Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

2002R2195 — SV — 20.12.2003 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2195/2002

av den 5 november 2002

om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV)

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 340, 16.12.2002, p.1)

Ändrad genom:

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

Kommissionens förordning (EG) nr 2151/2003 av den 16 december 2003

  L 329

1

17.12.2003


▼B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2195/2002

av den 5 november 2002

om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 47.2 och artiklarna 55 och 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag ( 1 ),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande ( 2 ),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande ( 3 ),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget ( 4 ), och

av följande skäl:

(1)

Användningen av olika nomenklaturer är till men för tillgängligheten och öppenheten vid offentlig upphandling i Europa. Dess inverkan på kvaliteten och tidsfristerna för offentliggörande av meddelanden om upphandling begränsar i praktiken de ekonomiska aktörernas möjlighet att få offentliga upphandlingskontrakt.

(2)

I sin rekommendation 96/527/EG ( 5 ) uppmanar kommissionen upphandlande enheter och myndigheter att använda den gemensamma terminologin (Common Procurement Vocabulary - CPV) för att beskriva föremålet för den offentliga upphandlingen. Denna terminologi har utarbetats på grundval av vissa befintliga nomenklaturer för att bättre motsvara den offentliga upphandlingens särdrag.

(3)

Det är nu lämpligt att genom ett enda klassificeringssystem för offentlig upphandling standardisera de referenser som används av de upphandlande myndigheterna och enheterna för att beskriva föremålet för upphandlingen.

(4)

Det är viktigt att medlemsstaterna har tillgång till ett enhetligt referenssystem, som använder samma beskrivning av varorna på de officiella gemenskapsspråken och en motsvarande gemensam alfanumerisk kod och som därmed gör det möjligt att överbrygga språkliga hinder på gemenskapsnivå.

(5)

Det är därför lämpligt att genom denna förordning i reviderad version anta CPV, ett enda klassificeringssystem för offentlig upphandling, vars tillämpning omfattas av direktiven om samordning av förfarandena för tilldelning av kontrakt vid offentlig upphandling.

(6)

Det bör även upprättas konverteringstabeller i vägledande syfte mellan CPV och ”klassificeringen av produkter efter näringsgren i Europeiska ekonomiska gemenskapen (CPA)”, ”FN:s centrala produktindelning (CPC Prov.)”, ”Europeiska gemenskapens statistiska näringsgrensindelning (NACE Rev. 1)” och den kombinerade nomenklaturen (KN).

(7)

Uppbyggnaden av och koderna i CPV kan behöva anpassas, eller t.o.m. ändras, i enlighet med marknadens utveckling och användarnas behov. Därför är det nödvändigt att föreskriva ett lämpligt revideringsförfarande.

(8)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter ( 6 ).

(9)

Eftersom målet för den föreslagna åtgärden, nämligen att införa ett klassificeringssystem som skall tillämpas vid offentlig upphandling, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför på grund av åtgärdens omfattning och verkningar bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(10)

Valet av en förordning i stället för ett direktiv beror på att upprättandet av ett klassificeringssystem för offentlig upphandling inte kräver något införlivande från medlemsstaternas sida.

(11)

För att ge användarna möjlighet att vänja sig vid ett enda obligatoriskt klassificeringssystem är det lämpligt att tillämpningen av denna CPV-förordning föregås av en anpassningsperiod.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.  Härmed fastställs ett enda klassificeringssystem som skall tillämpas vid offentlig upphandling, ”gemensam terminologi vid offentlig upphandling” (Common Procurement Vocabulary - CPV).

2.  Texten till CPV återfinns i bilaga I.

3.  De vägledande konverteringstabellerna mellan CPV och nomenklaturerna ”klassificering av produkter efter näringsgren i Europeiska ekonomiska gemenskapen (CPA)”, ”FN:s centrala produktindelning (CPC Prov.)”, ”Europeiska gemenskapens statistiska näringsgrensindelning (NACE Rev. 1)” och den kombinerade nomenklaturen (KN) återfinns i bilagorna II, III, IV respektive V.

Artikel 2

De bestämmelser som är nödvändiga för revideringen av CPV skall antas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 3.2.

Artikel 3

1.  Kommissionen skall biträdas av den rådgivande kommittén för offentlig upphandling som inrättats genom artikel 1 i rådets beslut 71/306/EEG ( 7 ) (nedan kallad ”kommittén”).

2.  När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3.  Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den 16 december 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M1


BILAGA I

GEMENSAM TERMINOLOGI VID OFFENTLIG UPPHANDLING (CPV)

Uppbyggnad av klassificeringssystemet

1.

CPV består av en huvudordlista och en tilläggsordlista.

2.

Huvudordlistan är uppbyggd i en trädstruktur av koder med upp till nio siffror, vilka motsvaras av en beteckning på upphandlingsobjektet som kan utgöra varor, bygg- och anläggningsarbeten eller tjänster.

Den numeriska koden består av åtta siffror och är uppdelade i:

 Huvudgrupper, identifierade av de två första siffrorna i koden (XX000000-Y)

 Grupper, identifierade av de tre första siffrorna i koden (XXX00000-Y)

 Undergrupper, identifierade av de fyra första siffrorna i koden (XXXX0000-Y)

 Kategorier, identifierade av de fem första siffrorna i koden (XXXXX000-Y).

Vardera av de sista tre siffrorna tillför ytterligare en grad av precisering inom varje kategori.

Den nionde siffran är en kontrollsiffra för de tidigare.

3.

Tilläggsordlistan kan användas för att komplettera objektbeskrivningen i upphandlingen. Den består av en alfanumerisk kod, vilket motsvaras av en beteckning som gör det möjligt att tillföra ytterligare preciseringar rörande art eller visst syfte för varan som skall upphandlas.

Den alfanumeriska koden är uppbyggd på följande sätt:

 Den första nivån består av en bokstav och motsvarar en avdelning.

 Den andra nivån består av fyra siffror där de första tre utgör en underindelning och den sista siffran är en kontrollsiffra.

HUVUDORDLISTA

CPV-kod

Benämning

01000000-7

Jordbruks-, trädgårds- och jaktprodukter samt tillhörande produkter

01100000-8

Grödor, trädgårdshandels- och trädgårdsprodukter

01110000-1

Spannmål och övriga grödor

01111000-8

Spannmål

01111100-9

Vete

01111110-2

Durumvete

01111120-5

Mjukt vete

01111200-0

Majs

01111300-1

Ris

01111400-2

Korn

01111500-3

Råg

01111600-4

Havre

01111700-5

Malt

01111900-7

Spannmålsprodukter

01112000-5

Potatis och torkade grönsaker

01112100-6

Potatis

01112200-7

Torkade grönsaker och baljfrukter

01112210-0

Torkade grönsaker

01112211-7

Linser för matlagning

01112212-4

Kikärter

01112213-1

Torkade ärter

01112220-3

Baljfrukter

01113000-2

Oljefrön och oljehaltiga frukter

01113100-3

Sojabönor

01113200-4

Jordnötter

01113300-5

Solrosfrön

01113400-6

Bomullsfrön

01113500-7

Sesamfrön

01113600-8

Senapsfrön

01114000-9

Råtobak

01115000-6

Växter för sockerframställning

01115100-7

Sockerbetor

01115200-8

Sockerrör

01116000-3

Halm och foderväxter

01116100-4

Halm

01116200-5

Foderväxter

01117000-0

Vegetabiliska råvaror

01117100-1

Vegetabiliska råvaror för textilframställning

01117110-4

Bomull

01117120-7

Jute

01117130-0

Lin

01118000-7

Naturgummi, latex och tillhörande produkter

01118100-8

Naturgummi

01118200-9

Naturlatex

01118210-2

Latexprodukter

01119000-4

Växter för särskilda ändamål

01119100-5

Växter för framställning av parfym eller farmaceutiska produkter, eller för insektsdödande medel el. dyl.

01119110-8

Växter som används inom parfymframställning

01119120-1

Växter som används för framställning av farmaceutiska produkter

01119130-4

Växter som används för framställning av insektsdödande medel

01119140-7

Växter som används för framställning av svampbekämpningsmedel el. dyl.

01119200-6

Växtfrön för särskilda ändamål

01120000-4

Grönsaker, trädgårds- och plantskoleprodukter

01121000-1

Grönsaker

01121100-2

Rotfrukter och rotknölar

01121110-5

Rotfrukter

01121111-2

Rödbeta

01121112-9

Morötter

01121113-6

Lök

01121114-3

Rovor

01121120-8

Rotknölar

01121200-3

Grönsaksfrukter

01121210-6

Bönor

01121211-3

Bondbönor

01121212-0

Gröna bönor

01121213-7

Rosenbönor

01121220-9

Ärter

01121221-6

Trädgårdsärter

01121222-3

Sockerärter

01121230-2

Paprika

01121240-5

Tomater

01121250-8

Squash

01121260-1

Svamp

01121270-4

Gurka

01121300-4

Salladsväxter

01121310-7

Huvudsallat

01121320-0

Salladsblad

01121330-3

Kronärtskockor

01121340-6

Spenat

01121400-5

Kålväxter

01121410-8

Vitkål

01121420-1

Blomkål

01121430-4

Broccoli

01121440-7

Brysselkål

01121500-6

Grönsaksfrön

01122000-8

Trädgårdsväxter

01122100-9

Levande växter, lökar, rötter, skott och sticklingar

01122200-0

Snittblommor

01122210-3

Blomsteruppsättningar

01122300-1

Blomfrön

01130000-7

Frukt, nötter, dryckes- och kryddväxter

01131000-4

Frukt och nötter

01131100-5

Tropisk frukt och nötter

01131110-8

Tropisk frukt

01131111-5

Bananer

01131112-2

Ananas

01131113-9

Mangor

01131114-6

Dadlar

01131115-3

Russin

01131116-0

Fikon

01131117-7

Avokador

01131118-4

Kiwifrukt

01131120-1

Kokosnötter

01131200-6

Citrusfrukt

01131210-9

Citroner

01131220-2

Apelsiner

01131230-5

Grapefrukt

01131240-8

Tangeriner

01131250-1

Limefrukter

01131300-7

Icke tropisk frukt

01131310-0

Bär

01131311-7

Korinter

01131312-4

Krusbär

01131313-1

Jordgubbar

01131314-8

Hallon

01131315-5

Tranbär

01131320-3

Äpplen, päron och kvitten

01131321-0

Äpplen

01131322-7

Päron

01131323-4

Kvitten

01131330-6

Stenfrukter

01131331-3

Aprikoser

01131332-0

Persikor

01131333-7

Körsbär

01131334-4

Plommon

01131340-9

Druvor

01131341-6

Bordsdruvor

01131342-3

Vindruvor

01131400-8

Oliver

01131500-9

Fruktfrön

01132000-1

Dryckesväxter

01132100-2

Kaffebönor

01132200-3

Tebuskar

01132300-4

Mate

01132400-5

Kakaobönor

01133000-8

Kryddor (ej bearbetade)

01200000-9

Levande djur och djurprodukter

01210000-2

Nötkreatur och produkter därav

01211000-9

Nötkreatur

01211100-0

Levande nötkreatur

01211200-1

Kalvar

01212000-6

Färsk komjölk

01213000-3

Tjursperma

01220000-5

Djur inom jordbruket och produkter från dessa

01221000-2

Boskap

01221100-3

Får

01221200-4

Getter

01221300-5

Hästar

01222000-9

Färsk får- och getmjölk

01222100-0

Fårmjölk

01222200-1

Getmjölk

01223000-6

Ull och djurhår

01223100-7

Klippt ull

01223200-8

Djurhår

01230000-8

Svin

01240000-1

Levande fjäderfä och ägg

01241000-8

Levande fjäderfä

01242000-5

Ägg

01250000-4

Levande smådjur och produkter därav

01251000-1

Kaniner och harar

01251100-2

Kaniner

01251200-3

Harar

01252000-8

Djurprodukter

01252100-9

Naturhonung

01252200-0

Sniglar

01252300-1

Animaliska livsmedel

01252400-2

Vaxer

01300000-0

Produkter från blandat jordbruk

01900000-6

Jordbruksvaror

02000000-4

Skogsbruk och skogsavverkning

02100000-5

Trä

02110000-8

Barrträ

02120000-1

Tropiska träslag

02130000-4

Brännved

02140000-7

Ohyvlat virke

02150000-0

Barrvirke

02160000-3

Träavfall

02170000-6

Träspill

02180000-9

Stockar

02181000-6

Trästolpar

02182000-3

Pålar

02190000-2

Virke

02191000-9

Virkesvaror

02200000-6

Gummi

02210000-9

Balsam

02220000-2

Shellack

02300000-7

Kork

02400000-8

Skogsprodukter

02410000-1

Prydnadsväxter, gräs, mossor eller lavar

02500000-9

Plantskoleprodukter

02510000-2

Växter

02511000-9

Fröplantor

02512000-6

Blomlökar

02513000-3

Buskar

02520000-5

Träd

05000000-5

Fisk, fiskeprodukter/fiskeriprodukter och övriga biprodukter från fiske

05100000-6

Fisk

05110000-9

Levande fisk

05120000-2

Fisk, färsk eller kyld fisk

05121000-9

Plattfisk, färsk eller kyld

05121100-0

Sjötunga, färsk eller kyld

05121200-1

Rödspätta, färsk eller kyld

05122000-6

Torskfiskar, färsk eller kyld

05122100-7

Torsk, färsk eller kyld

05122200-8

Sej, färsk eller kyld

05122300-9

Kummel, färsk eller kyld

05122400-0

Kolja, färsk eller kyld

05123000-3

Sill, färsk eller kyld

05124000-0

Tonfisk, färsk eller kyld

05125000-7

Vitling, färsk eller kyld

05126000-4

Skarpsill, färsk eller kyld

05127000-1

Lax, färsk eller kyld

05130000-5

Fiskkött

05200000-7

Skaldjur

05210000-0

Färska skaldjur

05220000-3

Ostron

05230000-6

Blötdjur och skaldjur

05240000-9

Akvatiska invertebrater

05300000-8

Akvatiska produkter

05310000-1

Koraller eller liknande produkter

05320000-4

Natursvamp

05330000-7

Sjögräs

05331000-4

Alger

05400000-9

Biprodukter från fiske

05410000-2

Fiskmjöl

10000000-3

Kol, brunkol, torv och övriga kolrelaterade produkter

10100000-4

Kol och kolbaserade bränslen

10110000-7

Kol

10120000-0

Kolbränslen

10121000-7

Antracit

10122000-4

Briketter

10123000-1

Fasta bränslen

10124000-8

Fossila bränslen

10125000-5

Träbränslen

10200000-5

Brunkol och torv

10210000-8

Brunkol

10220000-1

Torv

10300000-6

Kolrelaterade produkter

10310000-9

Kololja

10320000-2

Koksprodukter

10321000-9

Koks

11000000-0

Råolja, naturgas, olja och tillhörande produkter

11100000-1

Råolja

11200000-2

Naturgas

11300000-3

Olja och oljeprodukter

11310000-6

Bränn- eller oljeskiffer

12000000-7

Uran- och toriummalmer

12100000-8

Uranmalmer

12200000-9

Toriummalmer

13000000-4

Metallmalmer

13100000-5

Järnmalmer

13200000-6

Icke järnhaltiga metallmalmer

13210000-9

Kopparmalmer

13220000-2

Nickelmalmer

13230000-5

Aluminiummalmer

13240000-8

Ädelmetallmalmer

13250000-1

Blymalmer

13260000-4

Zinkmalmer

13270000-7

Tennmalmer

13300000-7

Diverse malmer

14000000-1

Gruv-, stenbrottsprodukter och övriga tillhörande produkter

14100000-2

Byggnadsmaterial av sten

14110000-5

Sten för byggnation

14111000-2

Marmor och kalkhaltig byggnadssten

14111100-3

Marmor

14111200-4

Travertin

14112000-9

Diverse byggnadssten

14112100-0

Granit

14112200-1

Sandsten

14112300-2

Basalt

14112400-3

Kantsten

14120000-8

Kalksten, gips och krita

14121000-5

Kalksten och gips

14121100-6

Gips

14121200-7

Bränd kalk

14121210-0

Kalkmjöl

14121300-8

Kalksten

14122000-2

Krita och dolomit

14122100-3

Krita

14122200-4

Dolomit

14130000-1

Skiffer

14200000-3

Sand och lera

14210000-6

Grus, sand, krossad sten och ballast

14211000-3

Sand

14211100-4

Natursand

14212000-0

Granulat, stenflis, stenpulver, bokad sten, grus, krossad sten, stenblandningar, sandblandningar och övrig ballast

14212100-1

Bokad sten och grus

14212110-4

Grus

14212120-7

Bokad sten

14212200-2

Stenmaterial

14212210-5

Blandning av grus och sand

14212300-3

Bokad och krossad sten

14212310-6

Ballast

14212320-9

Krossad granit

14212330-2

Krossad basalt

14212400-4

Jord

14212410-7

Matjord

14212420-0

Alv

14212430-3

Stenflis

14213000-7

Makadam, tjärmakadam och oljesand

14213100-8

Makadam

14213200-9

Tjärmakadam

14213300-0

Oljesand

14220000-9

Lera och kaolin

14221000-6

Lera

14222000-3

Kaolin

14300000-4

Kemiska mineraler och gödningsmineraler

14310000-7

Gödningsmineraler

14311000-4

Naturligt kalcium, aluminiumkalciumfosfat och råa naturliga kaliumsalter

14311100-5

Naturligt kalcium

14311200-6

Aluminiumkalciumfosfat

14311300-7

Råa naturliga kaliumsalter

14312000-1

Svavelkis

14312100-2

Obränt svavelkis

14320000-0

Kemiska mineraler

14400000-5

Salt och ren natriumklorid

14410000-8

Stensalt

14420000-1

Havssalt

14430000-4

Indunstat salt, ren natriumklorid

14440000-7

Vägsalt

14450000-0

Saltlake

14500000-6

Liknande gruv- och stenbrottsprodukter

14510000-9

Bitumen och asfalt

14511000-6

Bitumen

14512000-3

Asfalt

14520000-2

Ädel- och halvädelstenar; pimpsten; smärgel; naturliga slipmedel; övriga mineraler och ädelmetaller

