Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Prisinformationslag (2004:347) PrisinformationslagenFörarbeten2004:347Prop. 2003/04:38, bet. 2003/04:LU21, rskr. 2003/04:192.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG av den 16 februari 1998 om konsumentskydd i samband med prismärkning av varor som erbjuds konsumenter (EGT L 80, 18.3.1998, s. 27, Celex 398L0006).2008:507Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.Utkom från trycket den 2 juni 2004utfärdad den 13 maj 2004.Lagens ändamål och tillämpningsområde1 §1 §Denna lag har till ändamål att främja god prisinformation till konsumenter.2 §2 §I denna lag avses med konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten, produkt: vara, tjänst eller annan nyttighet, dock inte fast egendom och arbetstillfälle, pris: det slutliga priset för en bestämd produkt eller en bestämd enhet av en produkt, uttryckt i kronor, inbegripet mervärdesskatt och andra skatter, jämförpris: det slutliga priset för en produkt per kilogram, liter, meter eller annat vanligen använt mått för produkten, uttryckt i kronor, inbegripet mervärdesskatt och andra skatter.3 §3 §Lagen gäller för sådana näringsidkare som i sin yrkesmässiga verksamhet tillhandahåller produkter till konsumenter.4 §4 §Lagen gäller inte produkter som försäljs på auktion. Inte heller gäller lagen andra produkter än varor som försäljs vid auktionsliknande förfaranden.5 §5 §Om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser om prisinformation till konsumenter, skall de bestämmelserna gälla i stället för bestämmelserna i denna lag.Se bl.a. KonsumentkreditL (2010:1846) 7 § ff, FörsäkringsavtalsL (2005:104) 2: 2 f och Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 2: 2 ff, 3: 3, 4, alla inf. under HB 1:. Prisinformation6 §6 §Prisinformation ska lämnas när en näringsidkare tillhandahåller bestämda produkter. Lag (2008:507). Näringsidkare som tillhandahöll nummerupplysningstjänster via telefon och sms ansågs ej ha fullgjort skyldigheten att lämna prisinformation MD 2016:1.7 §7 §Prisinformation för varor skall lämnas genom uppgift om varans pris och jämförpris.För andra produkter än varor skall prisinformation lämnas genom uppgift om produktens pris. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att även jämförpris skall anges för sådana produkter.Om priset för en produkt inte kan anges, skall näringsidkaren i stället lämna prisinformation genom att ange grunderna för hur priset bestäms.8 §8 §Jämförpris behöver inte anges om det på grund av produktens karaktär eller ändamål kan antas att en angivelse av jämförpris skulle sakna betydelse eller om en sådan angivelse skulle kunna skapa förvirring.9 §9 §Endast jämförpris behöver anges för en vara som inte är färdigförpackad och som mäts upp i kundens närvaro.10 §10 §Prisinformationen skall vara korrekt och tydlig. Om det kan tillkomma avgifter och andra kostnader, skall detta anges särskilt.Prisinformationen skall lämnas skriftligen, om konsumenten inte kan få informationen på något annat likvärdigt sätt.Prisinformationen skall lämnas på sådant sätt att det framgår klart för konsumenten vilken produkt informationen avser.Bemyndigande11 §11 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldigheten att lämna prisinformation och om beräkningen av pris och jämförpris.Påföljder12 §12 §Om en näringsidkare inte lämnar prisinformation enligt denna lag eller enligt föreskrift som meddelats med stöd av denna lag ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29–36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan prisinformation ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen. Lag (2008:507). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2004:347 1. Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2004 då prisinformationslagen (1991:601) upphör att gälla.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för marknadsföringsåtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet. 2008:507 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2008.