoncentrationen. Lag (2017:986). 14 §14 §Konkurrensverket får förlänga fristen i 13 § första stycket med högst en månad i sänder, om parterna i koncentrationen samtycker till det. I de fall annan medverkande anmält koncentrationen enligt 7 § 2 krävs även dennes samtycke. Om koncentrationen ägt rum på det sätt som anges i 3 § andra meningen, är förvärvarens samtycke tillräckligt.Om det finns synnerliga skäl, får fristen förlängas utan sådant samtycke som anges i första stycket. Lag (2017:986). 15 §15 §Om Konkurrensverkets beslut om förbud enligt 1 § eller åläggande enligt 2 § överklagas, ska Patent- och marknadsdomstolen avgöra ärendet inom sex månader från det att överklagandet kom in.Den i första stycket angivna fristen får förlängas av domstolen under samma förutsättningar som anges i 14 §. Lag (2017:986). 16 §16 §Om Patent- och marknadsdomstolens beslut överklagas ska Patent- och marknadsöverdomstolen avgöra ärendet inom tre månader från det att tiden för överklagande gick ut.Den i första stycket angivna fristen får förlängas av domstolen under samma förutsättningar som anges i 14 §. Lag (2017:986). 16 a §16 a § [Ny beteckning – 17 § – och lydelse g. Lag (2017:986).] Tillfälligt stopp av löptider för fristerRubriken har denna placering enl. Lag 2017:986. 17 §17 § Konkurrensverket får tillfälligt stoppa löptiden för en frist som anges i 11 § eller 13 § första stycket, om en part i företagskoncentrationen inte har följt ett åläggande enligt 5 kap. 1 § första stycket 1. Fristen börjar löpa igen första arbetsdagen efter det att åläggandet har följts.På begäran av en part i företagskoncentrationen får Konkurrensverket tillfälligt stoppa löptiden för den tidsfrist som anges i 11 § under så många arbetsdagar som verket bestämmer.Konkurrensverkets beslut enligt första stycket kan prövas av domstol i samband med prövningen av ett överklagat beslut om förbud enligt 1 § eller åläggande enligt 2 §. Lag (2017:986). Tidigare beteckning 16 a §. Förutv. 17 § upphävd g. Lag 2017:986. 18 §18 § Upphävd g. (Lag 2017:986). Rättskraft och omprövningRubriken införd g. Lag 2017:986. 19 §19 § Om ett beslut att lämna en företagskoncentration utan åtgärd har grundats på en oriktig uppgift som lämnats av en part eller någon annan medverkande i koncentrationen, får Konkurrensverket besluta att genomföra en särskild undersökning. Lag (2017:986). Förutv. 19 § upphävd g. Lag 2017:986. 20 §20 § Om domstolen efter överklagande har upphävt ett beslut om förbud enligt 1 § eller åläggande enligt 2 §, får frågan prövas på nytt, om en part eller någon annan medverkande i företagskoncentrationen har lämnat oriktiga uppgifter om sakförhållanden av väsentlig betydelse för domstolens beslut.En ansökan om förnyad prövning får göras av Konkurrensverket till Patent- och marknadsdomstolen. Ansökan ska göras inom ett år från det att ärendet slutligt har avgjorts. Lag (2017:986). 21 §21 § Om ett beslut om förbud enligt 1 § eller åläggande enligt 2 § inte längre behövs eller inte längre är lämpligt, får beslutet omprövas av Konkurrensverket på eget initiativ eller på begäran av någon som berörs av beslutet. Lag (2017:986). 