14521000-9

Ädel- och halvädelstenar

14521100-0

Ädelstenar

14521110-3

Diamanter

14521120-6

Rubiner

14521130-9

Smaragder

14521140-2

Damm eller pulver från ädelstenar

14521200-1

Halvädelstenar

14521210-4

Damm eller pulver från halvädelstenar

14522000-6

Industridiamanter; pimpsten; smärgel och övriga naturliga slipmedel

14522100-7

Pimpsten

14522200-8

Industridiamanter

14522300-9

Smärgel

14522400-0

Naturliga slipmedel

14523000-3

Liknande mineraler, ädelmetaller och tillhörande produkter

14523100-4

Mineraler

14523200-5

Guld

14523300-6

Silver

14523400-7

Platina

15000000-8

Livsmedel och drycker

15100000-9

Animaliska livsmedel, kött och köttprodukter

15110000-2

Kött

15111000-9

Nötkött

15111100-0

Oxkött

15111110-3

Konserverat nötkött

15111140-2

Slaktkroppar av nötkött

15111190-7

Nötkött i bit

15111191-4

Biffstek

15111200-1

Kalvkött

15111210-4

Kalvkött i bit

15112000-6

Fjäderfä

15112100-7

Färskt fjäderfäkött, hela djur

15112110-0

Gås

15112120-3

Kalkon

15112130-6

Kyckling

15112140-9

Anka

15112200-8

Fjäderfä i bit

15112210-1

Kycklingbitar

15112220-4

Kalkonbitar

15112230-7

Anka, gås och pärlhöns i bit

15112300-9

Lever av fjäderfä

15112310-2

Gåslever

15113000-3

Fläskkött

15113100-4

Fläskkotletter

15113300-6

Slaktkroppar av gris

15114000-0

Inälvor

15115000-7

Lamm- och fårkött

15115100-8

Lammkött

15115200-9

Fårkött

15117000-1

Getkött

15118000-8

Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna

15118100-9

Hästkött

15118900-7

Kött av åsna, mula eller mulåsna

15119000-5

Diverse kött

15119100-6

Kaninkött

15119200-7

Harkött

15119300-8

Vilt

15119400-9

Grodlår

15119500-0

Duva

15120000-5

Ull, hudar och skinn från djur

15121000-2

Ull

15122000-9

Djurhudar

15123000-6

Djurskinn

15124000-3

Fågelskinn och fjädrar

15130000-8

Köttvaror

15131000-5

Köttkonserver och köttprodukter

15131100-6

Korvköttsprodukter

15131110-9

Korvkött

15131120-2

Korvprodukter

15131130-5

Korv

15131131-2

Leverkorv

15131132-9

Korv gjord på nötkött

15131133-6

Fläskkorv

15131134-3

Blodpudding och övrig blodkorv

15131135-0

Korv gjord på fjäderfäkött

15131200-7

Torkat, saltat, rökt eller kryddat kött

15131210-0

Saltad och rökt skinka

15131220-3

Bacon

15131230-6

Salami

15131300-8

Leverprodukter

15131310-1

Paté

15131320-4

Produkter av gås- eller anklever

15131400-9

Varor av fläskkött

15131410-2

Skinka

15131420-5

Köttbullar

15131490-6

Tillagade rätter av svinkött

15131500-0

Produkter av fjäderfä

15131600-1

Produkter av nöt- och kalvkött

15131610-4

Köttbullar av nötkött

15131620-7

Nötfärs

15131640-3

Nötfärsbiffar

15131700-2

Köttprodukter

15200000-0

Beredd och konserverad fisk

15210000-3

Fiskfiléer, fisklever och rom

15211000-0

Fiskfiléer

15211100-1

Färska fiskfiléer

15212000-7

Fiskrom

15213000-4

Fisklever

15220000-6

Fryst fisk, fiskfiléer och övrig fisk

15221000-3

Fryst fisk

15222000-0

Frysta fiskfiléer

15223000-7

Frysta fiskskivor

15229000-9

Frysta fiskprodukter

15230000-9

Torkad eller saltad fisk; fisk i saltlake; rökt fisk

15231000-6

Torkad fisk

15232000-3

Saltad fisk

15233000-0

Fisk i saltlake

15234000-7

Rökt fisk

15234100-8

Rökt lax

15234200-9

Böckling

15234300-0

Rökt forell

15235000-4

Inlagd fisk

15240000-2

Fisk på burk samt annan beredd eller konserverad fisk

15241000-9

Panerad eller konserverad fisk

15241100-0

Konserverad lax

15241200-1

Beredd eller konserverad sill

15241300-2

Sardiner

15241400-3

Konserverad tonfisk

15241500-4

Makrill

15241600-5

Ansjovis

15241700-6

Fiskpinnar

15241800-7

Panerade fiskprodukter

15242000-6

Tillagade fiskrätter

15243000-3

Fiskprodukter

15244000-0

Kaviar och kaviarsurrogat

15244100-1

Kaviar

15244200-2

Kaviarsurrogat

15250000-5

Fisk och skaldjur

15251000-2

Frysta skaldjur

15252000-9

Beredda eller konserverade skaldjur

15253000-6

Skaldjursprodukter

15300000-1

Frukt, grönsaker och liknande produkter

15310000-4

Potatis och potatisprodukter

15311000-1

Fryst potatis

15311100-2

Pommes frites

15311200-3

Tärnad, skivad och övrig fryst potatis

15312000-8

Potatisprodukter

15312100-9

Potatismospulver

15312200-0

Förfriterade pommes frites

15312300-1

Potatischips

15312310-4

Smaksatta potatischips

15312400-2

Potatissnacks

15312500-3

Potatiskroketter

15313000-5

Bearbetad potatis

15320000-7

Frukt- och grönsaksjuicer

15321000-4

Fruktjuicer

15321100-5

Apelsinjuice

15321110-8

Koncentrerad apelsinjuice

15321200-6

Grapefruktjuice

15321300-7

Citronjuice

15321400-8

Ananasjuice

15321500-9

Druvjuice

15321600-0

Äppeljuice

15321700-1

Blandningar av okoncentrerade juicer

15321800-2

Juicekoncentrat

15322000-1

Grönsaksjuicer

15322100-2

Tomatjuice

15330000-0

Frukt och grönsaker

15331000-7

Beredda grönsaker

15331100-8

Färska eller frysta grönsaker

15331110-1

Bearbetade rotfrukter

15331120-4

Bearbetade rotknölar

15331130-7

Bönor, ärtor, paprikor, tomater och andra grönsaker

15331131-4

Bearbetade bönor

15331132-1

Bearbetade ärtor

15331133-8

Spritade ärter

15331134-5

Beredda tomater

15331135-2

Beredda svampar

15331136-9

Beredda paprikor

15331137-6

Böngroddar

15331138-3

Tryffel

15331140-0

Blad- och kålgrönsaker

15331142-4

Bearbetad vitkål

15331150-3

Bearbetade baljväxter

15331170-9

Frysta grönsaker

15331400-1

Grönsaker, konserverade och/eller på burk

15331410-4

Bönor i tomatsås

15331411-1

Vita bönor i tomatsås

15331420-7

Konserverade tomater

15331423-8

Tomater på burk

15331425-2

Tomatpuré

15331427-6

Koncentrerad tomatpuré

15331428-3

Tomatsås

15331430-0

Svamp på burk

15331450-6

Bearbetade oliver

15331460-9

Grönsaker på burk

15331461-6

Surkål på burk

15331462-3

Ärtor på burk

15331463-0

Spritade bönor på burk

15331464-7

Hela bönor på burk

15331465-4

Sparris på burk

15331466-1

Oliver på burk

15331470-2

Sockermajs

15331480-5

Tillfälligt konserverade grönsaker

15331500-2

Grönsaker, konserverade i ättika

15332000-4

Beredda frukter och nötter

15332100-5

Bearbetad frukt

15332140-7

Bearbetade äpplen

15332150-0

Bearbetade päron

15332160-3

Behandlade bananer

15332170-6

Rabarber

15332180-9

Meloner

15332200-6

Sylt och marmelader, fruktgeléer, frukt- eller nötpuré och -massa

15332230-5

Marmelader

15332231-2

Apelsinmarmelad

15332232-9

Citronmarmelad

15332240-8

Fruktgeléer

15332250-1

Fruktmos

15332260-4

Nötmassa

15332261-1

Jordnötssmör

15332270-7

Fruktpuréer

15332290-3

Sylter

15332291-0

Aprikossylt

15332292-7

Björnbärssylt

15332293-4

Svart vinbärssylt

15332294-1

Körsbärssylt

15332295-8

Hallonsylt

15332296-5

Jordgubbssylt

15332300-7

Bearbetade nötter

15332310-0

Rostade eller salta nötter

15332400-8

Konserverad frukt

15332410-1

Torkad frukt

15332411-8

Behandlade korinter

15332412-5

Behandlade russin

15332419-4

Sultanrussin

15333000-1

Vegetabiliska biprodukter

15400000-2

Animaliska eller vegetabiliska oljor och fetter

15410000-5

Råa animaliska eller vegetabiliska oljor och fetter

15411000-2

Animaliska eller vegetabiliska oljor

15411100-3

Vegetabiliska oljor

15411110-6

Olivolja

15411120-9

Sesamolja

15411130-2

Jordnötsolja

15411140-5

Kokosnötsolja

15411200-4

Matolja

15411210-7

Stekolja

15412000-9

Fetter

15412100-0

Animaliska fetter

15412200-1

Vegetabiliska fetter

15413000-6

Returprodukter i fast form från vegetabiliska fetter eller oljor

15413100-7

Oljekakor

15420000-8

Raffinerade oljor och fetter

15421000-5

Raffinerade oljor

15422000-2

Raffinerade fetter

15423000-9

Hydrogenerade eller förestrade oljor eller fetter

15424000-6

Vegetabiliska vaxer

15430000-1

Matfetter

15431000-8

Margarin och liknande produkter

15431100-9

Margarin

15431110-2

Flytande margarin

15431200-0

Magra och fettsnåla bordsmargariner

15500000-3

Mejeriprodukter

15510000-6

Mjölk och grädde

15511000-3

Mjölk

15511100-4

Pastöriserad mjölk

15511200-5

Steriliserad mjölk

15511210-8

Mjölk med lång hållbarhet

15511300-6

Skummjölk

15511400-7

Lättmjölk

15511500-8

Helfet mjölk

15511600-9

Kondenserad mjölk

15511700-0

Mjölkpulver

15512000-0

Grädde

15512100-1

Kaffegrädde

15512200-2

Grädde med en fetthalt av minst 45 viktprocent

15512300-3

Tjock grädde med en fetthalt av minst 63 viktprocent (”clotted cream”)

15512900-9

Vispgrädde

15530000-2

Smör

15540000-5

Ostprodukter

15541000-2

Ost

15542000-9

Färsk ost

15542100-0

Keso

15542200-1

Mjukost

15542300-2

Feta-ost

15543000-6

Riven, pulvriserad, blåmögel- och övrig ost

15543100-7

Ädelost

15543200-8

Cheddarost

15543300-9

Riven ost

15543400-0

Parmesanost

15544000-3

Hårdost

15545000-0

Bredbar ost

15550000-8

Blandade mejeriprodukter

15551000-5

Yoghurt och övriga syrade mjölkprodukter

15551300-8

Yoghurt

15551310-1

Naturell yoghurt

15551320-4

Smaksatt yoghurt

15551500-0

Kärnmjölk

15552000-2

Kasein

15553000-9

Laktos eller laktossirap

15554000-6

Vassle

15555000-3

Glass och liknande produkter

15555100-4

Glass

15555200-5

Sorbet

15600000-4

Spannmålsprodukter, stärkelse och stärkelseprodukter

15610000-7

Sädesprodukter

15611000-4

Skalat ris

15612000-1

Mjöl av brödsäd och vegetabiliskt mjöl samt liknande produkter

15612100-2

Vetemjöl

15612110-5

Fullkornsmjöl

15612120-8

Bakmjöl

15612130-1

Vanligt mjöl

15612150-7

Vetemjöl för bakning av finare bakverk

15612190-9

Mjöl blandat med bakpulver

15612200-3

Mjöl av brödsäd

15612210-6

Majsmjöl

15612220-9

Rismjöl

15612300-4

Mjöl och grovt mjöl – vegetabliskt

15612400-5

Mixer för bakverk

15612410-8

Kakmixer

15612420-1

Bakmixer

15612500-6

Bakprodukter

15613000-8

Sädeskornsprodukter

15613100-9

Gryn

15613300-1

Spannmålsprodukter

15613310-4

Färdiga frukostflingor

15613311-1

Cornflakes

15613312-8

Havreblandning

15613313-5

Müsli

15613319-7

Puffat vete

15613380-5

Havregryn

15614000-5

Behandlat ris

15614100-6

Långkornigt ris

15614200-7

Malet ris

15614300-8

Krossat ris

15615000-2

Kli

15620000-0

Stärkelse och stärkelseprodukter; socker och sockerprodukter

15621000-7

Majsolja

15622000-4

Glukos och glukosprodukter; fruktos och fruktosprodukter; socker och sockerprodukter

15622100-5

Glukos och glukosprodukter

15622110-8

Glukos

15622120-1

Glukossirap

15622300-7

Fruktos och fruktosprodukter

15622310-0

Fruktos

15622320-3

Fruktospreparat

15622321-0

Fruktoslösningar

15622322-7

Fruktossirap

15623000-1

Stärkelser

15624000-8

Tapioka

15625000-5

Mannagryn

15626000-2

Vaniljsåspulver

15700000-5

Djurfoder

15710000-8

Tillagat djurfoder för bruksdjur och övriga djur

15711000-5

Fiskmat

15712000-2

Torrfoder

15713000-9

Foder för sällskapsdjur

15800000-6

Diverse livsmedel

15810000-9

Brödprodukter, färska bakverk och kakor

15811000-6

Brödprodukter

15811100-7

Bröd

15811200-8

Småfranskor

15811300-9

Croissanter

15811400-0

Tekakor (”crumpets”)

15811500-1

Färdiga brödprodukter

15811510-4

Smörgåsar

15811511-1

Färdiga smörgåsar

15812000-3

Bakverk och kakor

15812100-4

Bakverk

15812120-0

Pajer

15812121-7

Matpajer

15812122-4

Efterrättspajer

15812200-5

Mjuka kakor

15813000-0

Frukostvaror

15820000-2

Skorpor och kex; bakverk och kakor med konserveringsmedel

15821000-9

Rostade brödprodukter och bakverk

15821100-0

Rostade brödprodukter

15821110-3

Rostat bröd

15821130-9

Knäckebröd

15821150-5

Skorpor

15821200-1

Småkakor

15830000-5

Socker och liknande produkter

15831000-2

Socker

15831200-4

Vitt socker

15831300-5

Lönnsocker och -sirap

15831400-6

Melass

15831500-7

Sockersirap

15831600-8

Honung

15832000-9

Restprodukter från sockerframställning

15833000-6

Sockerprodukter

15833100-7

Efterrätter

15833110-0

Pajbottnar

15840000-8

Kakao: choklad och sötsaker

15841000-5

Kakao

15841100-6

Kakaomassa

15841200-7

Kakaosmör, -fett eller -olja

15841300-8

Osötat kakaopulver

15841400-9

Sötat kakaopulver

15842000-2

Choklad och sötsaker

15842100-3

Choklad

15842200-4

Chokladvaror

15842210-7

Chokladdryck

15842220-0

Chokladkakor

15842300-5

Sötsaker

15842310-8

Karameller

15842320-1

Nougat

15842400-6

Kanderad frukt, nötter eller syltade fruktskal

15850000-1

Pastaprodukter

15851000-8

Mjölprodukter

15851100-9

Okokt pasta

15851110-2

Makaroner

15851120-5

Nudlar

15851190-6

Spaghetti

15851200-0

Färdiglagad pasta och couscous

15851210-3

Färdiglagad pasta

15851220-6

Fylld pasta

15851230-9

Lasagne

15851250-5

Couscous

15851290-7

Konserverad pasta

15860000-4

Kaffe, te och liknande produkter

15861000-1

Kaffe

15861100-2

Rostat kaffe

15861200-3

Koffeinfritt kaffe

15861300-4

Koffeinhaltigt kaffe

15862000-8

Kaffesurrogat

15863000-5

Te

15863100-6

Grönt te

15863200-7

Svart te

15864000-2

Te- eller mateprodukter

15864100-3

Tepåsar

15865000-9

Örtteer

15870000-7

Smaktillsatser och kryddor

15871000-4

Vinäger; såser; blandade smaktillsatser; senapspulver och -mjöl; färdig senap

15871100-5

Vinäger och vinägersurrogat/ersättning/substitut

15871110-8

Vinäger

15871120-1

Vinägerersättning

15871200-6

Såser, blandade smaktillsatser och kryddblandningar

15871210-9

Sojasås

15871230-5

Tomatketchup

15871250-1

Senap

15871260-4

Såser

15871270-7

Blandade smaktillsatser

15871273-8

Majonnäs

15871274-5

Bredbart pålägg

15871279-0

Chutney

15872000-1

Örter och kryddor

15872100-2

Peppar

15872200-3

Kryddor

15872300-4

Örter

15872400-5

Salt

15872500-6

Ingefära

15880000-0

Speciella näringsprodukter

15881000-7

Homogeniserade livsmedel

15882000-4

Dietprodukter

15884000-8

Barnmat

15890000-3

Diverse livsmedel e.t.k. och torrvaror

15891000-0

Soppor och buljonger

15891100-1

Köttsoppor

15891200-2

Fisksoppor

15891300-3

Blandade soppor

15891400-4

Soppor

15891410-7

Soppmix

15891500-5

Buljong

15891600-6

Fond (koncentrerad buljong)

15891610-9

Buljongmix

15891900-9

Grönsakssoppor

15892000-7

Grönsakssafter, vegetabiliska extrakt, peptiska substanser och förtjockningsmedel

15892100-8

Grönsakssafter

15892200-9

Vegetabiliska extrakt

15892400-1

Förtjockningsmedel

15893000-4

Torrvaror

15893100-5

Matmix

15893200-6

Efterrättsmix

15893300-7

Mix för köttsky

15894000-1

Behandlade livsmedel

15894100-2

Veganpaket

15894200-3

Färdiglagad mat

15894210-6

Skolmåltider

15894220-9

Sjukhusmåltider

15894300-4

Färdiga maträtter

15894400-5

Mellanmål

15894500-6

Matvaror för automat

15894600-7

Smörgåspålägg

15894700-8

Charkuterivaror

15895000-8

Snabbmatsprodukter

15895100-9

Hamburgare

15896000-5

Djupfrysta livsmedel

15897000-2

Konserverade livsmedel

15897100-3

Stridsransoner

15898000-9

Jäst

15899000-6

Bakpulver

15900000-7

Drycker

15910000-0

Destillerade alkoholhaltiga drycker

15911000-7

Alkoholhaltiga drycker

15911100-8

Spritdrycker

15911200-9

Likörer

15930000-6

Viner

15931000-3

Vin utan smaktillsatser

15931100-4

Mousserande vin

15931200-5

Bordsvin

15931300-6

Portvin

15931400-7

Madeira

15931500-8

Druvmust

15931600-9

Sherry

15932000-0

Vinbottensats

15940000-9

Cider och övriga fruktviner

15941000-6

Cider

15942000-3

Fruktvin

15950000-2

Odestillerade jästa drycker

15951000-9

Vermut

15960000-5

Maltöl

15961000-2

Öl

15961100-3

Lageröl

15962000-9

Drägg från bryggning eller destillering

15980000-1

Alkoholfria drycker

15981000-8

Mineralvatten

15981100-9

Icke kolsyrat mineralvatten

15981200-0

Kolsyrat mineralvatten

15981300-1

Vatten i fast form

15981310-4

Is

15981320-7

Snö

15981400-2

Smaksatt mineralvatten

15982000-5

Läskedrycker

15982100-6

Saft (koncentrerad fruktsaft)

15982200-7

Chokladmjölk

16000000-5

Tobak, tobaksvaror och tillbehör

16100000-6

Tobaksvaror

16110000-9

Cigarrer

16120000-2

Cigariller

16130000-5

Cigaretter

16200000-7

Tobak

16210000-0

Behandlad tobak

16300000-8

Tobakshandelsvaror

17000000-2

Textilier och textilvaror

17100000-3

Textilier och tillhörande varor

17110000-6

Väv

17111000-3

Syntetväv

17111100-4

Blandväv

17112000-0

Bomullsväv

17112100-1

Kuddvarstyg

17112200-2

Denim

17112300-3

Kanvas

17112310-6

Kanvasartiklar

17112400-4

Poplin

17112500-5

Vävda band

17112510-8

Bandstroppar

17120000-9

Ylletyger

17130000-2

Linnetyger

17131000-9

Linne

17140000-5

Specialtyger

17141000-2

Lugg

17142000-9

Frotté

17143000-6

Möbeltyger

17144000-3

Gardintyger

17145000-0

Fodertyger

17150000-8

Stickat eller virkat material

17151000-5

Trikåvaror

17151100-6

Luggvaror

17152000-2

Virkat material

17160000-1

Tyg

17170000-4

Fibertyger

17200000-4

Textilvaror

17210000-7

Hushållstextilier

17211000-4

Filtar och reseplädar

17211100-5

Filtar

17211200-6

Reseplädar

17212000-1

Sänglinne

17212100-2

Lakan

17212200-3

Påslakan

17212300-4

Madrassöverdrag

17212400-5

Duntäcken

17212500-6

Örngott

17212600-7

Bolstervar

17213000-8

Bordslinne

17213100-9

Bordsdukar

17213200-0

Bordsservetter

17214000-5

Badrums- och kökslinne

17214100-6

Handdukar

17214200-7

Kökshanddukar

17214300-8

Rullhanddukar

17214500-0

Tvättlappar

17215000-2

Gardiner, draperier, gardinkappor och rullgardiner

17215100-3

Gardiner

17215110-6

Tyngre gardiner

17215200-4

Draperier

17215300-5

Gardinkappor

17215400-6

Rullgardiner

17215410-9

Jalusier för inomhusbruk

17215420-2

Rullgardiner av textilmaterial

17215430-5

Persienner

17215440-8

Vertikala persienner

17216000-9

Inredningsartiklar

17216100-0

Inredningstextilier

17216110-3

Kuddar

17216120-6

Huvudkuddar

17218000-3

Sjukhuslinne

17218100-4

Operationsdukar

17218200-5

Operationslakan

17220000-0

Konfektionssydda textilier

17221000-7

Säckar och påsar

17221100-8

Resebäggar

17221110-1

Ryggsäckar

17221200-9

Sportväskor

17221300-0

Post- och paketsäckar

17221310-3

Postväskor

17221400-1

Väskor/ränslar

17221500-2

Tvättpåsar

17221600-3

Textilpåsar

17221700-4

Förvaringssäckar

17221710-7

Förvaringspåsar

17222000-4

Presenningar, båtsegel, segelbrädor eller flottar, markiser, jalusier, tält- och campingprodukter

