Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

2004L0017 — SV — 21.08.2009 — 009.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/17/EG

av den 31 mars 2004

om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet)

(EGT L 134, 30.4.2004, p.1)

Ändrad genom:

Officiella tidningen

  No

page

date

 M1

Kommissionens förordning (EG) nr 1874/2004 av den 28 oktober 2004

  L 326

17

29.10.2004

►M2

Kommissionens direktiv 2005/51/EG Text av betydelse för EES av den 7 september 2005

  L 257

127

1.10.2005

 M3

Kommissionens förordning (EG) nr 2083/2005 av den 19 december 2005

  L 333

28

20.12.2005

 M4

Rådets direktiv 2006/97/EG av den 20 november 2006

  L 363

107

20.12.2006

►M5

Kommissionens förordning (EG) nr 1422/2007 av den 4 december 2007

  L 317

34

5.12.2007

►M6

Kommissionens förordning (EG) nr 213/2008 av den 28 november 2007

  L 74

1

15.3.2008

►M7

Kommissionens beslut av den 9 december 2008

  L 349

1

24.12.2008

►M8

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009 av den 18 juni 2009

  L 188

14

18.7.2009

►M9

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG Text av betydelse för EES av den 13 juli 2009

  L 216

76

20.8.2009

Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 358, 3.12.2004, s. 35  (04/17)

►C2

Rättelse, EGT L 305, 24.11.2005, s. 46  (04/17)


▼B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/17/EG

av den 31 mars 2004

om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 47.2 och artiklarna 55 och 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag ( 1 ),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande ( 2 ),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande ( 3 ),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget ( 4 ), på grundval av det gemensamma utkast som godkändes av förlikningskommittén den 9 december 2003, och

av följande skäl:

(1)

I samband med de nya ändringarna av rådets direktiv 93/38/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna ( 5 ), vilka ändringar är nödvändiga för att uppfylla de krav på förenkling och modernisering som både upphandlande enheter och ekonomiska aktörer framförde i sina svar på kommissionens grönbok av den 27 november 1996 bör direktivet av tydlighetsskäl omarbetas. Det här direktivet bygger på domstolens rättspraxis, särskilt dess rättspraxis om tilldelningskriterier, som tydliggör de upphandlande enheternas möjligheter att tillgodose den berörda allmänhetens behov, även på miljöområdet och/eller det sociala området, förutsatt att dessa kriterier är kopplade till kontraktsföremålet, att de inte ger den upphandlande enheten obegränsad valfrihet samt att de uttryckligen anges och överensstämmer med de grundprinciper som anges i skäl 9.

(2)

Ett viktigt skäl för att införa regler om samordning av upphandlingsförfarandena på dessa områden är att nationella myndigheter kan påverka en upphandlande enhets agerande på olika sätt, bland annat om de är delägare eller företrädda i enhetens förvaltnings-, lednings- eller övervakningsorgan.

(3)

Ett annat viktigt skäl till att det behövs en samordning av upphandlingsförfarandena för enheter som är verksamma på dessa områden är att de marknader där de verkar är förhållandevis slutna på grund av att de nationella myndigheterna har beviljat särskilda rättigheter eller ensamrätt att försörja, tillhandahålla eller driva de nät som används för tjänsterna i fråga.

(4)

Gemenskapslagstiftningen, särskilt rådets förordningar (EEG) nr 3975/87 av den 14 december 1987 om förfarandet för tillämpning av konkurrensreglerna på företag inom luftfartssektorn ( 6 ) och (EEG) nr 3976/87 av den 14 december 1987 om tillämpning av artikel 85.3 i fördraget på vissa kategorier av avtal och samordnade förfaranden inom luftfartssektorn ( 7 ), syftar till att skärpa konkurrensen mellan transportörer som tillhandahåller allmänheten flygtransporter. Det är därför inte lämpligt att i detta direktiv inbegripa sådana enheter. Med hänsyn till den konkurrens som råder inom gemenskapssjöfarten vore det inte heller lämpligt att låta kontrakt som upphandlas inom denna sektor omfattas av reglerna i detta direktiv.

(5)

Tillämpningsområdet för direktiv 93/38/EEG täcker för närvarande vissa kontrakt som tilldelas av upphandlande enheter med verksamhet inom telesektorn. En rättslig ram, som nämns i den fjärde rapporten om genomförandet av EU:s lagstiftning på teleområdet från den 25 november 1998, har antagits för att öppna telesektorn. En av följderna blev att effektiv konkurrens, både rättsligt och faktiskt, infördes i denna sektor. Med hänsyn härtill har kommissionen för kännedom offentliggjort en förteckning över teletjänster ( 8 ) som redan kan undantas från det direktivets tillämpningsområde i enlighet med dess artikel 8. Ytterligare framsteg har konstaterats i den sjunde rapporten om genomförandet av EU:s lagstiftning på teleområdet från den 26 november 2001. Upphandlingen inom denna sektor behöver således inte längre regleras.

(6)

Det finns följaktligen inte längre något behov av Rådgivande kommittén för telekommunikationsupphandling, som inrättades genom rådets direktiv 90/531/EEG ( 9 ).

(7)

Utvecklingen på telemarknaden bör dock fortfarande bevakas, och en ny bedömning av situationen bör göras om det visar sig att det inte längre råder effektiv konkurrens inom denna sektor.

(8)

Upphandling av telefoni-, telex-, mobiltelefoni-, personsöknings- och satellittjänster ingår inte i tillämpningsområdet för direktiv 93/38/EEG. Dessa tjänster undantogs därför att de ofta bara kunde tillhandahållas av en enda tjänsteleverantör i ett visst geografiskt område på grund av att verklig konkurrens saknades och att det fanns särskilda rättigheter eller ensamrätt. Nu när effektiv konkurrens råder inom telesektorn finns det inte längre någon anledning att utelämna dessa tjänster. Därför är det nödvändigt att upphandling av sådana teletjänster ingår i tillämpningsområdet för det här direktivet.

(9)

I syfte att säkerställa att de offentliga kontrakt som tilldelas av enheter som bedriver verksamhet på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster öppnas för konkurrens, är det lämpligt att utarbeta bestämmelser för samordning inom gemenskapen när det gäller offentliga kontrakt över ett visst värde. En sådan samordning bör bygga på de krav som följer av artiklarna 14, 28 och 49 i EG-fördraget och artikel 97 i Euratomfördraget, nämligen principen om likabehandling av vilken principen om icke-diskriminering endast utgör en särskild form, principen om ömsesidigt erkännande, proportionalitetsprincipen samt principen om öppenhet. Med beaktande av karaktären hos de områden som berörs av en sådan samordning bör det genom denna samordning skapas en ram för god affärssed som medger största möjliga flexibilitet men som samtidigt slår vakt om de nämnda principerna.

När det gäller offentliga kontrakt vars värde understiger det värde vid vilket bestämmelserna om samordning inom gemenskapen skall tillämpas, är det lämpligt att erinra om den rättspraxis som utvecklats vid domstolen och enligt vilken bestämmelserna och principerna i ovannämnda fördrag skall tillämpas.

(10)

För att ett verkligt öppnande av marknaden och en rättvis och balanserad tillämpning av reglerna om upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster skall säkerställas, måste de enheter som skall omfattas av direktivet definieras på ett annat sätt än genom hänvisning till deras rättsliga ställning. Man bör således se till att likabehandling upprätthålls mellan upphandlande enheter från den offentliga respektive den privata sektorn. Man måste också, i överensstämmelse med artikel 295 i fördraget, se till att medlemsstaternas egendomsordning inte påverkas på något sätt.

(11)

Om ett offentligrättsligt organ lämnar in ett anbud i ett upphandlingsförfarande bör medlemsstaterna se till att konkurrensen gentemot privata anbudsgivare inte snedvrids.

(12)

I enlighet med artikel 6 i fördraget är miljöskyddskraven integrerade i utformningen och genomförandet av gemenskapens politik och verksamhet enligt artikel 3 i fördraget, särskilt i syfte att främja en hållbar utveckling. I detta direktiv klargörs det därför hur de upphandlande enheterna kan bidra till att skydda miljön och främja en hållbar utveckling, samtidigt som de garanterar att de för sina kontrakt kan erhålla det bästa förhållandet mellan kvalitet och pris.

(13)

Ingenting i detta direktiv bör hindra att sådana åtgärder vidtas eller genomförs som behövs för att skydda allmän moral, allmän ordning eller allmän säkerhet, hälsa, människors och djurs liv eller att bevara växter, i synnerhet med sikte på en hållbar utveckling, under förutsättning att åtgärderna överensstämmer med fördraget.

(14)

Genom rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar och på dess behörighetsområden, av avtalen i de multilaterala förhandlingarna från Uruguayrundan (1986–1994) ( 10 ) godkänns särskilt WTO-avtalet om offentlig upphandling, nedan kallat ”avtalet”, som syftar till att lägga fast en multilateral ram för balanserade rättigheter och skyldigheter när det gäller offentlig upphandling och därmed åstadkomma liberalisering och ökning av världshandeln. Enligt gemenskapens internationella rättigheter och åtaganden till följd av godkännandet av avtalet skall den ordning som fastställs i avtalet tillämpas på anbudsgivare och varor från tredje land som har undertecknat avtalet. Avtalet har ingen direkt verkan. En upphandlande enhet som omfattas av avtalet och som följer detta direktiv och tillämpar avtalet på ekonomiska aktörer från tredje land som har undertecknat avtalet bör således följa avtalet. Detta direktiv bör också garantera att gemenskapens ekonomiska aktörer får delta i offentlig upphandling på lika gynnsamma villkor som ekonomiska aktörerna från tredje land som har undertecknat avtalet.

(15)

Innan ett upphandlingsförfarande inleds kan den upphandlande enheten genom en ”teknisk dialog” söka eller godta råd som kan användas när specifikationerna utarbetas, dock under förutsättning att sådana råd inte leder till hinder för konkurrensen.

(16)

Med hänsyn till de många olika typerna av byggentreprenadkontrakt bör de upphandlande enheterna kunna välja såväl gemensam som separat upphandling av kontrakt för projektering eller utförande av byggentreprenad. Avsikten med detta direktiv är inte att fastställa huruvida upphandlingen skall vara gemensam eller separat. Beslut om separat eller gemensam upphandling bör fattas i enlighet med kvalitativa och ekonomiska kriterier som kan fastställas i nationell lagstiftning.

Ett kontrakt kan anses vara ett byggentreprenadkontrakt endast om det specifikt avser utförande av den verksamhet som avses i bilaga XII, även om kontraktet omfattar utförandet av andra tjänster som är nödvändiga för att utföra denna verksamhet. Tjänstekontrakt, särskilt inom området för fastighetsförvaltningstjänster, får i vissa fall omfatta byggentreprenad. Om sådan byggentreprenad är av underordnad betydelse jämfört med föremålet för upphandlingen, och är en möjlig följd av detta eller ett komplement till det, kan det faktum att byggentreprenaden ingår i upphandlingen emellertid inte anses vara ett tillräckligt skäl för att klassificera kontraktet som byggentreprenadkontrakt.

För beräkningen av det uppskattade värdet av ett byggentreprenadkontrakt är det lämpligt att utgå från värdet av själva byggentreprenaden tillsammans med det uppskattade värdet av de eventuella varor och tjänster som de upphandlande enheterna ställer till entreprenörens förfogande, i den mån dessa tjänster eller varor är nödvändiga för att utföra entreprenaden. De tjänster som åsyftas i detta stycke är de som tillhandahålls av de upphandlande enheternas egen personal. Å andra sidan följer beräkningen av värdet av tjänstekontrakten de regler som är tillämpliga för tjänstekontrakt, oavsett om de ställs till entreprenörens förfogande för senare utförande av byggentreprenaden.

(17)

För att det skall gå att tillämpa procedurreglerna i detta direktiv och för att det skall gå att utöva tillsyn definieras tjänsteområdet bäst genom att delas upp i kategorier som svarar mot rubriker i en gemensam klassifikation och sammanföras i två bilagor, XVII A och XVII B, alltefter tillämplig ordning. För tjänster i bilaga XVIIB bör relevanta bestämmelser i direktivet gälla utan att det påverkar tillämpningen av särskilda gemenskapsbestämmelser för de berörda tjänsterna.

(18)

När det gäller tjänstekontrakt bör full tillämpning av detta direktiv under en övergångstid begränsas till kontrakt för vilka dessa bestämmelser kommer att göra det möjligt att utnyttja alla möjligheter till att öka handeln över gränserna. Kontrakt för andra tjänster måste övervakas under denna övergångsperiod innan beslut fattas om full tillämpning av direktivet. Mekanismen för sådan övervakning behöver därför fastställas. Samtidigt bör mekanismen göra det möjligt för de berörda parterna att få tillgång till alla relevanta upplysningar.

(19)

Hinder för fritt tillhandahållande av tjänster bör undvikas. Därför får tjänsteleverantörer vara antingen fysiska eller juridiska personer. Detta direktiv bör emellertid inte hindra att regler om villkor för att utöva en verksamhet eller ett yrke tillämpas på nationell nivå, förutsatt att dessa regler är förenliga med gemenskapsrätten.

(20)

Nya förfaranden för elektronisk upphandling utvecklas ständigt. Dessa förfaranden möjliggör ökad konkurrens och förbättrad effektivitet vid offentlig upphandling, särskilt genom tids- och kostnadsbesparing. Den upphandlande enheten får använda elektroniska upphandlingsförfaranden om det sker i överensstämmelse med bestämmelserna i detta direktiv och principerna om likabehandling, icke-diskriminering och öppenhet. I samma omfattning får ett anbud som lämnas av en anbudsgivare, särskilt i samband med ett ramavtal eller i fall där ett dynamiskt inköpssystem används, ha formen av en elektronisk katalog från anbudsgivaren om denna använder det kommunikationsmedel som har valts av den upphandlande enheten i enlighet med artikel 48.

(21)

Med hänsyn till de elektroniska upphandlingsförfarandenas snabba utbredning bör man nu fastställa lämpliga regler för att de upphandlande enheterna till fullo skall kunna utnyttja de möjligheter som dessa system erbjuder. I detta syfte är det lämpligt att definiera ett fullständigt elektroniskt dynamiskt system för upphandling avsett för inköp av sådant som vanligen används och fastställa särskilda regler för inrättandet och driften av ett sådant system, för att garantera att varje ekonomisk aktör som vill delta behandlas rättvist. Varje ekonomisk aktör som lämnar ett preliminärt anbud i överensstämmelse med specifikationerna och uppfyller urvalskriterierna bör tillåtas delta i ett sådant system. Denna upphandlingsteknik gör det möjligt för de upphandlande enheterna att – genom att upprätta en förteckning över redan godkända anbudsgivare och genom möjligheten för nya anbudsgivare att delta – förfoga över ett särskilt stort urval av anbud tack vare de elektroniska medlen, och således genom en omfattande konkurrens garantera ett optimalt utnyttjande av de finansiella medlen.

(22)

Eftersom förfarandet med elektroniska auktioner kommer att få ökad omfattning bör det införas en gemenskapsdefinition av sådana auktioner och fastställas särskilda regler för dessa för att garantera att de genomförs på ett sådant sätt att principerna om likabehandling, icke-diskriminering och öppenhet iakttas fullt ut. Det bör därför föreskrivas att de elektroniska auktionerna endast gäller sådana byggentreprenad-, varu- och tjänstekontrakt för vilka det kan fastställas exakta specifikationer. Detta kan bland annat gälla i fråga om återkommande varu-, byggentreprenad- och tjänstekontrakt. I samma syfte bör det också föreskrivas att anbudsgivarnas rangordning måste kunna fastställas under hela den elektroniska auktionen. Användningen av elektroniska auktioner ger ►C1  de upphandlande enheterna ◄ möjlighet att uppmana anbudsgivarna att erbjuda nya lägre priser och, när kontraktet tilldelas den anbudsgivare som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, även att förbättra andra aspekter av anbudet än priset. För att säkerställa respekt för principen om öppenhet bör dock endast de aspekter som kan utvärderas automatiskt på elektronisk väg, utan ingripande och/eller bedömning från ►C1  den upphandlande enhetens ◄ sida bli föremål för elektronisk auktion, dvs. sådana aspekter som kan kvantifieras så att de kan uttryckas i siffror eller procenttal. Däremot bör sådana aspekter av anbudsgivningen som innebär en bedömning av aspekter som inte kan kvantifieras inte bli föremål för elektronisk auktion. Följaktligen bör vissa byggentreprenadkontrakt och tjänstekontrakt som innehåller intellektuella prestationer, såsom projekteringen av byggentreprenader, inte bli föremål för elektronisk auktion.

(23)

Vissa centraliserade förfaranden för inköp har utvecklats i medlemsstaterna. Flera upphandlande myndigheter har till uppgift att göra anskaffningar eller genomföra upphandling/ingå ramavtal för upphandlande enheter. Eftersom det rör sig om stora inköpsvolymer är det genom dessa förfaranden möjligt att öka konkurrensen och förbättra effektiviteten i den offentliga upphandlingen. Det bör därför införas en gemenskapsdefinition av de inköpscentraler som används av de upphandlande enheterna. Det bör även fastställas villkor enligt vilka, i överensstämmelse med principerna om icke-diskriminering och likabehandling, de upphandlande enheter som upphandlar byggentreprenader, varor och/eller tjänster med hjälp av en inköpscentral kan anses ha iakttagit bestämmelserna i detta direktiv.

(24)

För att ta hänsyn till de olikheter som råder i medlemsstaterna bör man ge medlemsstaterna möjlighet att välja om de upphandlande enheterna får använda sig av inköpscentraler, dynamiska inköpssystem och elektroniska auktioner i enlighet med definitionerna och bestämmelserna i detta direktiv.

(25)

Det behövs en lämplig definition av begreppet särskilda rättigheter eller ensamrätt. Definitionen innebär att det faktum att en enhet i samband med nät-, hamn- eller flygplatsarbeten kan utnyttja ett förfarande för expropriation eller bruksrätt eller kan placera nätutrustning på, under eller över allmän väg, i sig inte utgör någon ensamrätt eller särskild rättighet i den mening som avses i detta direktiv. Inte heller det faktum att en enhet levererar dricksvatten, elektricitet, gas eller värme till ett nät som drivs av en enhet som åtnjuter särskilda rättigheter eller ensamrätt som beviljats av en behörig myndighet i den berörda medlemsstaten utgör i sig en särskild rättighet eller ensamrätt i den mening som avses i detta direktiv. På samma sätt kan inte rättigheter som en medlemsstat beviljar ett begränsat antal företag, oavsett hur de beviljas, exempelvis genom tilldelning av koncessioner, på grundval av objektiva kriterier, som är proportionerliga och icke-diskriminerande och ger alla berörda parter som uppfyller kriterierna möjlighet att utnyttja dessa rättigheter, anses utgöra särskilda rättigheter eller ensamrätt.

(26)

De upphandlande enheterna bör tillämpa gemensamma upphandlingsbestämmelser för verksamhet som är inriktad på vatten, och dessa regler bör även tillämpas när upphandlande myndigheter enligt detta direktiv tilldelar kontrakt för verksamhet som rör vattenbyggnadsprojekt, konstbevattning och dränering samt bortledande och rening av avloppsvatten. De upphandlingsregler som föreslås för varukontrakt passar emellertid inte vid inköp av vatten, eftersom det är nödvändigt att utnyttja källor nära konsumtionsorten.

(27)

Vissa enheter som tillhandahåller busstransport i form av allmänna kommunikationer är redan uteslutna från tillämpningsområdet för direktiv 93/38/EEG. Sådana enheter bör även uteslutas från tillämpningsområdet för det här direktivet. För att undvika en mångfald av särskilda ordningar som endast tillämpas på vissa sektorer, måste det allmänna förfarandet som tillåter att effekterna av ett öppnande för konkurrens beaktas, även gälla alla enheter som tillhandahåller busstransport som inte är uteslutna från tillämpningsområdet för direktiv 93/38/EEG enligt dess artikel 2.4.

(28)

För att beakta ett ytterligare öppnande av postsektorn i gemenskapen för konkurrens och eftersom sådana tjänster tillhandahålls via ett nät av upphandlande myndigheter, offentliga företag och andra företag, bör det föreskrivas att kontrakt som tilldelas av upphandlande enheter som tillhandahåller posttjänster bör omfattas av de bestämmelser i detta direktiv, inklusive bestämmelserna i artikel 30, som, utöver att garantera att principerna i skäl 9 tillämpas, skapar en ram för god affärssed och erbjuder större flexibilitet än bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster ( 11 ). När de åsyftade verksamheterna definieras måste hänsyn tas till definitionerna i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna ( 12 ).

Oavsett sin rättsliga ställning omfattas enheter som tillhandahåller posttjänster för närvarande inte av reglerna i direktiv 93/38/EEG. Anpassningen av upphandlingsförfarandena till detta direktiv kan därför ta längre tid att genomföra för sådana enheter än för enheter som redan omfattas av reglerna, som bara behöver anpassa sina förfaranden till de ändringar som införs genom det här direktivet. Det bör därför vara tillåtet att skjuta upp tillämpningen av detta direktiv för att ge den ytterligare tid som behövs för anpassningen. Med tanke på den varierande situationen för sådana enheter bör medlemsstaterna kunna föreskriva en övergångsperiod för tillämpningen av detta direktiv för de upphandlande enheter som är verksamma inom postsektorn.

(29)

Kontrakt får tilldelas i syfte att tillgodose kraven hos flera verksamheter som eventuellt omfattas av olika rättsordningar. Det bör klargöras att den rättsordning som är tillämplig på ett enskilt kontrakt som är avsett att omfatta flera verksamheter bör omfattas av de regler som är tillämpliga på den verksamhet som den främst är avsedd för. Fastställandet av den verksamhet som kontraktet främst är avsett för kan grundas på den analys av de krav som det särskilda kontraktet måste tillgodose som har utförts av den upphandlande enheten i syfte att bedöma kontraktets värde och upprätta anbudshandlingarna. I vissa fall, till exempel vid förvärv av en enskild utrustning för att bedriva verksamhet där information som gör det möjligt att bedöma användningsgraden inte finns tillgänglig, kan det vara objektivt omöjligt att fastställa för vilken verksamhet kontraktet främst är avsett. Det bör föreskrivas vilka regler som gäller i sådana fall.

(30)

Utan att det påverkar gemenskapens internationella åtaganden måste genomförandet av detta direktiv förenklas, särskilt med hjälp av enklare tröskelvärden och genom att låta alla upphandlande enheter, oberoende av sektor, omfattas av bestämmelserna om information till deltagare i upphandlingar när det gäller tilldelningsbeslut och deras resultat. Dessutom bör tröskelvärdena med hänsyn till den monetära unionen fastställas i euro på ett sätt som gör det enklare att tillämpa dessa bestämmelser samtidigt som tröskelvärdena enligt avtalet, som uttrycks i särskilda dragningsrätter, iakttas. I detta sammanhang bör det också föreskrivas en återkommande översyn av tröskelvärdena i euro så att de, vid behov, anpassas till eventuella förändringar i eurons värde i förhållande till de särskilda dragningsrätterna. Vidare bör samma tröskelvärden tillämpas på projekttävlingar som på tjänstekontrakt.

(31)

Det bör anges när bestämmelserna om samordning av förfarandena inte kan tillämpas av skäl som rör statens säkerhet eller statshemligheter eller på grund av att särskilda upphandlingsregler gäller enligt internationella avtal som avser stationering av trupper eller gäller för internationella organisationer.