5 kap.Utredning av konkurrensärendenUtredning initierad av Konkurrensverket1 §1 §Om det behövs för att Konkurrensverket ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna lag, får verket åläggaett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter, handlingar eller annat,den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken att inställa sig för förhör på tid och plats som verket bestämmer, elleren kommun eller ett landsting som driver verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur att redovisa kostnader och intäkter i verksamheten.Ett åläggande enligt första stycket gäller omedelbart, om något annat inte bestäms. Äldre rätt: Fråga om Konkurrensverket varit berättigat att ålägga en person att inställa sig till förhör hos verket i samband med utredning av misstänkt överträdelse av konkurrenslagen MD 2001:23 (jfr 2001:7); verket har ej varit berättigat att ålägga företag att inkomma med listor över vissa telefonsamtal 2003:9.2 §2 §Vid förhör enligt 1 § första stycket 2 ska utsaga av den som förhörs upptecknas. Utsagan ska läsas upp eller tillfälle ges den förhörde att på annat sätt granska uppteckningen.Uppteckning och granskning ska ske innan förhöret avslutats eller, om förhöret är särskilt omfattande eller behandlar komplicerade sakförhållanden, så snart som möjligt därefter.Den förhörde ska tillfrågas om han eller hon har något att invända mot innehållet i uppteckningen. En invändning som inte medför någon ändring ska antecknas. Efter granskningen får uppteckningen inte ändras.3 §3 §Patent- och marknadsdomstolen får på ansökan av Konkurrensverket besluta att verket får genomföra en undersökning hos ett företag för att utreda om det har överträtt förbuden i 2 kap. 1 eller 7 § eller i artikel 101 eller 102 i EUF-fördraget, omdet finns anledning att anta att en överträdelse har skett, företaget inte rättar sig efter ett åläggande enligt 1 § första stycket 1 eller det annars finns risk för att bevis undanhålls eller förvanskas, ochvikten av att åtgärden vidtas är tillräckligt stor för att uppväga det intrång eller annat men som åtgärden innebär för den som drabbas av åtgärden. Lag (2016:224). Denna bestämmelse ansågs ej omfatta befogenhet för Konkurrensverket att ta med en kopia eller en spegling av ett omfattande digitalt material för granskning i sina egna lokaler MD 2015:15.4 §4 §Ett beslut enligt 3 § får avse även ett annat företag än det som är föremål för utredning, omdet som föreskrivs i 3 § första stycket 1 och 3 är uppfyllt,det finns särskild anledning att anta att bevis finns hos företaget, ochföretaget inte rättar sig efter ett åläggande enligt 1 § första stycket 1 eller det annars finns risk för att bevis undanhålls eller förvanskas.5 §5 § Ett beslut enligt 3 § får avse även bostäder och andra utrymmen som nyttjas av styrelseledamöter och anställda i det företag som är föremål för utredning, omdet som föreskrivs i 3 § 1 och 3 är uppfyllt,det finns särskild anledning att anta att bevis finns hos den som ansökan avser,den som ansökan avser inte rättar sig efter ett åläggande enligt 1 § första stycket 1 eller det annars finns risk för att bevis undanhålls eller förvanskas, ochutredningen avser en allvarlig överträdelse.6 §6 §När Konkurrensverket genomför en undersökning har verket rätt attgranska bokföring och andra affärshandlingar,ta kopior av eller göra utdrag ur bokföring och affärshandlingar,begära muntliga förklaringar direkt på platsen, ochfå tillträde till lokaler, markområden, transportmedel och andra utrymmen.I fråga om elektroniskt lagrad information får åtgärderna i första stycket 1 och 2 genomföras hos Konkurrensverket, om den som undersökningen genomförs hos samtycker till att informationen flyttas till verkets lokaler. Denne har rätt att följa de åtgärder som verket vidtar. Lag (2015:402). Fråga om beslut att ta kopior av handlingar kunde överklagas H 2018: 936.7 §7 §Ett beslut om undersökning får meddelas utan att den som ansökan avser får tillfälle att yttra sig, om det kan befaras att undersökningen annars skulle förlora i betydelse. Beslut enligt första stycket ska sändas endast till Konkurrensverket. När undersökningen börjar ska verket överlämna ett exemplar av beslutet till den hos vilken undersökningen ska genomföras. 