17222100-5

Presenningar, markiser och jalusier

17222110-8

Presenningar

17222120-1

Solsegel

17222130-4

Markiser

17222200-6

Kamouflagemönstrade överdrag

17222400-8

Segel

17222500-9

Textilier för campingbruk

17222510-2

Luftmadrasser

17222520-5

Tältsängar

17222530-8

Tält

17222540-1

Sovsäckar

17222541-8

Fjäder- eller dunsovsäckar

17223000-1

Fallskärmar

17223100-2

Styrbara fallskärmar

17223200-3

Rotochutes

17225000-5

Diverse konfektionssydda textilier

17225100-6

Dammtrasor

17225200-7

Tygfilter

17225300-8

Flytvästar

17225400-9

Brandfiltar

17225500-0

Myggnät

17225600-1

Disktrasor

17225700-2

Livbälten

17225800-3

Trasor

17225810-6

Putsdukar

17230000-3

Större och mindre mattor

17231000-0

Mattor

17231100-1

Knutna mattor

17231200-2

Vävda matttor

17231300-3

Tuftade mattor

17231310-6

Mattplattor/bitar

17231400-4

Heltäckningsmattor

17232000-7

Dörrmattor

17233000-4

Mindre mattor

17234000-1

Industrimattor

17240000-6

Diverse tågvirke, rep, segelgarn och nät

17241000-3

Tågvirke, rep, segelgarn och nät

17241100-4

Segelgarn, tågvirke och rep

17241110-7

Rep

17241120-0

Tågvirke

17241130-3

Snöre

17241140-6

Segelgarn

17241200-5

Textilnät

17241210-8

Knutna nät

17241220-1

Lyftband

17242000-0

Lump

17250000-9

Artiklar av fibertyg

17260000-2

Diverse textilier

17261000-9

Tyll, spets, band, kantband och broderier

17261100-0

Band, kantband

17261110-3

Band

17261120-6

Textilband

17261130-9

Textiletiketter och -märken

17261131-6

Textiletiketter

17261132-3

Textilmärken

17261133-0

Insignier

17261140-2

Prydnadsband

17261141-9

Flätade snoddar

17261142-6

Epåletter

17261200-1

Nättyg

17262000-6

Filttyg

17263000-3

Textilvadd, garn, tyg och artiklar för tekniskt bruk

17263100-4

Textilvadd

17263200-5

Metallgarn

17263300-6

Metalltrådsväv

17263400-7

Impregnerade textilier, belagd väv eller vävplast

17263500-8

Textilartiklar för tekniskt bruk

17263510-1

Textilslangar

17263520-4

Textila transportremmar

17263530-7

Ventilationskanaler

17263600-9

Kviltvaror

17280000-8

Trikå och liknande artiklar

17281000-5

Trikå

17281100-6

Strumpbyxor, strumpor och sockor

17281110-9

Strumpor

17281120-2

Strumpbyxor

17281130-5

Sockor

17282000-2

Tröjor, koftor och liknande plagg

17282100-3

Jumprar, tröjor, koftor, västar och liknande plagg

17282110-6

Tröjor

17282120-9

Koftor

17282130-2

Sweatshirts

17282140-5

Västar

17300000-5

Textilgarn och -tråd

17310000-8

Naturliga textilfibrer

17320000-1

Konstgjorda textilfibrer

17330000-4

Textilgarn och tråd av naturfibrer

17331000-1

Silkesgarn

17332000-8

Ullgarn

17333000-5

Bomullsgarn

17334000-2

Lingarn

17335000-9

Sytråd och garn av naturfibrer

17335100-0

Sytråd

17335200-1

Stickgarn

17336000-6

Garn av vegetabiliska textilfibrer

17340000-7

Syntetgarn eller -tråd

17341000-4

Syntetgarn

17342000-1

Syntettråd

17342100-2

Syntetisk sytråd

17342200-3

Syntetiskt stickgarn

17400000-6

Textilavfall/spill

18000000-9

Kläder och tillbehörsskor

18100000-0

Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör

18110000-3

Arbetskläder

18111000-0

Sjukvårdskläder

18112000-7

Militära kläder

18113000-4

Fabriksklädsel

18114000-1

Heltäckande överdragskläder

18115000-8

Uniformer

18115100-9

Branduniformer

18115200-0

Polisuniformer

18115300-1

Militära uniformer

18130000-9

Specialarbetskläder

18131000-6

Skydds- och säkerhetskläder

18131100-7

Skottsäkra västar

18131200-8

Kläder för biologiskt eller kemiskt skydd

18131300-9

Röntgenskyddskläder

18131400-0

Skottsäkra plagg

18131500-1

Säkerhetsvästar

18131600-2

Reflekterande västar

18132000-3

Flygarkläder

18132100-4

Flygarjackor

18132200-5

Flygaroveraller

18133000-0

Specialkläder och utrustning

18133100-1

Kamouflagejackor

18133200-2

Stridsdräkter

18133300-3

Stridsutrustning

18133400-4

Stridsuniformer

18133500-5

Militärhjälmar

18133600-6

Hjälmskydd

18133700-7

Skidkläder

18133800-8

Polarkläder och utrustning

18133900-9

Dykutrustning

18134000-7

Våtdräkter

18134100-8

Överlevnadsoveraller

18140000-2

Tillbehör till arbetskläder

18141000-9

Arbetshandskar

18142000-6

Säkerhetsvisir

18143000-3

Skyddskläder

18200000-1

Ytterkläder

18210000-4

Rockar

18211000-1

Caper

18212000-8

Slängkappor

18213000-5

Vindjackor

18220000-7

Impregnerade kläder

18221000-4

Regnkläder

18221100-5

Regncaper

18221200-6

Anoraker

18221300-7

Regnrockar

18222000-1

Affärsklädsel

18222100-2

Kostymer, dräkter

18222200-3

Ensembler

18223000-8

Kavajer och blazrar

18223100-9

Blazrar

18223200-0

Kavajer

18224000-5

Plagg av plastväv eller impregnerade textilier

18230000-0

Diverse ytterkläder

18231000-7

Klänningar

18232000-4

Kjolar

18233000-1

Kortbyxor

18234000-8

Byxor

18300000-2

Klädesplagg

18310000-5

Underkläder

18311000-2

Underkjolar och underklänningar

18312000-9

Kalsonger

18313000-6

Trosor

18314000-3

Badrockar

18320000-8

Skjortor och nattdräkter

18321000-5

Skjortor

18322000-2

Nattdräkter

18322100-3

Nattskjortor

18322200-4

Morgonrockar

18322300-5

Pyjamasar

18322400-6

Undertröjor

18322500-7

Nattlinnen

18323000-9

Bysthållare, korsetter, strumpeband och liknande artiklar

18323100-0

Bysthållare

18323200-1

Korsetter

18323300-2

Strumpeband

18330000-1

T-tröjor

18400000-3

Specialkläder och tillbehör

18410000-6

Specialkläder

18411000-3

Babykläder

18412000-0

Sportkläder

18412100-1

Träningsoveraller

18412200-2

Sporttröjor

18412300-3

Skidoveraller

18412800-8

Simkläder

18420000-9

Klädesaccessoarer

18421000-6

Näsdukar

18422000-3

Sjalar

18423000-0

Slipsar

18424000-7

Handskar

18425000-4

Skärp av annat material än läder

18440000-5

Huvudbonader

18441000-2

Hattar

18443000-6

Huvudbonader och tillbehör

18443100-7

Pannband

18443200-8

Huvudbonader i metall

18443300-9

Huvudbonader av tyg

18443310-2

Baskrar

18443320-5

Fältmössor

18443330-8

Huvor

18443340-1

Kepsar

18443400-0

Hakband till huvudbonader

18443500-1

Visir

18444000-3

Skyddshuvudbonader

18444100-4

Säkerhetshuvudbonader

18444110-7

Hjälmar

18444200-5

Hårda hattar

18450000-8

Fästen

18451000-5

Knappar

18451100-6

Delar till knappar

18452000-2

Säkerhetsnålar

18453000-9

Blixtlås

18500000-4

Skinnkläder

18510000-7

Läderaccessoarer

18511000-4

Skinnhandskar eller vantar

18511100-5

Kraghandskar

18512000-1

Läderbälten och patronbälten

18512100-2

Bälten

18512200-3

Patronbälten

18600000-5

Pälsar och pälsartiklar

18610000-8

Pälsartiklar

18611000-5

Pälsskinn

18612000-2

Pälskläder

18613000-9

Artiklar av imitationspäls

18620000-1

Pälsar

18700000-6

Begagnade kläder

19000000-6

Skinn, och skinnprodukter och skor

19100000-7

Skinn

19110000-0

Sämskskinn

19120000-3

Skinn från nötboskap eller häst

19130000-6

Får-, getskinn eller svinläder

19131000-3

Får- eller lammskinn

19132000-0

Get- eller killingskinn

19133000-7

Svinläder

19140000-9

Läder från övriga djur, konstläder (fiberläder) och annat läder

19141000-6

Övrigt djurskinn

19142000-3

Konstläder

19143000-0

Läderimitation

19144000-7

Lackskinn

19150000-2

Skinnrester

19200000-8

Lädervaror, väskor och sadelvaror

19210000-1

Sadelvaror

19211000-8

Sadlar

19212000-5

Ridpiskor

19213000-2

Piskor

19220000-4

Resgods

19221000-1

Resväskor

19222000-8

Handväskor

19223000-5

Portmonnäer och plånböcker

19223100-6

Portmonnäer

19223200-7

Plånböcker

19224000-2

Koffertar

19225000-9

Vattenflaskhållare och hölster

19225100-0

Vattenflaskhållare

19225200-1

Hölster

19229000-7

Necessärer

19230000-7

Klockarmband

19240000-0

Läderartiklar för maskiner eller mekaniska redskap

19300000-9

Skodon

19310000-2

Skodon förutom sport- och skyddsskor

19311000-9

Vattentäta skodon

19312000-6

Skodon med gummi- eller plastdelar

19312100-7

Sandaler med ovanläder av gummi eller plast

19312200-8

Gummistövlar

19312300-9

Lågskor med ovanläder av gummi eller plast

19312400-0

Strandtofflor

19313000-3

Skodon med ovanläder av skinn

19313100-4

Sandaler

19313200-5

Tofflor

19313300-6

Lågskor

19314000-0

Skodon med ovanläder av textilmaterial

19315000-7

Stövlar

19315100-8

Kängor

19315200-9

Stövletter

19315300-0

Knästövlar

19315400-1

Lårhöga stövlar

19316000-4

Galoscher

19320000-5

Sportskor

19321000-2

Skidpjäxor

19321100-3

Längdåkningspjäxor

19322000-9

Gymnastikskor

19323000-6

Klätterskor

19324000-3

Fotbollsskor

19330000-8

Skyddsskor

19331000-5

Skodon med tåhätta av metall

19332000-2

Specialskor

19332100-3

Flygkängor

19340000-1

Skodelar

19341000-8

Ovanläder

19342000-5

Sulor

19343000-2

Klackar

20000000-6

Trä, trävaror, korkvaror, korgvaror och flätverk

20100000-7

Sågat virke

20110000-0

Järnvägssliprar

20111000-7

Träsliprar

20112000-4

Delar av sliprar

20120000-3

Gruvtimmer

20130000-6

Bearbetat barrträ

20131000-3

Stängselmaterial

20140000-9

Lövträ

20150000-2

Parkett

20160000-5

Bearbetade eller behandlade trävaror

20161000-2

Behandlat trä

20161100-3

Behandlade stolpar

20170000-8

Sågspån

20200000-8

Träskivor och faner

20210000-1

Träbrädor och paneler

20211000-8

Plywood

20212000-5

Trälaminat

20213000-2

Spånskivor

20214000-9

Träfiberplattor

20215000-6

Träpaneler

20216000-3

Fanerskivor

20220000-4

Komprimerat trä

20300000-9

Snickeri- och timmerarbeten i samband med byggnation

20310000-2

Snickeriarbeten i samband med byggnation

20311000-9

Träfönster

20311100-0

Fönsterdörrar

20312000-6

Trädörrar

20313000-3

Träparkettpanel

20320000-5

Timmerarbeten i samband med byggnation

20321000-2

Monteringsfärdigt plank

20322000-9

Trätakstol

20323000-6

Trappor

20330000-8

Monteringshus av trä

20400000-0

Trälårar, lastpallar, lådor och övriga behållare

20410000-3

Trälårar

20411000-0

Träfat

20411100-1

Trälådor

20411200-2

Kabeltrummor

20412000-7

Träbackar

20412100-8

Trätunnor

20412200-9

Trätråg

20413000-4

Trälådor

20420000-6

Lastpallar av trä

20421000-3

Pallboxar

20500000-1

Trä- och korkvaror

20510000-4

Trävaror och tillhörande artiklar

20511000-1

Verktygshandtag av trä

20512000-8

Verktygshållare av trä

20513000-5

Verktygsdelar av trä

20514000-2

Träramar

20515000-9

Kistor

20520000-7

Kork-, korgvaror och flätverk

20521000-4

Korgvaror

20521100-5

Flätverk

20522000-1

Naturkork

20522100-2

Korkplattor

21000000-3

Diverse pappersmassa, papper och pappersprodukter

21100000-4

Pappersmassa, papper och kartong

21110000-7

Pappersmassa

21111000-4

Trämassa

21111100-5

Kemisk trämassa

21120000-0

Papper och kartong

21121000-7

Tidningspapper, handgjort papper, annat papper och annan papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål

21121100-8

Tidningspapper

21121200-9

Handgjort papper eller kartong

21121300-0

Ljuskänsligt, värmekänsligt eller termografiskt papper och kartong

21121310-3

Ljuskänsligt papper eller kartong

21121320-6

Värmekänsligt papper eller kartong

21121330-9

Termografiskt papper eller kartong

21122000-4

Toalettpapper, kraftliner och övrigt papper och kartong

21122100-5

Flerskiktspapper och kartong

21122200-6

Kraftliner

21124000-8

Fettäkta papper och övriga pappersvaror

21124100-9

Fettäkta papper

21124200-0

Kalkerpapper

21124300-1

Pergamyn

21124400-2

Transparent eller genomskinligt papper

21124500-3

Konst- och konsttryckspapper

21124600-4

Ritpapper

21124700-5

Kartpapper

21125000-5

Förädlat papper och kartong

21125100-6

Kartongpapper och -papp

21125300-8

Skrivpapper

21125400-9

Tryckpapper

21125600-1

Självkopierande eller övrigt kopieringspapper

21125610-4

Termografiskt papper

21125690-8

Kopieringspapper och elektrografiskt papper

21125691-5

Kopieringspapper

21125692-2

Elektrografiskt papper

21126000-2

Avfall och rester av papper eller kartong

21200000-5

Artiklar av papper eller kartong

21210000-8

Wellpapp

21211000-5

Behållare av papper och kartong

21211100-6

Kartonger, lådor eller askar

21211110-9

Papperskartonger eller papplådor

21211120-2

Arkivlådor, brevkorgar, förvaringslådor och liknande föremål

21211200-7

Papperssäckar och -påsar

21211210-0

Papperssäckar

21211220-3

Papperspåsar

21211230-6

Åksjukepåsar

21220000-1

Hushålls- och sjukhusartiklar av papper

21221000-8

Toalettpapper, näsdukar, handdukar och servetter

21221100-9

Toalettpapper

21221200-0

Pappersnäsdukar

21221300-1

Pappershanddukar

21221400-2

Pappersservetter

21222000-5

Hygien- eller sjukhusartiklar av papper

21222100-6

Sanitetsartiklar av papper

21222110-9

Dambindor eller tamponger

21222120-2

Engångsblöjor

21222121-9

Pappersblöjor

21222200-7

Sjukvårdsartiklar av papper

21222210-0

Papperskompresser

21222220-3

Steriliseringspåsar eller -förpackningar av papper

21222300-8

Förbrukningsvaror av papper

21230000-4

Pappersvaror och övriga föremål

21231000-1

Karbonpapper, stencildupliceringspapper och självkopierande papper

21231100-2

Karbonpapper

21231200-3

Självkopierande papper

21231300-4

Papper utan karbon

21231400-5

Stencildupliceringspapper

21232000-8

Kuvert, korrespondenskort och brevkort

21232100-9

Korrespondenskort

21232200-0

Brevkort

21232300-1

Kuvert

21233000-5

Mönstrat eller perforerat papper

21233100-6

Mönstrat eller perforerat tryckpapper

21233200-7

Mönstrat eller perforerat skrivpapper

21233600-1

Papper i löpande bana till skrivare

21233610-4

Blanketter i löpande bana

21234000-2

Gummerat papper eller adhesivpapper

21234100-3

Självhäftande papper

21240000-7

Tapeter och övrig beklädnad

21241000-4

Väggbeklädnad av papper eller väggpapp

21241100-5

Tapeter

21242000-1

Textiltapeter

21243000-8

Golvbeläggning av papper eller golvpapp

21250000-0

Cigarettpapper och filterpapper

21251000-7

Cigarettpapper

21252000-4

Filterpapper

22000000-0

Diverse trycksaker och tryckmaterial

22100000-1

Tryckta böcker, broschyrer och foldrar

22110000-4

Tryckta böcker

22111000-1

Skolböcker

22112000-8

Textböcker

22113000-5

Biblioteksböcker

22114000-2

Lexikon, kartor och notböcker

22114100-3

Lexikon

22114200-4

Atlaser

22114300-5

Kartor

22114310-8

Fastighetskartor

22114311-5

Blåkopior

22114400-6

Tryckta noter

22114500-7

Uppslagsböcker

22120000-7

Publikationer

22121000-4

Tekniska publikationer

22130000-0

Adresskalendrar

22140000-3

Foldrar

22150000-6

Broschyrer

22160000-9

Häften

22200000-2

Tidningar, facktidskrifter, tidskrifter och veckotidningar

22210000-5

Tidningar

22211000-2

Facktidskrifter

22212000-9

Tidskrifter

22212100-0

Periodiska publikationer

22213000-6

Veckotidningar

22300000-3

Vykort, gratulationskort och andra trycksaker

22310000-6

Vykort

22312000-0

Bilder

22313000-7

Avdragsbilder

22314000-4

Mönster

22315000-1

Fotografier

22320000-9

Gratulationskort

22321000-6

Julkort

22400000-4

Frimärken, checkformulär, sedlar, aktiebrev, reklamtrycksaker, kataloger och manualer

22410000-7

Frimärken

22411000-4

Julfrimärken

22412000-1

Nyutgivna frimärken

22413000-8

Samlarfrimärken

22420000-0

Stämpelpapper

22430000-3

Sedlar

22440000-6

Checkblanketter

22450000-9

Trycksaker med säkerhetstryck

22451000-6

Pass

22452000-3

Postanvisningar

22460000-2

Reklamtrycksaker, varukataloger och manualer

22461000-9

Kataloger

22462000-6

Reklammaterial

22470000-5

Manualer

22471000-2

Datormanualer

22472000-9

Instruktionsböcker

22473000-6

Tekniska handböcker

22500000-5

Tryckplåtar, tryckvalsar eller annat tryckmaterial

22510000-8

Offsetplåtar

22520000-1

Utrustning för torretsning

22521000-8

Utrustning för prägling

22800000-8

Register, kontoböcker, pärmar, blanketter och övriga trycksaker av papper eller kartong

22810000-1

Register av papper eller kartong

22813000-2

Räkenskapsböcker

22814000-9

Kvittensböcker

22815000-6

Anteckningsböcker

22816000-3

Anteckningsblock

22817000-0

Almanackor eller agendor

22819000-4

Adressböcker

22820000-4

Blanketter

22821000-1

Valsedlar

22822000-8

Blanketter och formulär

22822100-9

Affärsblanketter i löpande bana

22822200-0

Enskilda blanketter

22830000-7

Övningsböcker

22832000-1

Övningspapper

22840000-0

Album för prover

22841000-7

Samlaralbum

22841100-8

Frimärkshäften

22841200-9

Album

22850000-3

Pärmar och tillbehör till dessa

22851000-0

Pärmar

22852000-7

Mappar

22852100-8

Arkivpärmar

22860000-6

Tryckt kontorsmateriel utom formulär

22861000-3

Tryckta kuvert

22861100-4

Tryckta fönsterkuvert

22861200-5

Tryckta kuvert utan fönster

22861300-6

Tryckta kuvert för röntgenbilder

22862000-0

Brevpapper

22863000-7

Visitkort

22864000-4

Kort med tryckt hälsning

22865000-1

Kuponger

22866000-8

Etiketter

22866100-9

Streckkodsetiketter

22866200-0

Adresslappar

22867000-5

Lunchkuponger

22868000-2

Skrivunderlägg

22869000-9

Tidtabeller

22869100-0

Planeringskalendrar

22869200-1

Kalendrar

22900000-9

Diverse trycksaker

22910000-2

Bilskattemärken

22920000-5

Körkort

22930000-8

ID-kort

22940000-1

Licenser

22950000-4

Inträdeskort

22960000-7

Måttbeställda trycksaker

22980000-3

Biljetter

22981000-0

Färdbiljetter

23000000-7

Petroleumprodukter och bränslen

23100000-8

Raffinerade petroleumprodukter

23110000-1

Lättoljor, mellanoljor och produkter av dessa

23111000-8

Bensin och flygbränsle

23111100-9

Flygfotogen

23111110-2

Fotogenliknande flygbränsle

23111200-0

Blyfri bensin

23111300-1

Blyad bensin

23112000-5

Specialdestillat

23112100-6

Lacknafta

23120000-4

Tungoljor och produkter av dessa

23121000-1

Gasolja

23121100-2

Dieselolja

23121200-3

Dieselbränsle

23122000-8

Brännolja

23122100-9

Eldningsolja

23123000-5

Smörjoljor och smörjmedel

23123100-6

Motoroljor

23123200-7

Kompressoroljor

23123300-8

Turbinoljor

23123400-9

Transmissionsoljor

23123500-0

Transmissionsoljor

23123600-1

Hydrauloljor

23123610-4

Hydraulvätskor

23123620-7

Formoljor

23123630-0

Rostskyddsoljor

23123640-3

Isoleroljor

23123650-6

Bromsvätskor

23123700-8

Vita oljor

23123710-1

Tekniska vita oljor

23123720-4

Medicinsk vit olja, paraffinolja

23130000-7

Oljor och produkter av petroleum

23132000-1

Tunn olja

23133000-8

Petroleumolja

23200000-9

Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten, med undantag för naturgas

23210000-2

Propan och butan

23211000-9

Propangas

23211100-0

Flytande propangas

23212000-6

Butangas

23212100-7

Flytande butangas

23300000-0

Diverse petroleumprodukter

23310000-3

Vaselin och vaxer

23311000-0

Vaselin

23312000-7

Paraffinvax

23313000-4

Petroleumvax

23320000-6

Restprodukter av petroleum

24000000-4

Kemikalier, kemiska produkter och konstfibrer

24100000-5

Kemikalier

24110000-8

Gaser

24111000-5

Industrigaser

24111100-6

Väte, argon, ädelgaser, kväve och syre

24111120-2

Argon

24111130-5

Ädelgaser

24111131-2

Helium

24111139-8

Neon

24111140-8

Gaser för medicinskt bruk

24111150-1

Väte

24111160-4

Kväve

24111161-1

Flytande nitrogen

24111170-7

Syre

24111200-7

Oorganiska syreföreningar

24111210-0

Koldioxid

24111220-3

Kväveoxid

24111230-6

Gasformiga oorganiska syreföreningar

24111300-8

Flytande luft och tryckluft

24111310-1

Flytande luft

24111320-4

Tryckluft

24120000-1

Färgämnen och pigment

24121000-8

Oxider, peroxider och hydroxider

24121100-9

Zinkoxid och peroxid, titanoxid, färgämnen och pigment

24121110-2

Zinkoxid

24121120-5

Zinkperoxid

24121130-8

Titanoxid

24121200-0

Oxider och hydroxider av krom, mangan, magnesium, bly och koppar

24121210-3

Kromoxid

24121220-6

Manganoxid

24121230-9

Blyoxid

24121240-2

Kopparoxid

24121250-5

Magnesiumoxid

24121260-8

Hydroxider för förgämnen och pigment

24121261-5

Kromhydroxid

24121262-2

Manganhydroxid

24121263-9

Blyhydroxid

24121264-6

Kopparhydroxid

24121265-3

Magnesiumhydroxid

24121300-1

Släckt kalk

24122000-5

Garvextrakt, färgextrakt, tanniner och färgämnen

24122100-6

Färgextrakt

24122200-7

Garvextrakt

24122300-8

Tanniner

24122400-9

Färgmedel

24122500-0

Garvämnen

24130000-4

Basiska oorganiska kemikalier

24131000-1

Kemiska grundämnen, oorganiska syror och föreningar

24131100-2

Metalloider

24131110-5

Fosfider

24131120-8

Karbider

24131130-1

Hydrider

24131140-4

Nitrider

24131150-7

Azider

24131160-0

Silicider

24131170-3

Borider

24131180-6

Raffinerat svavel

24131200-3

Halogen

24131300-4

Alkalimetaller

24131310-7

Kvicksilver

24131400-5

Klorväte, oorganiska syror, silicium- och svaveldioxid

24131410-8

Oorganiska syror

24131411-5

Svavelsyra

24131420-1

Fosforsyra

24131430-4

Polyfosforiska syror

24131440-7

Silikolfluorsyra

24131450-0

Svaveldioxid

24131460-3

Kiseldioxid

24131470-6

Klorväte

24131500-6

Hydroxider som basiska oorganiska kemikalier

24131510-9

Metalloxider

24131511-6

Svavelkis och järnoxider

24131520-2

Natriumhydroxid

24131521-9

Kaustiksoda

24131522-6

Flytande natriumkarbonat

24131600-7

Svavelföreningar

24131700-8

Svavel

24131800-9

Karbon

24131900-0

Klor

24132000-8

Metalliska halogener; fixernatronkloriter, klorater och perklorater

24132100-9

Metalliska halogener

24132110-2

Natriumhexafluorsilikat

24132120-5

Klorider

24132121-2

Aluminiumklorid

24132122-9

Ferriklorid

24132123-6

Polyaluminiumklorid

24132130-8

Aluminiumklorväte

24132200-0

Hypokloriter och klorater

24132210-3

Natriumklorit

24132220-6

Natriumhypoklorit

24133000-5

Sulfider, sulfater; nitrater, fosfater och karbonater

24133100-6

Sulfider, sulfiter och sulfater

24133110-9

Diverse sulfider

24133111-6

Vätesulfid

24133112-3

Polysulfider

24133120-2

Sulfater

24133121-9

Natriumtiosulfat

24133122-6

Järnvitriol

24133123-3

Aluminiumsulfat

24133124-0

Natriumsulfat

24133125-7

Järnsulfat

24133126-4

Kopparsulfat

24133200-7

Fosfinater, fosfonater, fosfater och polyfosfater

24133210-0

Natriumhexametafosfat

24133220-3

Fosfater

24133300-8

Karbonater

24133310-1

Natriumkarbonat

24133320-4

Natriumbikarbonat

24133400-9

Nitrater

24134000-2

Metallsalter

24134100-3

Kaliumpermanganat

24134200-4

Oxometalliska syror

24135000-9

Oorganiska kemikalier

24135100-0

Tungt vatten, andra isotoper och föreningar av dessa

24135200-1

Cyanid, cyanidoxid, fulminater, cyanater, silikater, borater, perborater, salter av oorganiska syror eller peroxosyror

24135210-4

Cyanid

24135220-7

Cyanidoxid

24135230-0

Fulminater

24135240-3

Cyanater

24135300-2

Väteperoxid

24135400-3

Piezoelektrisk kvarts

24135500-4

Föreningar av sällsynta jordmetaller

24135600-5

Silikat

24135610-8

Natriumsilikat

24135700-6

Borater

24136000-6

Destillerat vatten

24137000-3

Syntetiska stenar

24137100-4

Syntetiska ädelstenar

24137200-5

Syntetiska halvädelstenar

24140000-7

Basiska organiska kemikalier

24141000-4

Kolväten

24141100-5

Mättade kolväten

24141110-8

Acykliska kolväten

24141111-5

Metan

24141112-2

Etylen

24141113-9

Propen

24141114-6

Buten

24141115-3

Acetylen

24141120-1

Cykliska kolväten

24141200-6

Omättade kolväten

24141210-9

Omättade acykliska kolväten

24141220-2

Omättade cykliska kolväten

24141221-9

Bensen

24141222-6

Toluen

24141223-3

o-Xylener

24141224-0

m-Xylener

24141225-7

Styren

24141226-4

Etylbensen

24141300-7

Klorerade derivat av acykliska kolväten

24141310-0

Tetrakloreten

24141320-3

Koltetraklorid

24142000-1

Alkoholer, fenoler, fenolalkoholer och halogenerade, sulfonerade, nitrerade eller nitrosaterade derivat av dessa; industriella fettalkoholer