(32)

Det är lämpligt att utesluta vissa tjänste-, varu- och byggentreprenadkontrakt som tilldelats ett anknutet företag som har som sin huvudsakliga verksamhet att tillhandahålla dessa tjänster, varor eller byggentreprenader till den grupp som den tillhör snarare än att erbjuda dem på marknaden. Det är även lämpligt att utesluta vissa tjänste-, varu- och byggentreprenadkontrakt som tilldelats av en upphandlande enhet till ett samföretag, bildat av ett antal upphandlande enheter för en verksamhet som omfattas av detta direktiv, och som enheten ingår i. Det bör emellertid säkerställas att detta undantag inte ger upphov till eventuell snedvridning av konkurrensen till förmån för företagen eller samföretag som är anknutna till den upphandlande enheten. Det bör införas en lämplig uppsättning regler, särskilt när det gäller såväl de maximigränser inom vilka företagen får erhålla en del av sin omsättning från marknaden och över vilka de förlorar möjligheten att tilldelas kontrakt utan konkurrensutsättning, som sammansättningen av samföretag och stabiliteten i förbindelserna mellan samföretagen och de upphandlande enheter som de består av.

(33)

När det gäller tjänster har kontrakt för förvärv eller arrende av fast egendom eller rättigheter till sådan egendom särdrag som gör att tillämpningen av upphandlingsregler är olämplig.

(34)

Skiljemanna- och förlikningstjänster tillhandahålls vanligen av organ eller personer som utnämnts eller valts på ett sätt som inte kan underkastas upphandlingsreglerna.

(35)

I enlighet med avtalet inbegriper de finansiella tjänster som omfattas av detta direktiv inte kontrakt som rör utgivning, köp, försäljning och överföring av värdepapper eller andra finansiella instrument. I synnerhet omfattas inte de upphandlande enheternas transaktioner för att skaffa pengar eller kapital.

(36)

Detta direktiv bör omfatta tillhandahållande av tjänster endast om de grundar sig på kontrakt.

(37)

Enligt artikel 163 i fördraget är stimulans av forskning och teknisk utveckling ett sätt att stärka den vetenskapliga och teknologiska grunden för gemenskapens industri, och öppnandet av upphandlingen av tjänster kommer att bidra till att detta mål nås. Detta direktiv bör inte omfatta medfinansiering av forsknings- och utvecklingsprogram. Det omfattar följaktligen endast sådana kontrakt för forsknings- och utvecklingstjänster som uteslutande är till nytta för den upphandlande enheten i dess egen verksamhet, förutsatt att de tjänster som tillhandahålls helt bekostas av den upphandlande enheten.

(38)

För att undvika en ökning av antalet särskilda ordningar som endast tillämpas på vissa sektorer bör den särskilda ordning, som inrättats genom artikel 3 i direktiv 93/38/EEG och artikel 12 i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten ( 13 ), som gäller för enheter som utnyttjar ett geografiskt område för att undersöka förekomsten av eller utvinna olja, gas, kol eller andra fasta bränslen, ersättas med det allmänna förfarandet, som medger undantag för direkt konkurrensutsatta sektorer. Detta får dock inte påverka tillämpningen av kommissionens beslut 93/676/EEG av den 10 december 1993 om att utnyttjande av ett geografiskt område i syfte att undersöka förekomsten av eller utvinna olja eller gas inte i Nederländerna utgör en av de verksamheter som anges i artikel 2.2 b i i rådets direktiv 90/531/EEG och att enheter som bedriver sådan verksamhet inte i Nederländerna skall anses åtnjuta särskilda rättigheter eller ensamrätt enligt artikel 2.3 b i samma direktiv ( 14 ), kommissionens beslut 97/367/EG av den 30 maj 1997 om att utnyttjande av ett geografiskt område i syfte att undersöka förekomsten av eller utvinna olja eller gas inte i Förenade kungariket utgör en av de verksamheter som anges i artikel 2.2 b i i rådets direktiv 93/38/EEG och att enheter som bedriver sådan verksamhet inte i Förenade kungariket skall anses åtnjuta särskilda rättigheter eller ensamrätt enligt artikel 2.3 b i samma direktiv ( 15 ), kommissionens beslut 2002/205/EG av den 4 mars 2002 efter en begäran från Österrike om tillämpning av den särskilda ordning som föreskrivs i artikel 3 i direktiv 93/38/EEG ( 16 ) och kommissionens beslut 2004/74/EG efter en begäran från Tyskland om tillämpning av den särskilda ordning som föreskrivs i artikel 3 i direktiv 93/38/EEG ( 17 ).

(39)

Sysselsättning och arbete är grundläggande faktorer när det gäller att garantera lika möjligheter för alla och bidra till social integration. Skyddade verkstäder och program för skyddad anställning bidrar härvid effektivt till att människor med funktionshinder kan komma in på eller återvända till arbetsmarknaden. Sådana verkstäder kan emellertid sakna möjlighet att få kontrakt under normala konkurrensförhållanden. Det är därför lämpligt att föreskriva att medlemsstaterna får reservera rätten att delta i upphandlingsförfaranden för sådana verkstäder eller föreskriva att kontrakten skall fullgöras inom ramen för program för skyddad anställning.

(40)

Detta direktiv bör inte gälla kontrakt som avser utförandet av en verksamhet enligt artiklarna 3–7 eller projekttävlingar som anordnas i syfte att bedriva en sådan verksamhet, om verksamheten, i den medlemsstat där den bedrivs, är direkt konkurrensutsatt på marknader med fritt tillträde. Det bör således införas ett förfarande som skall kunna tillämpas på alla sektorer som detta direktiv omfattar, och som tillåter att hänsyn tas till effekterna av pågående eller kommande konkurrensutsättning. Ett sådant förfarande bör medge rättssäkerhet för de berörda enheterna och ett ändamålsenligt beslutsförfarande, varigenom en enhetlig tillämpning av gemenskapslagstiftningen på området kan garanteras med kort tidsfrist.

(41)

En bedömning av direkt konkurrensutsättning bör göras på grundval av objektiva kriterier, varvid hänsyn bör tas till den berörda sektorns särdrag. Om relevant gemenskapslagstiftning om att öppna en viss sektor eller en del av den har genomförts och tillämpas, skall detta betraktas som en tillräcklig grund för att förutsätta att tillträdet till marknaden i fråga är fritt. Den lagstiftning som är relevant bör anges i en bilaga som kan uppdateras av kommissionen. Vid en sådan uppdatering bör kommissionen särskilt beakta möjligheten att anta åtgärder som innebär att sektorer utöver dem för vilka en lagstiftning redan anges i bilaga XI kommer att öppnas för faktisk konkurrens, till exempel åtgärder avseende järnvägstransporter. Om fritt tillträde till en viss marknad inte följer av genomförandet av relevant gemenskapslagstiftning, måste det påvisas att tillträdet är fritt, rättsligt och faktiskt. För detta ändamål skall en medlemsstats tillämpning av ett direktiv, till exempel direktiv 94/22/EG där man öppnar en viss sektor för konkurrens, på en annan sektor, till exempel kolsektorn, beaktas enligt artikel 30.

(42)

De tekniska specifikationer som inköpare upprättar måste tillåta att offentlig upphandling utsätts för konkurrens. Det bör därför vara möjligt att lämna anbud som återspeglar olika tekniska lösningar. De tekniska specifikationerna bör följaktligen kunna bygga på prestanda- och funktionskrav och, om det hänvisas till europeisk standard eller, i avsaknad av sådan, till nationell standard, bör den upphandlande enheten beakta anbud som baseras på andra likvärdiga lösningar som uppfyller de upphandlande enheternas krav och är säkerhetsmässigt likvärdiga. För att visa att en lösning är likvärdig bör anbudsgivarna få använda alla former av bevis. Den upphandlande enheten bör kunna motivera alla beslut om att likvärdighet inte föreligger. En upphandlande enhet som önskar fastställa miljökrav i de tekniska specifikationerna vid en viss upphandling får föreskriva särskilda miljöegenskaper, t.ex. en viss produktionsmetod och/eller särskilda miljöeffekter för grupper av varor eller tjänster. Den får, men är inte skyldig att, använda de relevanta specifikationer som fastställs i miljömärken, t.ex. det europeiska miljömärket, (multi)nationella miljömärken eller andra miljömärken, om kraven för märket har utarbetats och antagits på grundval av vetenskapliga rön genom ett förfarande i vilket alla berörda parter, t.ex. statliga organ, konsumenter, tillverkare, distributörer och miljöorganisationer, kan delta och om miljömärket är tillgängligt för alla berörda parter. Den upphandlande enheten bör, då detta är möjligt, fastställa tekniska specifikationer för att beakta kriterier avseende tillgänglighet för funktionshindrade eller formgivning med tanke på samtliga användares behov. Dessa tekniska specifikationer bör tydligt anges så att alla anbudsgivare känner till vad som omfattas av de krav som den upphandlande enheten har fastställt.

(43)

För att underlätta för små och medelstora företag att delta i offentlig upphandling av kontrakt bör det fastställas bestämmelser om underleverantörer.

(44)

Villkoren för fullgörandet av ett kontrakt är förenliga med direktivet om de inte är direkt eller indirekt diskriminerande och om de anges i meddelandet om upphandling eller i förfrågningsunderlaget. Villkoren kan till exempel syfta till att främja yrkesutbildning på platsen och anställning av personer som har särskilda svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, bekämpa arbetslöshet eller skydda miljön. Som exempel kan nämnas skyldighet att i samband med fullgörandet av ett kontrakt anställa långtidsarbetslösa eller att genomföra utbildning för arbetslösa eller ungdomar, att i sak följa bestämmelserna i grundläggande ILO-konventioner (International labour organisation) om dessa inte har införlivats med den nationella lagstiftningen eller att anställa ett större antal personer med funktionshinder än som krävs enligt den nationella lagstiftningen.

(45)

Gällande lagar, förordningar och kollektivavtal rörande anställningsvillkor och arbetarskydd, på såväl nationell nivå som gemenskapsnivå, är tillämpliga vid fullgörandet av ett kontrakt om dessa bestämmelser och tillämpningen av dem överensstämmer med gemenskapslagstiftningen. För gränsöverskridande verksamhet, när arbetstagare från en medlemsstat utför tjänster i en annan medlemsstat i samband med fullgörandet av ett kontrakt, fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster ( 18 ) de minimivillkor som måste uppfyllas i värdlandet gentemot de utstationerade arbetstagarna. Om det i nationell rätt ingår bestämmelser i detta avseende, kan det om dessa förpliktelser inte uppfylls betraktas som ett allvarligt fel eller som ett brott mot den ekonomiska aktörens yrkesetik, som kan medföra att den ekonomiska aktören utesluts från det offentliga upphandlingsförfarandet.

(46)

Med tanke på att den nya utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik kan förenkla offentliggörandet av upphandlingar och göra upphandlingsförfarandet effektivare och öppnare, bör elektroniska medel jämställas med traditionella medel för kommunikation och utbyte av information. I så stor utsträckning som möjligt bör de medel och den teknik som väljs vara förenliga med den teknik som används i de andra medlemsstaterna.

(47)

Användning av elektroniska medel är tidsbesparande. Minimitidsfristerna bör därför förkortas om elektroniska medel används, dock under förutsättning att de är förenliga med den särskilda överföringsteknik som fastställs på gemenskapsnivå. Det är dock nödvändigt att se till att den samlade effekten av de förkortade tidsfristerna inte leder till extremt korta tidsfrister.

(48)

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG av den 13 december 1999 om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer ( 19 ) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden ( 20 ) (”direktiv om elektronisk handel”) bör i samband med detta direktiv vara tillämpliga på överföring av information med elektroniska medel. Förfarandena för offentlig upphandling och reglerna för projekttävlingar avseende tjänster kräver en högre säkerhets- och sekretessnivå än den som fastställs i dessa direktiv. Därför bör anordningar för elektronisk mottagning av anbud, anbudsansökningar samt ritningar och planer uppfylla särskilda tilläggskrav. I detta syfte bör användning av elektroniska signaturer, i synnerhet avancerade elektroniska signaturer, i möjligaste mån uppmuntras. Frivilliga ackrediteringssystem skulle dessutom kunna utgöra en gynnsam ram för att höja nivån på tillhandahållandet av certifieringstjänster för dessa anordningar.

(49)

Deltagarna i ett upphandlingsförfarande bör informeras om beslut att ingå ett ramavtal, att tilldela ett kontrakt eller att avstå från förfarandet, inom tidsfrister som är tillräckligt korta för att ansökningar om översyn skall kunna lämnas in. Denna information bör därför lämnas så snabbt som möjligt och i allmänhet inom 15 dagar efter det att beslutet har fattats.

(50)

Det bör klargöras att en upphandlande enhet som fastställer urvalskriterier i ett öppet förfarande bör göra detta enligt objektiva regler och kriterier, precis som urvalskriterierna vid selektiva eller förhandlade förfaranden bör vara objektiva. De objektiva reglerna och kriterierna liksom urvalskriterierna innebär inte nödvändigtvis att viktning måste ske.

(51)

Det är viktigt att ta hänsyn till EG-domstolens rättspraxis när en marknadsaktör, för att uppfylla urvalskriterierna eller, i samband med kvalificeringssystem, som stöd för sin ansökan om kvalificering, åberopar de ekonomiska, finansiella och tekniska resurserna hos andra enheter, oavsett vilken form den rättsliga anknytningen mellan den ekonomiska aktören och dessa enheter har. Det är i det senare fallet den ekonomiska aktörens sak att bevisa att han faktiskt kommer att ha tillgång till dessa resurser under hela kvalificeringstiden. För kvalificeringen kan en upphandlande enhet därför fastställa nivån på de krav som skall uppfyllas och i synnerhet, om t.ex. aktören åberopar den finansiella ställningen för en annan enhet, begära att den andra enheten hålls ansvarig, vid behov solidariskt.

Kvalificeringssystemen bör användas i enlighet med objektiva regler och kriterier som, enligt de upphandlande enheternas eget val, kan avse ekonomiska aktörernas kapacitet och/eller särdragen hos de byggentreprenader, varor eller tjänster som omfattas av systemet. I kvalificeringssyfte får de upphandlande enheterna utföra egna tester för att utvärdera särdragen hos de berörda byggentreprenaderna, varorna eller tjänsterna, särskilt i fråga om överensstämmelse och säkerhet.

(52)

Gemenskapsreglerna om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis är tillämpliga när det krävs bevis på särskilda kvalifikationer för att kunna delta i ett upphandlingsförfarande eller en projekttävling.

(53)

I lämpliga fall, när byggentreprenadens och/eller tjänsternas natur motiverar att åtgärder eller system för miljöledning tillämpas vid fullgörandet av ett kontrakt, kan det krävas att sådana åtgärder eller system tillämpas. Miljöledningssystemen kan, oberoende av om de är registrerade enligt gemenskapsinstrument, såsom förordning (EG) nr 761/2001 ( 21 ) (EMAS), visa den ekonomiska aktörens tekniska kapacitet att fullgöra kontraktet. Dessutom bör en beskrivning av de åtgärder den ekonomiska aktören tillämpar för att garantera samma miljöskyddsnivå godtas som alternativt bevis till de registrerade systemen för miljöledning.

(54)

Det bör undvikas att kontrakt tilldelas ekonomiska aktörer som har deltagit i en kriminell organisation eller som befunnits skyldiga till korruption eller bedrägerier som riktar sig mot Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen eller till penningtvätt. Eftersom de upphandlande enheter som inte är upphandlande myndigheter kanske inte har tillgång till ovedersägliga bevis i ärendet, är det lämpligt att låta de upphandlande enheterna välja om kriterierna för uteslutning i artikel 45.1 i direktiv 2004/18/EG skall tillämpas eller ej. Skyldighet att tillämpa artikel 45.1 bör därför begränsas enbart till upphandlande enheter som är upphandlande myndigheter. I förekommande fall bör de upphandlande enheterna anmoda dem som ansöker om kvalificering, anbudssökande och anbudsgivare att lämna relevanta dokument och kan, när de hyser tvivel om dessa ekonomiska aktörers personliga ställning, söka samarbete med de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten. Uteslutning av sådana ekonomiska aktörer bör ske så snart den upphandlande myndigheten får kännedom om en dom som har vunnit laga kraft enligt nationell lagstiftning rörande sådana överträdelser.

Om det i nationell lagstiftning ingår bestämmelser i detta avseende, kan överträdelse av miljölagstiftningen eller lagstiftningen om otillåten samverkan vid upphandling som lett till lagakraftvunnen dom eller beslut med likvärdig effekt betraktas som brott mot marknadsaktörens yrkesetik eller som ett allvarligt fel.

Bristande efterlevnad av nationella bestämmelser för genomförande av rådets direktiv 2000/78/EG ( 22 ) och 76/207/EEG ( 23 ) om lika behandling av arbetstagare som lett till lagakraftvunnen dom eller beslut med likvärdig effekt kan betraktas som ett brott mot den ekonomiska aktörens yrkesetik eller som ett allvarligt fel.

(55)

Kontraktstilldelningen måste ske på grundval av objektiva kriterier som säkerställer att principerna om öppenhet, icke-diskriminering och likabehandling iakttas och att anbuden bedöms i verklig konkurrens med varandra. Därför bör endast två tilldelningskriterier godkännas, nämligen ”lägsta pris” och ”ekonomiskt mest fördelaktigt anbud”.

För att garantera att principen om likabehandling iakttas vid kontraktstilldelning bör det fastställas en skyldighet – i enlighet med rättspraxis – att garantera nödvändig öppenhet, så att alla anbudsgivare i rimlig mån kan informeras om de kriterier och villkor som kommer att tillämpas för att urskilja det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. En upphandlande enhet bör därför ange tilldelningskriterierna samt viktningen av de olika kriterierna inbördes i så god tid att anbudsgivarna har kännedom om dem vid utarbetandet av sina anbud. En upphandlande enhet får göra undantag från kravet att ange viktning av tilldelningskriterierna i vederbörligen styrkta fall, som de måste kunna motivera, när denna viktning inte kan anges i förväg, särskilt på grund av upphandlingens komplicerade art. I dessa fall måste de ange kriterierna i fallande prioriteringsordning.

När de upphandlande enheterna väljer att ge kontraktet till det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, bör de utvärdera anbuden för att fastställa vilket som har det bästa förhållandet mellan kvalitet och pris. För att göra detta bör de fastställa de ekonomiska och kvalitativa kriterier som i sin helhet bör göra det möjligt för den upphandlande enheten att fastställa det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Fastställandet av dessa kriterier beror på föremålet för upphandlingen, eftersom de bör göra det möjligt att utvärdera varje anbuds prestanda i förhållande till föremålet för upphandlingen, enligt definitionen i de tekniska specifikationerna, samt att utvärdera förhållandet mellan kvalitet och pris för varje anbud. För att garantera likabehandling bör tilldelningskriterierna göra det möjligt att jämföra anbuden och bedöma dem på ett objektivt sätt. Om dessa villkor är uppfyllda, kan ekonomiska och kvalitativa tilldelningskriterier, till exempel uppfyllande av miljökrav, göra det möjligt för den upphandlande enheten att tillgodose den berörda allmänhetens behov, så som de är formulerade i specifikationerna för upphandlingen. Det är enligt samma villkor som en upphandlande enhet får använda kriterier som syftar till att tillgodose sociala krav, särskilt för att tillgodose behov – fastställda i specifikationerna för upphandlingen – hos särskilt missgynnade befolkningsgrupper till vilka förmånstagarna/användarna av de byggentreprenader, varor och tjänster som är föremål för upphandlingen hör.

(56)

Tilldelningskriterierna bör inte få påverka tillämpningen av nationella bestämmelser om ersättning för vissa tjänster, t.ex. tjänster som tillhandahålls av arkitekter, ingenjörer eller advokater.

(57)

Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971 om regler för bestämning av perioder, datum och frister ( 24 ) bör tillämpas vid beräkning av de tidsfrister som anges i detta direktiv.

(58)

Detta direktiv påverkar inte gemenskapens eller medlemsstaternas gällande internationella åtaganden eller tillämpningen av bestämmelserna i fördraget, särskilt artiklarna 81 och 86 i detta.

(59)

Detta direktiv påverkar inte de tidsfrister som anges i bilaga XXV och som medlemsstaterna skall iaktta för att införliva och följa direktiv 93/38/EEG.

(60)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna rättsakt bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter ( 25 ).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

INNEHÅLL

AVDELNING I

Allmänna bestämmelser om upphandling och projekttävlingar

KAPITEL I

Grundläggande termer

Artikel 1

Definitioner

KAPITEL II

Definition av de verksamheter och enheter som omfattas av detta direktiv

Avsnitt I

Enheter

Artikel 2

Upphandlande enheter

Avsnitt 2

Verksamheter

Artikel 3

Gas, värme och el

Artikel 4

Vatten

Artikel 5

Transporttjänster

Artikel 6

Posttjänster

Artikel 7

Undersökning av förekomsten av eller utvinning av olja, gas, kol eller andra fasta bränslen samt om hamnar och flygplatser

Artikel 8

Förteckningar över upphandlande enheter

Artikel 9

Kontrakt som omfattar flera typer av verksamhet

KAPITEL III

Allmänna principer

Artikel 10

Principer för tilldelning av kontrakt

AVDELNING II

Bestämmelser om upphandling

Kapitel I

Allmänna bestämmelser

Artikel 11

Ekonomiska aktörer

Artikel 12

Villkor som rör WTO-avtal

Artikel 13

Konfidentialitet

Artikel 14

Ramavtal

Artikel 15

Dynamiska inköpssystem

Kapitel II

Tröskelvärden och undantag

Avsnitt 1

Tröskelvärden

Artikel 16

Tröskelvärden för kontrakt

Artikel 17

Metoder för beräkning av det uppskattade värdet på kontrakt, ramavtal och dynamiska inköpssystem

Avsnitt 2

Kontrakt och koncessioner samt kontrakt som omfattas av särskilda bestämmelser

Underavsnitt 1

Artikel 18

Koncessioner för byggentreprenader och tjänster

Underavsnitt 2

Undantag som gäller alla upphandlande enheter och alla typer av kontrakt

Artikel 19

Kontrakt som tilldelas för återförsäljning eller uthyrning till tredje man

Artikel 20

Kontrakt som tilldelas för annat än utövande av verksamhet som omfattas av detta direktiv eller för utövande av sådan verksamhet i tredje land

Artikel 21

Kontrakt som omfattas av sekretess eller kräver särskilda säkerhetsåtgärder

Artikel 22

Kontrakt som tilldelas i enlighet med internationella regler

Artikel 22a

Upphandlingskontrakt på försvars- och säkerhetsområdet

Artikel 23

Kontrakt som tilldelas ett anknutet företag, ett samföretag eller en upphandlande enhet som ingår i ett samföretag

Underavsnitt 3

Undantag som gäller alla upphandlande enheter men endast tjänstekontrakt

Artikel 24

Kontrakt som gäller vissa tjänster som är undantagna från detta direktivs tillämpningsområde

Artikel 25

Tjänstekontrakt som tilldelas på grundval av en ensamrätt

Underavsnitt 4

Undantag som endast gäller vissa upphandlande enheter

Artikel 26

Kontrakt tilldelade av vissa upphandlande enheter för upphandling av vatten och leverans av energi eller bränslen avsedda för energiproduktion

Underavsnitt 5

Kontrakt som omfattas av särskilda bestämmelser samt bestämmelser om inköpscentraler och om förfaranden för verksamhet som är utsatt för konkurrens

Artikel 27

Kontrakt som omfattas av särskilda bestämmelser

Artikel 28

Reserverade kontrakt

Artikel 29

Kontrakt som tilldelas och ramavtal som ingås av inköpscentraler

Artikel 30

Förfarande för att fastställa om en viss verksamhet är direkt konkurrensutsatt

KAPITEL III

Regler som skall tillämpas på tjänstekontrakt

Artikel 31

Tjänstekontrakt förtecknade i bilaga XVII A

Artikel 32

Tjänstekontrakt förtecknade i bilaga XVII B

Artikel 33

Mixade tjänstekontrakt som omfattar tjänster förtecknade i bilagorna XVII A och XVII B