8 §8 §Ett beslut om undersökning ska innehålla uppgifter omföremålet för och syftet med undersökningen,tidpunkten när undersökningen ska börja, ochKonkurrensverkets befogenheter enligt 6 § första stycket.Beslut enligt första stycket gäller omedelbart, om rätten inte bestämmer något annat. Lag (2015:402). 9 §9 §Den som Konkurrensverket ska genomföra en undersökning hos har rätt att tillkalla ett juridiskt biträde.I avvaktan på att ett sådant biträde inställer sig får Konkurrensverket inte påbörja undersökningen. Detta gäller dock inte, omundersökningen härigenom onödigt fördröjs, ellerundersökningen har beslutats enligt 7 § första stycket. 10 §10 § Konkurrensverket får begära handräckning av Kronofogdemyndigheten för att genomföra de åtgärder som avses i 6 § första stycket 1, 2 eller 4.Vid handräckning gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhysning. Kronofogdemyndigheten ska dock inte underrätta den som undersökningen ska genomföras hos innan verkställighet sker. Lag (2015:402). 11 §11 § Åtgärder enligt 1 eller 6 § första stycket får inte avse en skriftlig handlingvars innehåll kan antas vara sådant att en advokat eller en advokats biträde inte får höras som vittne om innehållet, ochsom innehas av advokaten eller biträdet eller av den som tystnadsplikten gäller till förmån för.Om Konkurrensverket anser att en viss handling bör omfattas av en undersökning och den som åtgärden avser åberopar att handlingen är skyddad enligt första stycket, ska handlingen omedelbart förseglas och skyndsamt överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen av Konkurrensverket.Domstolen ska utan dröjsmål pröva om handlingen ska omfattas av Konkurrensverkets undersökning. Lag (2016:224). Om advokatsekretess när art. 81 eller 82 EG tillämpas, se 155/79 AM&S Europe, C-550/07 P Akzo Nobel Chemicals och Akcros Chemicals/kommissionen m.fl.12 §12 §Vid åtgärder som Konkurrensverket vidtar enligt 1 eller 6 § första stycket finns det inte någon skyldighet att röja företagshemligheter av teknisk natur. Lag (2015:402). 13 §13 §Den som är uppgiftsskyldig eller är föremål för undersökning enligt denna lag får inte betungas onödigt.Utredning på begäran av EU-kommissionen eller myndighet i annan medlemsstatRubriken har denna lydelse enl. Lag 2010:642. 14 §14 §Bestämmelserna i 1 och 11–13 §§ om inhämtande av uppgifter gäller även när Konkurrensverket vidtar sådana åtgärder på begäran av en konkurrensmyndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen.15 §15 §Bestämmelserna i 3–13 §§ om undersökningar gäller även när Konkurrensverket vidtar sådana åtgärder på begäran av en konkurrensmyndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen.16 §16 §Bestämmelserna i 6 och 9–13 §§ gäller även när Konkurrensverket, på begäran av Europeiska kommissionen, genomför en sådan undersökning som avses i artikel 22.2 i rådets förordning (EG) nr 1/2003. Bestämmelsen i 9 § andra stycket första meningen gäller dock inte om det kan befaras att undersökningen skulle förlora i betydelse, om den inte påbörjas omedelbart.Första stycket gäller även när Konkurrensverket på begäran av kommissionen genomför en sådan undersökning som avses i artikel 12.1 i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Lag (2011:872). 