24142100-2

Industriella fettalkoholer

24142200-3

Monohydriska alkoholer

24142210-6

Metanol

24142220-9

Etanol

24142300-4

Dioler, polyalkoholer, cykliska alkoholer och derivat

24142310-7

Etylenglykol

24142320-0

Alkoholderivat

24142400-5

Fenoler; fenolalkoholer och fenolderivat

24142500-6

Alkohol

24142510-9

Etylalkohol

24143000-8

Monokarboxyliska industrifettsyror

24143100-9

Sura oljor från raffinering

24143200-0

Karbonsyror

24143210-3

Ättiksyra

24143220-6

Perättiksyra

24143300-1

Omättade monokarbonsyror

24143310-4

Metakrylsyraestrar

24143320-7

Estrar av akrylsyra

24143400-2

Aromatiska polykarbon- och karbonsyror

24144000-5

Organiska föreningar med kvävefunktioner

24144100-6

Aminofunktionsföreningar

24144200-7

Aminoföreningar med syrefunktion

24144300-8

Ureiner

24144400-9

Föreningar med kvävefunktioner

24145000-2

Organiska svavelföreningar

24146000-9

Etrar, organiska peroxider, epoxider, acetaler och hemiacetaler samt organiska föreningar

24146100-0

Aldehydfunktionsföreningar

24146200-1

Keton- och kinonfunktionsföreningar

24146300-2

Organiska peroxider

24146310-5

Etylenoxid

24146320-8

Etrar

24147000-6

Diverse kemiska produkter

24147100-7

Vegetabiliska derivat för infärgning

24147200-8

Träkol

24147300-9

Oljor och produkter utvunna genom destillering av högtempererad stenkolstjära, beck och becktjära

24147310-2

Stenkolstjära

24147311-9

Kreosot

24147320-5

Beck

24147330-8

Trätjärebeck

24147400-0

Hartsprodukter

24147500-1

Avlut från framställning av trämassa

24150000-0

Konstgödsel och kväveföreningar

24151000-7

Kvävehaltiga gödningsmedel

24151100-8

Salpetersyra

24151110-1

Natriumnitrat

24151200-9

Nitrersyra

24151300-0

Ammoniak

24151310-3

Flytande ammoniak

24151320-6

Ammoniumklorid

24151330-9

Ammoniumsulfat

24152000-4

Fosforgödselmedel

24152100-5

Mineraliska fosforgödselmedel

24152200-6

Kemiska fosforgödselmedel

24154000-8

Animaliska eller vegetabiliska gödselmedel

24158000-6

Diverse gödselmedel

24160000-3

Plaster i obearbetad form

24161000-0

Polymerer av eten, i obearbetad form

24162000-7

Polymerer av propen, i obearbetad form

24163000-4

Polymerer av styren, i obearbetad form

24164000-1

Vinylpolymerer i obearbetad form

24164100-2

Polymerer av vinylacetat, i obearbetad form

24164200-3

Akrylpolymerer i obearbetad form

24165000-8

Polyestrar i obearbetad form

24166000-5

Polyamider i obearbetad form

24167000-2

Karbamidhartser i obearbetad form

24168000-9

Aminohartser i obearbetad form

24169000-6

Silikoner i primärform

24170000-6

Syntetgummi

24180000-9

Enzymer

24200000-6

Agrokemiska produkter

24210000-9

Pesticider

24220000-2

Insekticider

24230000-5

Herbicider

24240000-8

Auxinherbicider

24250000-1

Desinfektionsmedel

24260000-4

Rodenticider

24270000-7

Fungicider

24300000-7

Färger, fernissor, tryckfärg och mastix

24310000-0

Färger

24311000-7

Vägmarkeringsfärg

24312000-4

Konstnärsfärger

24312100-5

Emaljer och glasyrer

24312200-6

Oljefärg och vattenburen färg

24312210-9

Oljefärg

24312220-2

Vattenburen färg

24312300-7

Skolfärger

24312310-0

Färglådor

24312320-3

Skyltfärger

24312400-8

Material för målning och tapetsering

24320000-3

Fernissor

24330000-6

Bläck

24331000-3

Tryckfärg

24331100-4

Djuptrycksfärg

24331200-5

Tusch

24340000-9

Mastix, spackel och kitt

24341000-6

Mastix

24342000-3

Fyllnadsmedel

24343000-0

Kitt

24344000-7

Injekteringsbruk

24350000-2

Lösningsmedel

24351000-9

Färgborttagningsmedel

24352000-6

Förtunningsmedel

24400000-8

Läkemedel

24410000-1

Läkemedel för matsmältningsorgan och ämnesomsättning

24411000-8

Medel vid syrarelaterade symtom

24412000-5

Medel vid funktionella mag-tarmsymtom

24413000-2

Laxantia

24414000-9

Antidiarroika och medel vid intestinala infektioner och inflammationer

24415000-6

Diabetesmedel

24415100-7

Insulin

24416000-3

Vitaminer

24416100-4

Provitaminer

24417000-0

Mineralämnen

24420000-4

Läkemedel för blod, blodbildande organ samt hjärta och kretslopp

24421000-1

Läkemedel för blod och blodbildande organ

24421100-2

Antikoagulantia

24421200-3

Hemostatika

24421300-4

Medel vid anemier

24421400-5

Blodsubstitut och infusionsvätskor

24422000-8

Läkemedel för hjärta och kretslopp

24422100-9

Medel vid hjärtsjukdomar

24422200-0

Antihypertensiva medel

24422300-1

Diuretika

24422400-2

Medel vid hemorrojder och varicer

24422500-3

Antihemorrojdalia utvärtes medel

24422600-4

Beta-receptorblockerande medel

24422700-5

Kalciumantagonister

24422800-6

Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet

24430000-7

Hudläkemedel och läkemedel som verkar på rörelseapparaten

24431000-4

Hudläkemedel

24431100-5

Antimykotika för dermatologiskt bruk

24431110-8

Salicylsyra

24431200-6

Hudskyddande och uppmjukande medel

24431300-7

Medel mot psoriasis

24431400-8

Antibiotika och kemoterapeutika för dermatologiskt bruk

24431500-9

Kortikosteroider för dermatologiskt bruk samt dermatologiska medel

24431600-0

Antiseptika och desinfektionsmedel

24431700-1

Medel mot akne

24432000-1

Läkemedel som verkar på rörelseapparaten

24432100-2

Antiinflammatoriska och antireumatiska medel

24432200-3

Muskelavslappnande medel

24432300-4

Giktmedel

24440000-0

Läkemedel som verkar på urin- och könsorgan; hormoner

24441000-7

Läkemedel som verkar på urin- och könsorgan; könshormoner

24441100-8

Antiinfektiva och antiseptiska medel för gynekologiskt bruk

24441200-9

Övriga medel för gynekologiskt bruk

24441300-0

Könshormoner och modulatorer som verkar på könsorganen

24441400-1

Preventivmedel

24441410-4

Orala preventivmedel

24441420-7

Kemiska preventivmedel

24442000-4

Hormonpreparat för systemiskt bruk exkl. könshormoner

24442100-5

Hypofys- och hypotalamushormoner samt analoger

24442200-6

Kortikosteroider för systemiskt bruk

24442300-7

Tyreoideahormoner och antityreoida substanser

24450000-3

Antiinfektiva medel för systemiskt bruk, vacciner, cytostatika/cytotoxiska medel, samt immunmodulerande medel

24451000-0

Antiinfektiva medel för systemiskt bruk

24451100-1

Antibakteriella medel för systemiskt bruk

24451200-2

Antimykotika för systemiskt bruk

24451300-3

Medel mot mykobakterier

24451400-4

Virushämmande medel för systemiskt bruk

24451500-5

Immunserum och immunglobuliner

24451510-8

Antiserum

24451520-1

Antikroppar

24451600-6

Vacciner

24451610-9

Vacciner mot difteri, kikhosta och stelkramp

24451620-2

Vacciner mot difteri och stelkramp

24451630-5

BCG-vacciner (torkade)