KAPITEL IV

Särskilda regler om förfrågningsunderlag och kontraktshandlingar

Artikel 34

Tekniska specifikationer

Artikel 35

Tillhandahållande av tekniska specifikationer

Artikel 36

Alternativa utförandeanbud

Artikel 37

Underentreprenad

Artikel 38

Villkor för fullgörande av kontrakt

Artikel 39

Skyldigheter avseende bestämmelser om beskattning, miljöskydd, arbetarskydd och arbetsvillkor

KAPITEL V

Förfaranden

Artikel 40

Användning av öppet, selektivt och förhandlat förfarande

KAPITEL VI

Regler för offentliggörande och öppenhet

Avsnitt 1

Offentliggörande av meddelanden

Artikel 41

Förhandsmeddelanden och meddelanden om att det finns ett kvalificeringssystem

Artikel 42

Meddelanden om upphandling

Artikel 43

Meddelanden om kontraktstilldelning

Artikel 44

Utformning och offentliggörande av meddelanden

Avsnitt 2

Tidsfrister

Artikel 45

Tidsfrister för mottagande av anbudsansökningar och anbud

Artikel 46

Öppna förfaranden: Förfrågningsunderlag, kompletterande handlingar och upplysningar

Artikel 47

Inbjudan att lämna anbud eller att förhandla

Avsnitt 3

Kommunikation och information

Artikel 48

Regler för kommunikation

Artikel 49

Information till kvalificeringssökande, anbudssökande och anbudsgivare

Artikel 50

Information som skall bevaras om tilldelade kontrakt

KAPITEL VII

Upphandlingsförfarandets gång

Artikel 51

Allmänna bestämmelser

Avsnitt 1

Kvalificering och urvalsbedömning

Artikel 52

Ömsesidigt erkännande av administrativa, tekniska och ekonomiska villkor samt intyg, prover och bevis

Artikel 53

Kvalificeringssystem

Artikel 54

Kvalitativa urvalskriterier

Avsnitt 2

Kontraktstilldelning

Artikel 55

Tilldelningsgrunder

Artikel 56

Användning av elektroniska auktioner

Artikel 57

Onormalt låga anbud

Avsnitt 3

Anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land och förhållandet till tredje land

Artikel 58

Anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land

Artikel 59

Förhållandet till tredje land när det gäller tjänstekontrakt

AVDELNING III

Regler om projekttävlingar på tjänsteområdet

Artikel 60

Allmän bestämmelse

Artikel 61

Tröskelvärden

Artikel 62

Undantagna projekttävlingar

Artikel 63

Regler för offentliggörande och öppenhet

Artikel 64

Kommunikationssätt

Artikel 65

Anordnande av projekttävlingar, val av deltagare och juryn

Artikel 66

Juryns beslut

AVDELNING IV

Skyldigheter att lämna uppgifter för statistikändamål, verkställighetsbefogenheter och slutbestämmelser

Artikel 67

Skyldighet att lämna uppgifter för statistikändamål

Artikel 68

Kommittéförfarande

Artikel 69

Revidering av tröskelvärdena

Artikel 70

Ändringar

Artikel 71

Genomförande av direktivet

Artikel 72

Övervakningsmekanismer

Artikel 73

Upphävande

Artikel 74

Ikraftträdande

Artikel 75

Adressater

Bilaga I

Upphandlande enheter inom sektorerna för transport eller distribution av gas eller värme

Bilaga II

Upphandlande enheter inom sektorerna för produktion, transport eller distribution av el

Bilaga III

Upphandlande enheter inom sektorerna för produktion, transport eller distribution av dricksvatten

Bilaga IV

Upphandlande enheter på området järnvägstjänster

Bilaga V

Upphandlande enheter på området tjänster inom stadstrafik, spårvagnar, trådbussar eller bussar

Bilaga VI

Upphandlande enheter på området posttjänster

Bilaga VII

Upphandlande enheter inom sektorerna prospektering och utvinning av olja eller gas

Bilaga VIII

Upphandlande enheter inom sektorerna prospektering och utvinning av kol och andra fasta bränslen

Bilaga IX

Upphandlande enheter på området terminalfaciliteter för yttre eller inre hamnar, eller andra terminalfaciliteter

Bilaga X

Upphandlande enheter på området flygplatsfaciliteter

Bilaga XI

Förteckning över den gemenskapslagstiftning som avses i artikel 30.3

Bilaga XII

Förteckning över verksamheter som omfattas av artikel 1.2b

Bilaga XIII

Information som skall finnas i meddelanden om upphandling

A. Öppet förfarande

B. Selektivt förfarande

C. Förhandlat förfarande

D. Meddelande om förenklat anbudsförfarande inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem

Bilaga XIV

Information som skall finnas i meddelanden om att det finns ett kvalificeringssystem

Bilaga XV A

Information som skall finnas i periodiska meddelanden

Bilaga XV B

Information som skall finnas i meddelanden om offentliggörande i ett förhandsmeddelande av en upphandlarprofil om upphandling inte utnyttjas

Bilaga XVI

Information som skall finnas i meddelanden om tilldelade kontrakt

Bilaga XVII A

Tjänster som omfattas av artikel 31

Bilaga XVII B

Tjänster som omfattas av artikel 32

Bilaga XVIII

Information som skall finnas i meddelanden om projekttävlingar

Bilaga XIX

Information som skall finnas i meddelanden om resultatet av en projekttävling

Bilaga XX

Karakteristika för offentliggörandet

Bilaga XXI

Definition av vissa tekniska specifikationer

Bilaga XXII

Översikt över de tidsfrister som avses i artikel 45

Bilaga XXIII

Bestämmelser i internationell arbetsrätt i den mening som avses i artikel 59.4

Bilaga XXIV

Krav på utrustning för elektronisk mottagning av anbud, anbudsansökningar, kvalificeringsansökningar eller ritningar och planer i projekttävlingarna

Bilaga XXV

Tidsfrister för införlivande och tillämpning

Bilaga XXVI

Jämförelsetabell

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM UPPHANDLING OCH PROJEKTTÄVLINGAR

KAPITEL I

Grundläggande termer

Artikel 1

Definitioner

1.  I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som anges i denna artikel.

2.  

a)  varu-, byggentreprenad- och tjänstekontrakt: skriftliga avtal med ekonomiska villkor som sluts mellan en eller flera av de upphandlande enheter som avses i artikel 2.2 och en eller flera entreprenörer, varuleverantörer, eller tjänsteleverantörer.

b)  byggentreprenadkontrakt: kontrakt som avser antingen utförande eller såväl projektering som utförande av sådana byggentreprenader som avser verksamheter som omfattas av bilaga XII, eller av en byggentreprenad eller utförande, oavsett form, av en byggentreprenad som tillgodoser de behov som den upphandlande enheten har specificerat. Med byggentreprenad avses ett resultatet av bygg- och anläggningsarbeten som i sig fyller en ekonomisk eller teknisk funktion.

c)  varukontrakt: andra kontrakt än de som avses i b vilka avser köp, leasing, hyra eller hyrköp, med eller utan möjlighet till köp, av varor.

Ett kontrakt som avser leverans av varor och som dessutom som ett underordnat inslag omfattar monterings- och installationsarbeten skall betraktas som ett varukontrakt.

d)  tjänstekontrakt: andra kontrakt än byggentreprenad- eller varukontrakt som avser tillhandahållande av sådana tjänster som anges i bilaga XVII.

Ett kontrakt som avser både varor och tjänster enligt bilaga XVII skall anses vara ett tjänstekontrakt om värdet av tjänsterna ifråga är högre än värdet av de varor som kontraktet omfattar.

Ett kontrakt som avser tjänster enligt bilaga XVII och omfattar sådan verksamhet enligt bilaga XII som endast är underordnad verksamhet i förhållande till kontraktets huvudändamål skall betraktas som ett tjänstekontrakt.

3.  

a)  byggkoncession: ett kontrakt av samma typ som ett byggentreprenadkontrakt, med den skillnaden att ersättningen för arbetet endast utgörs av rätten att utnyttja anläggningen eller av dels en sådan rätt, dels betalning.

b)  tjänstekoncession: ett kontrakt av samma typ som ett tjänstekontrakt men med den skillnaden att ersättningen för tjänsternas utförande utgörs antingen av endast rätten att utnyttja tjänsten eller av dels en sådan rätt, dels betalning.

4.  ramavtal: ett avtal som ingås mellan en eller flera av de upphandlande enheter som avses i artikel 2.2 och en eller flera ekonomiska aktörer i syfte att fastställa villkoren för tilldelningen av kontrakt under en given tidsperiod, särskilt i fråga om tänkt pris och, i tillämpliga fall, uppskattad kvantitet.

5.  dynamiskt inköpssystem: en helt elektronisk process för köp av sådant som vanligen används och vars egenskaper så som de är allmänt tillgängliga på marknaden tillfredsställer den upphandlande enhetens behov, som är tidsbegränsad och under hela varaktigheten öppen för varje ekonomisk aktör som uppfyller urvalskriterierna och som har lämnat ett preliminärt anbud som överensstämmer med förfrågningsunderlaget.

6.  elektronisk auktion: en upprepad process med hjälp av elektroniska medel för att presentera nya lägre priser, och/eller nya värden för vissa delar av anbuden, vilken genomförs efter en första fullständig utvärdering av anbuden och möjliggör en rangordning på grundval av automatiska utvärderingsmetoder. Följaktligen kan vissa tjänstekontrakt och vissa byggentreprenadkontrakt som innehåller intellektuella prestationer, såsom projekteringen av byggentreprenader, inte bli föremål för elektronisk auktion.

7.  entreprenör, varuleverantör eller tjänsteleverantör: en fysisk eller juridisk person eller en sådan upphandlande enhet som avses i artikel 2.2 a eller 2.2 b eller en grupp av sådana personer och/eller enheter som på marknaden tillhandahåller byggentreprenader, varor eller tjänster.

ekonomisk aktör: såväl en entreprenör som en varuleverantör och en tjänsteleverantör. Denna term används enbart i syfte att förenkla texten.

anbudsgivare: en ekonomisk aktör som lämnar ett anbud; och anbudssökande: den som ansöker om att få delta i ett selektivt eller förhandlat förfarande.

8.  inköpscentral: en upphandlande myndighet i den mening som avses i artikel 2.1 a eller en upphandlande myndighet i den mening som avses i artikel 1.9 i direktiv 2004/18/EG som

 anskaffar varor och/eller tjänster som är avsedda för upphandlande enheter eller

 tilldelar offentliga kontrakt eller ingår ramavtal om byggentreprenader, varor eller tjänster som är avsedda för upphandlande enheter.

9.  öppna, selektiva eller förhandlade förfaranden: de upphandlingsförfaranden som tillämpas av upphandlande enheter enligt följande:

a) Vid öppna förfaranden får alla intresserade ekonomiska aktörer lämna anbud.

b) Vid selektiva förfaranden får alla ekonomiska aktörer ansöka om att få delta och endast anbudssökande som inbjuds att delta av en upphandlande enhet får lämna anbud.

c) Vid förhandlat förfarande vänder sig den upphandlande enheten till utvalda ekonomiska aktörer och förhandlar om villkoren i kontraktet med en eller flera av dessa.

10.  Med projekttävling avses sådana förfaranden, främst på sådana områden som stads- och landsbygdsplanering, arkitektur, formgivningsteknik och databehandling, där en upphandlande enhet får en ritning eller en projektbeskrivning som en jury utsett till vinnande bidrag i en tävling med eller utan priser.

11.  skriftlig: varje enhet av ord eller siffror som kan läsas, återges och sedan meddelas. Denna enhet kan innehålla uppgifter som går att överföra eller lagra med elektroniska medel.

12.  elektroniska medel: medel som utnyttjar elektronik för behandling (även digital kompression) och lagring av data samt sänder, överför och mottar via kabel, radiovågor, på optisk eller någon annan elektromagnetisk väg.

13.  gemensam terminologi vid offentlig upphandling, nedan kallad ”CPV” (Common Procurement Vocabulary): den tillämpliga nomenklatur vid offentlig upphandling som antagits genom förordning EG nr 2195/2002 av den 5 november 2002 ( 26 ), och som överensstämmer med övrig befintlig nomenklatur.

Om det finns olika tolkningar av tillämpningsområdet för detta direktiv till följd av eventuella skillnader mellan CPV-nomenklaturen och NACE-nomenklaturen enligt bilaga XII eller mellan CPV-nomenklaturen och CPC-nomenklaturen (provisorisk version) enligt bilaga XVII, skall NACE respektive CPC ha företräde.

KAPITEL II

Definition av de verksamheter och enheter som omfattas av detta direktiv

Avsnitt 1

Enheter

Artikel 2

Upphandlande enheter

1.  I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a)

upphandlande myndighet :

statlig, regional eller lokal myndighet, offentligrättsligt organ samt sammanslutning av en eller flera sådana myndigheter eller ett eller flera sådana organ.

Med ”offentligrättsligt organ” avses varje organ som

 särskilt har inrättats för att tillgodose behov i det allmännas intresse, förutsatt att behovet inte har industriell eller kommersiell karaktär,

 är en juridisk person, och

 till största delen finansieras av statliga, regionala eller lokala myndigheter, eller andra offentligrättsliga organ, eller organ vars verksamhet står under kontroll av sådana organ, eller i vars förvaltningsorgan, styrelseorgan eller kontrollorgan mer än hälften av ledamöterna utses av statliga, regionala eller lokala myndigheter, eller av andra offentligrättsliga organ.

b)

offentligt företag :

varje företag över vilket en upphandlande myndighet har ett direkt eller indirekt bestämmande inflytande till följd av ägarförhållande, finansiellt deltagande eller gällande regler.

Bestämmande inflytande skall anses föreligga när en upphandlande myndighet, direkt eller indirekt, i förhållande till ett företag

 äger större delen av det tecknade kapitalet i företaget, eller

 kontrollerar röstmajoriteten för andelarna i företaget, eller

 kan utse fler än hälften av medlemmarna i företagets förvaltningsorgan, styrelseorgan eller övervakande organ.

2.  Detta direktiv gäller upphandlande enheter som

a) är upphandlande myndigheter eller offentliga företag och som bedriver någon av de verksamheter som avses i artiklarna 3–7,

b) om de inte är upphandlande myndigheter eller offentliga företag, bedriver någon av de verksamheter som avses i artiklarna 3–7 eller någon kombination av dessa, och vilkas verksamhet bygger på särskilda rättigheter eller ensamrätt, som beviljats av en behörig myndighet i en medlemsstat.

3.  I detta direktiv avses med en särskild rättighet eller en ensamrätt en rättighet som beviljats av en behörig myndighet i en medlemsstat enligt lag eller annan författning som begränsar utövandet av någon av de verksamheter som avses i artiklarna 3–7 till en eller flera enheter och som väsentligt påverkar andra enheters möjligheter att bedriva samma typ av verksamhet.

Avsnitt 2

Verksamheter

Artikel 3

Gas, värme och el

1.  När det gäller gas och värme omfattar detta direktiv följande typer av verksamhet:

a) Tillhandahållande eller drift av fasta nät i syfte att tillhandahålla tjänster för allmänheten i samband med produktion, transport eller distribution av gas eller värme.

b) Leverans av gas eller värme till dylika nät.

2.  Om en annan upphandlande enhet än en upphandlande myndighet levererar gas eller värme till ett nät som tillhandahåller tjänster för allmänheten, skall detta inte betraktas som en verksamhet i den mening som avses i punkt 1 om

a) den berörda enhetens produktion av gas eller värme är en oundviklig följd av utövandet av en annan verksamhet än någon av dem som avses i punkt 1 eller 3 i denna artikel eller i artiklarna 4–7, och

b) leverans till det publika nätet endast syftar till att använda denna produktion ekonomiskt och uppgår till högst 20 % av enhetens omsättning, beräknat på de tre närmast föregående årens genomsnitt, innevarande år medräknat.

3.  När det gäller el omfattar detta direktiv följande typer av verksamhet:

a) Tillhandahållande eller drift av fasta nät i syfte att tillhandahålla tjänster för allmänheten i samband med produktion, transport eller distribution av el.

b) Leverans av el till dylika nät.

4.  Om en annan upphandlande enhet än en upphandlande myndighet levererar el till ett nät som tillhandahåller tjänster för allmänheten, skall detta inte betraktas som en verksamhet i den mening som avses i punkt 3 om

a) den berörda enhetens produktion av el behövs för utövandet av en annan verksamhet än någon av dem som avses i punkt 1 eller 3 i denna artikel eller i artiklarna 4–7, och

b) leverans till det publika nätet endast är avhängigt av enhetens egen förbrukning och inte har överstigit 30 % av dess totala produktion av energi, beräknat på de tre närmast föregående årens genomsnitt, innevarande år medräknat.

Artikel 4

Vatten

1.  Detta direktiv omfattar följande typer av verksamhet:

a) Tillhandahållande eller drift av fasta nät i syfte att tillhandahålla tjänster för allmänheten i samband med produktion, transport eller distribution av dricksvatten.

b) Leverans av dricksvatten till dylika nät.

2.  Detta direktiv omfattar även kontrakt eller projekttävlingar som tilldelas eller handläggs av en enhet som bedriver någon av de verksamheter som avses i punkt 1 och som

a) har anknytning till vattenbyggnadsprojekt, konstbevattning och dränering, förutsatt att den volym vatten som avses för dricksvattenförsörjningen utgör mer än 20 % av den totala volym vatten som tillhandahålls genom dessa projekt eller konstbevattnings- och dräneringsanläggningar, eller

b) har anknytning till bortföring eller rening av avloppsvatten.

3.  Om en annan upphandlande enhet än en upphandlande myndighet levererar dricksvatten till ett nät, som tillhandahåller tjänster för allmänheten, skall detta inte betraktas som en verksamhet i den mening som avses i punkt 1 om

a) den berörda enhetens produktion av dricksvatten behövs för utövandet av en annan verksamhet än någon av dem som avses i artiklarna 3–7, och

b) leverans till det publika nätet endast är avhängigt av enhetens egen förbrukning och inte har överstigit 30 % av dess totala produktion av dricksvatten, beräknat på de tre närmast föregående årens genomsnitt, innevarande år medräknat.

Artikel 5

Transporttjänster

1.  Detta direktiv omfattar verksamhet som avser tillhandahållande eller drift av nät i syfte att tillhandahålla tjänster för allmänheten på områdena järnvägstransporter, automatiserade system, spårvagnar, trådbussar, bussar eller linbana.

Ett nät för transporttjänster skall anses föreligga om tjänsten tillhandahålls enligt villkor som fastställs av en behörig myndighet i en medlemsstat, t.ex. i fråga om linjedragning, tillgänglig transportkapacitet eller turtäthet.

2.  Detta direktiv omfattar inte de enheter som tillhandahåller busstransporttjänster för allmänheten, vilka är uteslutna från tillämpningsområdet för direktiv 93/38/EEG enligt dess artikel 2.4.

Artikel 6

Posttjänster

1.  Detta direktiv skall omfatta verksamhet som avser tillhandahållande av posttjänster eller, enligt villkoren i punkt 2 c, andra tjänster än posttjänster.

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 97/67/EG, används i detta direktiv följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a)

postförsändelse : en adresserad försändelse i den slutliga utformning som den skall överlämnas i, oavsett vikt. Sådana försändelser omfattar, förutom brevförsändelser, till exempel böcker, kataloger, tidningar och tidskrifter samt postpaket som innehåller varor med eller utan kommersiellt värde, oavsett vikt.

b)

posttjänster :

insamling, sortering, transport och överlämnande av postförsändelser. Dessa tjänster omfattar

  monopoliserande posttjänster: posttjänster som omfattas eller får omfattas av monopol med stöd av artikel 7 i direktiv 97/67/EG,

  andra posttjänster: posttjänster som inte får omfattas av monopol med stöd av artikel 7 i direktiv 97/67/EG, och

c)

andra tjänster än posttjänster :

tjänster på följande områden:

 tjänster som innebär förvaltning av posttjänster (tjänster både före och efter försändelsen, till exempel närservice),

 mervärdestjänster som har anknytning till och utförs helt och hållet med elektroniska medel (inbegripet säker elektronisk överföring av kodade dokument, adresshanteringstjänster och överföring av registrerad e-post),

 tjänster som gäller försändelser som inte innefattas i led a, till exempel oadresserad direktreklam,

 finansiella tjänster enligt definitionen i kategori 6 i bilaga XVII A och i artikel 24 c inbegripet särskilt postanvisningar och postgirobetalningar,

 filatelitjänster, och

 logistiktjänster (tjänster där fysisk leverans och/eller magasinering kombineras med andra tjänster som inte är posttjänster),

förutsatt att dessa tjänster tillhandahålls av en enhet som även tillhandahåller posttjänster enligt led b första eller andra strecksatsen och villkoren i artikel 30.1 inte är uppfyllda med avseende på de tjänster som omfattas av dessa strecksatser.

Artikel 7

Undersökning av förekomsten av eller utvinning av olja, gas, kol eller andra fasta bränslen samt om hamnar och flygplatser

Detta direktiv omfattar verksamhet som avser utnyttjande av ett geografiskt område i syfte att

a) undersöka förekomsten av eller utvinna olja, gas, kol eller andra fasta bränslen, eller

b) tillhandahålla flygplatser och kusthamnar och inlandshamnar eller andra terminaler för transport i luften, till havs eller på inre vattenvägar.

Artikel 8

Förteckningar över upphandlande enheter

Icke uttömmande förteckningar över upphandlande enheter enligt detta direktiv återfinns i bilagorna I–X. Medlemsstaterna skall regelbundet till kommissionen anmäla ändringar i sina förteckningar.

Artikel 9

Kontrakt som omfattar flera typer av verksamhet

1.  För ett kontrakt som omfattar flera typer av verksamhet gäller de regler som är tillämpliga på det som kontraktet huvudsakligen är avsett för.

Valet mellan att tilldela ett enda kontrakt eller att tilldela ett antal separata kontrakt får dock inte göras i syfte att undanta detta från räckvidden för detta direktiv eller, i tillämpliga fall, direktiv 2004/18/EG.

2.  Om en av de verksamheter som ett kontrakt är avsett för omfattas av detta direktiv och en annan verksamhet omfattas av det ovannämnda direktivet 2004/18/EG och om det är omöjligt att på objektiva grunder avgöra vilken verksamhet som kontraktet huvudsakligen är avsett för, skall kontraktet tilldelas enligt det ovannämnda direktivet 2004/18/EG.

3.  Om en av de verksamheter som ett kontrakt är avsett för omfattas av detta direktiv och en annan verksamhet inte omfattas av vare sig detta direktiv eller det ovannämnda direktivet 2004/18/EG samt om det är omöjligt att på objektiva grunder avgöra vilken verksamhet som kontraktet huvudsakligen är avsett för, skall kontraktet tilldelas enligt detta direktiv.

KAPITEL III

Allmänna principer

Artikel 10

Principer för tilldelning av kontrakt

Upphandlande enheter skall behandla ekonomiska aktörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt förfara på ett öppet sätt.

AVDELNING II

BESTÄMMELSER OM UPPHANDLING

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser

Artikel 11

Ekonomiska aktörer

1.  Anbudssökande eller anbudsgivare, som enligt lagstiftningen i den medlemsstat där de är etablerade har rätt att tillhandahålla den aktuella tjänsten, får inte uteslutas endast på grund av att lagstiftningen i den medlemsstat där upphandlingen sker kräver att de skall vara antingen fysiska eller juridiska personer.