17 §17 §När Europeiska kommissionen har beslutat om en undersökning enligt artikel 20.4 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 eller enligt artikel 13.4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004, får Kronofogdemyndigheten på ansökan av Konkurrensverket besluta om handräckning för att undersökningen ska kunna genomföras.Vid handräckning enligt första stycket tillämpas 10 § andra stycket. Lag (2010:642). Jfr C-94/00 Roquette Frères. Ang. kommissionens motiveringsskyldighet m.m., se C-37/13 P Nexans och Nexans France, C-583/13 Deutsche Bahn m.fl.18 §18 §Frågor om förhandsgodkännande enligt artikel 21.3 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 prövas av Patent- och marknadsdomstolen på ansökan av Konkurrensverket.Om beslut om förhandsgodkännande meddelats enligt första stycket, gäller bestämmelserna i 17 § om handräckning. Lag (2016:224). Se C-94/00 Roquette Frères.Rättslig hjälp åt myndighet i annan stat19 §19 § Konkurrensverket får meddela ett åläggande enligt 1 §, om det begärs av en myndighet i en stat med vilken Sverige har ingått en överenskommelse om rättslig hjälp i konkurrensärenden. Om åläggande meddelas ska bestämmelserna i 11–13 §§ gälla.20 §20 § Efter en begäran av en myndighet i en stat med vilken Sverige har ingått en överenskommelse om rättslig hjälp i konkurrensärenden får Patent- och marknadsdomstolen på ansökan av Konkurrensverket besluta att verket får genomföra en undersökning hos ett företag eller någon annan för att bistå den andra staten med att utreda om någon har överträtt den statens konkurrensregler, omdet som föreskrivs i 5 § 1–3 är uppfyllt, ochdet förfarande som utreds är av ett slag som vid tillämpningen av denna lag eller Europeiska unionens konkurrensregler skulle ha innefattat en överträdelse av förbuden i 2 kap. 1 eller 7 § eller i artikel 101 eller 102 i EUF-fördraget, om något av dessa regelverk hade tillämpats på förfarandet.I fall som avses i första stycket gäller bestämmelserna i 6–13 §§. Lag (2016:224). 6 kap.ViteFöreläggande av vite1 §1 § Följande beslut får förenas med vite:åläggande enligt 3 kap. 1, 2 eller 3 §,förbud enligt 3 kap. 27 eller 30 §,förbud enligt 4 kap. 1 §,åläggande enligt 4 kap. 2 eller 3 §,förbud eller åläggande enligt 4 kap. 12 § tredje stycket eller 13 a § tredje stycket, ochåläggande enligt 5 kap. 1 §.Ett beslut om undersökning enligt 5 kap. 3 eller 20 § får förenas med vite. Konkurrensverket får förena ett beslut om fullgörande av skyldigheter enligt 4 kap. 6 § eller 7 § 1 med vite.Konkurrensverket får förena ett beslut att godta ett åtagande som har lämnats enligt 3 kap. 4 § första stycket eller enligt 4 kap. 4 § med vite. Ett sådant beslut gäller omedelbart, om något annat inte bestäms. Lag (2017:986). Jfr Lag (1985:206) om viten inf. under FörvProc (slutet).Utdömande av vite2 §2 § En talan om att döma ut vite som har förelagts med stöd av denna lag förs av Konkurrensverket. I fråga om vite som har förelagts på talan av ett företag får talan om att döma ut vitet föras även av det företaget. Lag (2016:224). 7 kap.Överklagande1 §1 § Beslut av Konkurrensverket i följande frågor får överklagas till Patent- och marknadsdomstolen:åtgärder enligt 2 kap. 3 § andra stycket,ålägganden som verket har meddelat enligt 3 kap. 1 § första stycket eller 3 §,beslut enligt 3 kap. 4 § andra stycket.förbud enligt 4 kap. 1 §,ålägganden enligt 4 kap. 2 §,förbud eller ålägganden enligt 4 kap. 12 § tredje stycket eller 13 a § tredje stycket,beslut enligt 4 kap. 14 eller 21 §,ålägganden enligt 5 kap. 1 §, ochåterkallelser av undantag enligt artikel 29.2 i rådets förordning (EG) nr 1/2003.Andra beslut av Konkurrensverket enligt denna lag får inte överklagas. Lag (2017:986). Överklagande av interimistiskt åläggande i fråga om tilldelning av taxifiler på Arlanda bifölls ej MD 2010:5.2 §2 § Beslut av Patent- och marknadsdomstolen enligt 3 kap. 30 § får överklagas särskilt. Lag (2017:986). 8 kap.Handläggningen i domstolBehörig domstolRubriken införd g. Lag 2016:224. 