24451640-8

Vacciner mot mässling, påssjuka och röda hund

24451650-1

Vacciner mot tyfus

24451660-4

Influensavaccin

24451670-7

Poliovaccin

24451680-0

Vacciner mot hepatit B

24451690-3

Vaccin för veterinärmedicin

24452000-7

Cytostatika/cytotoxiska medel och immunmodulerande medel

24452100-8

Cytostatika/cytotoxiska medel

24452200-9

Läkemedel för endokrin terapi

24452300-0

Immunsuppressiva medel

24460000-6

Läkemedel som verkar på nervsystemet och sinnesorganen

24461000-3

Läkemedel som verkar på nervsystemet

24461100-4

Anestetika

24461200-5

Analgetika

24461300-6

Antiepileptika

24461400-7

Medel vid parkinsonism

24461500-8

Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel

24461600-9

Psykoanaleptika

24461700-0

Övriga medel med verkan på nervsystemet

24462000-0

Läkemedel som verkar på sinnesorganen

24462100-1

Medel vid ögonsjukdomar

24470000-9

Läkemedel som verkar på andningsorganen

24473000-6

Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar

24474000-3

Hostmedel

24475000-0

Antihistaminer för systemiskt bruk

24490000-5

Varia

24491000-2

Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel

24491100-3

Medel mot protozoer

24491200-4

Medel vid maskinfektion

24491300-5

Medel mot ektoparasiter inkl skabbmedel, insektsdödande och repellerande medel

24492000-9

Farmaceutiska lösningar

24492100-0

Infusionslösningar

24492200-1

Produkter för parenteral nutrition

24492210-4

Parenterala näringslösningar

24492300-2

Enteral nutrition

24492400-3

Perfusionslösningar

24492500-4

Injektionslösningar

24492510-7

Intravenösa vätskor

24492600-5

Galeniska lösningar

24492700-6

Glukoslösningar

24492800-7

Dialyslösningar

24493000-6

Övriga terapeutiska medel

24493100-7

Toxiner

24493200-8

Nikotinsubstitut

24494000-3

Diagnostiska medel

24495000-0

Övriga icke-terapeutiska medel

24496000-7

Reagens och kontrastmedel

24496100-8

Blodgruppsreagenser

24496200-9

Blodprovsreagenser

24496300-0

Kemiska reagenser

24496400-1

Isotopreagenser

24496500-2

Laboratoriereagenser

24496600-3

Reagenser för elektrofores

24496700-4

Reagenser för urologi

24496800-5

Kontrastmedel

24497000-4

Läkemedelsberedningar utom förbrukningsartiklar för tandvård

24497100-5

Emenaberedningar

24497110-8

Benuppbyggnadscement

24498000-1

Kliniska produkter

24498100-2

Mikrobiologiska kulturer

24498200-3

Körtlar och körtelextrakt

24498300-4

Peptiska substanser

24500000-9

Glycerol, tvål, tvättmedel, rengörings- och polermedel, doft- och toalettmedel

24510000-2

Glycerol

24511000-9

Doftprodukter och vaxer

24511100-0

Doft- och rumdeodoriseringsprodukter

24511300-2

Polermedel och krämer

24511310-5

Bonvax

24511320-8

Skokräm

24511330-1

Vax för polering

24511340-4

Sopspån

24511350-7

Beläggningsmaterial

24511400-3

Skurmedel och -pulver

24512000-6

Organiska ytaktiva medel

24513000-3

Rengöringsmedel

24513100-4

Tvål

24513200-5

Tvättmedel

24513210-8

Fettlösare

24513290-2

Tvätt, disk och rengöringsmedel

24513291-9

Maskindiskmedel

24513292-6

Avfettningsmedel

24513293-3

Produkter för nedbrytning av fett

24513294-0

Rengöringssammansättningar

24513295-7

Sköljmedel

24520000-5

Parfymer och toalettartiklar

24521000-2

Toalettartiklar

24521100-3

Eau-de-toilette

24521110-6

Deodoranter

24521120-9

Antitranspirationsmedel

24521200-4

Kosmetika

24521300-5

Manikyr- eller pedikyrprodukter

24521400-6

Skönhetsmedel

24521500-7

Hudvårdsprodukter

24521600-8

Schampon

24521700-9

Hårprodukter

24521800-0

Produkter för mun- eller tandhygien

24521900-1

Rakprodukter

24600000-0

Sprängämnen samt kemiska produkter och substanser

24610000-3

Tillverkade sprängämnen

24611000-0

Krut

24611100-1

Fasta drivmedel

24612000-7

Diverse sprängämnen

24612100-8

Dynamit

24612200-9

Trinitroglycerin

24612300-0

Nitroglycerin

24613000-4

Signalljus, regnraketer, dimsignaler och pyrotekniska artiklar

24613100-5

Skrämselskott för fåglar

24613200-6

Fyrverkerier

24615000-8

Stubiner, tändhattar, tändare, elsprängkapslar

24620000-6

Lim

24621000-3

Gelatiner

24621200-5

Bindemedel

24630000-9

Eteriska oljor

24640000-2

Fotokemikalier

24641000-9

Fotoplåtar och film

24641200-1

Fotografiska emulsioner

24641210-4

Framkallningsvätska

24641220-7

Fotofixermedel

24641230-0

Framkallningsvätska för röntgenbilder

24641240-3

Fixermedel för röntgenbilder

24641250-6

Odlingssubstrat

24641260-9

Bildförstärkare

24650000-5

Oinspelade media

24660000-8

Kemiska preparat

24661000-5

Fetter och smörjmedel

24661100-6

Smörjmedel

24661110-9

Borrslam

24661120-2

Silikonfett

24661130-5

Borrvätskor

24661200-7

Oljetillsatser

24661210-0

Pulver för brandsläckare

24661220-3

Brandsläckningsmedel

24661230-6

Brandsläckningspatroner

24661300-8

Hydraulvätskor

24661310-1

Avisningsmedel

24661311-8

Frostskyddsmedel

24661400-9

Kemiskt modifierade fetter och oljor

24662000-2

Modelleringsmassa

24662100-3

Dentalvax

24663000-9

Appreturmedel

24664000-6

Aktivt kol

24664100-7

Nytt aktivt kol

24664200-8

Regenererat aktivt kol

24665000-3

Kemiska toaletter

24666000-0

Peptoner och proteinsubstanser

24667000-7

Kemiska tillsatser

24667100-8

Färdiga bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor

24667200-9

Tillsatser för cement, bruk eller betong

24668000-4

Kemiska produkter för olje- och gasindustrin

24668100-5

Borrhålskemikalier

24668200-6

Flockningsmedel

24668300-7

Slamkemikalier

24668400-8

Gelampuller för förladdning av sprängämnen

24669000-1

Aerosoler och kemikalier i skivform

24669100-2

Aerosoler

24669200-3

Kemiska grundämnen i skivform

24700000-1

Konstgjorda fibrer

24710000-4

Syntetiska fibrer

24711000-1

Syntetisk fiberkabel

24712000-8

Högstyrkegarn

24713000-5

Entrådigt texturgarn

24714000-2

Syntetiskt monofilament

24720000-7

Konstfibrer

24721000-4

Konstgjorda stapelfibrer

24722000-1

Polypropen

24723000-8

Konstgjort texturgarn

24800000-2

Olika slag av kemiska produkter

24810000-5

Kylarvätskor

24820000-8

Vattenreningskemikalier

24830000-1

Rostskyddsmedel

25000000-1

Produkter av gummi, plast och folie

25100000-2

Gummiprodukter

25110000-5

Däck och tillhörande produkter

25111000-2

Däck

25111100-3

Bildäck

25111200-4

Motorcykeldäck

25111300-5

Extra kraftiga däck

25111310-8

Lastbilsdäck

25111320-1

Bussdäck

25111330-4

Flygplansdäck

25111400-6

Däck till jordbruksmaskiner

25111500-7

Innerslangar, slitbanor och fälgband av gummi

25111510-0

Fälgband

25111520-3

Innerslangar

25111530-6

Slitbanor för däck

25111600-8

Däck till rullstolar

25111700-9

Begagnade däck

25111710-2

Stötfångare

25111800-0

Regummerade däck

25111900-1

Cykeldäck

25120000-8

Ovulkat och vulkat gummi

25121000-5

Ovulkade gummiartiklar

25122000-2

Vulkade gummiartiklar

25122100-3

Ledningar, rör och slangar av vulkat gummi

25122110-6

Borrslangar

25122120-9

Stigarledningar

25122130-2

Gummirör

25122200-4

Transportband eller drivremmar av vulkat gummi

25122210-7

Fläktremmar av gummi

25122220-0

Packningar

25122230-3

Transportband av gummi

25122240-6

Drivremmar av gummi

25122300-5

Hygienartiklar och farmaceutiska produkter av vulkat gummi

25122310-8

Hygienartiklar

25122320-1

Farmaceutiska artiklar

25122340-7

Nappar, bröstkupor och liknande babyartiklar

25122400-6

Golvbeläggningar och mattor av vulkat gummi

25122410-9

Golvbeläggningar av vulkat gummi

25122420-2

Mattor av vulkat gummi

25122421-9

Gymnastikmattor

25122500-7

Vulkaniserat gummi i olika former

25122510-0

Gummiringar

25122520-3

Gummipackningar

25122530-6

Gummiband

25122540-9

Gummistämplar

25122550-2

Injekteringstätning

25130000-1

Gummerade textilier

25131000-8

Kordväv

25132000-5

Gummerad textiltejp

25140000-4

Gummiregenerat

25150000-7

Gummiavfall

25160000-0

Medicinska artiklar av gummi

25161000-7

Tillbehör till gummikläder

25161100-8

Gummihandskar

25161200-9

Engångshandskar

25162000-4

Gummikläder

25170000-3

Artiklar av hårdgummi

25171000-0

Hygienartiklar eller farmaceutiska produkter

25172000-7

Gummiplattor

25174000-1

Gummikuddar

25200000-3

Plastprodukter

25210000-6

Plattor, skivor, rör och profiler av plast

25211000-3

Monofilament av plast

25211100-4

Elledningar av plast

25211200-5

Plaststänger

25211300-6

Plaststavar

25212000-0

Rör, ledningar och slangar

25212100-1

Plaströr

25212110-4

Böjliga plaströr

25212120-7

PVC-slangar

25212200-2

Rörledningar av plast

25212210-5

Böjliga plaströr

25212220-8

Böjliga PVC-rör

25212300-3

Plastslangar

25212310-6

Böjliga plastslangar

25212320-9

Slangar av PVC

25212400-4

Stos av plast

25212500-5

Armatur av plast eller PVC för rör, rörledningar och slangar

25212510-8

Rörarmatur av plast

25212520-1

Rörarmatur av PVC

25212530-4

Rörledningsarmatur av plast

25212540-7

Rörledningsarmatur av PVC

25212550-0

Slangtillbehör av plast

25212560-3

Slangtillbehör av PVC

25212600-6

Komponenter av PVC

25212610-9

Ramar av PVC

25212620-2

Rörledningar av PVC

25212630-5

PVC-rör

25212700-7

PVC-skum

25213000-7

Plattor, skivor, film, folie och remsor av plast

25213100-8

Plastfilm

25213200-9

Plastfolie

25213300-0

Krympfilm

25213400-1

Plastremsor

25213500-2

Plastskivor

25213600-3

Plastplattor

25220000-9

Förpackningsmaterial av plast

25221000-6

Säckar och påsar av polyeten

25221100-7

Sopsäckar och soppåsar av polyeten

25221200-8

Påsar av polyeten för medicinskt bruk

25221210-1

Blodpåsar

25221220-4

Plasmapåsar

25221230-7

Urinpåsar

25221300-9

Förvaringspåsar av polyeten

25221310-2

Vadderade kuvert

25222000-3

Säckar och påsar av plast

25222100-4

Sopsäckar av plast

25222200-5

Plastpåsar för medicinskt bruk

25223000-0

Behållare av hårdplast

25223100-1

Plastlådor

25223110-4

Dryckesbackar av plast

25223200-2

Plastbackar

25223300-3

Avfallsbehållare av plast

25223310-6

Plasttunnor

25224000-7

Damejeanner, flaskor och kolvar av plast

25225000-4

Spolar eller bobiner av plast

25226000-1

Korkar, lock och kapsyler av plast

25226100-2

Plastkorkar

25226200-3

Plastlock

25226300-4

Plastkapsyler

25227000-8

Polystyrenprodukter

25227100-9

Polystyrenfolie

25227200-0

Polystyrenplattor

25230000-2

Byggmaterial av plast

25231000-9

Golvbeläggnings-, vägg- eller takbeklädnadsmaterial av plast

25232000-6

Sanitetsgods av plast

25232100-7

Badkar, duschkar eller tvättställ av plast

25232110-0

Badkar av plast

25232120-3

Duschkar av plast

25232130-6

Tvättställ av plast

25232200-8

Toalettsitsar och -lock av plast

25232300-9

Toalettstolar av plast

25232400-0

Bidéer av plast

25233000-3

Reservoarer, tankar och kar av plast

25233100-4

Plastreservoarer

25233200-5

Plasttankar

25233300-6

Plastkar

25234000-0

Dörrar, fönster, karmar, trösklar, luckor och jalusier av plast

25234100-1

Plastfönster

25234110-4

Fönsterkarmar av plast

25234200-2

Plastdörrar

25234210-5

Dörrkarmar av plast

25234300-3

Plasttrösklar

25234400-4

Fönsterluckor och jalusier av plast

25234410-7

Fönsterluckor av plast

25234420-0

Plastjalusier

25235000-7

Monteringshus av plast

25236000-4

Brunnslock eller skyddslock av plast

25237000-1

Plasthöljen

25237100-2

Mätarhöljen av plast

25237200-3

Plastbeklädnad

25240000-5

Diverse plastprodukter

25241000-2

Självhäftande tejp, remsor och formar av plast

25241100-3

Självhäftande plasttejp

25241110-6

Självhäftande tejp

25241120-9

Reflexband

25241200-4

Självhäftande plastremsor

25241300-5

Självhäftande plastartiklar

25241310-8

Häftetiketter

25242000-9

Självhäftande plattor, skivor, film och folie av plast

25242100-0

Självhäftande plastplattor

25242200-1

Självhäftande plastskivor

25242300-2

Självhäftande plastfilm

25242400-3

Självhäftande plastfolie

25243000-6

Serviser, köksartiklar, husgeråd och toalettartiklar av plast

25243100-7

Bordsservis och husgeråd av plast

25243110-0

Plastbestick

25243120-3

Plastkärl för förvaring av livsmedel

25243130-6

Skålar

25243140-9

Torkställ av plast

25243200-8

Tvättsvampar

25243300-9

Husgeråd eller toalettartiklar av plast

25243310-2

Plasthinkar

25243320-5

Soptunnor av plast

25243330-8

Sopskyfflar av plast

25244000-3

Lampdelar, belysningsarmatur och namnskyltar av plast

25244100-4

Namnskyltar och skyltar av plast

25244110-7

Namnskyltar av plast

25244120-0

Plastskyltar

25244121-7

Polisskyltar

25244200-5

Gatutrustning av plast

25244210-8

Delar av gatutrustning av plast

25244220-1

Upphöjda reflexmarkeringar för väg

25244230-4

Reflexband för väg

25244300-6

Belysningsarmatur av plast

25244310-9

Delar av belysningsarmatur av plast

25245000-0

Huvudbonader av gummi eller plast

25245100-1

Störthjälmar

25245200-2

Mössor av gummi eller plast

25246000-7

Elisolationsmaterial av plast

25247000-4

Kontors- eller skolmateriel av plast

25247100-5

Kontorsmateriel av plast

25247110-8

Ringpärmar

25247120-1

Gem

25247200-6

Skolmateriel av plast

25247210-9

Ritmateriel av plast

25247220-2

Skrivmateriel av plast

25247230-5

Linjaler

25248000-1

Plastbeslag för möbler

25248100-2

Filterelement av plast

25248200-3

Plastkomponenter

25248210-6

Stängseldetaljer av plast

25248220-9

Vägkoner av plast

25248230-2

Plastdelar till vägräcken

25248240-5

Plastmarkörer

25249000-8

Kläder av plast

25249100-9

Plasthandskar

25250000-8

Magnetkort

25251000-5

Kreditkort

25252000-2

Aktiva kort

25253000-9

Betalkort

25253100-0

Bensinkort

25260000-1

Ljudinspelningar

25261000-8

Grammofonskivor

25262000-5

Musikkassetter

25263000-2

CD-skivor

25270000-4

Harts

25271000-1

Epoxiharts

25271100-2

Rör av epoxiharts

25300000-4

Filmprodukter

25310000-7

Radiologifilm

25311000-4

Röntgenfilm

25312000-1

Diazofilm

25320000-0

Kinematografisk film

25321000-7

Fotofilm

25321100-8

Polaroidfilm

25330000-3

Videofilmer

25331000-0

Videokassetter

25332000-7

Videoband

26000000-8

Mineralprodukter av icke-metall

26100000-9

Glas och glasprodukter

26110000-2

Glas

26111000-9

Maskinglas

26111100-0

Obearbetat glas

26111200-1

Flytglas

26111300-2

Glasad utfackningsvägg

26120000-5

Planglas

26121000-2

Format och planglas

26121200-4

Säkerhetsglas

26121300-5

Glasspeglar

26121400-6

Isolerrutor

26130000-8

Ihåliga glasartiklar

26131000-5

Flaskor, burkar, småflaskor och förvaringskärl av glas

26131100-6

Glasflaskor

26131200-7

Glasburkar

26131300-8

Småflaskor av glas

26131400-9

Förvaringskärl av glas

26132000-2

Dricksglas

26133000-9

Glasvaror

26133100-0

Glasserviser

26133110-3

Glaskaraffer

26133200-1

Servis och husgeråd av glaskeramik

26133300-2

Härdat glas

26133400-3

Keramiska glasvaror

26134000-6

Glaskolvar till vakuumkärl

26134100-7

Glaskolvar till termosar

26140000-1

Glasfibrer

26141000-8

Glasfiberartiklar

26141100-9

Glasfibermattor

26141200-0

Glasfiberväv

26141300-1

Vävd glasfiberväv

26150000-4

Bearbetat glas

26151000-1

Halvfabrikat av glas

26151100-2

Kulor, stavar eller rör av glas

26151110-5

Glaskulor

26151120-8

Glasstavar

26151130-1

Glasrör

26151140-4

Glober

26151200-3

Golvplattor, golvtegel eller tegel av format glas

26152000-8

Tekniskt glas

26152100-9

Glashöljen och katodstrålerör

26152110-2

Glashöljen

26152120-5

Katodstrålerör

26152200-0

Glas till klockor, armbandsur eller glasögon

26152210-3

Glas för klockor

26152220-6

Glas för armbandsur

26152230-9

Glasögonglas

26152300-1

Laboratorieglas, hygieniskt eller farmaceutiskt glas

26152320-7

Hygienglas

26152330-0

Laboratorieglas

26152331-7

Petrikärl

26152339-3

Provrör

26152340-3

Apoteksglas

26152350-6

Glasampuller

26152400-2

Glasdelar till lampor och belysningsarmatur, skyltar och namnskyltar

26152410-5

Glas till signalutrustning

26152411-2

Namnskyltar av glas

26152412-9

Glasskyltar

26152420-8

Glasdelar till gatubelysning

26152430-1

Glasdelar till lampor

26152490-9

Glas för gatutrustning

26152500-3

Isolatorer av glas

26152600-4

Optiska glasartiklar

26152700-5

Glaspärlor

26200000-0

Icke eldfast keramiskt gods och eldfasta keramiska produkter

26210000-3

Hushållsartiklar av keramik

26211000-0

Servis, köksartiklar och husgeråd samt toalettartiklar av porslin

26211100-1

Porslinsserviser

26211110-4

Porslinstallrikar

26211120-7

Porslinskärl

26211130-0

Koppar och fat av porslin

26211200-2

Husgeråd av porslin

26211300-3

Porslinsvaser

26211400-4

Toalettartiklar av porslin

26211500-5

Hushållsartiklar av porslin

26212000-7

Serviser, husgeråd och köks- samt toalettartiklar av annan keramik än porslin

26212100-8

Serviser av keramik

26212110-1

Tallrikar

26212120-4

Kärl

26212130-7

Koppar och fat av keramik

26212200-9

Husgeråd av keramik

26212300-0

Blomvaser

26213000-4

Prydnadsföremål av keramik

26214000-1

Sanitetsporslin för hushållsbruk

26214100-2

Diskhoar och tvättställ

26214110-5

Diskhoar

26214120-8

Tvättställ

26214200-3

Badkar

26214300-4

Toalettstolar och -cisterner

26214310-7

Toalettstolar

26214320-0

Toalettcisterner

26214400-5

Bidéer

26214500-6

Urinoarer

26230000-9

Keramiska isolatorer och isolationsarmatur

26231000-6

Keramiska isolatorer

26232000-3

Keramisk isolationsarmatur

26240000-2

Keramiskt gods för tekniskt bruk

26241000-9

Porslinsvaror för laboratorie-, kemiskt eller tekniskt bruk

26241100-0

Porslinsvaror för laboratoriebruk

26241200-1

Porslinsvaror för tekniskt bruk

26241300-2

Porslinsvaror för kemiskt bruk

26250000-5

Diverse keramikföremål

26251000-2

Keramiskt gods för jordbruk, trädgårdsskötsel och transport eller paketering av varor

26251100-3

Keramiskt gods för jordbruk

26251200-4

Keramiskt gods för trädgårdsskötsel

26251300-5

Keramiskt gods för transport eller paketering av varor

26252000-9

Keramiska föremål andra än för byggnadsändamål

26260000-8

Eldfast keramiskt gods

26261000-5

Kakelplattor

26262000-2

Keramikblock

26263000-9

Eldfast cement, bruk och betong

26263100-0

Eldfast cement

26263200-1

Eldfast bruk

26263300-2

Eldfast betong

26264000-6

Keramikplattor

26900000-7

Diverse icke-metalliska mineralprodukter

26910000-0

Slipkroppar

26911000-7

Kvarnstenar, slipstenar och slipskivor

26911100-8

Kvarnstenar

26911200-9

Slipstenar

26911300-0

Slipskivor

26912000-4

Slippulver eller -granulat

26913000-1

Artificiell korund

26914000-8

Artificiell grafit

27000000-5

Basmetaller och tillhörande produkter

27100000-6

Basmetaller

27110000-9

Tackjärn och stål

27111000-6

Tackjärn

27112000-3

Produkter av ferromangan

27113000-0

Järnprodukter

27114000-7

Järn

27114100-8

Järntackor

27115000-4

Stål

27120000-2

Tackor av legerat stål

27130000-5

Kolstålsprodukter

27131000-2

Ledningsrör av kolstål

27132000-9

Kolstålsrör

27133000-6

Elborstar

27140000-8

Stavar och stänger

27141000-5

Stångstål

27150000-1

Byggmaterial för järnvägsspår

27151000-8

Byggmaterial av järn eller stål för järnvägsspår

27151100-9

Byggmaterial av järn för järnvägsspår

27151200-0

Byggmaterial av stål för järnvägsspår

27152000-5

Järn- eller stålräls

27152100-6

Järnräls

27152200-7

Stålräls

27152300-8

Varmvalsat järnvägsmaterial

27152310-1

Valsade laskar och syllar

27152320-4

Valsat moträl

27152330-7

Valsade sliprar och syllar

27190000-3

Slagg, krats, järnspill och -skrot

27191000-0

Tackor av nedsmält skrot

27200000-7

Rör

27210000-0

Rör och armatur av järn

27211000-7

Rör, ledningar och ihåliga profiler

27211100-8

Järnrör

27212000-4

Diverse rörledningsarmatur

27212100-5

Fasta kopplingar

27212110-8

Flänsanslutningar

27212200-6

Skruvtvingar och medbringarklackar

27212300-7

Knärör, T-rör och rörledningsarmatur

27220000-3

Rör och armatur av stål

27221000-0

Ihåliga profiler

27222000-7

Rördelar

27222100-8

Flänsar

27222200-9

Gängad rörledningsarmatur

27222300-0

Rörledningsarmatur ej gjuten

27222400-1

Svetsade rörböjar och knärör

27222500-2

Svetsad armatur

27300000-8

Produkter av järn och stål

27310000-1

Kalldragna produkter

27311000-8

Stavar och stänger av stållegering

27312000-5

Vinkelstänger, formar och profiler av stållegering

27313000-2

Produkter av rostfritt stål

27320000-4

Kallvalsade produkter

27321000-1

Slätvalsade produkter

27321100-2

Slätvalsade järnprodukter

27321200-3

Slätvalsade stålprodukter

27330000-7

Falsade produkter

27331000-4

Falsade stålprodukter

27331100-5

Vinkelstänger, formar och profiler

27331110-8

Ej rörformad kulvert för elledning

27332000-1

Falsade järnprodukter

27340000-0

Metalltråd och diverse produkter

27341000-7

Metalltråd

27341100-8

Ståltråd

27341200-9

Legerad metalltråd

27350000-3

Ferrolegeringar

27351000-0

Ferrolegeringar (ej EKSG)

27351100-1

Ferromangan

27351200-2

Ferrokrom

27351300-3

Ferronickel

27353000-4

Granulat och pulver av järn eller stål

27354000-1

Halvfabrikat

27354100-2

Halvfabrikat av järn

27354200-3

Halvfabrikat av stål

27354210-6

Halvfabrikat av rostfritt stål

27355000-8

Produkter av smidesjärn

27356000-5

Byggmaterial för järnvägsspår

27356100-6

Svetsade vinkelstänger, formar och profiler av järn eller stål för järnväg

27356200-7

Byggmaterial av järn eller stål för järnväg

27356210-0

Strömförande räls

27356220-3

Växeltungor, korsningsstycken, växelstag och växlar

27356230-6

Laskar och bottensyllar

27356240-9

Rälssprintar, bottensyllar och syllar

27356250-2

Distansklossar och kilar

27400000-9

Ädelmetaller och metaller pläterade med ädelmetall

27410000-2

Ädelmetaller

27411000-9

Obearbetade halvädla produkter

27411100-0

Obearbetat eller pulvriserat silver

27411110-3

Silverpulver

27411120-6

Obearbetat silver

27411200-1

Halvfabrikat av silver

27412000-6

Obearbetat eller pulvriserat guld

27413000-3

Obearbetad eller pulvriserad platina

27414000-0

Avfall och skrot av ädelmetaller

27420000-5

Metaller pläterade med ädelmetall

27421000-2

Basmetaller pläterade med silver eller guld

27422000-9

Basmetaller pläterade med platina

27500000-0

Aluminium och aluminiumprodukter

27510000-3

Obearbetat aluminium

27511000-0

Aluminiumoxid

27520000-6

Aluminiumprodukter

27521000-3

Halvfabrikat av aluminium

27521100-4

Pulver och slagg av aluminium

27521200-5

Stavar, stänger och profiler av aluminium

27521300-6

Aluminiumtråd

27521400-7

Aluminiumplåt

27521500-8

Aluminiumfolie

27521600-9

Rör, rörledningar och rörledningsarmatur av aluminium

27521610-2

Rörledningsarmatur av aluminium

27530000-9

Avfall och skrot av aluminium

27531000-6

Aska och restprodukter innehållande aluminium

27600000-1

Produkter av bly, zink och tenn

27610000-4

Bly, zink och tenn

27611000-1

Bly

27612000-8

Zink

27613000-5

Tenn

27620000-7

Halvfabrikat av bly, zink eller tenn

27621000-4

Halvfabrikat av bly

27621100-5

Stänger, stavar, profiler och tråd av bly

27621200-6

Plattor, plåtar, band och folie av bly

27621300-7

Rör, rörledningar och rörledningsarmatur av bly

27621400-8

Pulver och slagg av bly

27622000-1

Halvfabrikat av zink

27622100-2

Stavar, stänger, profiler och tråd av zink

27622200-3

Plattor, plåtar, band och folie av zink

27622300-4

Rör, rörledningar och rörledningsarmatur av zink

27622400-5

Pulver och slagg av zink

27623000-8

Halvfabrikat av tenn

27623100-9

Stänger, stavar, profiler och tråd av tenn

27623200-0

Plattor, plåtar, band och folie av tenn

27623300-1

Rör, rörledningar och rörledningsarmatur av tenn

27623400-2

Pulver och slagg av tenn

27630000-0

Avfall och skrot av bly, zink eller tenn

27631000-7

Aska och restprodukter innehållande zink eller bly

27700000-2

Kopparprodukter

27710000-5

Obearbetad koppar

27712000-9

Oraffinerad koppar

27713000-6

Obearbetad raffinerad koppar

27720000-8

Halvfabrikat av koppar

27721000-5

Pulver och slagg av koppar

27722000-2

Stavar, stänger och profiler av koppar

27723000-9

Koppartråd

27724000-6

Plattor, plåtar och band av koppar

27725000-3

Kopparfolie

27726000-0

Rör, rörledningar och rörledningsarmatur av koppar

27726100-1

Kopparrör

27726110-4

Mässingsrör

27726200-2

Rör eller rörledningsarmatur av koppar

27726210-5

Rörledningsarmatur av brons

27726220-8

Rörledningsarmatur av mässing

27730000-1

Avfall och skrot av koppar

27731000-8

Aska och restprodukter innehållande koppar

27800000-3

Produkter av icke-järnmetall

27810000-6

Obearbetat nickel

27820000-9

Nickelprodukter

27821000-6

Halvfabrikat av nickel

27821100-7

Stavar, stänger, profiler och tråd av nickel

27821200-8

Plattor, skivor, remsor och folie av nickel

27821210-1

Nickelplåt

27821300-9

Rör, rörledningar och rörledningsarmatur av nickel

27821400-0

Pulver och slagg av nickel

27830000-2

Avfall och skrot av nickel

27831000-9

Aska och restprodukter innehållande metaller

28000000-2

Industriframställda produkter och material

28100000-3

Material för metallkonstruktioner

28110000-6

Metallkonstruktioner och konstruktionsdelar

28111000-3

Monteringshus

28111100-4

Mobila byggnader och modulbyggnader

28111110-7

Stugor

28111200-5

Elskåp

28111300-6

Fältsjukhus

28111400-7

Fältkök

28111500-8

Drivhus

28112000-0

Metallkonstruktioner och delar till dessa utom prefabricerade byggnader

28112100-1

Järn- eller stålbroar

28112110-4

Brosektioner av järn eller stål

28112111-1

Brosektioner av järn

28112112-8

Brosektioner av stål

28112120-7

Stålstrukturer

28112130-0

Järnkonstruktioner

28112200-2

Torn, fackverksmaster, lyftkranar och ledningsmaster

28112210-5

Borrtorn

28112211-2

Borrtorn

28112212-9

Stationära borrtorn

28112220-8

Ledningsmaster och stolpar

28112221-5

Ledningsmaster

28112222-2

Ledningsmaster för eldistribution

28112223-9

Stöd för ledningsmaster

28112224-6

Stolpar för luftledningar

28112225-3

Elstolpar

28112230-1

Torn

28112231-8

Järnmaster

28112232-5

Stålmaster

28112233-2

Vattentorn

28112240-4

Balkar

28112250-7

Master

28112260-0

Radio- och televisionsmaster

28112261-7

Radiomaster

28112262-4

Televisionsmaster

28112263-1

Fackverksmaster

28112300-3

Järn-, stål- eller aluminiumkonstruktioner samt delar

28112310-6

Byggnadsställning

28112311-3

Valvribbor

28112312-0

Strävpelare

28112313-7

Stöd

28112314-4

Rörkonsoler

28112315-1

Utrustning för byggnadsställningar

28112316-8

Valvfästen

28112317-5

Ställningskonstruktioner

28112318-2

Stöd för rörledningar

28112320-9

Metallstrukturer

28112321-6

Busskurer

28112322-3

Telefonhytter

28112329-2

Skyddsskärmar

28112330-2

Aluminiumkonstruktioner

28112380-7

Metallkonstruktionsdelar

28112381-4

Beklädnad

28112382-1

Dammluckor

28112383-8

Slussportar

28112390-0

Slussar

28112391-7

Slussluckor

28112400-4

Sponter

28112410-7

Spontväggar

28120000-9

Metallbyggnadsarbeten

28121000-6

Fönster och liknande föremål

28121100-7

Järn- eller stålfönster samt tillbehör till dessa

28121110-0

Järn- eller ståltrösklar

28121120-3

Järn- eller stålluckor

28121130-6

Järn- eller stålfönster

28121131-3

Fönsterkarmar av järn eller stål

28121200-8

Aluminiumfönster samt tillbehör till dessa

28121210-1

Aluminiumluckor

28121220-4

Aluminiumfönster

28121221-1

Fönsterkarmar av aluminium

28122000-3

Fönster, dörrar och liknande föremål

28122100-4

Fönster

28122110-7

Fönsterkarmar

28122111-4

Dubbelfönster

28122200-5

Dörrar

28122210-8

Blinddörrar

28122211-5

Dörrkarmar

28122212-2

Nätdörrar

28122213-9

Dörrtrösklar

28122214-6

Järn- eller ståldörrar

28122220-1

Branddörrar

28122230-4

Skjutdörrar

28122240-7

Garageportar

28122300-6

Grindar

28122310-9

Dörrgrindar

28200000-4

Tankar, reservoarer och behållare av metall; värmeledningselement och centralvärmepannor