Juridiska personer kan likväl åläggas att, när det gäller tjänstekontrakt och byggentreprenadkontrakt samt varukontrakt som dessutom omfattar tjänster och/eller monterings- och installationsarbeten, i anbudet eller anbudsansökan uppge namn och yrkeskvalifikationer på den personal som skall fullgöra kontraktet i fråga.

2.  Grupper av ekonomiska aktörer får lämna anbud eller anmäla sig som anbudssökande. De upphandlande enheterna får inte kräva att sådana grupper skall anta en viss juridisk form för att få lämna ett anbud eller en anbudsansökan, men de får kräva att den utsedda gruppen skall anta en viss juridisk form när den blivit tilldelad kontraktet, om det krävs för att kontraktet skall kunna fullgöras på ett godtagbart sätt.

Artikel 12

Villkor som rör WTO-avtal

Vid tilldelning av kontrakt genom de upphandlande enheterna skall medlemsstaterna mellan sig tillämpa lika förmånliga villkor som de villkor som gäller för ekonomiska aktörer i tredje land enligt avtalet. Medlemsstaterna skall därför i Rådgivande kommittén för offentlig upphandling samråda med varandra om vilka åtgärder som skall vidtas vid tillämpningen av avtalet.

Artikel 13

Konfidentialitet

1.  En upphandlande enhet får, i samband med utskickandet av tekniska specifikationer till berörda ekonomiska aktörer och under den period då den bedömer de ekonomiska aktörernas kvalifikationer och gör urval samt tilldelar kontrakt, ställa krav för att skydda den konfidentiella karaktären av information som den lämnar ut.

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i detta direktiv, särskilt bestämmelserna om upplysnings- och informationsskyldigheter i fråga om ingångna kontrakt och gentemot anbudssökande och anbudsgivare enligt artiklarna 43 och 49, och i enlighet med den nationella lagstiftning som gäller för den upphandlande enheten, får denna inte offentliggöra uppgifter som lämnats in och förklarats sekretessbelagda av de ekonomiska aktörerna. Sådan information omfattar i synnerhet tekniska hemligheter, affärshemligheter och konfidentiella aspekter i anbuden.

Artikel 14

Ramavtal

1.  En upphandlande enhet får betrakta ett ramavtal som ett kontrakt i den mening som avses i artikel 1.2 och tilldela det i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv.

2.  Om en upphandlande enhet slutit ett ramavtal i enlighet med detta direktiv, får den tillämpa artikel 40.3 i när den tilldelar kontrakt inom ramavtalet.

3.  Om ett ramavtal inte har slutits i enlighet med detta direktiv, får den upphandlande enheten inte tillämpa artikel 40.3 i.

4.  En upphandlande enhet får inte använda ett ramavtal otillbörligt i avsikt att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen.

Artikel 15

Dynamiska inköpssystem

1.  Medlemsstaterna får föreskriva att de upphandlande enheterna skall ha möjlighet att använda dynamiska inköpssystem.

2.  För att införa ett dynamiskt inköpssystem skall en upphandlande enhet följa reglerna för ►C1  det öppna förfarandet. ◄ i alla faser fram till tilldelningen av kontrakt inom ramen för detta system. Samtliga anbudsgivare som uppfyller urvalskriterierna och som har lämnat ett preliminärt anbud som överensstämmer med förfrågningsunderlaget och eventuella kompletterande handlingar, skall få delta i systemet; de preliminära anbuden får när som helst förbättras under förutsättning att de fortsättningsvis överensstämmer med förfrågningsunderlaget. Den upphandlande enheten skall uteslutande använda elektroniska medel i enlighet med artikel 48.2–48.5 för att genomföra systemet och för tilldelning av kontrakt inom ramen för detta.

3.  För att genomföra ett dynamiskt inköpssystem skall den upphandlande enheten

a) offentliggöra ett meddelande om upphandling och ange att det är fråga om ett dynamiskt inköpssystem,

b) i förfrågningsunderlaget bland annat ange vilken typ av köp som detta system avser samt lämna all nödvändig information om inköpssystemet, den elektroniska utrustning som används och de tekniska arrangemang och tekniska specifikationer som är kopplade därtill,

c) så snart meddelandet har offentliggjorts och till dess att inköpssystemet avvecklats, på elektronisk väg ge fri, direkt och fullständig tillgång till förfrågningsunderlaget och alla kompletterande handlingar samt i meddelandet ange den Internetadress på vilken dessa handlingar kan konsulteras.

4.  Den upphandlande enheten skall under hela den tid som det dynamiska inköpssystemet varar ge alla ekonomiska aktörer möjlighet att lämna preliminära anbud för att få delta i systemet på de villkor som anges i punkt 2. Den skall fullfölja utvärderingen av det preliminära anbudet inom 15 dagar från och med dess inlämnande. Den kan dock förlänga utvärderingsperioden om ingen inbjudan att lämna anbud sker under tiden.

Den upphandlande enheten skall snarast möjligt informera den anbudsgivare som avses i första stycket om att han tagits med i det dynamiska inköpssystemet eller att hans preliminära anbud har förkastats.

5.  Varje särskilt kontrakt skall bli föremål för inbjudan att lämna anbud. Före denna inbjudan skall den upphandlande enheten offentliggöra ett förenklat meddelande om anbudsinbjudan och uppmana alla berörda ekonomiska aktörer att lämna ett preliminärt anbud i enlighet med punkt 4 inom en tidsfrist som inte får underskrida 15 dagar räknat från den dag då det förenklade meddelandet om anbudsinbjudan avsändes. Den upphandlande enheten får inte gå ut med denna inbjudan att lämna anbud förrän samtliga preliminära anbud som lämnats in inom denna tidsfrist har utvärderats.

6.  Den upphandlande enheten skall inbjuda alla anbudsgivare som tas med i systemet att lämna ett anbud för varje enskilt kontrakt som skall tilldelas inom systemet. I detta syfte skall den fastställa en tidsfrist för att lämna anbud.

Den upphandlande enheten skall tilldela kontraktet till den anbudsgivare som har lämnat det bästa anbudet på grundval av de tilldelningskriterier som anges i det meddelande om upphandling som använts för att inrätta det dynamiska inköpssystemet. Dessa kriterier får om det är lämpligt preciseras i den inbjudan som avses i första stycket.

7.  Ett dynamiskt inköpssystem får inte vara i mer än fyra år, utom i vederbörligen berättigade undantagsfall.

Den upphandlande enheten får inte använda detta förfarande så att det hindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen.

Inga avgifter får tas ut från de berörda ekonomiska aktörerna eller deltagarna i systemet.

KAPITEL II

Tröskelvärden och undantag

Avsnitt 1

Tröskelvärden

Artikel 16

Tröskelvärden för kontrakt

Detta direktiv skall tillämpas på alla upphandlingskontrakt som inte skall undantas enligt artiklarna 19–26 eller artikel 30 när det gäller utövande av verksamheten i fråga, och vars värde exklusive mervärdesskatt beräknas uppgå till minst följande tröskelvärden:

a)  ►M5  412 000 EUR ◄ vid varu- och tjänstekontrakt.

b)  ►M5  5 150 000 EUR ◄ vid byggentreprenadkontrakt.

Artikel 17

Metoder för beräkning av det uppskattade värdet på kontrakt, ramavtal och dynamiska inköpssystem

1.  Beräkningen av det uppskattade värdet på ett kontrakt skall grunda sig på det totala belopp, exklusive mervärdesskatt, som skall betalas enligt den upphandlande enhetens egen uppskattning. Vid denna beräkning skall det uppskattade totalbeloppet beaktas, inbegripet varje form av eventuell optionsrätt och eventuella klausuler om förlängning av kontraktet.

Om den upphandlande enheten planerar för premier eller ersättningar till anbudssökande eller anbudsgivare, skall enheten beakta dessa när den beräknar det uppskattade värdet av kontraktet.

2.  En upphandlande enhet får inte kringgå tillämpningen av detta direktiv genom att dela upp byggentreprenadprojekt eller planerade köp av en viss mängd varor och/eller tjänster eller genom att välja speciella metoder att beräkna det uppskattade kontraktsvärdet.

3.  För ramavtal och dynamiska inköpssystem är det värde som skall beaktas det högsta uppskattade värdet, exklusive mervärdesskatt, av samtliga planerade kontrakt under avtalets eller systemets hela löptid.

4.  Vid tillämpning av artikel 16 skall den upphandlande enheten i det uppskattade värdet av ett byggentreprenadkontrakt inbegripa såväl kostnaden för byggentreprenaden som värdet på alla varor eller tjänster som enheten tillhandahåller entreprenören för att byggentreprenaden skall kunna genomföras.

5.  Värdet av varor och tjänster som inte krävs för att ett visst byggentreprenadkontrakt skall fullgöras får inte läggas till byggentreprenadens kontraktsvärde, i de fall upphandlingen av dessa varor och tjänster då skulle undantas från detta direktivs tillämpningsområde.

6.  

a) Om en planerad byggentreprenad eller ett projekt för köp av tjänster kan innebära att flera kontrakt tilldelas samtidigt i form av delkontrakt, skall det uppskattade värdet av samtliga delkontrakt beaktas.

Om det sammanlagda värdet av delkontrakten uppgår till minst det tröskelvärde som anges i artikel 16, skall detta direktiv tillämpas på tilldelningen av varje delkontrakt.

En upphandlande enhet får emellertid avstå från att tillämpa detta på delkontrakt vars uppskattade värde exklusive mervärdesskatt understiger 80 000 euro när det gäller tjänster och 1 miljon euro när det gäller byggentreprenader, om det sammanlagda värdet av dessa delkontrakt inte överstiger 20 % av det sammanlagda värdet av alla delkontrakten.

b) Om ett projekt för anskaffning av likartade varor kan innebära att flera kontrakt tilldelas samtidigt i form av delkontrakt, skall det uppskattade totala värdet av samtliga delkontrakt beaktas vid tillämpningen av artikel 16.

Om det sammanlagda värdet av delkontrakten uppgår till minst det tröskelvärde som anges i artikel 16, skall detta direktiv tillämpas på tilldelningen av varje delkontrakt.

En ►C1  upphandlande enhet ◄ får emellertid avstå från att tillämpa detta på delkontrakt vars uppskattade värde, exklusive mervärdesskatt, understiger 80 000 euro, om det sammanlagda värdet av dessa delkontrakt inte överstiger 20 % av det sammanlagda värdet av alla delkontrakten.

7.  I fråga om varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer eller som skall förnyas inom en viss period, skall beräkningen av det uppskattade kontaktsvärdet grunda sig på

a) antingen det reella totala värdet av en följd av liknande kontrakt som tilldelats under de föregående tolv månaderna eller under det föregående räkenskapsåret, om möjligt korrigerat för att ta hänsyn till eventuella ändringar i kvantitet eller värde under loppet av de tolv månader som följer efter det första kontraktet,

b) eller det uppskattade totala värdet av en följd av kontrakt som tilldelats under loppet av de tolv månader som följer efter den första leveransen alternativt under räkenskapsåret om detta är längre än tolv månader.

8.  Värdet på ett kontrakt som omfattar både varor och tjänster skall beräknas utifrån det totala värdet på varorna och tjänsterna, oberoende av hur de fördelar sig. Beräkningen skall även inbegripa värdet på monterings- och installationsarbeten.

9.  Om en varuupphandling avser leasing, hyra eller hyrköp, skall värdet som skall ligga till grund för beräkningen av det uppskattade kontraktsvärdet vara följande:

a) För kontrakt på bestämd tid som uppgår till högst tolv månader, det uppskattade totala värdet för hela kontraktstiden eller om denna är längre än tolv månader, det totala värdet, inbegripet uppskattat restvärde.

b) För kontrakt på obestämd tid eller kontrakt som inte kan tidsbestämmas, månadsvärdet multiplicerat med 48.

10.  Vid beräkning av det uppskattade värdet på tjänstekontrakt skall följande belopp i förekommande fall tas med:

a) För försäkringstjänster: betalbar premie och andra former av ersättning.

b) För banktjänster och andra finansiella tjänster: avgifter, provisioner, ränta och andra former av ersättning.

c) För kontrakt som omfattar projektering: betalbara avgifter, provisioner och andra former av ersättning.

11.  För tjänstekontrakt som inte anger något totalpris skall kontraktsvärdet beräknas enligt följande:

a) För kontrakt på bestämd tid som uppgår till högst 48 månader: det totala värdet för hela kontraktstiden.

b) För kontrakt på obestämd tid eller kontrakt med mer än 48 månaders löptid: månadsvärdet multiplicerat med 48.

Avsnitt 2

Kontrakt och koncessioner samt kontrakt som omfattas av särskilda bestämmelser

UNDERAVSNITT 1

Artikel 18

Koncessioner för byggentreprenader och tjänster

Detta direktiv skall inte tillämpas på sådana byggkoncessioner eller tjänstekoncessioner som beviljas av upphandlande enheter som utför en eller flera av de verksamheter som avses i artiklarna 3–7, om dessa koncessioner tilldelas för utövande av dessa verksamheter.

UNDERAVSNITT 2

undantag som gäller alla upphandlande enheter och alla typer av kontrakt

Artikel 19

Kontrakt som tilldelas för återförsäljning eller uthyrning till tredje man

1.  Detta direktiv gäller inte kontrakt som tilldelats för återförsäljning eller uthyrning till tredje man, förutsatt att den upphandlande enheten inte har någon särskild rättighet eller ensamrätt att sälja eller hyra ut föremålet för upphandling samt att andra enheter fritt kan sälja eller hyra ut det på samma villkor som den upphandlande enheten.

2.  De upphandlande enheterna skall på kommissionens begäran till kommissionen anmäla samtliga varukategorier och verksamheter som de anser vara undantagna enligt punkt 1. Kommissionen får, i informationssyfte, regelbundet i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra förteckningar över de varukategorier och de verksamheter som den anser vara undantagna. I detta sammanhang skall kommissionen ta hänsyn till eventuella kommersiellt känsliga aspekter som den upphandlande enheten påpekar när den överlämnar informationen.

Artikel 20

Kontrakt som tilldelas för annat än utövande av verksamhet som omfattas av detta direktiv eller för utövande av sådan verksamhet i tredje land

1.  Detta direktiv gäller inte kontrakt som den upphandlande enheten tilldelar för något annat än utövande av de typer av verksamhet som anges i artiklarna 3–7 eller för utövande av sådana verksamheter i tredje land när verksamheten bedrivs utan fysisk användning av något nät eller geografiskt område inom gemenskapen.

2.  De upphandlande enheterna skall på kommissionens begäran till kommissionen anmäla samtliga verksamheter som de anser vara undantagna enligt punkt 1. Kommissionen får, i informationssyfte, regelbundet i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra förteckningar över de verksamhetskategorier som den anser vara undantagna. I detta sammanhang skall kommissionen ta hänsyn till eventuella kommersiellt känsliga aspekter som den upphandlande enheten påpekar när den överlämnar informationen.

Artikel 21

Kontrakt som omfattas av sekretess eller kräver särskilda säkerhetsåtgärder

Detta direktiv skall inte tillämpas på kontrakt som en medlemsstat belagt med sekretess eller som enligt gällande lagar och andra författningar i den berörda medlemsstaten inte får fullgöras utan särskilda säkerhetsåtgärder, eller då detta krävs med hänsyn till skyddet av denna medlemsstats grundläggande säkerhetsintressen.

Artikel 22

Kontrakt som tilldelas i enlighet med internationella regler

Detta direktiv skall inte tillämpas på kontrakt som omfattas av andra förfaranderegler och som tilldelas

a) i enlighet med ett internationellt avtal som i överensstämmelse med fördraget har ingåtts mellan en medlemsstat och ett eller flera tredje länder och som omfattar varor, byggentreprenader, tjänster eller projekttävlingar för att signatärstaterna gemensamt skall genomföra eller driva ett projekt; alla avtal skall lämnas till kommissionen som kan rådfråga den rådgivande kommitté för offentlig upphandling, som avses i artikel 68,

b) i enlighet med internationellt ingångna avtal om stationering av trupper och som avser företag i en medlemsstat eller ett tredje land.

c) i enlighet med en internationell organisations särskilda förfarande.

▼M9

Artikel 22a

Upphandlingskontrakt på försvars- och säkerhetsområdet

Detta direktiv ska inte gälla för kontrakt som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet ( 27 ), inte heller kontrakt som inte omfattas av det direktivet i enlighet med artiklarna 8, 12 och 13 i direktivet.

▼B

Artikel 23

Kontrakt som tilldelas ett anknutet företag, ett samföretag eller en upphandlande enhet som ingår i ett samföretag

1.  I denna artikel avses med anknutet företag alla företag vars årsräkenskaper konsolideras med den upphandlande enhetens årsräkenskaper enligt kraven i rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel 44.2 g i fördraget om sammanställd redovisning ( 28 ) ( 29 ) eller, när det gäller enheter som inte omfattas av det direktivet, företag över vilka en upphandlande enhet, direkt eller indirekt, kan utöva ett bestämmande inflytande enligt artikel 2.1 b i det här direktivet, eller företag som får utöva ett bestämmande inflytande över en upphandlande enhet, eller företag som gemensamt med den upphandlande enheten är underkastad ett bestämmande inflytande från ett annat företag på grund av ägarförhållanden, finansiellt deltagande eller regler som styr det.

2.  Under förutsättning att villkoren i punkt 3 är uppfyllda skall detta direktiv inte gälla kontrakt som

a) av en upphandlande enhet tilldelas ett anknutet företag, eller

b) av ett samföretag, bildat uteslutande av ett antal upphandlande enheter för att bedriva sådana verksamheter som avses i artiklarna 3–7, tilldelas ett företag som är anknutet till någon av dessa upphandlande enheter.

3.  Punkt 2 skall tillämpas på

a) tjänstekontrakt under förutsättning att minst 80 % av det anknutna företagets genomsnittliga omsättning när det gäller tjänster under de föregående tre åren härrör från leverans av sådana tjänster till företag till vilka det är anknutet,

b) varukontrakt under förutsättning att minst 80 % av det anknutna företagets genomsnittliga omsättning när det gäller varor under de föregående tre åren härrör från leverans av sådana varor till företag till vilka det är anknutet,

c) byggentreprenadkontrakt under förutsättning att minst 80 % av det anknutna företagets genomsnittliga omsättning när det gäller byggentreprenader under de föregående tre åren härrör från leverans av sådana byggentreprenader till företag till vilka det är anknutet.

När ett anknutet företag inte kan uppvisa sin omsättning för de senaste tre åren beroende på tidpunkten för dess etablering eller verksamhetens påbörjande, räcker det att företaget kan påvisa att den omsättning som avses i a–c är trovärdig, särskilt genom prognoser för verksamheten.

Om mer än ett företag som är anknutet till den upphandlande enheten tillhandahåller samma eller liknande tjänster, varor eller byggentreprenader, skall ovannämnda procenttal beräknas med hänsyn till den totala omsättning som härrör från tillhandahållandet av tjänster, varor respektive byggentreprenader från dessa anknutna företag.

4.  Föreliggande direktiv skall inte tillämpas på kontrakt

a) som av ett samföretag, bildat uteslutande av ett antal upphandlande enheter för att bedriva verksamheter enligt artiklarna 3–7, tilldelas en av dessa upphandlande enheter, eller

b) av en upphandlande enhet tilldelas ett sådant samföretag som enheten ingår i om samföretaget har bildats för att utföra den aktuella verksamheten under en tid av minst tre år och det i den handling som upprättats för bildandet av samföretaget föreskrivs att de upphandlande enheter som det består av kommer att ingå i samföretaget under minst samma tid.

5.  En upphandlande enhet skall på kommissionens begäran till kommissionen lämna följande information om tillämpningen av punkterna 2–4:

a) Namnen på de berörda företagen eller samföretagen.

b) De berörda kontraktens art och värde.

c) Det underlag som kommissionen anser vara nödvändigt för att bevisa att relationerna mellan företaget eller samföretaget som tilldelas kontraktet och den upphandlande enheten motsvarar kraven i denna artikel.

UNDERAVSNITT 3

Undantag som gäller alla upphandlande enheter men endast tjänstekontrakt

Artikel 24

Kontrakt som gäller vissa tjänster som är undantagna från detta direktivs tillämpningsområde

Detta direktiv skall inte tillämpas på tjänstekontrakt

a) som avser förvärv eller hyra, oavsett finansieringsform, av mark, befintliga byggnader eller annan fast egendom eller rättigheter till sådan; dock skall varje form av kontrakt om finansiella tjänster som sluts samtidigt med, före eller efter förvärvs- eller hyreskontraktet omfattas av detta direktiv,

b) som avser skiljemanna- och förlikningstjänster,

c) som avser finansiella tjänster i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller överlåtande av värdepapper eller andra finansiella instrument, särskilt de upphandlande enheternas transaktioner för att skaffa pengar eller kapital,

d) som avser anställningskontrakt,

e) som avser forsknings- och utvecklingstjänster, med undantag av sådana som uteslutande är till nytta för en upphandlande enhet i dess egen verksamhet, förutsatt att den tillhandahållna tjänsten betalas uteslutande av den upphandlande enheten.

Artikel 25

Tjänstekontrakt som tilldelas på grundval av en ensamrätt

Detta direktiv skall inte tillämpas på tjänstekontrakt som tilldelas en enhet som själv enligt artikel 2.1 a är en upphandlande myndighet, eller en sammanslutning av upphandlande myndigheter, på grundval av en ensamrätt som de innehar enligt offentliggjorda lagar eller andra författningar, förutsatt att de är förenliga med fördraget.

UNDERAVSNITT 4

Undantag som endast gäller vissa upphandlande enheter

Artikel 26

Kontrakt tilldelade av vissa upphandlande enheter för upphandling av vatten och leverans av energi eller bränslen avsedda för energiproduktion

Detta direktiv skall inte tillämpas på

a) kontrakt som avser anskaffning av vatten om de tilldelas av en upphandlande enhet som utövar en eller båda av de verksamheter som avses i artikel 4.1,

b) kontrakt för leverans av energi eller bränslen avsedda för energiproduktion, om de tilldelas av en upphandlande enhet som utövar en verksamhet som avses i artikel 3.1 och 3.3 eller artikel 7 led a.

UNDERAVSNITT 5

Kontrakt som omfattas av särskilda bestämmelser samt bestämmelser om inköpscentraler och om förfaranden för verksamhet som är direkt konkurrensutsatt

Artikel 27

Kontrakt som omfattas av särskilda bestämmelser

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 30 skall Nederländerna, Förenade kungariket, Österrike och Förbundsrepubliken Tyskland genom villkor för tillstånd eller genom andra lämpliga åtgärder se till att enheter som är verksamma på områden som anges i besluten 93/676/EEG, 97/367/EEG och 2002/205/EG och 2004/71/EG:

a) iakttar principerna om icke-diskriminering och konkurrensutsatt upphandling när de handlar upp varor, byggentreprenader och tjänster, särskilt när det gäller de upplysningar som enheten skall lämna till ekonomiska aktörerna om planerade upphandlingar,

b) lämnar upplysningar om kontraktstilldelningen till kommissionen enligt kommissionens beslut 93/327/EEG ( 30 ) av den 13 maj 1993 om förutsättningarna för att upphandlande enheter som utnyttjar geografiska områden i syfte att leta efter eller att utvinna olja, gas, kol eller andra fasta bränslen skall vara skyldiga att lämna upplysningar till kommissionen om de upphandlingar de gör.

Artikel 28

Reserverade kontrakt

Medlemsstaterna får reservera rätten att delta i upphandlingsförfaranden för skyddade verkstäder eller föreskriva att kontrakten skall fullgöras inom ramen för program för skyddad anställning, om majoriteten av de berörda arbetstagarna är personer med funktionshinder som på grund av funktionshindrets art eller svårighet inte kan utöva yrkesverksamhet på normala villkor.