1 §1 § Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål omåläggande som avses i 3 kap. 2 §,konkurrensskadeavgift enligt 3 kap. 5 §,kvarstad enligt 3 kap. 21 §,förbud som avses i 3 kap. 27 och 31 §§ och 32 § andra stycket, ochutdömande av vite enligt 6 kap. 2 §. Lag (2017:986). Tillämpligt regelsystemRubriken har denna placering enl. Lag 2016:224. 2 §2 § Bestämmelserna i rättegångsbalken om tvistemål där förlikning om saken inte är tillåten tillämpas i mål som avses i3 kap. 2, 5, 27 och 31 §§ och 32 § andra stycket, och3 kap. 21 §, även om någon talan inte väckts.Bestämmelserna i lagen (1996:242) om domstolsärenden tillämpas i ärenden som inleds genom en ansökan till Patent- och marknadsdomstolen. Lag (2017:986). 3 §3 §I mål om undanröjande av godkänt avgiftsföreläggande enligt 3 kap. 19 § tillämpas följande bestämmelser.Vid handläggningen i Patent- och marknadsdomstolen tillämpas 52 kap. 2, 3 och 5–12 §§ rättegångsbalken. Bestämmelser som avser hovrätt gäller då i stället för Patent- och marknadsdomstolen.I fråga om överklagande av Patent- och marknadsdomstolens beslut med anledning av klagan på avgiftsföreläggande gäller 49 och 52 kap. rättegångsbalken. Det som där sägs om hovrätten gäller i stället Patent- och marknadsöverdomstolen.Domstolen får besluta att ett avgiftsföreläggande tills vidare inte får verkställas. Lag (2016:224). 4 §4 § Upphävd g. Lag (2016:224). 5 §5 § Upphävd g. Lag (2016:224). 6 §6 § Upphävd g. Lag (2016:224). 7 §7 § Upphävd g. Lag (2016:224). 8 §8 § Upphävd g. Lag (2016:224). 9 §9 § Upphävd g. Lag (2016:224). 10 §10 § Upphävd g. Lag (2016:224). 11 §11 § Upphävd g. Lag (2016:224). Konkurrensverket som part12 §12 §För Konkurrensverket som part i mål enligt denna lag gäller i fråga om föreläggande för part och parts utevaro det som i rättegångsbalken är föreskrivet för åklagare.Yttrande från annan än part13 §13 §Ett yttrande som har lämnats av Europeiska kommissionen eller Konkurrensverket med tillämpning av artikel 15 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 får beaktas av rätten utan att det åberopas av part. Parterna ska ges tillfälle att yttra sig över yttrandet. Lag (2010:642). Förhör i domstol14 §14 § Vid förhör i domstol med en part eller någon annan ska 36 kap. 16 § andra stycket rättegångsbalken tillämpas i fråga om det som han eller hon har berättat vid ett förhör enligt 5 kap. 1 § hos Konkurrensverket.Rättegångskostnader15 §15 § I mål och ärenden enligt denna lag tillämpas i fråga om rättegångskostnader 31 kap. rättegångsbalken, om inte något annat anges i denna lag.I mål som avses i 3 kap. 2 § och 32 § andra stycket tillämpas 18 kap. rättegångsbalken. Om det finns särskilda skäl, får rätten i sådana mål besluta att var och en av parterna ska svara för sina rättegångskostnader. Lag (2016:966). 16 §16 §I mål enligt 3 kap. 5 § får ersättning för rättegångskostnad utgå för skälig kostnad som uppkommit efter det att part fått tillfälle att yttra sig över Konkurrensverkets utkast till stämningsansökan. I ett sådant mål får ersättning till staten utgå för Konkurrensverkets kostnader som därefter uppstått på grund av att part uppsåtligen eller genom vårdslöshet orsakat onödig rättegång. 17 §17 § Upphävd g. Lag (2017:986). 18 §18 §Har mål om skadestånd handlagts gemensamt med mål om konkurrensskadeavgift svarar den som fört talan om skadestånd endast för den särskilda kostnad som denne orsakat. För sådan kostnad svarar inte part som yrkat konkurrensskadeavgift.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2008:579 1. Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 2008, då konkurrenslagen (1993:20) ska upphöra att gälla samt lagen (2005:702) om ändring i konkurrenslagen (1993:20) utgå.2. Förbuden i 2 kap. 1 och 7 §§ gäller även i fråga om avtal som föreligger eller förfaranden som tillämpas när denna lag träder i kraft, om inte avtalet eller förfarandet är tillåtet enligt äldre bestämmelser. Detsamma gäller i fråga om avtal som förelegat eller förfaranden som tillämpats före ikraftträdande av denna lag.3. Domar och beslut som har meddelats enligt den äldre lagen ska fortfarande gälla, om inte annat föreskrivs i punkt 4–6.4. I fråga om undantag som har beslutats enligt 8 § konkurrenslagen (1993:20) i dess lydelse före d. 1 juli 2004 tillämpas då gällande bestämmelser så länge undantaget gäller enligt beslutet om detta. Ett beslut om undantag ska dock efter ikraftträdandet inte kunna förnyas enligt 11 eller 16 § i den äldre lagens lydelse före d. 1 juli 2004.5. I fråga om undantag som gäller till följd av bestämmelsen i 13 § konkurrenslagen (1993:20) i dess lydelse före d. 1 juli 2004 tillämpas då gällande bestämmelser.6. I fråga om icke-ingripandebesked som har beslutats före d. 1 juli 2004 tillämpas då gällande bestämmelser i konkurrenslagen (1993:20).7. Konkurrensskadeavgift får påföras för överträdelser av förbuden i artikel 101 eller 102 i EUF-fördraget såvitt avser tid efter d. 1 jan. 2001. F (2010:642). 8. För överträdelser som begåtts före d. 1 aug. 2005 ska vid bestämmande av konkurrensskadeavgiften inte beaktas att företaget tidigare överträtt förbuden i artikel 101 eller 102 i EUF-fördraget. F (2010:642). 9. Bestämmelsen i 3 kap. 20 § tillämpas även på överträdelser som har begåtts före ikraftträdandet, om inte möjligheten att påföra konkurrensskadeavgift har bortfallit dessförinnan enligt äldre bestämmelser.10. För fordringar på skadestånd som har uppkommit före d. 1 aug. 2005 ska rätten till ersättning anses ha fallit bort om talan inte väcks inom fem år från det att skadan uppkom.11. Beträffande företagskoncentrationer som har uppstått före ikraftträdandet gäller den äldre konkurrenslagen.12. I fråga om mål och ärenden som före ikraftträdandet är anhängiggjorda vid domstol ska äldre bestämmelser tillämpas. 2009:1280 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010. 2010:642 Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2010. 2011:872 Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2011. 2013:113 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2013. 2014:443 1. Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2014.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för företagskoncentrationer som har anmälts före ikraftträdandet. 2014:850 Denna lag träder i kraft d. 2 aug. 2014. 2015:402 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016. 2016:224 1. Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2016.2. Mål och ärenden som har inletts i tingsrätt eller hovrätt före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.3. Om huvudförhandling har inletts före ikraftträdandet ska handläggningen i tingsrätten eller hovrätten dock slutföras enligt äldre bestämmelser. 2016:966 1. Denna lag träder i kraft d. 27 dec. 2016.2. Mål om skadestånd som har inletts i tingsrätt eller hovrätt före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.3. Om huvudförhandling har inletts före ikraftträdandet, ska handläggningen i tingsrätten eller hovrätten dock slutföras enligt äldre bestämmelser. 2017:696 Denna lag träder i kraft d. 3 jan. 2018. 2017:986 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.2. Äldre bestämmelser gäller för företagskoncentrationer som har anmälts till Konkurrensverket före ikraftträdandet. F (2007:1117) med instr. för Konkurrensverket.