28210000-7

Tankar, reservoarer, behållare och tryckkärl av metall

28211000-4

Metalltankar

28211100-5

Luftcylindrar

28211110-8

Tryckluftscylindrar

28211200-6

Andningsapparater

28211210-9

Andningsapparater för brandsläckning

28211220-2

Andningsapparater för dykare

28211300-7

Järn- eller ståltankar

28211400-8

Lagringstankar

28211410-1

Oljetankar

28211420-4

Slamtankar

28211500-9

Vattentankar

28211600-0

Reservoarer

28212000-1

Behållare för kondenserad gas

28212100-2

Gascylindrar

28212200-3

Gastuber

28213000-8

Stora containrar

28213100-9

Järn- eller stålbehållare

28213110-2

Silor

28213200-0

Kylbehållare

28213210-3

Vattenkammare

28213300-1

Standardcontainrar

28213400-2

Förvaringsbehållare

28213500-3

Vattencontainrar

28213600-4

Behållare på hjul

28213700-5

Avfallsskopor/sophissar

28213800-6

Avfallscontainrar

28214000-5

Metallfat

28214100-6

Lagerbehållare

28214200-7

Järn- eller ståltunnor

28214300-8

Containerlagringssystem

28214310-1

Staplingsmaskiner

28214400-9

Aluminiumtunnor

28215000-2

Tryckkärl

28215100-3

Tryckkärl av stål

28216000-9

Metalltunnor

28216100-0

Järn- eller stålfat

28216200-1

Avfallstunnor

28216300-2

Aluminiumfat

28217000-6

Lådor

28217100-7

Järn- eller stållådor

28217200-8

Mätarhöljen

28217300-9

Prefabricerade lådor

28217400-0

Aluminiumlådor

28218000-3

Lättmetallbehållare, korkar, kapsyler och lock

28218100-4

Lättmetallbehållare

28218300-6

Korkar, proppar, kapsyler och lock

28218310-9

Korkar

28218320-2

Proppar

28218330-5

Lock till behållare

28218340-8

Lock

28218400-7

Konservburkar

28218410-0

Järn- eller stålburkar

28218420-3

Konservburkar

28218430-6

Aluminiumburkar

28219000-0

Kar

28220000-0

Värmeledningselement och centralvärmepannor samt delar

28221000-7

Element och värmepannor

28221100-8

Element

28221110-1

Värmeledningselement

28221111-8

Värmeledningselement, ej eluppvärmda

28221112-5

Delar till värmeledningselement

28221200-9

Värmepannor

28221210-2

Varmvattensberedare

28221220-5

Centralvärmepannor

28221221-2

Delar till centralvärmepannor

28222000-4

Värmeåtervinningsanläggningar

28222100-5

Värmeåtervinningsutrustning

28300000-5

Kärnreaktorer och delar till dessa

28310000-8

Kärnreaktorer

28320000-1

Delar till kärnreaktorer

28321000-8

Kylsystem för reaktorer

28322000-5

Delar till kärnreaktortankar

28400000-6

Kabel, lina och tillhörande produkter

28410000-9

Metalltrådsprodukter

28411000-6

Ståltrådskabel

28411100-7

Järn- eller ståltrådskabel

28412000-3

Stängseltråd

28412300-6

Taggtråd

28413000-0

Metallnät

28413100-1

Metalltrådsstängsel

28413200-2

Metallduk

28414000-7

Märlor, spik, nubb, häftstift

28414100-8

Häftklamrar

28414200-9

Spik

28414300-0

Nubb

28414400-1

Häftstift

28415000-4

Valstråd

28415100-5

Svetstillbehör

28415200-6

Svetsmaterial

28415300-7

Material för mjuk- och hårdlödning

28415310-0

Material för mjuklödning

28415320-3

Material för hårdlödning

28416000-1

Synålar eller strumpstickor

28416100-2

Synålar

28416200-3

Strumpstickor

28417000-8

Järnhandelsartiklar

28417100-9

Smidesstäd

28417200-0

Fältsmedja

28417300-1

Galler

28417400-2

Järnvaror

28417500-3

Smide

28417510-6

Grovsmide

28418000-5

Järn- eller stålslings

28419000-2

Ledare

28419100-3

Ledare av stål eller aluminium

28419200-4

Ledare av koppar eller brons

28420000-2

Kabel och tillhörande produkter

28421000-9

Kabel

28421100-0

Kraftkablar

28421120-6

Låg- och medelspänningskabel

28421130-9

Lågspänningskabel

28421140-2

Medelspänningskabel

28421150-5

Högspänningskabel

28421200-1

Undervattenskabel

28421210-4

Submarin kabel

28421400-3

Skärmkabel

28421500-4

Signalkabel

28421600-5

Järn- eller stållinor

28421610-8

Stållinor

28422000-6

Kabeltillbehör

28422100-7

Kanalisationsrör

28422200-8

Kabelanslutningar

28422300-9

Kabelrör

28422400-0

Kabelfästen

28500000-7

Industriframställda metallprodukter och tillhörande föremål

28510000-0

Badrums- och köksartiklar av metall

28511000-7

Sanitetsgods av metall

28511100-8

Kranar/tappar

28512000-4

Bords-, köks- eller hushållsartiklar av metall

28512100-5

Bordsserviser av metall

28512110-8

Kokkärl

28512200-6

Köksgeråd av metall

28512210-9

Köksredskap

28512220-2

Diskställ

28512900-3

Hushållsartiklar av metall

28512910-6

Soptunnor av metall

28512920-9

Brevlådor

28512930-2

Papperskorgar

28512950-8

Tunnor av metall

28520000-3

Metallvaror

28521000-0

Armerade eller förstärkta kassaskåp och dörrar

28521300-3

Kassaskåp

28521500-5

Armerade eller förstärkta dörrar

28521600-6

Värdeförvaringsskåp

28521700-7

Metallådor och -skåp

28521710-0

Skåp för effektförvaring

28521720-3

Skåp

28521721-0

Bankfack

28521722-7

Säkerhetsboxar

28521780-1

Dokumentlådor

28521790-4

Kassalådor

28522000-7

Brevkorgar, kontorsmateriel eller skrivbordsutrustning

28522100-8

Brevkorgar

28522200-9

Kontorsmateriel

28522300-0

Skrivbordsutrustning

28522400-1

Tillbehör för ringpärmar eller mappar

28524000-1

Statyetter, prydnadsföremål; foto- eller tavelramar samt speglar

28524300-4

Fotoramar

28524400-5

Tavelramar

28525000-8

Hakar och hyskor

28526000-5

Fartygspropellrar

28527000-2

Diverse metallartiklar

28527100-3

Ringklockor

28527200-4

Stegar

28527210-7

Brandbilsstegar

28527220-0

Hopfällbara trappstegar

28527230-3

Trappstegar

28527300-5

Godshanteringsutrustning

28527330-4

Lastpallar

28527340-7

Stållina för godshantering

28527400-6

Skyltar och liknande föremål

28527410-9

Metallskyltar

28527420-2

Vägskyltar

28527430-5

Gatuskyltar

28527440-8

Butiksskyltar

28527450-1

Namnskyltar

28527460-4

Adresskyltar

28527700-9

Gatubrunnselement

28527710-2

Skyddslock

28527720-5

Gränslådor

28527730-8

Brunnsbeslag

28527740-1

Brunnslock

28527750-4

Dräneringslock

28527760-7

Inspektionsluckor

28527790-6

Stegjärn för gatubrunnar

28527800-0

Ankare

28527900-1

Galvaniska anoder

28527910-4

Galvaniska zinkanoder

28527920-7

Galvaniska magnesiumanoder

28528000-9

Svärd

28528100-0

Värjor

28528200-1

Bajonetter

28528300-2

Lansar

28528900-8

Metallbeslag

28528910-1

Metallskivor

28528920-4

Metallstänger

28528930-7

Metallformar

28528940-0

Metallplåtar

28528950-3

Metallhyllor

28528960-6

Metallstämplar

28530000-6

Pansarbeklädnad

28531000-3

Täckplattor

28540000-9

Lager

28541000-6

Mikropärlor

28542000-3

Rullager

28550000-2

Olegerat stål

28551000-9

Myntrondeller

28552000-6

Myntbehållare för automater

28553000-3

Handklovar

28560000-5

Stämpor och gruvstöttor

28561000-2

Stämpor

28561100-3

Gruvstöttor

28562000-9

Gruvstag

28564000-3

Larvkättingar

28570000-8

Gjutjärnsprodukter

28580000-1

Diverse brandskyddsutrustning

28581000-8

Plattformsstegar

28581100-9

Brandstegar

28582000-5

Brandskyddsanordningar

28582100-6

Brandslangar

28582200-7

Brandposter

28600000-8

Bestick, verktyg, lås, nycklar och gångjärn

28610000-1

Bestick

28611000-8

Knivar och saxar

28611100-9

Knivar

28611110-2

Bordsknivar

28611120-5

Köksknivar

28611200-0

Saxar

28612000-5

Rakhyvlar

28612100-6

Rakblad

28613000-2

Manikyr- eller pedikyrset

28614000-9

Skedar, gafflar

28614100-0

Skedar

28614200-1

Gafflar

28620000-4

Verktyg

28621000-1

Handverktyg

28621100-2

Spadar och skovlar

28621110-5

Spadar

28621120-8

Skovlar

28621200-3

Grepar

28621300-4

Bredhackor, hackor, räfsor och strandkrattor

28621310-7

Bredhackor

28621320-0

Spetshackor

28621330-3

Hackor

28621340-6

Räfsor

28621341-3

Strandkrattor

28621400-5

Yxor

28621500-6

Handsågar

28621510-9

Blad till handsågar

28622000-8

Handverktyg

28622100-9

Stämjärn

28622200-0

Tänger

28622210-3

Kniptänger

28622300-1

Hammare

28622400-2

Spännklovar

28622500-3

Skiftnycklar

28622600-4

Redskap för vägarbeten

28622610-7

Kilar för genomborrning av gatubeläggning

28622700-5

Filar eller raspar

28622800-6

Skruvmejslar

28622900-7

Borrskär, skruvmejselskär och andra tillbehör

28622910-0

Borrskär

28622920-3

Skruvmejselskär

28622930-6

Stålhållare

28622940-9

Verktygsuppsättningar

28623000-5

Pedalmanövrerade verktyg

28630000-7

Lås, nycklar och gångjärn

28631000-4

Diverse hänglås och lås

28631100-5

Lås

28631110-8

Dörrlås

28631120-1

Cykellås

28631130-4

Fordonslås

28631140-7

Möbellås

28631200-6

Hänglås och kedjor

28631210-9

Hänglås

28632000-1

Haspar, låsdelar och nycklar

28632100-2

Haspar

28632200-3

Nycklar

28632300-4

Delar till hänglås

28632400-5

Låsdelar

28633000-8

Gångjärn, armatur och beslag

28633100-9

Gångjärn

28633200-0

Armatur

28633300-1

Beslag

28700000-9

Fästen, kedjor och fjädrar

28710000-2

Fästen för industriellt bruk

28711000-9

Gängade fästen

28711100-0

Träskruv

28711200-1

Skruvhakar och skruvringar

28711300-2

Självgängande skruv

28711400-3

Bult

28711500-4

Flänsskarvar

28711510-7

Bult och skruv

28711520-0

Träbult och träskruv med sexkanthuvud

28711600-5

Muttrar

28711700-6

Gängade föremål av järn eller stål

28712000-6

Ogängade fästen av järn eller stål

28712100-7

Nitar

28712200-8

Brickor av metall

28712300-9

Saxsprint

28712400-0

Stållaskar

28713000-3

Kopparfästen

28720000-5

Kedjor

28721000-2

Ledade kedjor

28722000-9

Kedjedelar

28730000-8

Fjädrar

28800000-0

Konstruktionsmaterial och tillhörande föremål

28810000-3

Konstruktionsmaterial

28811000-0

Byggnadsmaterial

28811100-1

Tegel

28811200-2

Cement

28811210-5

Borrcement

28811300-3

Keramik

28811400-4

Målarfärg och väggbeklädnadsmaterial

28811500-5

Värmeisoleringsmaterial

28812000-7

Diverse byggnadskonstruktioner

28812100-8

Skyddsrum

28812110-1

Skyddsrumselement

28812120-4

Profiler

28812200-9

Golvbeläggningar

28812210-2

Golvbeläggningar av trä

28812220-5

Mjuka golvbeläggningar

28812230-8

Hårda golv

28812240-1

Undergolv

28812250-4

Linoleum

28812300-0

Mellanväggar

28812310-3

Skiljeväggar

28812400-1

Yttertak

28812410-4

Taklag

28812420-7

Takbjälkar

28812430-0

Takstol

28812500-2

Taktäckningsmaterial

28812510-5

Takspån

28812600-3

Ljudisolering

28812700-4

Bjälkar

28813000-4

Vägbyggnadsmaterial

28813100-5

Gatläggningsmaterial

28813120-1

Gångbaneplattor

28813130-4

Trottoarsten

28813140-7

Gatsten

28813200-6

Sten för anläggning av trottoarer

28813300-7

Asfalterat material

28813310-0

Asfalterat vägmaterial

28813320-3

Asfalterad gatsten

28813330-6

Asfalteringsmaterial

28813400-8

Vägmaterial för motorvägar

28813500-9

Vägmarkeringar

28813510-2

Glaspärlor för vägmarkering

28813700-1

Vägreparationsmaterial

28813800-2

Vägbeläggningsmaterial

28813810-5

Ytbehandling

28813900-3

Material för vägunderhåll

28813910-6

Material för vinterväghållning

28814000-1

Betong

28814100-2

Färdigblandad betong

28814200-3

Betongvaror

28814210-6

Betongbalkar

28814220-9

Betongpelare

28814230-2

Betongpålar

28814240-5

Rör och kopplingar av betong

28814250-8

Betongpålar

28814260-1

Betongstolpar

28814270-4

Betongplattor

28814280-7

Betongslipers

28815000-8

Byggnadsarmatur

28815100-9

Rörledningar

28815200-0

Sanitets- och värmematerial

28815210-3

Sanitetsmaterial

28815220-6

Värmematerial

28815300-1

Luckor

28815310-4

Jalusier

28815400-2

Taklampor

28815500-3

Sprinklersystem

28815600-4

Trapphissar

28815700-5

Utomhusjalusier

28815710-8

Skärmtak

28815800-6

Inomhusarmatur

28815810-9

Löpskenor och förhängen

28815811-6

Löpskenor

28815820-2

Fluorescerande ljus

28815821-9

Lysrör

28815822-6

Glödlampor och lysrör

28820000-6

Vägutrustning

28821000-3

Vägräcken

28821100-4

Mitträcken

28822000-0

Stängsel

28822100-1

Trästolpar

28823000-7

Säkerhetsbarriärer

28823100-8

Säkerhetsräcken

28823200-9

Bröstvärn

28824000-4

Utrustning för allmän plats

28824100-5

Markeringsstolpar

28824200-6

Varningslampor för trafikfara

28824300-7

Fyrar

28824400-8

Busshållplatsstolpar

28824500-9

Pollare

28824600-0

Trafikkoner

28824700-1

Skyltar

28824710-4

Skyltmaterial

28824720-7

Skyltar

28825000-1

Gatubelysning

28825100-2

Stolpar för gatubelysning

28825200-3

Lyktstolpar

28825300-4

Gatulyktor

28830000-9

Avloppshuvudledningar

28831000-6

Avloppsbrunnar

28832000-3

Kulvertelement

28833000-0

Duktila ändisoleringar av järn

28834000-7

Knärör

28840000-2

Stålprodukter

28841000-9

Rörledningar av stål

28842000-6

Stålramar

28843000-3

Lastpallar av stål

28844000-0

Stålrör

28845000-7

Skyltar av stål

28846000-4

Stålbalkar

28847000-1

Stålmaterial

28847100-2

Stålplåt

28847200-3

Bandstål

28847300-4

Tunnplåt

28850000-5

Borrör och foderrör för olja

28860000-8

Rörledningar, ledningar, foderrör, rör och liknande föremål

28861000-5

Rörledningar

28861100-6

Gasledningar

28861110-9

Gasnät

28861200-7

Huvudvattenledningar

28861400-9

Undervattensledningar

28861410-2

Undervattensledningar

28861500-0

Högtrycksledningar

28861600-1

Lågtrycksledningar

28861700-2

Skrapanordningar för rörledningar

28861710-5

Avskjutningsanordningar för rörskrapor

28861720-8

Mottagaranordningar för rörskrapor

28861730-1

Pig traps (slusstationer)

28862000-2

Rörsystem

28862100-3

Rörledningsmaterial

28862200-4

Distributionsrör

28862300-5

Utloppsledningar för avlopp

28862400-6

Rörledningar och tillhörande produkter av förglasad keramik

28862410-9

Rörledningar av förglasad keramik

28862420-2

Förglasade rörledningsfattningar i keramik

28862430-5

Förglasade manhål av keramik

28862440-8

Förglasade rörledningsfattningar och mellanstycken av keramik

28862500-7

Rörledningar för dricksvatten

28863000-9

Rörledningar och armatur

28863100-0

Rörledningar

28863110-3

Avloppsledningar

28863111-0

Avloppsrör

28863112-7

Dräneringssystem

28863120-6

Fjärrvärmeledningar

28863121-3

Värmeledningar

28863130-9

Kloakledningar

28863140-2

Ång- och vattenrör

28863150-5

Lågtrycksrör

28863160-8

Distributionsrör och tillbehör

28863170-1

Rör, med undantag av järn- och stålrör

28863171-8

Polyetylenrör

28863172-5

Rör av polyetylen

28863200-1

Rörledningsarmatur

28863210-4

Rörklämmor

28863230-0

Rörkopplingar

28863240-3

Rörskarvar

28863241-0

Röranslutningar av polyeten

28863242-7

Isolerade fattningar

28864000-6

Foderrör och rörledningar

28864100-7

Foderrör

28864200-8

Rörsystem

28864210-1

Kopparrör

28864300-9

Rörmaterial

28864310-2

Rör och armatur

29000000-9

Maskiner, utrustning, redskap, apparater och tillhörande produkter

29100000-0

Maskiner för produktion och användning av mekanisk energi

29110000-3

Turbiner och motorer

29111000-0

Motorer

29111100-1

Utombordsmotorer

29112000-7

Turbininstallationer

29112100-8

Ångturbiner

29112200-9

Vattenturbiner

29112210-2

Vattenhjul

29112300-0

Gasturbiner

29112400-1

Turbinutrustning

29112410-4

Turbininstrument

29113000-4

Turbindelar

29113100-5

Delar till ångturbiner

29113110-8

Bottenplattor

29113120-1

Höljen

29113130-4

Luftkylningssystem för kondensatorer

29113150-0

Smörjoljesystem

29113160-3

Fuktavskiljare

29113161-0

Avfuktare

29113170-6

Rotationsutrustning

29113171-3

Rotorer

29113172-0

Blad

29113190-2

Baxningsutrustning

29113200-6

Delar till vattenturbiner

29113300-7

Delar till gasturbiner

29113310-0

Luftintagssystem

29113390-4

Bränngassystem

29113400-8

Delar till vattenhjul

29120000-6

Pumpar och kompressorer

29121000-3

Hydrauliska eller pneumatiska drivmotorer och motorer

29121100-4

Hydrauliska eller pneumatiska cylindrar

29121200-5

Hydrauliska motorer

29121300-6

Tryckluftsmaskiner

29121400-7

Hydrauliska motorer

29121500-8

Tryckluftsmotorer

29122000-0

Pumpar

29122100-1

Vätskepumpar

29122110-4

Pumpar för brandsläckning

29122120-7

Tankningsutrustning för helikoptrar

29122130-0

Vattenpumpar

29122160-9

Kylpumpar

29122161-6

Kylvattenpumpar

29122170-2

Smörjoljepumpar

29122180-5

Bränslepumpar

29122190-8

Betongpumpar

29122200-2

Oscillerande deplacementpumpar för vätskor

29122210-5

Hydrauliska pumpenheter

29122220-8

Avloppspumpar

29122230-1

Doseringspumpar

29122300-3

Tryckstegringspumpar för vätskor

29122400-4

Centrifugalpumpar och vätskeelevatorer

29122410-7

Pumpar för medicinskt bruk

29122411-4

Nutritionspumpar

29122419-0

Perfusionspumpar

29122420-0

Vätskeelevatorer

29122430-3

Centrifugalpumpar

29122440-6

Rotationspumpar

29122450-9

Vakuumpumpar

29122460-2

Luftpumpar

29122480-8

Pumphjul

29123000-7

Kompressorer

29123100-8

Gaskompressorer

29123200-9

Rotationskompressorer

29123300-0

Kompressorer för kylutrustning

29123400-1

Luftkompressorer

29123410-4

Monterade luftkompressorer

29123500-2

Turbokompressorer

29123600-3

Oscillerande deplacementkompressorer

29123610-6

Tryckluftsaggregat

29123700-4

Centrifugalkompressorer

29123800-5

Kompressorer till civilflyg

29124000-4

Delar till pumpar, kompressorer eller motorer

29124100-5

Delar till motorer

29124130-4

Delar till tryckluftsmotorer

29124150-0

Delar till hydrauliska drivmotorer

29124170-6

Delar till reaktionsmotorer

29124200-6

Delar till pumpar eller vätskeelevatorer

29124210-9

Delar till bränsle-, hand- och betongpumpar

29124211-6

Delar till bränslepumpar

29124212-3

Delar till handpumpar

29124213-0

Delar till betongpumpar

29124220-2

Delar till oscillerande deplacementpumpar

29124221-9

Delar till pumpenheter

29124222-6

Delar till doseringspumpar

29124230-5

Delar till roterande kolvcentrifugalpumpar

29124290-3

Delar till centrifugalpumpar

29124300-7

Delar till luft- eller vakuumpumpar, luft- eller gaskompressorer

29124310-0

Delar till luftpumpar

29124320-3

Delar till vakuumpumpar

29124330-6

Delar till luftkompressorer

29124340-9

Delar till gaskompressorer

29130000-9

Kranar, ventiler och liknande anordningar

29131000-6

Kranar och ventiler

29131100-7

Funktionsindelade ventiler

29131110-0

Radiatorventiler för centralvärme

29131120-3

Slussventiler

29131130-6

Temperaturregulatorer

29131140-9

Reducer-, regler-, back- eller säkerhetsventiler

29131141-6

Reducerventiler

29131142-3

Reglerventiler

29131143-0

Flödesstyrande ventiler

29131144-7

Processtyrningsventiler

29131145-4

Reducerventiler

29131146-1

Backventiler

29131147-8

Säkerhetsventiler

29131148-5

Stängventiler

29131150-2

Vattentornsventiler

29131160-5

Vattenposter

29131170-8

Tryckventiler till gascylindrar

29131200-8

Konstruktionsindelade ventiler

29131210-1

Knivventiler

29131220-4

Vattenutsläppsventiler

29131230-7

Slidventiler

29131240-0

Kägelventiler

29131250-3

Nålventiler

29131260-6

Kulventiler

29131270-9

Kikventiler

29131280-2

Vridspjällventiler

29131290-5

Membranventiler

29131291-2

Slidventiler

29131292-9

Klaffventiler

29131300-9

Ventilpaket med instrument och övriga ventilpaket

29131310-2

Ventilpaket med instrument

29131320-5

Chokeförgreningsrör

29131390-6

Ventilpaket

29131400-0

Sanitetsarmatur

29132000-3

Delar till kranar och ventiler

29132100-4

Manöverdon för ventiler

29132110-7

Elektriska manöverdon för ventiler

29132120-0

Hydrauliska manöverdon för ventiler

29132130-3

Pneumatiska manöverdon för ventiler

29132200-5

Krandelar

29132300-6

Ventildelar

29140000-2

Växlar, växellådor och drivelement

29141000-9

Vanliga växlar, växellådor och drivelement

29141100-0

Transmissions-, kam- och vevaxlar

29141110-3

Transmissionsaxlar

29141120-6

Kamaxlar

29141130-9

Vevaxlar

29141200-1

Lagerhus

29141300-2

Växlar och växellådor

29141400-3

Svänghjul och remskivor

29141410-6

Vinschar

29141500-4

Kopplingar

29141600-5

Taljor

29141700-6

Axelkopplingar

29141800-7

Kardanknutar

29142000-6

Delar till växellådor och drivelement

29142100-7

Delar till växellådor

29142200-8

Delar till drivelement

29200000-1

Universalmaskiner

29210000-4

Industri- eller laboratorieugnar och förbränningsugnar

29211000-1

Ugnsbrännare

29212000-8

Ugnar för förbränning av avfall

29213000-5

Smältugnar

29214000-2

Ugnar

29214100-3

Kommersiella ugnar

29215000-9

Krematorieugnar

29219000-7

Delar till ugnsbrännare eller ugnar

29220000-7

Lyft- och hanteringsutrustning samt delar till sådan utrustning

29221000-4

Lyft- och hanteringsutrustning

29221100-5

Taljor och lyftblock

29221200-6

Gruvspel, vinschar och nockspel för användning under jord

29221210-9

Vinschverk och vinschar för användning under jord

29221211-6

Vinschverk för gruvor

29221212-3

Vinschar för användning under jord

29221220-2

Nockspel

29221300-7

Domkrafter och fordonsvinschar

29221310-0

Inbyggda lyftanordningar

29221320-3

Hydrauliska domkrafter

29221330-6

Pneumatiska domkrafter

29221340-9

Mekaniska domkrafter

29221350-2

Fordonsvinschar

29221400-8

Lyftkranar, mobila lyftramar och truckar med kran

29221410-1

Lyftkranar

29221411-8

Hamnkranar

29221412-5

Kajkranar

29221413-2

Staplingskranar

29221414-9

Containerkranar

29221415-6

Tornkranar

29221420-4

Traverskranar

29221421-1

Löpkranar

29221422-8

Rullbroar

29221430-7

Portala svingkranar

29221431-4

Mobila lyftramar

29221432-1

Svingkranar på sockel

29221440-0

Bilburna kranar

29221441-7

Truckkranar

29221450-3

Brokranar

29221500-9

Gaffeltruckar, truckar, plattformstruckar

29221510-2

Lyfttruckar

29221511-9

Gaffeltruckar

29221520-5

Truckar

29221521-2

Truckar med hanteringsutrustning

29221530-8

Plattformstruckar

29221531-5

Fordon utan förare

29221532-2

Utrustning till utryckningsfordon

29221600-0

Hissar, skophissar, rulltrappor och rullramper

29221610-3

Hissar

29221611-0

Lyftanordningar för badkar

29221612-7

Varuhissar

29221613-4

Mekaniska hissar

29221620-6

Skophissar

29221621-3

Soptransporthissar

29221630-9

Hissverk

29221640-2

Rulltrappor

29221650-5

Rullramper

29221700-1

Hissar och transportörer

29221710-4

Pneumatiska elevatorer eller transportörer

29221720-7

Transportörer

29221721-4

Skoptransportörer eller skopelevatorer med kontinuerlig drift

29221722-1

Bandtransportörer eller bandelevatorer med kontinuerlig drift

29221723-8

Armerade gruvtransportörer

29221730-0

Utrustning till transportörer

29221731-7

Transportband

29221800-2

Lyft-, hanterings-, lastnings- eller lossningsmaskiner

29221810-5

Gruvvagnsinskjutare och traverser

29221820-8

Utrustning för enskenetåg och skidliftar

29221821-5

Hängbanor

29221822-2

Stolliftar

29221829-1

Skidliftsutrustning

29221830-1

Utrustning för avlägsnande av toppen på flamtorn

29221840-4

Karusellförvarings- och arkiveringsmaskiner

29221850-7

Mekanisk hanteringsutrustning

29221890-9

Last- eller hanteringsmaskiner

29221891-6

Lastningsutrustning

29221892-3

Lossningsutrustning

29221893-0

Sidolastare

29221894-7

Containerlastare

29221900-3

Delar till lyft- och hanteringsutrustning

29221910-6

Delar till kranar

29221920-9

Delar till truckar

29221950-8

Delar till hissar, skophissar eller rulltrappor

29221951-5

Hissdelar

29221952-2

Delar till skophissar

29221953-9

Delar till rulltrappor

29221954-6

Delar till rullramper

29221980-7

Delar till transportörer

29221981-4

Delar till transportband

29221989-0

Delar till skoptransportörer

29221990-0

Delar till vinschar och annan lyft- eller hanteringsutrustning

29222000-1

Skopor och gripanordningar till kranar eller grävmaskiner

29230000-0

Kyl- och ventilationsutrustning

29231000-7

Värmeväxlare, luftkonditionerings- och kylutrustning samt filtreringsapparater

29231100-8

Värmeväxlare och kondensorer för luft eller andra gaser

29231110-1

Värmeväxlare

29231111-8

Värmepumpar

29231120-4

Kondensorer för luft eller andra gaser

29231200-9

Installationer för luftkonditionering

29231210-2

Fönsterklimatapparater

29231220-5

Rumsklimatapparater

29231230-8

Värme-, ventilations- och luftkonditioneringsenheter

29231240-1

Luftkonditioneringssystem för fordon

29231250-4

Delar till klimatapparater

29231251-1

Spjäll

29231252-8

Luftgaller

29231300-0

Kyl- och frysutrustning

29231310-3

Frysutrustning

29231320-6

Avkylningsutrustning

29231321-3

Kylmontrar

29231322-0

Kyldiskar

29231329-9

Kommersiell kylutrustning

29231400-1

Maskiner och apparater för filtrering eller rening av gaser

29231420-7

Elektrostatiska luft- och gasrenare

29231430-0

Filtreringsapparater

29231431-7

Luftfilter

29231432-4

Gasfilter

29232000-4

Ventilationsutrustning

29232100-5

Rökfläktar

29232200-6

Fläktar

29232210-9

Fläktdelar

29233000-1

Delar till kyl- och frysutrustning samt värmepumpar

29233100-2

Delar till kylutrustning

29233200-3

Delar till frysutrustning

29233300-4

Delar till värmepumpar

29240000-3

Diverse universalmaskiner

29241000-0

Destillations-, filtrerings- eller rektifikationsapparater

29241200-2

Maskiner och apparater för filtrering eller rening av vätskor

29241210-5

Maskiner och apparater för filtrering av vätskor

29241211-2

Filtreringsapparater för borrslam

29241212-9

Virvelrenare

29241213-6

Apparater för filtrering eller rening av drycker

29241230-1

Maskiner och apparater för filtrering eller rening av vatten

29241231-8

Vattenfiltreringsapparater

29241232-5

Avluftningsutrustning

29241233-2

Vattenreningsutrustning

29241234-9

Avsaltningsutrustning

29241235-6

Utrustning till filtreringsanläggning

29241300-3

Olje-, bensin- och luftintagsfilter till dieselmotorer

29241330-2

Oljefilter

29241340-5

Bensinfilter

29241350-8

Luftintagsfilter

29241400-4

Återvinningsutrustning

29242000-7

Maskiner för rengöring av flaskor, paketering, vägning och sprutning

29242100-8

Maskiner för rengöring, påfyllning, paketering eller inslagning av flaskor eller andra förvaringskärl