Denna artikel skall nämnas i meddelandet om upphandling.

Artikel 29

Kontrakt som tilldelas och ramavtal som ingås av inköpscentraler

1.  Medlemsstaterna får föreskriva att en upphandlande enhet får anskaffa byggentreprenader, varor och/eller tjänster med hjälp av en inköpscentral.

2.  En upphandlande enhet som anskaffar byggentreprenader, varor och/eller tjänster med hjälp av en inköpscentral i de fall som föreskrivs i artikel 1.8 skall anses ha följt detta direktiv, under förutsättning att inköpscentralen har följt det eller, när det är lämpligt, direktiv 2004/18/EG.

Artikel 30

Förfarande för att fastställa om en viss verksamhet är direkt konkurrensutsatt

1.  Kontrakt som syftar till att medge utförandet av en verksamhet enligt artiklarna 3–7 omfattas inte av detta direktiv om den aktuella verksamheten i den medlemsstat där den utövas är direkt konkurrensutsatt på marknader med fritt tillträde.

2.  Vid tillämpning av punkt 1 skall bedömningen av om en verksamhet är direkt konkurrensutsatt grundas på kriterier som överensstämmer med fördragets konkurrensbestämmelser, t.ex. vad varorna eller tjänsterna har för egenskaper, om det finns alternativa varor eller tjänster, hur de är prissatta samt om fler än en varu- eller tjänsteleverantör finns, reellt eller potentiellt, på marknaden.

3.  Vid tillämpning av punkt 1 skall tillträdet till marknaden betraktas som fritt om medlemsstaten har genomfört och tillämpar de bestämmelser i gemenskapsrätten som anges i bilaga XI.

Om fritt tillträde till en viss marknad inte kan förutsättas med stöd av första stycket, måste det bevisas att tillträdet till marknaden är fritt, rättsligt och faktiskt.

4.  När en medlemsstat anser att punkt 1, med beaktande av punkterna 2 och 3, skall tillämpas på en viss verksamhet, skall denna medlemsstat underrätta kommissionen och lämna all relevant information, särskilt om alla lagar och andra författningar eller avtal som gäller iakttagande av kraven i punkt 1, i förekommande fall tillsammans med ett utlåtande från en oberoende nationell myndighet med behörighet för den berörda verksamheten.

Kontrakt som syftar till att medge utförandet av en viss verksamhet skall inte längre omfattas av detta direktiv om kommissionen

 i enlighet med punkt 6 har antagit ett beslut i vilket det fastställs att punkt 1 är tillämplig, och detta inom den stipulerade tidsfristen, eller

 inte har antagit något beslut om sådan tillämpning inom denna tidsfrist.

Om fritt tillträde till en viss marknad kan förutsättas med stöd av punkt 3 första stycket, och om en oberoende nationell myndighet med behörighet för den berörda verksamheten har fastställt att punkt 1 är tillämplig, omfattas emellertid kontrakt som syftar till att medge utförandet av en viss verksamhet inte längre av detta direktiv om kommissionen inte, i enlighet med punkt 6, antagit ett beslut i vilket det fastställs att punkt 1 inte är tillämplig, och detta inom den stipulerade tidsfristen.

5.  När det föreskrivs i den berörda medlemsstatens lagstiftning får en upphandlande enhet begära att kommissionen genom ett beslut i enlighet med punkt 6 fastställer att punkt 1 är tillämplig för en viss verksamhet. I ett sådant fall skall kommissionen omedelbart informera den berörda medlemsstaten om detta.

Den medlemsstaten skall, med beaktande av punkterna 2 och 3, lämna relevant information till kommissionen, särskilt om alla lagar och andra författningar eller avtal som gäller iakttagande av kraven i punkt 1, i förekommande fall tillsammans med ett utlåtande från en oberoende nationell myndighet med behörighet för den berörda verksamheten.

Kommissionen får också på eget initiativ inleda förfarandet om att anta ett beslut i vilket det fastställs att punkt 1 är tillämplig på en viss verksamhet. I detta fall skall kommissionen omedelbart informera den berörda medlemsstaten om detta.

Om kommissionen, vid utgången av den frist som avses i punkt 6, inte har fattat något beslut om att punkt 1 är tillämplig på en viss verksamhet, skall punkt 1 anses vara tillämplig.

6.  För att anta ett beslut med stöd av denna artikel, i enlighet med förfarandet i artikel 68.2, skall kommissionen ha en tidsfrist på tre månader räknat från den första arbetsdagen efter det att den har mottagit meddelandet eller ansökan. Tidsfristen kan dock förlängas en gång med högst tre månader i vederbörligen berättigade fall, särskilt om uppgifterna i meddelandet eller ansökan eller de bifogade dokumenten är ofullständiga eller oriktiga eller om de förhållanden som redovisas väsentligt förändras. Denna förlängning skall begränsas till en månad om en oberoende nationell myndighet med behörighet för den berörda verksamheten har fastställt att punkt 1 skall tillämpas i de fall som avses i punkt 4 tredje stycket.

När en verksamhet i en viss medlemsstat redan är föremål för ett förfarande med stöd av denna artikel, skall ytterligare ansökningar rörande samma verksamhet i samma medlemsstat innan den tidsfrist som gäller för den första ansökan har löpt ut, inte betraktas som nya förfaranden utan behandlas inom ramen för den första ansökan.

Kommissionen skall anta tillämpningsföreskrifter för tillämpning av punkterna 4–7 i enlighet med förfarandet i artikel 68.2.

Dessa föreskrifter skall åtminstone innehålla följande:

a) Offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning, för kännedom, av den dag då den tremånadersfrist som avses i första stycket börjar och, om denna frist förlängs, tidpunkten för förlängningen och den tid med vilken fristen har förlängts.

b) Offentliggörande av den eventuella tillämpligheten av punkt 1 i enlighet med punkt 4 andra eller tredje stycket eller i enlighet med punkt 5 fjärde stycket.

c) Villkoren för överföring av eventuella utlåtanden från en oberoende myndighet med behörighet för den berörda verksamheten beträffande frågor som rör punkterna 1 och 2.

KAPITEL III

Regler som skall tillämpas på tjänstekontrakt

Artikel 31

Tjänstekontrakt förtecknade i bilaga XVII A

Kontrakt avseende tjänster förtecknade i bilaga XVII A skall tilldelas i enlighet med artiklarna 34–59.

Artikel 32

Tjänstekontrakt förtecknade i bilaga XVII B

Kontrakt avseende tjänster förtecknade i bilaga XVII B omfattas endast av artiklarna 34 och 43.

Artikel 33

Mixade tjänstekontrakt som omfattar tjänster förtecknade i bilagorna XVII A och XVII B

Kontrakt avseende tjänster förtecknade såväl i bilaga XVII A som i bilaga XVII B skall, om värdet av tjänsterna i bilaga XVII A överstiger värdet av tjänsterna i bilaga XVII B, tilldelas enligt artiklarna 34–59. I övriga fall skall kontrakten tilldelas enligt med artiklarna 34 och 43.

KAPITEL IV

Särskilda regler om förfrågningsunderlag och kontraktshandlingar

Artikel 34

Tekniska specifikationer

1.  Tekniska specifikationer enligt definitionen i punkt 1 i bilaga XXI skall ingå i kontraktshandlingarna, såsom meddelanden om upphandling, förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar. När så är möjligt bör dessa tekniska specifikationer fastställas med hänsyn till kriterier avseende tillgänglighet för funktionshindrade eller formgivning med tanke på samtliga användares behov.

2.  De tekniska specifikationerna skall tillåta anbudsgivare att delta på lika villkor och får inte innebära omotiverade hinder mot att offentlig upphandling öppnas för konkurrens.

3.  Utan att det påverkar bindande nationella tekniska regler, i den utsträckning som de är förenliga med gemenskapsrätten, skall de tekniska specifikationerna vara utformade på något av följande sätt:

a) Genom en hänvisning till de tekniska specifikationer som definieras i bilaga XXI och i prioritetsordning till sådana nationella standarder som genomför europeiska standarder, till europeiska tekniska godkännanden, till gemensamma tekniska specifikationer, till internationella standarder, till andra tekniska referenssystem som utarbetats av de europeiska standardiseringsorganen eller, om sådana inte finns, till nationella standarder, till nationella tekniska godkännanden eller till nationella tekniska specifikationer om projektering, beräkning och utförande av byggentreprenader samt materialanvändning. Varje sådan hänvisning skall följas av orden ”eller likvärdigt”.

b) I form av prestanda eller funktionskrav, varvid miljöegenskaper kan ingå. Sådana parametrar måste dock vara så specifika att anbudsgivarna kan bilda sig en bestämd uppfattning om föremålet för upphandlingen och den upphandlande enheten kan genomföra upphandlingen.

c) I form av prestanda eller funktionskrav enligt b, för att påvisa att dessa prestanda eller funktionskrav antas vara uppfyllda, med en hänvisning till specifikationerna i a.

d) Med en hänvisning till specifikationerna i a i fråga om vissa egenskaper och med en hänvisning till de prestanda eller funktionskrav som anges i b i fråga om andra egenskaper.

4.  Om en upphandlande enhet väljer att hänvisa till specifikationer enligt punkt 3 a, får den inte förkasta ett anbud med motiveringen att varorna eller tjänsterna inte överensstämmer med specifikationer som den har hänvisat till, när anbudsgivaren på lämpligt sätt och på ett sådant sätt som den upphandlande enheten anser vara tillfredsställande i sitt anbud visar att de föreslagna lösningarna på ett likvärdigt sätt uppfyller kraven enligt de angivna tekniska specifikationerna.

Ett lämpligt sätt kan vara tillhandahållande av teknisk dokumentation från tillverkaren eller en provningsrapport från ett erkänt organ.

5.  Om en upphandlande enhet väljer att i enlighet med punkt 3 ange prestanda eller funktionskrav, får den inte förkasta ett anbud i fråga om varor, tjänster eller byggentreprenader som överensstämmer med en nationell standard som genomför en europeisk standard, med ett europeiskt tekniskt godkännande, med en gemensam teknisk specifikation, med en internationell standard eller med ett tekniskt referenssystem som har utarbetats av ett europeiskt standardiseringsorgan, om dessa specifikationer avser de prestanda eller funktionskrav som den har fastställt.

Det åligger anbudsgivaren att på ett lämpligt sätt och på ett sådant sätt som den upphandlande enheten anser vara tillfredsställande i sitt anbud visa att standardenliga varor, tjänster eller byggentreprenader uppfyller den upphandlande enhetens prestanda eller funktionskrav.

Ett lämpligt sätt kan vara tillhandahållande av teknisk dokumentation från tillverkaren eller en provningsrapport från ett erkänt organ.

6.  Om en upphandlande enhet föreskriver miljöegenskaper i form av prestanda eller funktionskrav enligt punkt 3 b, får den använda detaljerade specifikationer eller, vid behov delar av dessa, som fastställts för europeiska (multi)nationella miljömärken eller andra miljömärken, under förutsättning att

 specifikationerna är lämpliga för att definiera egenskaperna hos de varor eller tjänster som är föremål för upphandlingen,

 kraven för märket har utarbetats på grundval av vetenskapliga rön,

 miljömärkena har antagits genom ett förfarande i vilket samtliga berörda parter, t.ex. statliga organ, konsumenter, tillverkare, distributörer och miljöorganisationer, får delta,

 miljömärkena är tillgängliga för alla berörda parter.

Den upphandlande enheten får ange att de varor eller tjänster som är försedda med miljömärket skall antas uppfylla de tekniska specifikationer som fastställs i förfrågningsunderlaget; den skall godkänna alla andra lämpliga bevismedel, såsom teknisk dokumentation från tillverkaren eller en provningsrapport från ett erkänt organ.

7.  I denna artikel avses med erkända organ provnings- och kalibreringslaboratorier samt organ för certifiering och inspektion som uppfyller tillämpliga europeiska standarder.

Upphandlande enheter skall godta intyg från erkända organ som är etablerade i andra medlemsstater.

8.  Om det inte motiveras av föremålet för upphandlingen, får tekniska specifikationer inte innehålla uppgifter om tillverkning, ursprung eller särskilt framställningsförfarande, ej heller hänvisningar till varumärke, patent eller typ, ursprung eller tillverkning, om det får till följd att vissa företag eller produkter gynnas eller att andra inte kan komma ifråga. Sådana uppgifter eller hänvisningar skall i undantagsfall vara tillåtna, om en tillräckligt tydlig och begriplig beskrivning av föremålet för upphandlingen inte är möjlig genom tillämpning av punkterna 3 och 4. Sådana uppgifter eller hänvisningar skall följas av orden ”eller likvärdigt”.

Artikel 35

Tillhandahållande av tekniska specifikationer

1.  En upphandlande enhet skall på begäran för sådana ekonomiska aktörer som är intresserade av att erhålla ett kontrakt, göra tillgängliga de tekniska specifikationer som normalt förekommer i deras varu-, byggentreprenad- eller tjänstekontrakt, alternativt de tekniska specifikationer som de har för avsikt att tillämpa på kontrakt som omfattas av periodiska vägledande meddelanden enligt artikel 41.1.

2.  Om sådana tekniska specifikationer finns i handlingar som är tillgängliga för intresserade ekonomiska aktörer, räcker det med en hänvisning till dessa handlingar.

Artikel 36

Alternativa utföranden

1.  Om kriteriet för kontraktstilldelning är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, får en upphandlande enhet beakta olika alternativa utföranden från anbudsgivare, när dessa alternativa utföranden uppfyller de minimikrav som den upphandlande enheten fastställt.

En upphandlande enhet skall i förfrågningsunderlaget ange huruvida den godkänner alternativa utföranden och, när detta tillåts, vilka minimikrav som alternativa utföranden måste uppfylla samt informera om eventuella krav som gäller för hur de skall presenteras.

2.  Vid tilldelning av varu- eller tjänstekontrakt får en upphandlande enhet som har tillåtit alternativa utföranden enligt punkt 1 inte förkasta ett alternativ enbart på grund av att det, om det antas, skulle bli antingen ett tjänstekontrakt i stället för ett varukontrakt eller ett varukontrakt i stället för ett tjänstekontrakt.

Artikel 37

Underentreprenad

I förfrågningsunderlaget får en upphandlande enhet begära eller kan åläggas av en medlemsstat att begära att anbudsgivaren i anbudet anger hur stor del av kontraktet som kan komma att läggas ut på tredje part samt vilka underleverantörer som föreslås. En sådan angivelse skall inte påverka frågan om den ekonomiska aktörens ansvar som huvudman.

Artikel 38

Villkor för fullgörande av kontrakt

En upphandlande enhet får ställa särskilda krav på hur kontraktet skall fullgöras under förutsättning att kraven är förenliga med gemenskapsrätten samt att de anges i meddelandet om upphandling eller i förfrågningsunderlaget. Dessa krav får bland annat omfatta sociala hänsyn och miljöhänsyn.

Artikel 39

Skyldigheter avseende bestämmelser om beskattning, miljöskydd, arbetarskydd och arbetsvillkor

1.  En upphandlande enhet får, eller kan av en medlemsstat åläggas att, i förfrågningsunderlaget ange hos vilket eller vilka organ en anbudssökande eller anbudsgivare kan få relevanta uppgifter om skyldigheter avseende de bestämmelser om beskattning, miljöskydd, arbetarskydd och arbetsvillkor som gäller i den medlemsstat, region eller ort där tjänsterna skall utföras och som skall tillämpas på den byggentreprenad som utförs på plats eller de tjänster som tillhandahålls under fullgörandet av kontraktet.

2.  En upphandlande enhet som tillhandahåller den information som avses i punkt 1 skall kräva av anbudsgivare eller anbudssökande i ett upphandlingsförfarande att de skall bekräfta att de vid utformningen av sina anbud har tagit hänsyn till de skyldigheter avseende bestämmelser om arbetarskydd och arbetsvillkor som gäller på den plats där tjänsten skall utföras.

Första stycket skall inte påverka tillämpningen av artikel 57.

KAPITEL V

Förfaranden

Artikel 40

Användning av öppet, selektivt och förhandlat förfarande

1.  Vid upphandling av varor, byggentreprenader eller tjänster skall en upphandlande enhet tillämpa förfaranden som anpassats i enlighet med detta direktiv.

2.  En upphandlande enhet får välja något av de förfaranden som beskrivs i artikel 1.9 a, 1.9 b eller 1.9 c, förutsatt att, om inte annat följer av punkt 3, det har skett upphandling i enlighet med artikel 42.

3.  En upphandlande enhet kan välja ett förfarande utan föregående meddelande om upphandling i följande fall:

a) Om inga anbud eller inga lämpliga anbud eller inga ansökningar har lämnats efter ett förfarande med föregående meddelande om upphandling, under förutsättning att de ursprungliga villkoren för kontraktet inte ändrats väsentligt.

b) Om kontraktet endast avser forsknings-, experiment-, studie- eller utvecklingsändamål och inte syftar till vinst eller till att täcka forsknings- och utvecklingskostnader samt på villkor att kontraktet inte påverkar efterföljande konkurrensutsatt kontraktstilldelning, avsedd särskilt för sådana ändamål.

c) Om kontraktet, av tekniska eller konstnärliga skäl eller med hänsyn till skydd av ensamrätt, endast kan fullgöras av en bestämd ekonomisk aktör.

d) Om, när det är absolut nödvändigt och på grund av synnerlig brådska till följd av omständigheter som den upphandlande enheten inte har kunnat förutse, det är omöjligt att iaktta de tidsfrister som gäller vid öppet förfarande, selektivt förfarande och förhandlat förfarande med föregående konkurrensutsättning.

e) Om det rör sig om varukontrakt för kompletterande leveranser som utförs av den ursprungliga varuleverantören och som antingen syftar till att delvis ersätta gängse varor eller anläggningar, eller till att utöka befintliga varor eller anläggningar, i de fall då ett byte av varuleverantör skulle tvinga den upphandlande enheten att anskaffa materiel med andra tekniska egenskaper med åtföljande inkompatibilitet eller oproportionerliga tekniska svårigheter vid drift och underhåll.

f) Om det rör sig om kompletterande byggentreprenader eller tjänster som inte ingår i det ursprungliga projektet eller omfattas av det första kontraktet som slutits, men som genom oförutsedda omständigheter har blivit nödvändiga för att kontraktet skall kunna fullgöras, förutsatt att kontraktet tilldelas den entreprenör eller tjänsteleverantör som fullgör det ursprungliga kontraktet

 om de kompletterande byggentreprenaderna, eller tjänsterna av tekniska eller ekonomiska skäl inte kan avskiljas från huvudkontraktet utan stora olägenheter för den upphandlande enheten, eller

 om de kompletterande byggentreprenaderna eller tjänsterna, även om de kan avskiljas från det ursprungliga kontraktet, är absolut nödvändiga för de senare skedena i kontraktet.

g) Om det rör sig om byggentreprenadkontrakt, för nya byggentreprenader som är en upprepning av liknande byggentreprenader som utförs av en entreprenör som av samma upphandlande enhet tilldelats ett tidigare kontrakt, under förutsättning att de nya byggentreprenaderna är i överensstämmelse med ett ursprungligt projekt för vilket ett första kontrakt tilldelades efter meddelad upphandling. I samband med den ursprungliga upphandlingen skall det anges att detta förfaringssätt kan bli aktuellt, och den upphandlande enheten skall beakta ett uppskattat totalt värde för byggentreprenaderna vid tillämpning av bestämmelserna i artiklarna 16 och 17.

h) Om varorna är noterade och köps på en råvarumarknadsplats.

i) Om kontraktstilldelningen sker utifrån ett ramavtal, under förutsättning att villkoret i artikel 14.2 är uppfyllt.

j) Vid förmånliga inköp, när det är möjligt att anskaffa varor genom att utnyttja särskilt förmånliga erbjudanden som gäller under mycket kort tid, när priset ligger betydligt under det normala marknadspriset.

k) Vid inköp av varor på särskilt förmånliga villkor, antingen från en varuleverantör som har för avsikt att lägga ner sin affärsverksamhet eller från konkursförvaltare eller likvidatorer, efter uppgörelse med fordringsägare eller motsvarande förfarande i enlighet med nationell lagstiftning.

l) Om det aktuella tjänstekontraktet följer på en projekttävling som anordnats enligt bestämmelserna i detta direktiv och enligt gällande regler skall gå till vinnaren eller en av vinnarna i projekttävlingen. I det senare fallet skall samtliga vinnare inbjudas att delta i förhandlingar.

KAPITEL VI

Regler för offentliggörande och öppenhet

Avsnitt 1

Offentliggörande av meddelanden

Artikel 41

Förhandsmeddelanden och meddelanden om att det finns ett kvalificeringssystem

1.  En upphandlande enhet skall minst en gång om året med hjälp av ett sådant förhandsmeddelande som avses i bilaga XV A, vilket skall offentliggöras av kommissionen eller enheten själv, på sin ”upphandlarprofil” enligt punkt 2 b i bilaga XX informera om följande:

a) När det gäller varor: Det beräknade totala värdet av de kontrakt eller ramavtal per varuområde som den avser att tilldela under de närmaste tolv månaderna, om det beräknade totala värdet enligt artiklarna 16 och 17 uppgår till minst 750 000 euro.

Varuområdet skall fastställas av den upphandlande enheten genom en hänvisning till CPV-nomenklaturen.

b) När det gäller tjänster: Det beräknade totala värdet av de kontrakt eller ramavtal i varje enskild tjänstekategori enligt bilaga XVII A som den avser att tilldela under de kommande tolv månaderna, om det beräknade totala värdet enligt artiklarna 16 och 17 uppgår till minst 750 000 euro.

c) När det gäller byggentreprenad: De väsentliga upplysningarna om de byggentreprenadkontrakt eller ramavtal som den avser att tilldela under de kommande tolv månaderna, om värdet uppgår till minst det tröskelvärde som anges i artikel 16, med beaktande av bestämmelserna i artikel 17.

Meddelandena enligt leden a och b skall snarast möjligt efter varje budgetårs början översändas till kommissionen eller offentliggöras på upphandlarprofilen.

Meddelandet enligt led c skall snarast möjligt efter det att ett beslut fattats om tillstånd för den planering som gäller de byggentreprenadkontrakt eller ramavtal som den upphandlande enheten avser att tilldela, översändas till kommissionen eller offentliggöras på upphandlarprofilen.

En upphandlande enhet som offentliggör ett förhandsmeddelande på sin upphandlarprofil skall på elektronisk väg, i det format och i enlighet med de förfaranden för överföring som anges i punkt 3 i bilaga XX, till kommissionen översända ett meddelande om offentliggörande av ett förhandsmeddelande på upphandlarprofilen.

Offentliggörande av de meddelanden som avses i leden a–c skall endast vara obligatoriskt om de upphandlande enheterna utnyttjar alternativet att förkorta de tidsfrister för mottagande av anbud som fastställs i artikel 45.4.

Denna punkt skall inte gälla förfaranden utan föregående meddelande om upphandling.

2.  En upphandlande enhet kan särskilt själv eller genom kommissionens försorg låta offentliggöra förhandsmeddelanden om omfattande projekt utan att upprepa information som lämnats i ett tidigare förhandsmeddelande, förutsatt att det tydligt framgår att det rör sig om tilläggsmeddelanden.

3.  Om en upphandlande enhet väljer att upprätta ett kvalificeringssystem i enlighet med artikel 53, skall systemet offentliggöras genom ett sådant meddelande som avses i bilaga XIV, där det skall anges vad kvalificeringssystemet har för syfte och var reglerna för systemet finns tillgängliga. Om systemet gäller längre tid än tre år, skall meddelandet offentliggöras varje år. Om systemet gäller kortare tid än tre år, är det tillräckligt med ett meddelande i början.