29242110-1

Maskiner för rengöring eller torkning av flaskor eller andra förvaringskärl

29242120-4

Maskiner för påfyllning eller tillslutning av flaskor, burkar eller andra behållare

29242130-7

Paketerings- eller inslagningsmaskiner

29242131-4

Bandningsmaskiner

29242132-1

Paketeringsmaskiner

29242133-8

Inslagningsmaskiner

29242300-0

Maskiner för vägning och vågar

29242310-3

Maskiner för vägning

29242311-0

Balansvågar

29242320-6

Vågar

29242321-3

Butiksvågar

29242322-0

Vågar för löpande vägning av varor

29242323-7

Kontrollvågar

29242400-1

Brandsläckare, sprutpistoler, ång- eller sandblästringsmaskiner

29242410-4

Brandsläckare

29242411-1

Skumpatroner

29242412-8

Bärbara brandsläckare

29242420-7

Ång- eller sandblästringsmaskiner

29242430-0

Sprututrustning

29242431-7

Sprutpistoler

29242470-2

Mekanisk utrustning för sprutning eller dispergering

29242471-9

Gasdispergeringsutrustning

29242472-6

Saneringsutrustning

29242473-3

Apparater för tryckvattenrening

29242474-0

Högtryckstvättaggregat

29242479-5

Luktmaskeringsutrustning

29243000-4

Centrifuger, kalandrar eller varuautomater

29243100-5

Centrifuger

29243200-6

Kalandrar

29243210-9

Valsar

29243300-7

Varuautomater

29243310-0

Automater för försäljning av hygienartiklar

29243320-3

Frimärksautomater

29243330-6

Automater för försäljning av varor

29244000-1

Maskiner för värmebehandling av material

29244100-2

Maskiner för värmebehandling av gas

29245000-8

Delar till universalmaskiner

29245200-0

Centrifugdelar

29245300-1

Delar till kalandrar

29245400-2

Delar till valsar

29245500-3

Delar till filtreringsutrustning

29245600-4

Delar till reningsutrustning

29245700-5

Delar till sprutmaskiner

29245800-6

Vikter till vågar

29246000-5

Diskmaskiner för storkök

29247000-2

Delar till diskmaskiner och maskiner för rengöring, påfyllning, paketering eller inslagning

29247100-3

Diskmaskinsdelar

29247200-4

Delar till rengöringsmaskiner

29247300-5

Delar till påfyllningsmaskiner

29247400-6

Delar till paketeringsmaskiner

29247500-7

Delar till inslagningsmaskiner

29248000-9

Gasgeneratorer

29248100-0

Ozongeneratorer

29300000-2

Maskiner för jordbruk, trädgårdsbruk och skogsbruk

29310000-5

Jordbruks- och skogsmaskiner för markberedning eller odling

29311000-2

Plogar och skivharvar

29312000-9

Harvar, markberedningsharvar, kultivatorer, ogräsharvar eller hackor

29313000-6

Så- eller planteringsmaskiner

29314000-3

Gödselspridare

29314100-4

Konstgödselspridare

29315000-0

Vältar för gräsmattor och idrottsplaner

29330000-1

Skördetröskor

29331000-8

Slåttermaskiner

29331100-9

Gräsklippare

29331110-2

Gräsklippare eller gräsklippningsmaskiner för parker eller idrottsplatser

29332000-5

Maskiner för höbärgning

29333000-2

Halm- eller foderbalpressar

29333100-3

Upptagarpressar

29334000-9

Skördetröskor och tröskverk

29340000-4

Sprutmaskiner för jordbruk eller trädgårdsskötsel

29350000-7

Självlastande eller avlastande släp- och påhängsvagnar för jordbruk

29351000-4

Självlastande släpvagnar för jordbruk

29352000-1

Avlastningsvagnar för jordbruk

29353000-8

Självlastande påhängsvagnar för jordbruk

29354000-5

Avlastande påhängsvagnar för jordbruk

29360000-0

Specialmaskiner för jordbruk eller skogsbruk

29361000-7

Maskiner för rengöring och sortering av ägg, frukt eller andra jordbruksprodukter

29361100-8

Maskiner för rengöring av jordbruksprodukter

29361110-1

Maskiner för rengöring av ägg

29361120-4

Maskiner för rengöring av frukt

29361200-9

Maskiner för sortering av jordbruksprodukter

29361210-2

Äggsorteringsmaskiner

29361220-5

Fruktsorteringsmaskiner

29361300-0

Maskiner för rengöring och sortering av utsäde, spannmål eller torkade grönsaker

29362000-4

Mjölkningsmaskiner

29363000-1

Maskiner för beredning av djurfoder

29364000-8

Biodlingsutrustning

29365000-5

Utrustning för hönsuppfödning

29365100-6

Äggkläckningsmaskiner

29370000-3

Traktorer

29371000-0

Ledtraktorer

29372000-7

Begagnade traktorer

29373000-4

Dragmotorer

29380000-6

Delar till jordbruks- och skogsmaskiner

29381000-3

Delar till jordbruksmaskiner

29382000-0

Delar till skogsmaskiner

29400000-3

Verktygsmaskiner

29410000-6

Verktygsmaskiner som drivs med laser och fleroperationsmaskiner

29411000-3

Specialverktygsmaskiner

29412000-0

Fleroperationsmaskiner

29412100-1

Horisontalaxlade fleroperationsmaskiner

29412200-2

Vertikalaxlade fleroperationsmaskiner

29420000-9

Svarvar, borr- och fräsmaskiner

29421000-6

Svarvar

29421100-7

CNC-svarv

29422000-3

Gäng- eller tappgängmaskiner

29423000-0

Fräsmaskiner

29430000-2

Verktygsmaskiner för metallbearbetning

29431000-9

Verktygsmaskiner för ytbehandling av metaller

29432000-6

NC-maskiner för metall

29433000-3

Böjnings-, fals-, rikt- eller plattningsmaskiner

29434000-0

Smidesmaskiner

29435000-7

Sänksmidesmaskiner

29436000-4

Pressar

29436100-5

Hydrauliska pressar

29437000-1

Maskinverktyg för borrning eller fräsning av metall

29437100-2

Maskinverktyg för drillborrning i metall

29437200-3

Maskinverktyg för metallborrning

29437300-4

Maskinverktyg för metallfräsning

29438000-8

Fleroperationsmaskiner för metallbearbetning

29440000-5

Verktygsmaskiner för bearbetning av hårda material utom metaller

29441000-2

Verktygsmaskiner för bearbetning av sten, keramik, betong eller glas

29441100-3

Verktygsmaskiner för bearbetning av sten

29441200-4

Verktygsmaskiner för bearbetning av keramik

29441300-5

Verktygsmaskiner för bearbetning av betong

29441400-6

Verktygsmaskiner för glasbearbetning

29442000-9

Verktygsmaskiner för bearbetning av trä, ben, kork, hårdgummi eller hårdplast

29442100-0

Verktygsmaskiner för träbearbetning

29442200-1

Verktygsmaskiner för bearbetning av ben

29442300-2

Verktygsmaskiner för bearbetning av kork

29442400-3

Verktygsmaskiner för bearbetning av hårdgummi

29442500-4

Verktygsmaskiner för bearbetning av hårdplast

29450000-8

Pneumatiska eller motordrivna handverktyg

29451000-5

Pneumatiska handverktyg

29452000-2

Handhållna elektromekaniska verktyg

29460000-1

Verktyg för lödning, hårdlödning och svetsning; maskiner och utrustning för anlöpning och varmsprutning

29461000-8

Utrustning för mjuk- och hårdlödning

29461100-9

Utrustning för mjuklödning

29461200-0

Utrustning för hårdlödning

29462000-5

Svetsutrustning

29462100-6

Elektrisk svetsutrustning

29462200-7

Oelektrisk svetsutrustning

29463000-2

Anlöpningsmaskiner

29464000-9

Smältningsutrustning

29464100-0

Gelatineringsutrustning för plast

29465000-6

Metallsprutningsutrustning

29470000-4

Delar och tillbehör till verktygsmaskiner

29471000-1

Verktygshållare

29472000-8

Hållare för arbetsstycken

29473000-5

Delningstillbehör och specialtillbehör till verktygsmaskiner

29474000-2

Delar och tillbehör till verktygsmaskiner för metallbearbetning

29475000-9

Delar och tillbehör till verktygsmaskiner för bearbetning av hårdämnen

29475100-0

Delar till kedjesågar

29476000-6

Delar till handverktyg

29477000-3

Delar till pneumatiska verktyg

29500000-4

Specialmaskiner med reservdelar

29510000-7

Maskiner för metallurgi och tillhörande delar

29511000-4

Metallvalsar

29511100-5

Delar till metallvalsar

29512000-1

Gjutmaskiner

29512100-2

Delar till gjutmaskiner

29520000-0

Maskiner för brytning och byggnadsarbeten

29521000-7

Maskiner för brytning

29521200-9

Maskiner för kol- eller stenbrytning, tunnelsprängning samt borr- eller avsänkningsmaskiner

29521210-2

Borrhålsmaskiner

29521211-9

Verktyg för borrhålsdrift

29521212-6

Kopplingsutrustning för stigarledningar

29521213-3

Utrustning för färdigställande av borrhål

29521214-0

Utrustning för borrhålsingrepp

29521215-7

Utrustning för borrhålsprovning

29521216-4

Säkerhetsutrustning mot utblåsning

29521220-5

Kol- eller stenbrytningsmaskiner

29521230-8

Maskiner för tunnelsprängning

29521240-1

Borraggregat

29521241-8

Bergborrmaskiner för tunneldrivning

29521249-4

Bergborrmaskiner

29521250-4

Avsänkningsutrustning

29521300-0

Borrutrustning

29521310-3

Produktionsplattformar till havs

29521311-0

Offshore-utrustning

29521312-7

Borrenheter till havs

29521320-6

Oljeborrningsutrustning

29521321-3

Borrmaskiner

29521322-0

Borrplattform

29521323-7

Borrar

29521324-4

Pipeline-utrustning

29521325-1

Rörupphängningsanordningar

29521330-9

Utrustning till oljeplattformar

29521331-6

Glidenheter

29521332-3

Moduler monterade på medar

29521340-2

Utrustning för oljefält

29521341-9

Undervattenspumpar

29521350-5

Undervattensutrustning

29521351-2

Undervattensreglersystem

29521360-8

Borrhålsutrustning

29521400-1

Mobila stämpar

29522000-4

Schakt- och grävmaskiner samt tillhörande delar

29522100-5

Schaktmaskiner

29522110-8

Bulldozrar

29522120-1

Vinkelschaktare

29522200-6

Väghyvlar och planriktmaskiner

29522210-9

Väghyvlar

29522300-7

Vägskrapor

29522400-8

Stampmaskiner

29522500-9

Frontlastare

29522510-2

Frontlastare med grävskopa

29522520-5

Frontlastare utan grävskopa

29522600-0

Gräv-, last- och gruvmaskiner

29522610-3

Mekaniska skovlar

29522611-0

Lastmaskiner

29522620-6

Maskinell utrustning för schaktning

29522621-3

Mekaniska grävmaskiner

29523000-1

Maskiner för bygg- och anläggningsarbeten

29523100-2

Maskiner för väg- och vattenbyggnadsarbeten

29523110-5

Pålkranar

29523120-8

Vägbeläggningsmaskiner

29523121-5

Planavjämnare

29523122-2

Flisare

29523123-9

Stenläggningsmaskiner

29523124-6

Vägvältar

29523125-3

Mekaniska vältar

29523130-1

Snöplogar och snöslungor

29523131-8

Snöplogar

29523132-5

Snöslungor

29523140-4

Påluppdragare

29523150-7

Kompaktorer

29523160-0

Kabelläggningsmaskiner

29524000-8

Maskiner för mineralbearbetning och formmaskiner

29524100-9

Maskiner för mineralbearbetning

29524110-2

Sorterings- och siktmaskiner

29524120-5

Bitumen- och grusblandare

29524130-8

Betong- eller murbruksblandare

29524131-5

Cementblandare

29524140-1

Slipmaskiner

29524141-8

Kolkrossar

29524150-4

Gjutformar

29524200-0

Formmaskiner

29525000-5

Bandburna fordon

29526000-2

Delar till maskiner för brytning och byggnadsarbeten

29526100-3

Delar till borrmaskiner

29526110-6

Delar till drillborrmaskiner för brunnsborrning

29526111-3

Bropluggar

29526112-0

Borrkronor för industriellt bruk

29526113-7

Borrmuffar

29526114-4

Järnfästen för borrar

29526115-1

Rotationsbord

29526116-8

Upphängningsanordningar för slamledningar

29526117-5

Klämmor för kopplingsrör

29526120-9

Delar till brunnsborrmaskiner

29526121-6

Upphängningsanordningar för foderrör

29526122-3

Utrustning för rörupphängning

29526123-0

Spänningsutrustning för stigarledningar

29526124-7

Brunnshuvuden

29526125-4

Fästningsutrustning för stigarledningar

29526126-1

Styrsystem för borrhålshuvuden

29526127-8

Utrustning för borrhålshuvuden

29526128-5

Ben till oljeborrplattformar

29526130-2

Delar till kol- eller stenbrytningsmaskiner

29526131-9

Delar till kolbrytningsmaskiner

29526132-6

Delar till stenbrytningsmaskiner

29526140-5

Delar till maskiner för tunnelsprängning

29526200-4

Delar till maskiner för mineralbearbetning

29526300-5

Delar till avsänkningsmaskiner

29526400-6

Delar till maskinell utrustning för schaktning

29530000-3

Maskiner för beredning av livsmedel, drycker och tobak samt tillhörande delar

29531000-0

Maskinell utrustning för livsmedels-, dryckes- och tobaksberedning

29531100-1

Mejerimaskiner

29531110-4

Mjölkseparatorer

29531200-2

Maskiner för beredning av spannmål eller torkade grönsaker

29531300-3

Maskiner för framställning av alkoholhaltiga drycker eller fruktdrycker

29531400-4

Ugnar, torkar för jordbruksprodukter och utrustning för matlagning eller uppvärmning

29531410-7

Ugnar för matlagning

29531411-4

Grillar

29531420-0

Torkar för jordbruksprodukter

29531500-5

Maskiner för industriell beredning eller framställning av mat eller dryck

29531510-8

Skärmaskiner för livsmedel

29531511-5

Skärmaskiner för bröd

29531512-2

Baconskivare

29531520-1

Maskinell utrustning för matberedning

29531530-4

Pastamaskiner

29531600-6

Maskiner för beredning av tobak

29532000-7

Delar till maskiner för livsmedels-, dryckes- och tobaksberedning

29532100-8

Delar till maskiner för livsmedelsframställning

29532110-1

Delar till mejerimaskiner

29532111-8

Delar till mjölkningsmaskiner

29532200-9

Delar till maskiner för dryckesberedning

29532300-0

Delar till maskiner för tobaksberedning

29540000-6

Maskiner för tillverkning av textilier, kläder och läderartiklar

29541000-3

Textilmaskiner

29541100-4

Maskiner för beredning av syntettyger

29541200-5

Spinnmaskiner för textilier

29541300-6

Vävmaskiner

29541400-7

Stickmaskiner

29541500-8

Symaskiner

29541600-9

Tvätt-, kemtvätts- och torkmaskiner

29541610-2

Tvättanläggningar

29541611-9

Utrustning för tvätt

29541612-6

Tvättmaskiner

29541613-3

Kemtvättmaskiner

29541620-5

Torkmaskiner

29541700-0

Utrustning för strykning och vikning av tvätt

29541710-3

Utrustning för vikning av tvätt

29541800-1

Maskiner för appretering av textilier

29541810-4

Strykmaskiner

29541820-7

Strykpressar

29542000-0

Delar till maskiner för tillverkning av textilier och kläder

29550000-9

Maskiner för pappers- och kartongtillverkning

29551000-6

Delar till maskiner för pappers- eller kartongtillverkning

29560000-2

Diverse specialmaskiner

29561000-9

Pappers-, tryckeri- och bokbinderimaskiner samt delar till dessa

29561100-0

Bokbinderimaskiner

29561110-3

Bokhäftningsmaskiner

29561200-1

Tryckpressar

29561210-4

Offsetmaskiner

29561220-7

Sättmaskiner

29561230-0

Maskiner för biljettryckning

29561300-2

Fotosättningssystem

29561400-3

Torkar för trä, pappersmassa, papper eller kartong

29561500-4

Delar till tryckpressar eller bokbindningsmaskiner

29562000-6

Elektriska varor för specialbruk

29562100-7

Faraday-bur

29562200-8

Ekofritt rum

29562300-9

Elektromagnetiskt absorberande material

29563000-3

Maskiner för den kemiska industrin

29563100-4

Klorineringsanläggningar

29563200-5

Doseringsanläggning

29564000-0

Maskiner för bearbetning av gummi eller plast

29564100-1

Maskiner för tillverkning av plastfönster och plastkarmar

29565000-7

Tvättrörslinje

29566000-4

Maskiner för avloppsrening

29566100-5

Renskärare

29566110-8

Silningsdesintegratorer för avloppsrening

29566200-6

Slampressar

29566300-7

Skrapor

29566400-8

Blandare

29566500-9

Avloppssiktar

29566600-0

Syresättningsutrustning

29566700-1

Snabbfällare

29566800-2

Sedimenteringsbassänger

29566900-3

Slambehandlingsutrustning

29567000-1

Rörledningsutrustning

29567100-2

Maskiner för besiktning av insidan av rörledningar

29567200-3

Maskiner för rengöring av insidan av rörledningar

29567300-4

Industrirobotar

29568000-8

Lyftanordning för lastpallar

29568100-9

Flyttanordning för lastpallar

29569000-5

Dammsugare och golvbonare för industriellt bruk

29569100-6

Industridammsugare

29569200-7

Industriella golvboningsmaskiner

29569300-8

Delar till industridammsugare

29569400-9

Delar till industriella golvboningsmaskiner

29600000-5

Vapen, ammunition och tillhörande delar

29610000-8

Motordrivna stridsvagnar och bepansrade stridsfordon

29611000-5

Motordrivna stridsvagnar

29611100-6

Delar till motordrivna stridsvagnar

29612000-2

Bepansrade stridsfordon

29612100-3

Delar till bepansrade stridsfordon

29620000-1

Vapen för militärt bruk

29621000-8

Målsökande vapen

29622000-5

Raketavfyrningssystem

29623000-2

Eldkastare

29624000-9

Vattenkanoner

29630000-4

Skjutvapen

29631000-1

Lätta skjutvapen

29631100-2

Pistoler

29631110-5

Revolvrar

29631200-3

Lätta skjutvapen med mindre än 7 mm kaliber

29631300-4

Lätta skjutvapen med 7 mm kaliber eller mer

29632000-8

Gevär

29633000-5

Granatkastare

29634000-2

Tunga skjutvapen

29635000-9

Gaskanoner

29640000-7

Ammunition

29641000-4

Gevärspatroner till gevär

29642000-1

Ammunition för lätta skjutvapen

29642100-2

Ammunition för lätta skjutvapen med mindre än 7 mm kaliber

29642200-3

Ammunition för lätta skjutvapen med 7 mm kaliber eller mer

29643000-8

Artillerigranater

29644000-5

Bomber, granater, torpeder, minor och missiler

29644100-6

Bomber

29644200-7

Granater

29644300-8

Torpeder

29644400-9

Minor

29644500-0

Missiler

29650000-0

Delar till militära vapen

29651000-7

Delar till lätta skjutvapen

29651100-8

Delar till lätta skjutvapen med mindre än 7 mm kaliber

29651200-9

Delar till lätta skjutvapen med 7 mm kaliber eller mer

29652000-4

Delar till raketavfyrningsmaskiner

29653000-1

Delar till granatkastare

29660000-3

Batonger

29700000-6

Hushållsapparater

29710000-9

Elektriska hushållsapparater

29711000-6

Elektriska hushållsapparater för livsmedel

29711100-7

Kylskåp och frysar

29711110-0

Kylfrysar

29711120-3

Frysar

29711121-0

Frysboxar

29711122-7

Hushållsfrysar

29711123-4

Frysskåp

29711124-1

Industrifrysar

29711130-6

Kylskåp

29711200-8

Matberedare

29711210-1

Stavmixrar

29711211-8

Mixrar

29711300-9

Elektrotermiska apparater

29711310-2

Elektriska kaffebryggare

29711320-5

Elektriska tekokare

29711330-8

Elektriska brödrostar

29711340-1

Tallriksvärmare

29711350-4

Våffeljärn

29711360-7

Elektriska ugnar

29711361-4

Mikrovågsugnar

29711400-0

Grillar, spishällar, värmeplattor och kokplattor

29711410-3

Ugnar för grillning på spett

29711420-6

Spishällar

29711430-9

Värmeplattor

29711440-2

Kokplattor

29711500-1

Konservöppnare

29712000-3

Elektriska hushållsapparater för personhygien

29712100-4

Rakapparater och hårklippningsmaskiner

29712110-7

Rakapparater

29712120-0

Hårklippningsmaskiner

29712200-5

Hårvårdsapparater

29712210-8

Hårtorkar

29712300-6

Handtorkar

29713000-0

Elektriska hushållsapparater för rengöring; strykjärn

29713100-1

Diskmaskiner

29713200-2

Tvätt- och torkmaskiner

29713210-5

Tvättpelare

29713211-2

Tork- och pressenheter

29713300-3

Avfallskomprimatorer

29713400-4

Golvvårdsmaskiner

29713410-7

Skurmaskiner

29713420-0

Polermaskiner

29713430-3

Dammsugare

29713431-0

Tillbehör till dammsugare

29713500-5

Elektriska strykjärn

29713510-8

Ångstrykjärn

29714000-7

Fläkt- eller cirkulationshuvar

29714100-8

Ventilatorer

29714110-1

Frånluftsfläktar

29715000-4

Vattenvärmare och byggnadsuppvärmning; sanitär utrustning

29715100-5

Elektriska vattenvärmare av förrådstyp eller andra vattenvärmare samt doppvärmare