Artikel 42

Meddelanden om upphandling

1.  Vid varu-, byggentreprenad- eller tjänsteupphandling kan meddelande om upphandling ske

a) genom ett sådant förhandsmeddelande som avses i bilaga XV A,

b) genom ett sådant meddelande om att det finns ett kvalificeringssystem som avses i bilaga XIV, eller

c) genom ett sådant meddelande om upphandling som avses i bilaga XIII A, XIII B eller XIII C.

2.  När det gäller ett dynamiskt inköpssystem skall konkurrensutsättning ske genom ett sådant meddelande om upphandling som avses i punkt 1 c, medan konkurrensutsättning när det gäller upphandling som baseras på sådana system skall ske genom det förenklade meddelande om upphandling som avses i bilaga XIII D.

3.  Om konkurrensutsättning sker med hjälp av ett förhandsmeddelande

a) skall det av meddelandet framgå vilka varor, byggentreprenader eller tjänster som kontraktet kommer att omfatta,

b) skall det i meddelandet anges att kontraktstilldelning kommer att ske genom selektivt eller förhandlat förfarande utan att något ytterligare meddelande om upphandling offentliggörs och att intresserade ekonomiska aktörer skall anmäla sitt intresse skriftligt,

c) skall meddelandet offentliggöras i enlighet med bilaga XX högst tolv månader före den dag då den inbjudan som avses i artikel 47.5 skickas. Den upphandlande enheten skall dessutom iaktta de tidsfrister som anges i artikel 45.

Artikel 43

Meddelanden om kontraktstilldelning

1.  En upphandlande enhet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått ett ramavtal skall senast två månader efter kontraktstilldelningen eller ingåendet av ramavtalet översända ett sådant meddelande om kontraktstilldelningen som avses i bilaga XVI på de villkor som kommissionen fastställer i enlighet med förfarandet i artikel 68.2.

När det gäller kontraktstilldelning enligt ett ramavtal som ingåtts i enlighet med artikel 14.2 behöver den upphandlande enheten inte skicka något meddelande om kontraktstilldelningen för varje kontrakt som grundar sig på ramavtalet.

Den upphandlande enheten skall sända ett meddelande om kontraktstilldelningen på grundval av ett dynamiskt inköpssystem senast två månader efter tilldelningen av varje kontrakt. Den får dock samla dessa meddelanden per kvartal. I detta fall skall de sända de samlade meddelandena senast två månader efter utgången av varje kvartal.

2.  De uppgifter som lämnas enligt bilaga XVI i syfte att offentliggöras skall offentliggöras i enlighet med bilaga XX. I detta sammanhang skall kommissionen ta hänsyn till eventuella kommersiellt känsliga aspekter som den upphandlande enheten informerar om när den överlämnar uppgifterna, t.ex. antal anbud, namn på ekonomiska aktörer och priser.

3.  Om en upphandlande enhet tilldelar ett tjänstekontrakt om forskning och utveckling (FoU) genom ett förfarande utan meddelande om upphandling i enlighet med artikel 40.3 b, får den upphandlande enheten begränsa de uppgifter om tjänsternas art och mängd som skall lämnas enligt bilaga XVI till angivelsen ”forsknings- och utvecklingstjänster”.

Om en upphandlande enhet tilldelar ett kontrakt om forskning och utveckling som inte kan tilldelas genom ett förfarande utan meddelande om upphandling i enlighet med artikel 40.3 b, får den begränsa de uppgifter om tjänsternas art och mängd som skall lämnas enligt bilaga XVI om det är nödvändigt med hänsyn till skyddet av affärshemligheter.

I så fall skall den upphandlande enheten se till att de uppgifter som offentliggörs i detta hänseende är minst lika utförliga som uppgifterna i det meddelande om upphandling som offentliggörs i enlighet med artikel 42.1.

Om den upphandlande enheten använder ett kvalificeringssystem, skall den se till att dessa uppgifter är minst lika utförliga som den kategori det hänvisas till i den lista över kvalificerade tjänsteleverantörer som upprättas i enlighet med artikel 53.7.

4.  När det gäller tilldelande av kontrakt avseende tjänster som finns förtecknade i bilaga XVII B, skall den upphandlande enheten i meddelandet ange om den samtycker till offentliggörande.

5.  De uppgifter som lämnas i enlighet med bilaga XVI med angivelsen att de inte är avsedda att offentliggöras skall endast offentliggöras i förenklad form och i enlighet med bilaga XX för statistiska ändamål.

Artikel 44

Utformning och offentliggörande av meddelanden

1.  Meddelandena skall innehålla de upplysningar som anges i bilagorna XIII, XIV, XV A, XV B och XVI samt i förekommande fall varje annan upplysning som den upphandlande enheten anser vara till nytta, i samma format som de standardformulär som antas av kommissionen enligt förfarandet i artikel 68.2.

2.  De meddelanden som en upphandlande enhet skall sända till kommissionen skall översändas antingen med hjälp av elektroniska medel, i det format och i enlighet med de förfaranden för överföring som anges i punkt 3 i bilaga XX, eller på annat sätt.

De meddelanden som anges i artiklarna 41–43 skall offentliggöras i enlighet med de tekniska krav för offentliggörande som anges i punkt 1 a och 1 b i bilaga XX.

3.  Meddelanden som utarbetas och skickas med hjälp av elektroniska medel i det format och i enlighet med de förfaranden för överföring som anges i punkt 3 i bilaga XX skall offentliggöras senast fem dagar efter det att de avsänts.

Meddelanden som inte skickas med hjälp av elektroniska medel i det format och i enlighet med de förfaranden för överföring som anges i punkt 3 i bilaga XX skall offentliggöras senast tolv dagar efter det att de avsänts. I undantagsfall och om den upphandlande enheten begär det skall de meddelanden om upphandling som anges i artikel 42.1 c dock offentliggöras inom fem dagar, under förutsättning att meddelandet skickats med fax.

4.  Meddelanden om upphandling skall offentliggöras i sin helhet på det av Europeiska gemenskapens officiella språk som den upphandlande enheten väljer, varvid endast den text som offentliggörs i denna ursprungliga språkversion skall gälla. Ett sammandrag av de väsentliga delarna i varje meddelande skall offentliggöras på de andra officiella språken.

Kostnaderna för kommissionens offentliggörande av meddelanden skall belasta gemenskapen.

5.  Meddelandena och deras innehåll får inte offentliggöras på nationell nivå före den dag då de skickas till kommissionen.

Meddelanden som offentliggörs på nationell nivå får inte innehålla någon annan information än den som skickas till kommissionen eller offentliggörs på en upphandlarprofil i enlighet med artikel 41.1 första stycket och skall innehålla en uppgift om vilken dag meddelandet skickats till kommissionen eller upphandlarprofilen offentliggjorts.

Förhandsmeddelanden får offentliggöras på en upphandlarprofil först när ett meddelande har skickats till kommissionen som anger att offentliggörandet sker i denna form. De skall innehålla en uppgift om vilken dag meddelandet skickades.

6.  Den upphandlande enheten skall se till att den kan bevisa vilken dag ett meddelande har avsänts.

7.  Kommissionen skall till den upphandlande enheten lämna en bekräftelse på offentliggörandet av den översända informationen och ange dag för offentliggörandet. Denna bekräftelse skall tjäna som bevis för offentliggörandet.

8.  En upphandlande enhet får, i enlighet med punkterna 1–7, offentliggöra meddelanden om upphandling som inte omfattas av de krav på offentliggörande som anges i detta direktiv.

Avsnitt 2

Tidsfrister

Artikel 45

Tidsfrister för mottagande av anbudsansökningar och anbud

1.  När en upphandlande enhet fastställer tidsfristerna för mottagande av anbudsansökningar och anbud skall den ta särskild hänsyn till hur komplext kontraktet är och hur lång tid som behövs för att utarbeta ett anbud, utan att detta påverkar de minimitidsfrister som fastställs i denna artikel.

2.  Vid öppet förfarande skall tidsfristen för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från och med den dag då meddelandet om upphandling avsändes.

3.  Vid selektiva förfaranden och förhandlade förfaranden med föregående konkurrensutsättning gäller följande:

a) Tidsfristen för mottagande av anbudsansökningar efter ett meddelande enligt artikel 42.1 c eller efter en inbjudan att lämna anbud från en upphandlande enhet enligt artikel 47.5 skall i regel vara minst 37 dagar från och med den dag då meddelandet eller inbjudan avsändes och får inte i något fall vara kortare än 22 dagar, om meddelandet avsändes för offentliggörande på annat sätt än med elektroniska medel eller fax, och inte kortare än 15 dagar, om meddelandet avsänds med elektroniska medel eller fax.

b) Tidsfristen för mottagande av anbud får fastställas enligt överenskommelse mellan den upphandlande enheten och de utvalda anbudssökandena, under förutsättning att alla anbudssökande har haft lika lång tid på sig att utarbeta och lämna anbud.

c) Om det inte går att komma överens om en tidsfrist för mottagande av anbud, skall den upphandlande enheten fastställa en tidsfrist som i regel skall vara minst 24 dagar och inte i något fall kortare än 10 dagar från och med dagen för inbjudan att lämna anbud.

4.  Om en upphandlande enhet har offentliggjort ett sådant förhandsmeddelande som avses i artikel 41.1 i överensstämmelse med bilaga XX, skall tidsfristen för mottagande av anbud vid öppna förfaranden i regel vara minst 36 dagar och inte i något fall kortare än 22 dagar från och med den dag då meddelandet avsändes.

Dessa kortare tidsfrister är tillåtna under förutsättning att det förhandsmeddelandet, utöver de uppgifter som krävs enligt del I i bilaga XV A, innehåller alla de uppgifter som krävs enligt del II i bilaga XV A, i den mån de sistnämnda uppgifterna fanns att tillgå när det offentliggjordes, och meddelandet avsändes för offentliggörande minst 52 dagar och högst tolv månader före den dag då det meddelande om upphandling som avses i artikel 42.1 c avsändes.

5.  Om meddelanden utarbetas och skickas med elektroniska medel, i det format och i enlighet med de förfaranden för överföring som anges i punkt 3 i bilaga XX, får tidsfristerna för mottagande av anbudsansökningar vid selektivt eller förhandlat förfarande samt för anbud vid öppet förfarande förkortas med sju dagar.

6.  Utom när tidsfristen är fastställd genom överenskommelse i enlighet med punkt 3 b får tidsfristerna för mottagande av anbud vid öppet, selektivt eller förhandlat förfarande förkortas med ytterligare fem dagar om den upphandlande enheten ger obegränsad, direkt och fullständig tillgång via elektroniska medel till alla förfrågningsunderlag och alla kompletterande handlingar från och med den dag då det meddelande som används för upphandling offentliggörs i enlighet med bilaga XX. Den Internetadress där denna dokumentation finns tillgänglig skall anges i meddelandet.

7.  Vid öppet förfarande får den samlade effekten av de förkortade tidsfristerna enligt punkterna 4–6 inte i något fall leda till en tidsfrist för mottagande av anbud som är kortare än 15 dagar från och med den dag då meddelandet om upphandling avsändes.

Om meddelandet om upphandling inte skickas med fax eller elektroniska medel får den samlade effekten av de förkortade tidsfristerna enligt punkterna 4–6 vid öppet förfarande inte i något fall leda till en tidsfrist för mottagande av anbud som är kortare än 22 dagar från och med den dag då meddelandet om upphandling avsändes.

8.  Efter ett meddelande offentliggjort enligt artikel 42.1 c eller efter en inbjudan att lämna anbud från en upphandlande enhet enligt artikel 47.5 får den samlade effekten av de förkortade tidsfristerna enligt punkterna 4–6 inte i något fall leda till en tidsfrist för mottagande av anbud som är kortare än 15 dagar från och med den dag då meddelandet om upphandling eller inbjudan avsändes.

Vid selektivt eller förhandlat förfarande får den samlade effekten av de förkortade tidsfristerna enligt punkterna 4–6 inte i något fall, utom när tidsfristen fastställts genom en överenskommelse i enlighet med punkt 3 b, leda till en tidsfrist för mottagande av anbud som är kortare än 10 dagar från och med den dag då inbjudan att lämna anbud avsändes.

9.  Om, av vilken orsak som helst, förfrågningsunderlaget och kompletterande handlingar eller upplysningar, trots att de begärts i god tid, inte har tillhandahållits inom de tidsfrister som anges i artiklarna 46 och 47 eller om det inte går att lämna anbud utan att först ha gjort ett besök på plats eller ha granskat de handlingar som kompletterar förfrågningsunderlaget på plats, skall tidsfristerna för mottagande av anbud, utom när de fastställts genom en överenskommelse i enlighet med punkt 3 b, förlängas i enlighet med detta, så att samtliga berörda ekonomiska aktörer får tillgång till all information som behövs för att utarbeta anbud.

10.  En kort översikt över tidsfristerna enligt denna artikel finns i bilaga XXII.

Artikel 46

Öppna förfaranden: Förfrågningsunderlag, kompletterande handlingar och upplysningar

1.  Om en upphandlande enhet i ett öppet förfarande inte ger obegränsad, direkt och fullständig tillgång genom elektroniska medel enligt artikel 45.6 till förfrågningsunderlaget och alla kompletterande handlingar, skall förfrågningsunderlaget och de kompletterande handlingarna skickas till ekonomiska aktörerna inom 6 dagar efter det att begäran att få ut handlingarna mottagits, förutsatt att ansökan gjorts i tid före utgången av tidsfristen för att lämna anbud.

2.  Den upphandlande enheten eller den behöriga enheten skall lämna ut kompletterande information om förfrågningsunderlaget senast sex dagar före fastställd sista dag för mottagande av anbud, förutsatt att informationen har begärts i tid.

Artikel 47

Inbjudan att lämna anbud eller att förhandla

1.  Vid selektiva och förhandlade förfaranden skall den upphandlande enheten samtidigt och skriftligt inbjuda alla utvalda anbudssökande att lämna anbud eller att förhandla. Inbjudan till de anbudssökande skall innehålla antingen

 ett exemplar av förfrågningsunderlaget och samtliga kompletterande handlingar,

 eller uppgift om åtkomst till förfrågningsunderlaget och de handlingar som anges i första strecksatsen om de görs direkt tillgängliga med elektroniska medel i enlighet med artikel 45.6.

2.  Om någon annan enhet än den ansvariga upphandlande enheten har tillgång till förfrågningsunderlaget och/eller de kompletterande handlingarna, skall adressen till den enhet från vilken förfrågningsunderlaget och handlingarna kan begäras anges i inbjudan, liksom i förekommande fall tidsfristen för en sådan begäran samt belopp och villkor för erläggande av avgift för att erhålla dessa handlingar. Den behöriga enheten skall skicka dessa handlingar till ekonomiska aktörerna så snart som möjligt efter det att den har mottagit begäran.

3.  Den upphandlande enheten eller den behöriga enheten skall lämna ut kompletterande upplysningar om förfrågningsunderlaget eller kompletterande handlingar senast sex dagar före den fastställda tidsfristen för mottagande av anbud, förutsatt att sådana upplysningar har begärts i god tid.

4.  Vidare skall inbjudan minst innehålla

a) om tillämpligt, tidsfristen för att begära kompletterande handlingar samt belopp och betalningssätt om det skall erläggas en avgift för handlingarna,

b) sista dag för mottagande av anbud samt uppgifter om till vilken adress anbuden skall skickas och på vilket eller vilka språk de skall avfattas,

c) en hänvisning till eventuella offentliggjorda meddelanden om upphandling,

d) uppgifter om vilka handlingar som eventuellt skall bifogas,

e) tilldelningskriterier om de inte redovisas i meddelandet om att det finns ett kvalificeringssystem vilket används för konkurrensutsättning,

f) Viktningen av kriterierna för tilldelning av kontrakt eller, i förekommande fall, prioritetsordningen för tillämpningen av kriterierna, om dessa upplysningar inte redovisas i meddelandet om upphandling, meddelandet om att det finns ett kvalificeringssystem eller förfrågningsunderlaget.

5.  Om konkurrensutsättning sker genom ett förhandsmeddelande skall den upphandlande enheten senare inbjuda samtliga anbudssökande att bekräfta sitt intresse utifrån mer detaljerade upplysningar om upphandlingen och först därefter välja anbudsgivare eller förhandlingsparter.

Inbjudan skall innehålla åtminstone följande upplysningar:

a) Typ och mängd, även varje option på ytterligare kontrakt och om möjligt beräknad tidsfrist för optionen. När det gäller kontrakt som kan förnyas, typ och mängd samt, om möjligt, beräknad tidpunkt för kommande meddelanden om upphandling av byggentreprenader, varor eller tjänster som skall upphandlas.

b) Slag av förfarande: selektivt eller förhandlat.

c) Om tillämpligt, dag då varorna skall levereras eller byggentreprenaden eller tjänsteleveransen skall påbörjas eller avslutas.

d) Inlämningsadress och sista dag för begäran att utfå anbudsunderlag samt uppgift om på vilket eller vilka språk ansökan skall avfattas.

e) Adress till den enhet som sköter upphandlingen och nödvändiga upplysningar om hur specifikationerna och övriga handlingar rekvireras.

f) Ekonomiska eller tekniska krav, ekonomiska garantier och upplysningar som krävs från ekonomiska aktörerna.

g) Belopp och betalningssätt om en avgift skall erläggas för de handlingar som gäller upphandlingsförfarandet.

h) Typ av kontrakt som upphandlingen syftar till: köp, leasing, hyra eller hyrköp eller en kombination av dessa.

i) Kriterier för tilldelning av kontrakt samt inbördes viktning eller, i förekommande fall, kriteriernas prioritetsordning, om dessa upplysningar inte redovisas i det vägledande meddelandet eller i förfrågningsunderlaget.

Avsnitt 3

Kommunikation och information

Artikel 48

Regler för kommunikation

1.  All kommunikation och allt informationsutbyte som avses i denna avdelning får efter den upphandlande enhetens eget val ske per post, fax eller elektroniska medel i enlighet med punkterna 4 och 5, per telefon i de fall och enligt de villkor som anges i punkt 6, eller genom en kombination av dessa medel.

2.  De valda kommunikationsmedlen skall vara allmänt tillgängliga och således inte begränsa de ekonomiska aktörernas tillträde till anbudsförfarandet.

3.  Kommunikationen, informationsutbytet och lagringen av uppgifterna skall ske på ett sådant sätt att alla uppgifter och den sekretess som gäller för anbuden och anbudsansökningarna bevaras och den upphandlande enheten inte tar del av innehållet i anbuden och anbudsansökningarna förrän tidsfristen för att lämna anbud har löpt ut.

4.  De verktyg som skall användas för kommunikation med elektroniska medel, liksom deras tekniska krav, skall vara icke-diskriminerande, allmänt tillgängliga och kompatibla med informations- och kommunikationsprodukter som i allmänhet används.

5.  Följande regler skall gälla för anordningar för elektronisk överföring och mottagning av anbud och anordningar för elektronisk mottagning av anbudsansökningar:

a) Information om de specifikationer som är nödvändiga för elektronisk inlämning av anbud och anbudsansökningar, inbegripet kryptering, skall finnas tillgänglig för alla berörda parter. Dessutom skall anordningar för elektronisk mottagning av anbud och anbudsansökningar uppfylla kraven i bilaga XXIV.

b) Medlemsstaterna får, i överenstämmelse med artikel 5 i direktiv 1999/93/EG, kräva att elektroniska anbud är försedda med en avancerad elektronisk signatur i enlighet med punkt 1 i den artikeln.

c) Medlemsstaterna får införa eller behålla frivilliga ackrediteringssystem i syfte att förbättra nivån på certifieringstjänsterna för dessa anordningar.

d) Anbudsgivare och anbudssökande skall åta sig att lämna in de handlingar, intyg och försäkringar som avses i artikel 52.2 och 52.3 och artiklarna 53 och 54, om dessa inte är tillgängliga i elektronisk form, innan den fastställda tidsfristen för anbudsgivningen eller anbudsansökningarna har löpt ut.

6.  Följande regler gäller för överföring av anbudsansökningar:

a) En anbudsansökan avseende ett upphandlingsförfarande får göras skriftligt eller per telefon.

b) Om en anbudsansökan görs per telefon, skall en skriftlig bekräftelse skickas före utgången av tidsfristen för dess mottagande.

c) En upphandlande enhet får kräva att en anbudsansökan som görs per fax skall bekräftas per post eller elektroniska medel, om detta är nödvändigt för juridiskt bindande bevis. Ett sådant krav skall av den upphandlande enheten anges i meddelandet om upphandling eller i den inbjudan som avses i artikel 47.5 liksom tidsfristen för bekräftelse per post eller elektroniska medel.

Artikel 49

Information till kvalificeringssökande, anbudssökande och anbudsgivare

1.  En upphandlande enhet skall snarast underrätta de deltagande ekonomiska aktörerna om de beslut som fattas om slutandet av ett ramavtal, tilldelningen av ett kontrakt eller tillträde till ett dynamiskt inköpssystem, inklusive skälen till att den har beslutat att inte sluta ett ramavtal eller tilldela ett kontrakt efter konkurrensutsättning (se tidigare kommentarer) eller att upprepa förfarandet eller inrätta ett dynamiskt inköpssystem; dessa upplysningar skall på begäran riktad till den upphandlande enheten lämnas skriftligt.

2.  På begäran av berörd part skall upphandlande enheter snarast möjligt underrätta

 varje anbudssökande vars ansökan avslagits om skälen till att ansökan inte har godtagits,

 varje anbudsgivare vars anbud förkastats, om skälen till att anbudet inte har godtagits, bl.a. i de fall som avses i artikel 34.4 och 34.5, skälen till sitt beslut om att likvärdighet inte föreligger eller sitt beslut att byggentreprenaden, varorna eller tjänsterna inte uppfyller kraven i fråga om prestanda eller funktion,

 varje anbudsgivare som har lämnat ett godtagbart anbud om utformningen av och de relativa fördelarna med det valda anbudet samt namnet på den anbudsgivare som tilldelats kontraktet eller parterna i ramavtalet.

Den tid detta tar i anspråk får under inga omständigheter överstiga 15 dagar från det att en skriftlig begäran har mottagits.

Den upphandlande enheten får dock besluta att inte lämna ut viss information som rör kontraktstilldelningen eller slutandet av ett ramavtal eller tillträde till ett dynamiskt inköpssystem som anges i punkt 1, om detta skulle kunna hindra tillämpning av lagen, strida mot allmänintresset, skada berättigade kommersiella intressen för offentliga eller privata ekonomiska aktörer, även kommersiella intressen för den marknadsaktör som tilldelats kontraktet, eller motverka sund konkurrens mellan dessa aktörer.

3.  En upphandlande enhet som upprättar och förvaltar ett kvalificeringssystem skall inom rimlig tid underrätta de anbudssökande om huruvida de kvalificerat sig.

Om beslutet kommer att ta längre tid än fyra månader efter det att ansökan lämnats in, skall den upphandlande enheten inom två månader efter det att ansökan lämnats in underrätta den anbudssökande om orsakerna till att tidsfristen blivit förlängd och meddela datum för när ansökan kommer att bli godkänd eller avslås.

4.  Sökande vars kvalifikationer inte godkänns skall underrättas om beslutet så snart som möjligt och senast inom 15 dagar efter det att beslutet fattats. Skälen skall bygga på kvalificeringskriterierna i artikel 53.2.

5.  En upphandlande enhet som upprättar och förvaltar ett kvalificeringssystem får diskvalificera en marknadsaktör endast av skäl som bygger på kriterierna i artikel 53.2. En planerad diskvalificering skall föregås av ett skriftligt meddelande till den ekonomiska aktören senast inom 15 dagar räknat från diskvalificeringen tillsammans med skälen till diskvalificeringen.

Artikel 50

Information som skall bevaras om tilldelade kontrakt

1.  En upphandlande enhet skall bevara sådan information om varje kontrakt som behövs för att vid ett senare tillfälle kunna motivera beslut om

a) kvalificering och val av ekonomiska aktörer samt kontraktstilldelning,

b) tillämpning av förfaranden utan föregående meddelande om upphandling i enlighet med artikel 40.3,

c) att inte tillämpa bestämmelserna i kapitlen III–VI i denna avdelning med stöd av undantag i kapitel II i avdelning I och i kapitel II i denna avdelning.

Den upphandlande enheten skall vidta lämpliga åtgärder för att dokumentera genomförandet av tilldelningsförfaranden som sker med hjälp av elektroniska medel.

2.  Informationen skall bevaras minst fyra år från den dag då kontraktet tilldelas, så att den upphandlande enheten under denna period på begäran kan förse kommissionen med nödvändiga upplysningar.

KAPITEL VII

Upphandlingsförfarandets gång

Artikel 51

Allmänna bestämmelser

1.  Vid val av deltagare i upphandlingsförfaranden skall följande gälla:

a) En upphandlande enhet som har fastställt regler och kriterier för uteslutning av anbudsgivare eller anbudssökande i enlighet med artikel 54.1, 54.2 eller 54.4 skall utesluta ekonomiska aktörer som uppfyller dessa regler och kriterier.

b) Den upphandlande enheten skall välja ut anbudsgivare och anbudssökande på grundval av de objektiva regler och kriterier som har fastställts med stöd av artikel 54.

c) Vid selektiva och förhandlade förfaranden med meddelande om upphandling skall den upphandlande enheten i förekommande fall i enlighet med artikel 54 begränsa antalet utvalda anbudssökande med stöd av a och b.

2.  Om en upphandling sker med hjälp av ett meddelande om att det finns ett kvalificeringssystem och i syfte att välja ut deltagare i tilldelningsförfaranden för de specifika kontrakt som omfattas av upphandlingen skall den upphandlande enheten

a) kvalificera ekonomiska aktörer i enlighet med bestämmelserna i artikel 53,

b) tillämpa de bestämmelser i punkt 1 som är relevanta för selektiva eller förhandlade förfaranden på sådana kvalificerade ekonomiska aktörer.

3.  Den upphandlande enheten skall kontrollera att anbuden från de anbudsgivare som valts ut på detta sätt överensstämmer med de regler och krav som skall tillämpas på anbud samt tilldela kontraktet på grundval av de kriterier som anges i artiklarna 55 och 57.

Avsnitt 1

Kvalificering och urvalsbedömning

Artikel 52

Ömsesidigt erkännande av administrativa, tekniska och ekonomiska villkor samt intyg, prover och bevis

1.  En upphandlande enhet som väljer ut deltagare till ett selektivt eller förhandlat förfarande får inte, när den beslutar om huruvida en sökande är kvalificerad eller uppdaterar sina kriterier och regler för kvalificering,

a) ställa upp administrativa, tekniska eller ekonomiska villkor för vissa ekonomiska aktörer som inte gäller för andra,

b) kräva prover eller bevis som redan finns i tillgängligt objektivt material.

2.  Om en upphandlande enhet kräver uppvisande av intyg utfärdat av ett oberoende organ på att den ekonomiska aktören iakttar vissa kvalitetssäkringsstandarder, skall den hänvisa till kvalitetssäkringssystem som bygger på relevanta europeiska standarder och är certifierade av organ som uppfyller europeiska certifieringsstandarder.

Enheten skall godkänna likvärdiga intyg från organ som är etablerade i andra medlemsstater. Den skall även godta andra bevis på likvärdiga kvalitetssäkringsåtgärder från de ekonomiska aktörerna.

3.  För byggentreprenad- och tjänstekontrakt, och endast i lämpliga fall, kan den upphandlande enheten kräva angivande av åtgärder för miljöledning som den ekonomiska aktören kommer att tillämpa när kontraktet fullgörs, för att därigenom kontrollera den ekonomiska aktörens tekniska förmåga. Om en upphandlande enhet i sådana fall kräver att få se intyg från ett oberoende organ om att den ekonomiska aktören uppfyller vissa miljöledningsstandarder, skall enheten hänvisa till EMAS eller till miljöledningsstandarder som bygger på relevanta europeiska eller internationella standarder och som certifierats av organ som uppfyller gemenskapslagstiftningen eller relevanta europeiska eller internationella standarder för certifiering.

Den upphandlande enheten skall godta likvärdiga intyg från organ i andra medlemsstater. Den skall även godta andra bevis på likvärdiga miljöledningsåtgärder från de ekonomiska aktörerna.

Artikel 53

Kvalificeringssystem

1.  Upphandlande enheter som så önskar får upprätta och förvalta ett kvalificeringssystem för ekonomiska aktörer.

Enheter som upprättar eller förvaltar ett kvalificeringssystem skall garantera att ekonomiska aktörer när som helst kan ansöka om att bli kvalificerade.

2.  Ett system enligt punkt 1 kan omfatta flera kvalificeringsfaser.

Det skall förvaltas på grundval av objektiva kriterier och regler som fastställs av den upphandlande enheten.

Om kriterierna eller reglerna omfattar tekniska specifikationer skall bestämmelserna i artikel 34 tillämpas. Kriterierna och reglerna får uppdateras vid behov.

3.  De kriterier och regler för kvalificering som avses i punkt 2 kan inbegripa de uteslutningskriterier som anges i artikel 45 i direktiv 2004/18/EG enligt de villkor och krav som anges där.

När den upphandlande enheten är en upphandlande myndighet i den mening som avses i artikel 2.1 a skall dessa kriterier och bestämmelser inbegripa de uteslutningskriterier som anges i artikel 45.1 i direktiv 2004/18/EG.

4.  När de kriterier och regler för kvalificering som avses i punkt 2 innefattar krav rörande de ekonomiska aktörernas ekonomiska och finansiella kapacitet kan dessa vid behov åberopa andra enheters kapacitet, oavsett vilka juridiska band som finns mellan de ekonomiska aktörerna och dessa enheter. De skall då kunna bevisa för den upphandlande enheten att de kommer att förfoga över de nödvändiga resurserna under hela den period då kvalificeringssystemet är giltigt, t.ex. genom att tillhandahålla ett åtagande från enheterna i fråga rörande detta.

På samma villkor kan en grupp av ekonomiska aktörer enligt artikel 11 åberopas förmågan hos deltagarna i gruppen eller andra enheter.

5.  När de kriterier och regler för kvalificering som avses i punkt 2 innefattar krav rörande ekonomiska aktörernas tekniska förmåga och/eller yrkeskunnande kan dessa vid behov åberopa andra enheters förmåga, oavsett vilka juridiska band som finns mellan de ekonomiska aktörerna och dessa enheter. De skall då kunna bevisa för den upphandlande enheten att de kommer att förfoga över de nödvändiga resurserna under hela den period då kvalificeringssystemet är giltigt, t.ex. genom att tillhandahålla ett åtagande från enheterna i fråga om att de kommer att ställa de nödvändiga resurserna till marknadsaktörens förfogande.

På samma villkor kan en grupp av ekonomiska aktörer enligt artikel 11 åberopa förmågan hos deltagarna i gruppen eller andra enheter.

6.  De kriterier och regler för kvalificering som avses i punkt 2 skall tillhandahållas de ekonomiska aktörerna om de begär det. Om kriterierna eller reglerna uppdateras skall de berörda ekonomiska aktörerna underrättas om detta.

Om en upphandlande enhet anser att vissa andra enheters eller organs kvalificeringssystem uppfyller de krav som ställs, skall den meddela de berörda ekonomiska aktörerna namnen på dessa andra enheter eller organ.

7.  En lista över kvalificerade ekonomiska aktörer skall bevaras; den kan delas upp i kategorier efter den typ av upphandling för vilken kvalificeringen är giltig.

8.  De upphandlande enheterna skall, när de upprättar och förvaltar ett kvalificeringssystem, iaktta bestämmelserna i artikel 41.3 angående meddelanden om att det finns ett kvalificeringssystem, artikel 49.3–49.5 om den information som skall lämnas till ekonomiska operatörer som har ansökt om kvalificering, artikel 51.2 om urval av deltagare när upphandling sker med hjälp av ett meddelande om att det finns ett kvalificeringssystem samt bestämmelserna i artikel 52 om ömsesidigt erkännande av administrativa, tekniska och ekonomiska villkor samt intyg, prover och bevis.

9.  Om en upphandling sker med hjälp av ett meddelande om att det finns ett kvalificeringssystem skall anbudsgivarna i ett selektivt förfarande eller deltagarna i ett förhandlat förfarande väljas ut bland de anbudssökande som kvalificerat sig enligt detta system.

Artikel 54

Kvalitativa urvalskriterier

1.  Vid ett öppet förfarande skall en upphandlande enhet fastställa urvalskriterier enligt objektiva regler och kriterier som är tillgängliga för de berörda ekonomiska aktörerna.

2.  Vid ett selektivt eller förhandlat förfarande skall en upphandlande enhet välja ut anbudssökande enligt de objektiva regler och kriterier som den har fastställt och som är tillgängliga för de berörda ekonomiska aktörerna.

3.  Vid selektiva eller förhandlade förfaranden får den upphandlande enheten använda kriterier som grundas på ett objektivt behov av att minska antalet anbudssökande till en nivå som anses rimlig med tanke på speciella förhållanden i samband med upphandlingsförfarandet och på de resurser som behövs för att genomföra det. De utvalda anbudssökandena skall dock vara tillräckligt många för att uppfylla kravet på tillräcklig konkurrens.

4.  Kriterierna i punkterna 1 och 2 får omfatta de uteslutningskriterier som anges i artikel 45 i direktiv 2004/18/EG på de villkor och krav som anges där.

När den upphandlande enheten är en upphandlande myndighet i den mening som avses i artikel 2.1 a skall de kriterier som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel inbegripa de uteslutningskriterier som anges i artikel 45.1 i direktiv 2004/18/EG.

5.  När de kriterier som avses i punkterna 1 och 2 innefattar krav rörande de ekonomiska aktörernas ekonomiska och finansiella kapacitet kan dessa vid behov och för ett visst kontrakt åberopa andra enheters kapacitet, oavsett vilka juridiska band som finns mellan de ekonomiska aktörerna och dessa enheter. De skall då kunna bevisa för den upphandlande enheten att de kommer att förfoga över de nödvändiga resurserna, t.ex. genom att lägga fram ett åtagande från enheterna.

På samma villkor kan en grupp av ekonomiska aktörer enligt artikel 11 åberopa förmågan hos deltagarna i gruppen eller andra enheter.

6.  När de kriterier som avses i punkterna 1 och 2 innefattar krav rörande de ekonomiska aktörernas tekniska förmåga och/eller yrkeskunnande kan dessa vid behov och för ett visst kontrakt åberopa andra enheters förmåga, oavsett vilka juridiska band som finns mellan de ekonomiska aktörerna och dessa enheter. De skall då kunna bevisa för den upphandlande enheten att de kommer att förfoga över de nödvändiga resurserna för fullgörandet av kontraktet, t.ex. genom att tillhandahålla ett åtagande från enheterna i fråga om att de kommer att ställa de nödvändiga resurserna till den ekonomiska aktörens förfogande.

På samma villkor kan en grupp av ekonomiska aktörer enligt artikel 11 åberopa förmågan hos deltagarna i gruppen eller andra enheter.

Avsnitt 2

Kontraktstilldelning

Artikel 55

Tilldelningsgrunder

1.  Utan att nationella lagar och andra författningar om ersättning för vissa tjänster påverkas skall den upphandlande enheten tillämpa följande kriterier vid tilldelning av kontrakt:

a) Om tilldelningen sker på grundval av det ur den upphandlande enhetens synvinkel ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, olika kriterier som är kopplade till föremålet för kontraktet ifråga, t.ex. leverans- eller genomförandetid, driftskostnad, kostnadseffektivitet, kvalitet, estetiska och funktionella egenskaper, miljöegenskaper, tekniska fördelar, eftermarknadsservice och tekniskt stöd, åtagande när det gäller reservdelar, fortlöpande leverans och pris.

b) I annat fall, enbart det lägsta priset.

2.  Utan att bestämmelserna i tredje stycket åsidosätts skall, om tilldelningen sker enligt punkt 1 a, den upphandlande enheten ange hur de olika kriterierna kommer att viktas inbördes vid bedömningen av vilket anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt.

Kriterieviktningen får anges som intervall med en lämplig största tillåtna spridning. När den upphandlande enheten anser att viktning inte är möjligt av påvisbara skäl, skall den ange kriterierna i fallande prioritetsordning.

Denna relativa viktning eller prioritetsordning skall i förekommande fall anges i meddelandet om upphandling, i den inbjudan om att bekräfta intresse som avses i artikel 47.5, i inbjudan att lämna anbud eller att delta i förhandlingar eller i förfrågningsunderlaget.

Artikel 56

Användning av elektroniska auktioner

1.  Medlemsstaterna får föreskriva att den upphandlande enheten får genomföra elektroniska auktioner.

2.  Vid öppna, selektiva eller förhandlade förfaranden med föregående meddelande om upphandling får den upphandlande enheten besluta att tilldelningen av ett kontrakt skall föregås av en elektronisk auktion om förfrågningsunderlaget kan fastställas med tillräcklig exakthet.

Under samma omständigheter får elektronisk auktion användas vid konkurrensutsättning av tilldelning av kontrakt inom ramen för det dynamiska inköpssystem som avses i artikel 15.

Den elektroniska auktionen skall grundas på

a) antingen endast priser när kontraktet ges till det lägsta priset,

b) eller priser och/eller nya värden på aspekter i anbuden som angetts i förfrågningsunderlaget när kontraktet ges till det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

3.  En upphandlande enhet som beslutar att utnyttja elektronisk auktion skall ange detta i meddelandet om upphandling.

Förfrågningsunderlaget skall bland annat innehålla upplysningar om

a) de aspekter vilkas värden kommer att vara föremål för elektronisk auktion om dessa aspekter är kvantifierbara så att de kan uttryckas i siffror eller i procent,

b) de eventuella gränserna för de värden som kan presenteras, baserade på en bedömning av samtliga specifikationer för föremålet för kontraktet,

c) vilka uppgifter som kommer att göras tillgängliga för anbudsgivarna under den elektroniska auktionen och när detta i förekommande fall kommer att ske,

d) relevanta uppgifter om genomförandet av den elektroniska auktionen,

e) på vilka villkor anbudsgivarna kan lämna lägre anbud och särskilt vilka minsta skillnader som i förekommande fall krävs mellan anbuden,

f) relevanta uppgifter om den elektroniska utrustning som används och om arrangemangen och de tekniska specifikationerna för anslutning.

4.  Innan den elektroniska auktionen inleds skall den upphandlande enheten genomföra en första fullständig utvärdering av anbuden i enlighet med tilldelningskriterierna och den fastställda viktningen.

Alla anbudsgivare som har lämnat godtagbara anbud skall samtidigt och med elektroniska medel bjudas in att lämna nya priser och/eller nya värden. Inbjudan skall innehålla alla relevanta upplysningar om den individuella anslutningen till den elektroniska utrustning som används samt vilken dag och tid den elektroniska auktionen kommer att inledas. Den elektroniska auktionen får ske i flera på varandra följande etapper. Den elektroniska auktionen får inte inledas tidigare än två arbetsdagar efter det att inbjudan har skickats ut.

5.  Om tilldelningen sker på grundval av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet skall inbjudan åtföljas av resultatet av en fullständig bedömning av det berörda anbudet som genomförts i enlighet med viktningen i artikel 55.2 första stycket.

I inbjudan skall även anges den matematiska formel som används för att vid den elektroniska auktionen bestämma den nya automatiska rangordningen med avseende på de nya priser och/eller nya värden som lämnas. Denna formel skall innefatta viktningen av alla de kriterier som fastställts för att bestämma det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, i enlighet med meddelandet om upphandling eller förfrågningsunderlaget. I detta syfte skall emellertid eventuellt förekommande intervall i förväg reduceras med ett bestämt värde.

Om alternativa utföranden är tillåtna, skall separata formler ges för varje alternativ.

6.  Under varje etapp i den elektroniska auktionen skall den upphandlande enheten omedelbart meddela alla anbudsgivare åtminstone tillräckliga upplysningar för att de vid varje tidpunkt skall ha kännedom om sin plats i rangordningen. Den upphandlande enheten kan också meddela andra upplysningar om andra priser eller värden som har lämnats, under förutsättning att detta anges i förfrågningsunderlaget. Den får också när som helst meddela antalet deltagare i den aktuella auktionsetappen. Den får emellertid under inga omständigheter röja anbudsgivarnas identitet under genomförandet av de olika etapperna i den elektroniska auktionen.

7.  Den upphandlande enheten skall avsluta den elektroniska auktionen på något av följande sätt:

a) I inbjudan att delta i auktionen skall anges en på förhand fastställd dag och tid när auktionen stängs.

b) När den inte längre erhåller några nya priser eller nya värden som motsvarar kraven på minsta skillnader. I detta fall skall den upphandlande enheten i inbjudan att delta i auktionen ange hur långt efter det att den har mottagit det sista priset eller värdet som den kommer att avsluta den elektroniska auktionen.

c) När det antal auktionsetapper som fastställs i inbjudan att delta i auktionen har genomförts.

Om den upphandlande enheten har beslutat att avsluta den elektroniska auktionen enligt c, eventuellt i kombination med villkoren i b, skall tidsplanen för varje auktionsetapp anges i inbjudan att delta i auktionen.

8.  Efter att ha avslutat den elektroniska auktionen skall den upphandlande enheten tilldela kontraktet i enlighet med artikel 55 på grundval av resultaten av den elektroniska auktionen.

9.  En upphandlande enhet får inte utnyttja elektroniska auktioner på otillbörligt sätt eller på ett sätt som hindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen eller så att föremålet för kontraktet, så som det fastställs i det meddelande som används för konkurrensutsättning och i förfrågningsunderlaget, ändras.

Artikel 57

Onormalt låga anbud

1.  Om det för ett visst kontrakt finns anbud som förefaller vara onormalt låga i förhållande till varorna, byggentreprenaderna eller tjänsterna, skall den upphandlande enheten, innan anbuden avslås, skriftligt begära sådana förtydliganden om anbudens innehåll som den anser sig behöva.

Dessa förtydliganden kan särskilt gälla

a) besparingar avseende sättet att tillverka varorna, sättet att tillhandahålla tjänsterna och byggmetoderna,

b) tekniska lösningar och/eller ovanligt gynnsamma förhållanden som anbudsgivaren kan räkna med för att leverera varor, tillhandahålla tjänster eller utföra byggentreprenaden,

c) originaliteten i de varor, tjänster och byggentreprenader, som föreslås av anbudsgivaren,

d) iakttagande av de bestämmelser om arbetarskydd och arbetsförhållanden som är i kraft på den ort där tillhandahållandet av byggentreprenaden, tjänsten eller varan skall ske,

e) möjligheten för anbudsgivaren att få statligt stöd.

2.  Den upphandlande enheten skall i samråd med anbudsgivaren granska detta innehåll med beaktande av de ingivna förklaringarna.

3.  Om en upphandlande enhet fastställer att ett anbud är onormalt lågt på grund av att anbudsgivaren har fått statligt stöd, får anbudet förkastas enbart av denna anledning först efter samråd med anbudsgivaren och om denne inom den rimliga tidsfrist som fastställs av den upphandlande enheten inte kan bevisa att det berörda stödet har beviljats på lagliga grunder. Om den upphandlande enheten förkastar ett anbud under dessa omständigheter, skall den underrätta kommissionen om detta.

Avsnitt 3

Anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land och förhållandet till tredje land

Artikel 58

Anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land

1.  Denna artikel är tillämplig på anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land, med vilket gemenskapen inte har slutit sådana multilaterala eller bilaterala avtal som tillförsäkrar företag från gemenskapen jämförbart och faktiskt tillträde till marknaden i detta tredje land. Den påverkar inte de åtaganden som gemenskapen eller dess medlemsstater har gentemot tredje land.

2.  Anbud som lämnas i samband med tilldelning av varukontrakt kan förkastas om andelen varor med ursprung i tredje land, fastställd enligt rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen ( 31 ), uppgår till mer än 50 % av det totala värdet av de varor som anbudet omfattar. I denna artikel betraktas programvaror för utrustning till telenät som varor.

3.  Om två eller flera anbud är likvärdiga enligt tilldelningskriterierna i artikel 55, skall företräde ges de anbud som inte kan förkastas med stöd av punkt 2, om inte annat följer av andra stycket. Vid tillämpningen av denna artikel betraktas anbud som likvärdiga om prisskillnaden inte är större än 3 %.

Ett anbud skall dock inte ges företräde framför ett annat enligt första stycket om detta skulle tvinga den upphandlande enheten att anskaffa utrustning med andra tekniska egenskaper än den befintliga utrustningen, med åtföljande inkompatibilitet, tekniska svårigheter vid drift och underhåll eller orimliga kostnader.

4.  Vid beräkningen av den andel varor med ursprung i tredje land som avses i punkt 2 skall tredje land som omfattas av bestämmelserna i detta direktiv till följd av ett rådsbeslut enligt punkt 1 undantas från tillämpningen av denna artikel.

5.  Kommissionen skall, med början andra halvåret under det första året efter det att detta direktiv trätt i kraft, varje år lämna en rapport till rådet om de framsteg som gjorts i de multilaterala och bilaterala förhandlingarna rörande det tillträde företagen från gemenskapen har till marknaden i tredje land inom de områden som omfattas av detta direktiv, om resultatet av dessa förhandlingar och om den faktiska tillämpningen av de ingångna avtalen.

Mot bakgrund av denna utveckling får rådet, på förslag av kommissionen, med kvalificerad majoritet ändra bestämmelserna i denna artikel.

Artikel 59

Förhållandet till tredje land när det gäller tjänstekontrakt

1.  Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de allmänna svårigheter deras företag rättsligt eller i praktiken möter och rapporterar i samband med tilldelning av tjänstekontrakt i tredje land.

2.  Kommissionen skall rapportera till rådet före den 31 december 2005 och regelbundet därefter om öppnandet av marknaden för tjänstekontrakt i tredje land och om hur förhandlingarna framskrider med dessa länder, särskilt inom ramen för WTO.

3.  Kommissionen skall genom framställningar till det berörda tredje landet försöka rätta till situationen om den, på grundval av antingen de rapporter som avses i punkt 2 eller annan information, konstaterar att tredje land vid tjänsteupphandling

a) inte ger företag från gemenskapen ett faktiskt tillträde som är jämförbart med det som gemenskapen ger företag från detta land,

b) inte ger företag från gemenskapen nationell behandling eller samma konkurrensmöjligheter som är tillgängliga för nationella företag, eller

c) ger företag från andra tredje länder en gynnsammare behandling än företag från gemenskapen.

4.  Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de svårigheter som deras företag rättsligt eller i praktiken möter och rapporterar i samband med tilldelning av kontrakt i tredje land och som beror på att de bestämmelser i internationell arbetsrätt som anges i bilaga XXIII inte uppfylls.

5.  Under de förhållanden som anges i punkterna 3 och 4 får kommissionen när som helst föreslå att rådet beslutar att, under en period som skall fastställas i beslutet, tillfälligt upphäva eller begränsa tilldelningen av tjänstekontrakt till

a) företag som omfattas av lagstiftningen i det berörda tredje landet,

b) företag som är anknutna till företag enligt a med säte i gemenskapen men som inte har någon direkt och faktisk koppling till ekonomin i en medlemsstat,

c) företag som lämnar anbud på tjänster med ursprung i det tredje landet i fråga.

Rådet skall utan dröjsmål fatta beslut med kvalificerad majoritet.