29715200-6

Värmeutrustning

29715210-9

Centralvärmeutrustning

29715220-2

Elektriska uppvärmningsmotstånd

29715230-5

Elektrisk utrustning för jorduppvärmning

29715240-8

Elektrisk utrustning för byggnadsuppvärmning

29715300-7

VA-utrustning

29716000-1

Delar till elektriska hushållsapparater

29720000-2

Icke-elektriska hushållsapparater

29721000-9

Hushållsutrustning för matlagning eller uppvärmning

29721100-0

Hushållsapparater för matlagning

29721200-1

Gasolkylskåp

29721300-2

Icke-elektriska luftvärmare eller varmluftsfläktar

29721310-5

Luftvärmare

29721320-8

Lufttorkar

29721321-5

Tryckluftstorkar

29721400-3

Icke-elektriska vattenvärmare av förrådstyp och andra icke-elektriska vattenvärmare

29721410-6

Gasapparater

29721411-3

Gasvärmare

29722000-6

Delar till spisar, tallriksvärmare och hushållsapparater

29722100-7

Ugnsdelar

29722200-8

Spisdelar

29722300-9

Delar till tallriksvärmare

29800000-7

Diverse utrustning

29810000-0

Transportrelaterad utrustning

29811000-7

Vägutrustning

29811100-8

Utrustning för väghållning

29811110-1

Gatsopningsmaskiner

29811120-4

Sopmaskiner för start- och landningsbanor

29811200-9

Vägmarkeringsutrustning

29811300-0

Trafikregleringsutrustning

29811400-1

Informationstavlor med uppdaterad information

29811600-3

Reglerutrustning för parkering

29811700-4

Utrustning för avgiftsupptagning

29812000-4

Marin utrustning

29812100-5

Anläggning till hamnar

29812110-8

Dockor

29812200-6

Radar

29812300-7

Navigationsutrustning

29812400-8

Propellerblad

29813000-1

Järnvägsmateriel

29813100-2

Räler och tillbehör till dessa

29813110-5

Stänger

29813120-8

Räler

29813130-1

Spårvägsskenor

29813140-4

Syllar

29813150-7

Tvärstycken

29813160-0

Spårkorsningar

29813170-3

Korsningsstycken

29813180-6

Spårväxlar

29813200-3

Signalutrustning

29813210-6

Signalmaster

29813220-9

Signallådor

29813300-4

Tågövervakningssystem

29813400-5

Uppvärmningssystem för spårväxlar

29813500-6

Spårriktningsmaskiner

29814000-8

Bärande utrustning

29814100-9

Arbetsbryggor

29814110-2

Lastkajer

29814120-5

Utrustning för slamhantering

29814130-8

Slamtorkningsanläggning

29814200-0

Hydrauliska flakhissar

29814300-1

Ramper

29814310-4

Färjeramper

29814330-0

Passagerargångar

29814340-3

Passagerartrappor

29814400-2

Landgångar

29814500-3

Flytdocka

29814510-6

Flytande förvaringsenhet

29815000-5

Flygplatsutrustning

29815100-6

Bagagehanteringssystem

29815110-9

Bagagehanteringsutrustning

29815200-7

Trafikreglerutrustning

29815210-0

Trafiktornsutrustning

29816000-2

Trafikregleringssystem

29816100-3

Hastighetskameror

29816200-4

Trafikmätare

29820000-3

Verkstadsutrustning

29821000-0

Träförädlingsutrustning

29821100-1

Sandningsmaskiner

29821200-2

Sågutrustning

29822000-7

Utrustning för skotillverkning

29823000-4

Maskinverktyg

29824000-1

Smidesverktyg

29830000-6

Utrustning för bygg- och anläggningsarbeten

29831000-3

Utrustning för broupphängning

29832000-0

Demonteringsutrustning

29833000-7

Bevattningsutrustning

29834000-4

Dräneringsutrustning

29834100-5

Utrustning till simbassänger

29835000-1

Park- och lekplatsutrustning

29835100-2

Utrustning för skötsel av grönområden

29836000-8

Industriell utrustning

29836100-9

Kompressionsutrustning

29836200-0

Kylutrustning

29836300-1

Universalutrustning

29836400-2

Industrimaskiner

29836410-5

Gasmotorer

29836420-8

Gasinsprutningsmoduler

29836430-1

Panncentraler

29836431-8

Varmvattenpannor

29836432-5

Ångpannor

29836433-2

Ångpannor

29836434-9

Hjälpapparater för användning tillsammans med ånggeneratorer

29836435-6

Kondensorer för ångpannor

29837000-5

Prefabricerad utrustning

29838000-2

Hydrauliska anläggningar

29838100-3

Hydraulisk utrustning

29839000-9

Utrustningsenheter

29840000-9

Cateringutrustning

29841000-6

Lättare cateringutrustning

29842000-3

Utrustning för matberedning

29842100-4

Skärmaskiner för kött

29842200-5

Utrustning för personalmatsalar och lunchrum

29843000-0

Hotellutrustning

29844000-7

Utrustning för industrikök

29845000-4

Restaurangutrustning

29850000-2

Nöd- och säkerhetsutrustning

29851000-9

Brandbekämpnings- och räddningsutrustning

29851100-0

Brandbekämpningsutrustning

29851120-6

Material för brandbekämpning

29851200-1

Räddningsutrustning

29851300-2

Säkerhetsutrustning

29851310-5

Säkerhetsutrustning för byggplatser

29851320-8

Kärnsäkerhetsutrustning

29851330-1

Säkerhetsanläggningar

29852000-6

Säkerhetssystem

29852100-7

Säkerhetsutrustning

29852200-8

Skyddsutrustning

29852210-1

Skyddssystem för kärnreaktor

29852220-4

Strålskyddsutrustning

29852300-9

Identifieringsutrustning för byggplats

29852310-2

Magnetiskt kortsystem

29852320-5

Flextidsutrustning

29852330-8

Närvarosystem

29852340-1

Stämpelklockor

29852400-0

Metalldetektorer

29852500-1

Övervakningssystem

29852510-4

Sensorer

29852600-2

Streckkodsläsande utrustning

29860000-5

Teknisk utrustning

29861000-2

Reglersystem

29861200-4

Manöver- och styrsystem

29861300-5

Passerkontrollsystem

29861400-6

SCADA eller motsvarande system

29861500-7

Hyrningssystem för fordon

29861600-8

Utskickssystem

29862000-9

Tryckeriutrustning och grafisk utrustning

29862100-0

Filmframkallningssystem

29862200-1

Tryckpress

29862300-2

Grafiska arbetsstationer

29862400-3

Hektografer

29862500-4

Ingraveringsmaskiner

29863000-6

Myntpräglingsutrustning

29864000-3

Utrustning för kontorsautomatisering

29865000-0

Informationsbehandlingsutrustning

29865100-1

Driftssystem för lager

29865110-4

Upplagssystem

29867000-4

Kontrollenhet

29867100-5

Digital fjärrkontrollenhet

29868000-1

Automater

29868100-2

Dryckesautomater

29868200-3

Automater för hygienartiklar

29868300-4

Toalettpappershållare

29870000-8

Diverse utrustning e.t.k.

29871000-5

Desinfektionsutrustning

29872000-2

Utrustning för gasnät

29872100-3

Gastrycksutrustning

29873000-9

Utrustning för avloppsrening

29874000-6

Förseglingsutrustning

29875000-3

Vattenanläggningar

30000000-9

Kontorsmaskiner, datorer, kontors- och datautrustning samt kontors- och datamateriel

30100000-0

Maskiner, utrustning och materiel för kontor, utom datorer

30110000-3

Ordbehandlingsmaskiner

30111000-0

Ordbehandlare

30120000-6

Utrustning för kopiering och tryckning

30121000-3

Utrustning för fotokopiering och termokopiering

30121100-4

Utrustning för fotokopiering

30121110-7

Färgkopiatorer

30121120-0

Kopieringsutrustning

30121200-5

Utrustning för termokopiering

30121300-6

Reproutrustning

30121400-7

Dupliceringsmaskiner

30122000-0

Offsetmaskiner för kontorsbruk

30123000-7

Kontors- och företagsmaskiner

30123100-8

Maskiner för biljettkontroll

30123200-9

Bankomater

30123300-0

Stencilduplikatorer

30123400-1

Falsmaskiner

30123500-2

Perforeringsmaskiner

30123600-3

Mynthanteringsmaskiner

30123610-6

Myntsorteringsmaskiner

30123620-9

Mynträkningsmaskiner

30123630-2

Myntinslagningsmaskiner

30124000-4

Delar och tillbehör till kontorsmaskiner

30125000-1

Delar och tillbehör till kopiatorer

30125100-2

Kolpulverpatroner

30130000-9

Utrustning för postkontor

30131000-6

Postrumsutrustning

30131100-7

Vikmaskiner för papper eller kuvert

30131200-8

Kuverteringsmaskiner

30131300-9

Adresseringsmaskiner

30131400-0

Frankeringsmaskiner

30132000-3

Sorteringsutrustning

30132100-4

Postsorteringsutrustning

30133000-0

Postutrustning

30133100-1

Maskiner för massutskick

30140000-2

Räknare och räknemaskiner

30141000-9

Räknare

30141100-0

Miniräknare

30142000-6

Räknemaskiner

30143000-3

Kassaapparater

30144000-0

Maskiner med räkneverk

30144100-1

Portofrankeringsmaskiner

30144200-2

Biljettmaskiner

30144300-3

Räkneverk för fordon

30144400-4

Automatisk avgiftsbetalning

30150000-5

Skrivmaskiner

30151000-2

Elektriska skrivmaskiner

30160000-8

Delar och tillbehör till skrivmaskiner och räknare

30161000-5

Delar och tillbehör till skrivmaskiner

30162000-2

Delar och tillbehör till räknare

30190000-7

Diverse kontorsutrustning och kontorsmateriel

30191000-4

Kontorsutrustning

30191100-5

Arkiveringsutrustning

30191110-8

Kartoteksnurror

30191200-6

Stordiaprojektorer

30191300-7

Faxutrustning

30191400-8

Dokumentförstörare

30192000-1

Kontorsmateriel

30192100-2

Raderare

30192110-5

Bläck- och tryckfärgsprodukter

30192111-2

Stämpeldynor

30192112-9

Tryckfärg för tryckpressar och skrivare

30192113-6

Bläckpatroner

30192120-8

Pennor

30192121-5

Kulspetspennor

30192122-2

Reservoarpennor

30192123-9

Fiberpennor

30192124-6

Filtpennor

30192125-3

Markeringspennor

30192130-1

Blyertspennor

30192131-8

Blyertspennor med stift som vrids eller trycks fram

30192140-4

Skrivtavlor (whiteboardtavlor)

30192150-7

Datum-, sigill- eller numreringsstämplar

30192200-3

Måttband

30192300-4

Färgband

30192310-7

Färgband för skrivmaskiner

30192400-5

Repromateriel

30192500-6

Transparanger

30192600-7

Rittavlor

30192700-8

Skrivmateriel

30192710-1

Lönekuvert

30192720-4

Vadderade lönekuvert

30192800-9

Självhäftande etiketter

30200000-1

Datorer och datamateriel

30210000-4

Databehandlingsmaskiner

30211000-1

Stordator

30211100-2

Superdator

30211200-3

Maskinvara för stordatorer

30211300-4

Dataplattformar

30211400-5

Konfigurationer

30211500-6

Centralenhet

30211600-7

Processorer

30212000-8

Maskin- och programvara för minidatorer

30212100-9

Maskinvara för minidatorer

30212110-2

Centralenheter för minidatorer

30212200-0

Programvara för minidatorer

30213000-5

Persondatorer

30213100-6

Notebook-datorer

30213200-7

Portföljdatorer

30213300-8

Bärbara datorer

30213400-9

Centralenheter för persondatorer

30214000-2

Arbetsstationer

30215000-9

Maskin- och programvara för mikrodatorer

30215100-0

Maskinvara för mikrodatorer

30215110-3

Centralenheter för mikrodatorer

30215200-1

Programvara för mikrodatorer

30216000-6

Magnetiska eller optiska läsare

30216100-7

Optiska läsare

30216110-0

Bildläsare

30216120-3

Utrustning för optisk teckenläsning

30216130-6

Streckkodsläsare

30216200-8

Magnetkortsläsare

30216300-9

Hålkortsläsare

30217000-3

Delar och tillbehör till datorer

30217100-4

Delar till datorer

30217110-7

Gränssnitt

30217120-0

Datorkontakter

30217130-3

Datakort

30217131-0

Elektroniska kort

30217200-5

Datortillbehör

30217210-8

Antireflexskärmar

30217220-1

Musmattor

30217230-4

Fickminnen

30217300-6

Datormateriel

30217310-9

Typsnittskassetter

30217320-2

Disketter

30217330-5

Magnetband

30217340-8

Cd-rom

30220000-7

Utrustning för digital kartografi

30221000-4

Digitala fastighetskartor

30230000-0

Maskinvara

30231000-7

Datorer och skrivare

30231100-8

Datorer

30231110-1

Databas

30231200-9

Datorutrustning

30231210-2

Centralstyrenhet

30231220-5

Kringutrustning till datorer

30231230-8

Dataterminaler

30231240-1

Manöverenheter

30231250-4

Bildskärmar

30231300-0

Bordsdatorer

30231310-3

Utrustning för datorstödd tryckning

30231400-1

System för optiska skivminnen

30231600-3

Medicinsk datautrustning

30232000-4

Diverse datautrustning

30232100-5

Reservutrustning

30232120-1

Datormöss

30232130-4

Styrspakar

30232140-7

Ljuspennor

30232150-0

Pekbollar

30232160-3

Tabletter

30232200-6

Karusellenheter

30232300-7

Kassetthanteringsutrustning

30232400-8

Utrustning för minnesutbyggnad

30232500-9

Utrustning för databehandling

30232510-2

Dataregistreringsenheter

30232520-5

Utrustning för datainmatning

30232530-8

Utrustning för datavalidering

30232600-0

Dataomvandlare

30233000-1

Minnes-, indata- eller utdataenheter

30233100-2

Minnesenheter

30233110-5

Magnetkortsenheter

30233120-8

Magnetbandsenheter

30233130-1

Skivminnesenheter

30233131-8

Diskettenheter

30233132-5

Fasta skivminnen

30233140-4

Direktminnen

30233141-1

Skivminnessystem

30233150-7

Optiska skivminnesenheter

30233160-0

Strömbandskassetter

30233170-3

Lagringsmedier

30233171-0

Lagringsskivor

30233172-7

Optiska skivminnen

30233200-3

Indata- eller utdataenheter

30233210-6

Indataenheter

30233211-3

Tangentbord till datorer

30233212-0

Tangentbord för blindskrift

30233220-9

Utdataenheter

30233230-2

Skrivare och kurvskrivare

30233231-9

Lasertryckare

30233232-6

Matrisskrivare

30233234-0

Färgskrivare

30233235-7

Kurvskrivare

30234000-8

Utrustning för biblioteksautomation

30235000-5

Styrenhet för skivminne

30236000-2

IT-utrustning

30240000-3

Datorprogram

30241000-0

Programvara

30241100-1

Databasprogram

30241200-2

Tillämpningsprogram

30241210-5

Projektledningsprogram

30241300-3

Stordatorprogram

30241310-6

Datorprogram

30241320-9

Datoruppgradering

30241330-2

Mikrokanalsarkitektur

30241400-4

Operativsystem

30241410-7

Kompilatorer

30241500-5

Systemprogram

30241600-6

Hjälpprogram

30241700-7

Multimediaprogram

30242000-7

Säkerhetsprogram

30242100-8

Antivirusprogram

30242200-9

Felsökningsprogram

30243000-4

Datavårdsprogram

30244000-1

Hanteringsprogram

30244100-2

Bibliotekshanteringsprogram

30244200-3

Minneshanteringsprogram

30245000-8

Programpaket

30245100-9

Kalkylprogram

30245200-0

Transaktionsbehandlingsprogram

30245300-1

Statistikprogram

30246000-5

Kommunikationsprogram

30246100-6

IT-program

30246200-7

Emuleringsprogram

30247000-2

Desktop publishing-program

30247100-3

Ritprogram

30247200-4

Bildbehandlingsprogram

30248000-9

Programvaruprodukter

30248100-0

Programtillämpningar

30248200-1

Programlicenser

30248300-2

Programutveckling

30249000-6

Diverse programvara

30249100-7

Datorstött konstruktionsprogram

30249200-8

Digitalt avbildningsprogram

30249300-9

Utbildningsprogram

30249400-0

Ekonomiska styrprogram

30249410-3

Redovisningsprogram

30249420-6

System för utfärdande av eurocheckar

30249500-1

Programvara för kontorsautomation

30249600-2

Ordbehandlingsprogram

30249700-3

Optiskt teckenläsningsprogram

30249800-4

Sekundärbuffringsprogram

30250000-6

Datorsystem

30251000-3

Datorstyrsystem

30252000-0

Databashanteringssystem

30253000-7

Redovisningssystem

30253100-8

Faktureringssystem

30254000-4

Informationssystem

30254100-5

System för elektronisk post

30254200-6

Ekonomiska informationssystem

30254300-7

System för passagerarinformation

30254310-0

Offentliga databaser

30254320-3

System för passagerarinformation i realtid

30255000-1

Medicinska informationssystem

30255100-2

Sjukvårdssystem

30255200-3

Patientadministrativt system

30255300-4

Operationsadministrativt system

30255400-5

Informationssystem för klinik

30255500-6

Datorstött patientsystem

30256000-8

Administrativt bibliotekssystem

30257000-5

Bildbehandlings- och arkiveringssystem

30258000-2

Elektronisk databehandling

30259000-9

Diverse datorsystem

30259100-0

Automationssystem

30259200-1

Båtlokaliseringssystem

30259300-2

CAD-system

30259400-3

Datainsamlingssystem

30259500-4

Digitalt kartläggningssystem

30259600-5

Optiskt lässystem

30259700-6

Dokumenthanteringssystem

30259800-7

Högtalaranläggningar

30260000-9

Servrar

30261000-6

Nätservrar

30262000-3

Datorservrar

30263000-0

Nätminne

30264000-7

Nätcentraler för Unix eller motsvarande

30265000-4

Nätcentraler för skrivare

31000000-6

Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning

31100000-7

Elektriska motorer, generatorer och transformatorer

31110000-0

Elektriska motorer

31111000-7

Adaptorer

31120000-3

Generatorer

31121000-0

Generatoraggregat

31121100-1

Generatoraggregat med kompressionständningsmotorer

31121110-4

Kraftomvandlare

31121111-1

Kommutatorer

31121200-2

Generatoraggregat med gnisttändningsmotorer

31121300-3

Vindkraftsgeneratorer

31121310-6

Väderkvarnar

31121320-9

Vindturbiner

31121330-2

Vindturbingeneratorer

31121331-9

Turbinrotorer

31121340-5

Vindkraftpark

31122000-7

Generatoranläggningar

31122100-8

Bränsleceller

31124000-1

Ångturbingenerator och tillbehör

31124100-2

Turbingeneratoraggregat

31124200-3

Styrutrustning för turbingenerator

31126000-5

Likströmsgeneratorer

31127000-2

Nödgenerator

31128000-9

Turbogenerator

31129000-6

Dieseldrivna generatoraggregat

31130000-6

Växelströmsgenerator

31131000-3

Enfasmotorer

31131100-4

Drivanordningar

31131200-5

Anoder

31132000-0

Flerfasmotorer

31140000-9

Kyltorn

31141000-6

Vattenkylare

31150000-2

Ballast för urladdningslampor eller urladdningsrör

31151000-9

Statiska omvandlare

31152000-6

Kondensatorer

31153000-3

Likriktare

31154000-0

Kontinuerlig strömförsörjning

31155000-7

Växelriktare

31156000-4

Diskontinuerlig strömförsörjning

31157000-1

Induktorer

31158000-8

Laddningsanordningar

31158100-9

Batteriladdningsdon

31160000-5

Delar till elektriska motorer, generatorer och transformatorer

31161000-2

Delar till elektriska motorer och generatorer

31161100-3

Magnetiseringssystem

31161200-4

Gaskylningssystem

31161300-5

Generatorrotorer

31161400-6

Primärvattensystem

31161500-7

Tätoljesystem

31161600-8

Kylvattensystem för statorer

31161700-9

Delar till ånggeneratorer

31161800-0

Delar till gasgeneratorer

31161900-1

System för spänningsreglering

31162000-9

Delar till transformatorer, induktorer och strömriktare

31162100-0

Delar till kondensorer

31170000-8

Transformatorer

31171000-5

Dielektriska vätsketransformatorer

31172000-2

Spänningstransformatorer

31173000-9

Instrumenttransformator

31200000-8

Eldistributions- och reglerutrustning

31210000-1

Elektrisk utrustning för till- och frånslagning eller skydd av elektriska kretsar

31211000-8

Paneler och säkringslådor

31211100-9

Kopplingspaneler

31211110-2

Kontrollpaneler

31211200-0

Säkringslådor

3121130