Kommissionen får föreslå dessa åtgärder på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat.

6.  Denna artikel påverkar inte gemenskapens åtaganden gentemot tredje land enligt internationella avtal om offentlig upphandling, särskilt inom ramen för WTO.

AVDELNING III

REGLER OM PROJEKTTÄVLINGAR PÅ TJÄNSTEOMRÅDET

Artikel 60

Allmän bestämmelse

1.  Reglerna för att anordna en projekttävling skall stå i överensstämmelse med punkt 2 i denna artikel samt artiklarna 61 och 63–66, och skall hållas tillgängliga för dem som är intresserade av att delta i projekttävlingen.

2.  Rätten att delta i projekttävlingar får inte begränsas

a) till en medlemsstats territorium, eller till en del av detta territorium,

b) till att deltagarna skall vara antingen fysiska personer eller juridiska personer, med hänvisning till att lagen i den medlemsstat där projekttävlingen anordnas skulle kräva detta.

Artikel 61

Tröskelvärden

1.  Denna avdelning skall tillämpas på projekttävlingar som ingår i en tjänsteupphandling och vars uppskattade värde exklusive mervärdesskatt uppgår till minst ►M5  412 000 EUR ◄ . I denna punkt avses med tröskelvärde det uppskattade värdet exklusive mervärdesskatt av tjänstekontraktet, inklusive eventuella priser och/eller ersättningar till deltagarna.

2.  Denna avdelning skall tillämpas på alla projekttävlingar där det totala värdet av priser och ersättningar till deltagarna uppgår till minst ►M5  412 000 EUR ◄ .

I denna punkt avses med tröskelvärde den totala summan av priserna och ersättningarna, inklusive det uppskattade värdet exklusive mervärdesskatt av de tjänstekontrakt som senare kan ingås i enlighet med artikel 40.3, om den upphandlande enheten inte utesluter en sådan tilldelning i meddelandet om projekttävling.

Artikel 62

Undantagna projekttävlingar

Denna avdelning skall inte tillämpas på

1. projekttävlingar som anordnas i sådana fall som avses i artiklarna 20–22 för tjänstekontrakt,

2. projekttävlingar som anordnas för att i den berörda medlemsstaten bedriva en verksamhet på vilken artikel 30 skall tillämpas enligt ett av kommissionen fastställt beslut eller eftersom det får anses följa av punkt 4 andra eller tredje stycket eller punkt 5 fjärde stycket i den artikeln.

Artikel 63

Regler för offentliggörande och öppenhet

1.  En upphandlande enhet som vill anordna en projekttävling skall informera om detta genom ett meddelande om projekttävling. En upphandlande enhet som anordnat en projekttävling skall informera om resultaten genom ett meddelande. Detta meddelande skall innehålla den information som anges i bilaga XVIII och meddelandet om resultatet av en projekttävling skall innehålla den information som anges i bilaga XIX i samma format som de standardformulär som kommissionen skall anta i enlighet med förfarandet i artikel 68.2.

Resultatet av en projekttävling skall meddelas kommissionen inom två månader efter det att projekttävlingen har avslutats och på de villkor som kommissionen skall fastställa i enlighet med förfarandet i artikel 68.2. I detta sammanhang skall kommissionen respektera alla känsliga kommersiella aspekter som de upphandlande enheterna eventuellt påpekar när de lämnar denna information, rörande antalet projekt eller mottagna planer, ekonomiska aktörernas identitet och anbudspris.

2.  Artikel 44.2–8 skall också tillämpas på meddelanden om projekttävlingar.

Artikel 64

Kommunikationssätt

1.  Artikel 48.1, 48.2 och 48.4 skall tillämpas på alla meddelanden om projekttävlingar.

2.  Meddelanden, utbyte och lagring av information skall ske på ett sådant sätt att det säkerställs att integritet och sekretess för de av tävlingsdeltagarna inlämnade uppgifterna bevaras samt att juryn inte får ta del av innehållet i planer och projekt innan tidsfristen för inlämnande har löpt ut.

3.  Följande regler skall tillämpas på utrustning för elektroniskt mottagande av planer och projekt:

a) Information om de nödvändiga specifikationerna för elektronisk överföring av ritningar och planer och projekt, inklusive kryptering, skall vara tillgängliga för de berörda parterna. Utrustning för elektroniskt mottagande av planer och projekt skall dessutom överensstämma med kraven i bilaga XXIV.

b) Medlemsstaterna får införa eller behålla frivilliga ackrediteringssystem i syfte att höja nivån på certifieringstjänsterna för sådan utrustning.

Artikel 65

Anordnande av projekttävlingar, val av deltagare och juryn

1.  Vid anordnandet av projekttävlingar skall en upphandlande enhet tillämpa förfaranden som är anpassade till bestämmelserna i detta direktiv.

2.  Om deltagarantalet i en projekttävling är begränsat till ett angivet antal deltagare skall den upphandlande enheten fastställa entydiga och icke-diskriminerande kriterier för urvalet. Antalet tävlingsdeltagare som inbjuds att delta skall under alla omständigheter vara så stort att verklig konkurrens säkerställs.

3.  Juryn skall vara sammansatt uteslutande av fysiska personer som är oberoende i förhållande till deltagarna i projekttävlingen. Om det krävs särskilda yrkeskvalifikationer för att få delta i en projekttävling skall minst en tredjedel av ledamöterna i juryn ha dessa eller likvärdiga kvalifikationer.

Artikel 66

Juryns beslut

1.  Juryn skall vara självständig i sina beslut och yttranden.

2.  Den skall granska planer och projekt som tävlingsdeltagarna har lagt fram anonymt och uteslutande utgå från de kriterier som anges i meddelandet om projekttävlingen.

3.  Den skall ange sin rangordning av projekten, som gjorts på grundval av varje projekts förtjänster, i en rapport som skall undertecknas av dess medlemmar och innehålla kommentarer och eventuella punkter som kan behöva klargöras.

4.  Anonymiteten skall respekteras tills juryn har avgett ett yttrande eller meddelat ett beslut.

5.  Tävlingsdeltagarna kan vid behov uppmanas att besvara frågor som juryn har noterat i rapporten i syfte att klargöra projektets alla aspekter.

6.  Det skall upprättas fullständiga protokoll över dialogen mellan jurymedlemmarna och tävlingsdeltagarna.

AVDELNING IV

SKYLDIGHETER ATT LÄMNA UPPGIFTER FÖR STATISTIKÄNDAMÅL, VERKSTÄLLIGHETSBEFOGENHETER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 67

Skyldighet att lämna uppgifter för statistikändamål

1.  Medlemsstaterna skall, enligt föreskrifter som skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 68.2, se till att kommissionen varje år får en statistisk rapport om det totala värdet, fördelat på medlemsstaterna och på de verksamhetskategorier som anges i bilagorna I–X, av tilldelade kontrakt som ligger under tröskelvärdena i artikel 16, men som i annat fall skulle omfattas av bestämmelserna i detta direktiv.

2.  När det gäller de verksamhetskategorier som anges bilagorna II, III, V, IX och X skall medlemsstaterna se till att kommissionen får en statistisk rapport om kontrakt som tilldelats, senast den 31 oktober 2004 för föregående år och senast den 31 oktober varje år därefter, enligt föreskrifter som skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 68.2. Den statistiska rapporten skall innehålla den information som är nödvändig för att kontrollera att avtalet tillämpas korrekt.

Den information som krävs enligt första stycket skall inte omfatta information om kontrakt avseende sådana FoU-tjänster som förtecknas i kategori 8 i bilaga XVII A, teletjänster i kategori 5 i bilaga XVII A vilkas placeringar i CPV motsvarar referensnumren CPC 7524, 7525 och 7526 eller de tjänster som anges i bilaga XVII B.

3.  Föreskrifterna enligt punkterna 1 och 2 skall fastställas på ett sätt som garanterar att

a) mindre upphandlingskontrakt kan utelämnas för att förenkla de administrativa förfarandena, under förutsättning att statistiken ändå blir användbar,

b) den tillhandahållna informationen behandlas konfidentiellt.

▼M8

Artikel 68

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats genom rådets beslut 71/306/EEG ( 32 ).

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

4.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och 5a.5 b samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som anges i artikel 5a.3 c, 5a.4 b och 5a.4 e i beslut 1999/468/EG ska vara fyra, två respektive sex veckor.

5.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4 och 5a.6 samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

▼B

Artikel 69

Revidering av tröskelvärdena

1.   ►M8  Kommissionen ska vartannat år från och med 30 april 2004 kontrollera de tröskelvärden som fastställs i artikel 16 och vid behov med avseende på andra stycket revidera dem. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 68.4. Om det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 68.5. ◄

Tröskelvärdena skall beräknas utifrån genomsnittlig dagskurs för euro, uttryckt i särskilda dragningsrätter (SDR), under de 24 månader som slutar den sista dagen i augusti omedelbart före den revidering som börjar gälla den 1 januari. Om det behövs skall de reviderade tröskelvärdena avrundas nedåt till närmaste tusental euro för att garantera iakttagandet av de gällande tröskelvärdena enligt avtalet, uttryckta i SDR.

2.   ►M8  Samtidigt med revideringen enligt punkt 1 ska kommissionen anpassa tröskelvärdena i artikel 61 (projekttävlingar) till det reviderade tröskelvärdet för tjänstekontrakt. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 68.4. Om det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 68.5. ◄

Motvärdet till de tröskelvärden som fastställs enligt punkt 1 i nationella valutor när det gäller de medlemsstater som inte deltar i den monetära unionen skall i princip revideras vartannat år från och med den 1 januari 2004. Motvärdet skall beräknas utifrån den genomsnittliga dagskursen för dessa valutor uttryckt i euro under de 24 månader som slutar den sista dagen i augusti omedelbart före den revidering som börjar gälla den 1 januari.

3.  Kommissionen skall offentliggöra de reviderade tröskelvärdena enligt punkt 1, deras motvärde i nationella valutor och de anpassade tröskelvärdena enligt punkt 2 i Europeiska unionens officiella tidning i början av november efter revideringen.

▼M8

Artikel 70

Ändringar

1.  Kommissionen får i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 68.2 ändra följande:

a) Bestämmelserna om överföring och offentliggörande av uppgifter enligt bilaga XX av skäl som hänger samman med tekniska framsteg eller av administrativa skäl.

b) Formerna för hur de meddelanden som avses i artiklarna 41, 42, 43 och 63 ska upprättas, överföras, mottas, översättas, insamlas och spridas.

c) I syfte att i enlighet med artikel 67.3 förenkla formerna för tillämpning och upprättande, överföring, mottagande, översättning, insamling och spridning av statistiska rapporter som föreskrivs i artiklarna 67.1 och 67.2.

2.  Kommissionen får ändra följande:

a) Förteckningarna över upphandlande enheter i bilagorna I-X så att de uppfyller kriterierna i artiklarna 2-7.

b) Formerna för särskilda hänvisningar i meddelandena till särskilda positioner i CPV-nomenklaturen.

c) Referensnumren i nomenklaturen i bilaga XVII, förutsatt att direktivets materiella tillämpningsområde inte ändras, och formerna för hänvisning i meddelandena till särskilda positioner i den nomenklaturen inom de tjänstekategorier som anges i bilagan.

d) Referensnumren i nomenklaturen i bilaga XII, förutsatt att direktivets materiella tillämpningsområde inte ändras, och formerna för hänvisning i meddelandena till de särskilda positionerna i den nomenklaturen.

e) Bilaga XI.

f) Bestämmelserna om och de tekniska kraven på utrustningen för elektronisk mottagning enligt a, f och g i bilaga XXIV.

g) Den tekniska utformningen av de beräkningsmetoder som avses i artikel 69.1 andra stycket och artikel 69.2 andra stycket.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 68.3. Om det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 68.5.

▼B

Artikel 71

Genomförande av direktivet

1.  Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast 31 januari 2006. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Medlemsstaterna kan använda ytterligare 35 månader när den tidsfrist löpt ut som anges i första stycket för att genomföra de bestämmelser som är nödvändiga för att iaktta artikel 6 i detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Bestämmelserna i artikel 30 skall tillämpas från och med 30 april 2004.

2.  Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 72

Övervakningsmekanismer

Enligt rådets direktiv 92/13/EEG av den 25 februari 1992 om samordning av lagar och andra författningar om gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna ( 33 ) skall medlemsstaterna genom effektiva, öppna och klara och tydliga mekanismer se till att detta direktiv genomförs.

I detta syfte kan de bland annat utse eller inrätta ett oberoende organ.

Artikel 73

Upphävande

Direktiv 93/38/EEG upphör härmed att gälla utan att detta påverkar medlemsstaternas skyldigheter när det gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning enligt bilaga XXV.

Hänvisningar till det upphävda direktivet skall anses som hänvisningar till detta direktiv och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga XXVI.

Artikel 74

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 75

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

▼M7


BILAGA I

Upphandlande enheter inom sektorerna för transport eller distribution av gas eller värme

Belgien

 Distrigaz

 Kommuner och interkommunala bolag, för denna del av deras verksamheter

 Fluxys

Bulgarien

Enheter med tillstånd för produktion eller transport av värme enligt artikel 39.1 i Закон за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003):

 АЕЦ Козлодуй – ЕАД

 Брикел – ЕАД

 ”Бул Еко Енергия” ЕООД

 ”ГЕРРАД” АД

 Девен АД

 ТЕЦ ”Марица 3” – АД

 ”Топлина електроенергия газ екология” ООД

 Топлофикация Бургас – ЕАД

 Топлофикация Варна – ЕАД

 Топлофикация Велико Търново – ЕАД

 Топлофикация Враца – ЕАД

 Топлофикация Габрово – ЕАД

 Топлофикация Казанлък – ЕАД

 Топлофикация Лозница – ЕАД

 Топлофикация Перник – ЕАД

 ЕВН България Топлофикация – Пловдив – ЕАД

 Топлофикация Плевен – ЕАД

 Топлофикация Правец – ЕАД

 Топлофикация Разград – ЕАД

 Топлофикация Русе – ЕАД

 Топлофикация Сливен – ЕАД

 Топлофикация София – ЕАД

 Топлофикация Шумен – ЕАД

 Топлофикация Ямбол – ЕАД

Enheter med tillstånd för transport, distribution samt leverans eller tillhandahållande till allmänheten av gas enligt artikel 39.1 i Закон за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003):

 Булгаргаз ЕАД

 Булгартрансгаз ЕАД

 Балкангаз 2000 АД

 Бургасгаз ЕАД

 Варнагаз АД

 Велбъждгаз АД

 Газо-енергийно дружество-Елин Пелин ООД

 Газинженеринг ООД

 Газоснабдяване Асеновград АД

 Газоснабдяване Бургас ЕАД

 Газоснабдяване Враца ЕАД

 Газоснабдяване Нова Загора АД

 Газоснабдяване Нови Пазар АД

 Газоснабдяване Попово АД

 Газоснабдяване Първомай АД

 Газоснабдяване Разград АД

 Газоснабдяване Русе ЕАД

 Газоснабдяване Стара Загора ООД

 Добруджа газ АД

 Дунавгаз АД

 Каварна газ ООД

 Камено-газ ЕООД

 Кнежа газ ООД

 Кожухгаз АД

 Комекес АД

 Консорциум Варна Про Енерджи ООД

 Костинбродгаз ООД

 Ловечгаз 96 АД

 Монтанагаз АД

 Овергаз Инк. АД

 Павгаз АД

 Плевенгаз АД

 Правецгаз 1 АД

 Примагаз АД

 Промишлено газоснабдяване ООД

 Раховецгаз 96 АД

 Рилагаз АД

 Севлиевогаз-2000 АД

 Сигаз АД

 Ситигаз България АД

 Софиягаз ЕАД

 Трансгаз Енд Трейд АД

 Хебросгаз АД

 Централ газ АД

 Черноморска технологична компания АД

 Ямболгаз 92 АД

Tjeckien

Alla upphandlande enheter i de sektorer som tillhandahåller tjänster inom gas- och värmesektorerna enligt definition i avsnitt 4 punkt 1 a och b i lagen nr 137/2006 Coll. om offentliga kontrakt, i dess ändrade lydelse.

Exempel på upphandlande enheter:

 RWE Transgas Net, s.r.o.

 Pražská plynárenská, a.s.

 Severomoravská plynárenská, a.s.

 Plzeňská teplárenská, a.s.

 Pražská teplárenská a.s.

Danmark

 Enheter som sköter gas- och värmeförsörjning, med stöd av godkännande enligt § 4 i lov om varmeforsyning, jfr lovbekendtgørelse nr 347 av den 17 juli 2005.

 Enheter som sköter gastransport med stöd av tillstånd enligt § 10 i lov om naturgasforsyning, jfr lovbekendtgørelse nr 1116 av den 8 maj 2006.

 Enheter som sköter transport av gas med stöd av tillstånd enligt bekendgørelse nr. 361 av 25 april 2006 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter

 Gastransporter som utförs av Energinet Danmark eller dotterbolag som helt och hållet ägs av Energinet Danmark enligt § 2 stycke 2 och 3 i lov om Energinet Danmark, jfr lovbekendtgørelse nr 1384 av den 20 december 2004.

Tyskland

Myndigheter, offentligrättsliga organ eller sammanslutningar av sådana, eller företag med staten som majoritetsägare som försörjer andra med energi, driver ett energileveransnät eller på grundval av äganderätt har tillgång till ett energileveransnät enlighet med § 3.18 i Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) av den 24 april 1998, senast ändrad den 9 december 2006

Estland

 Enheter som bedriver verksamhet i enlighet med artikel 10.3 i lagen om offentlig upphandling (RT I 21.2.2007, 15, 76) och artikel 14 i konkurrenslagen (RT I 2001, 56 332).

 AS Kohtla-Järve Soojus;

 AS Kuressaare Soojus;

 AS Võru Soojus.

Irland

 Bord Gáis Éireann

 Andra enheter som kan ha tillstånd från Commission for Energy Regulation för distribution eller överföring av naturgas enligt bestämmelserna i Gas Acts 1976 to 2002.

 Enheter med tillstånd enligt Electricity Regulation Act 1999 och som i egenskap av operatörer för ”Combined Heat and Power Plants” har ansvar för värmedistribution

Grekland

 ”Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε.” (offentligt gasbolag), som transporterar och distribuerar gas enligt lag 2364/95, ändrad genom lagarna 2528/97, 2593/98 och 2773/99.

 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

Spanien

 Enagas, S.A.

 Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

 Gasoducto Al Andalus, S.A.

 Gasoducto de Extremadura, S.A.

 Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.

 Regasificadora del Noroeste, S.A.

 Sociedad de Gas de Euskadi, S.A

 Transportista Regional de Gas, S.A.

 Unión Fenosa de Gas, S.A.

 Bilbogas, S.A.

 Compañía Española de Gas, S.A.

 Distribución y Comercialización de Gas de Extremadura, S.A.

 Distribuidora Regional de Gas, S.A.

 Donostigas, S.A.

 Gas Alicante, S.A.

 Gas Andalucía, S.A.

 Gas Aragón, S.A.

 Gas Asturias, S.A.

 Gas Castilla – La Mancha, S.A.

 Gas Directo, S.A.

 Gas Figueres, S.A.

 Gas Galicia SDG, S.A.

 Gas Hernani, S.A.

 Gas Natural de Cantabria, S.A.

 Gas Natural de Castilla y León, S.A.

 Gas Natural SDG, S.A.

 Gas Natural de Alava, S.A.

 Gas Natural de La Coruña, S.A.

 Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

 Gas Navarra, S.A.

 Gas Pasaia, S.A.

 Gas Rioja, S.A.

 Gas y Servicios Mérida, S.L.

 Gesa Gas, S.A.

 Meridional de Gas, S.A.U.

 Sociedad del Gas Euskadi, S.A.

 Tolosa Gas, S.A.

Frankrike

 Gaz de France, som inrättats och bedriver verksamhet enligt den ändrade loi no 46-628 av den 8 april 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

 GRT Gaz, förvaltare av gastransportnätet.

 Enheter med ansvar för distribution av el i enlighet med artikel 23 i den ändrade loi no 46-628 av den 8 april 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. (distributionsföretag i blandekonomi, régies och liknande tjänster bestående av regionala eller lokala myndigheter) t.ex. Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg.

 Lokala myndigheter eller sammanslutningar som bildats av de lokala myndigheterna, med ansvar för värmedistribution.

Italien

 SNAM Rete Gas SpA, S.G.M. och EDISON T. e S. för transport av gas

 Enheter med ansvar för distribution av gas, som omfattas av testo unico delle leggi sull'assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 och av D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, samt av artiklarna 14 och 15 i Decreto Legislativo nr 164 av den 23 maj 2000.

 Enheter som distribuerar värme till allmänheten enligt artikel 10 i Legge nr 308 av den 29 maj 1982 – Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali eletriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

 Lokala enheter och deras konsortier som levererar värme till allmänheten.

 Società di trasporto regionale, vars taxa har godkänts av Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Cypern

Lettland

 Akciju sabiedrība ”Latvijas gāze”.

 Lokala förvaltningars offentliga enheter som levererar värme till allmänheten.

Litauen

 Akcinÿ bendrovÿ ”Lietuvos dujos”

 Andra enheter som uppfyller kraven i artikel 70.1 och 70.2 i Republiken Litauens lag om offentlig upphandling (Litauens officiella tidning nr 84-2000, 1996, nr 4-102, 2006) och som transporterar, distribuerar eller levererar gas i enlighet med Republiken Litauens lag om naturgas (Litauens officiella tidning nr 89-2743, 2000; nr. 43-1626, 2007).

 Andra enheter som uppfyller kraven i artikel 70.1 och 70.2 i Republiken Litauens lag om offentlig upphandling (Litauens officiella tidning nr 84-2000, 1996, nr 4-102, 2006) och som levererar värme i enlighet med Republiken Litauens lag om värme (Litauens officiella tidning nr 51-2254, 2003; nr 130-5259, 2007).

Luxemburg

 Société de transport de gaz SOTEG SA

 Gaswierk Esch-Uelzecht SA

 Service industriel de la Ville de Dudelange

 Service industriel de la Ville de Luxembourg

 Lokala myndigheter eller sammanslutningar som bildats av de lokala myndigheterna, med ansvar för värmedistribution

Ungern

 Enheter som transporterar eller distribuerar gas i enlighet med artiklarna 162–163 i 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről och på grundval av ett tillstånd enligt 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról.

 Enheter som transporterar eller distribuerar värme i enlighet med artiklarna 162–163 i 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről och på grundval av ett tillstånd enligt 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról.

Malta

 Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Nederländerna

 1 Enheter för produktion, transport eller distribution av gas med stöd av ett tillstånd (vergunning) utfärdat av kommunala myndigheter i enlighet med Gemeentewet till exempel: NV Nederlandse Gasunie

 Kommun- eller provinsmyndigheter som transporterar eller distribuerar gas i enlighet med Gemeentewet eller Provinciewet.

 Lokala myndigheter och deras konsortier som levererar värme till allmänheten.

Österrike

 Enheter som i enlighet med Energiewirtchaftsgesetz, dRGB1 I S 1451/1935, respektive Gaswirtschaftsgesetz, BGB1 I Nr. 121/2000, i gällande version, har befogenhet att överföra eller distribuera gas.

 Enheter som enligt Gewerbeordnung, BGB1 nr 194/1994, i gällande version, har befogenhet att överföra eller distribuera värme

Polen

Energiföretag enligt energilagen av den 10 april 1997, Prawo energetyczne, bl.a. följande:

 Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu

 Europol Gaz S.A Warszawa

 Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Zabrze

 Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

 Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Karczew

 Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. Α., Tarnów

 OPEC Grudziądz Sp. z o.o.

 Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., Ostrów Wielkopolski

 Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Gdańsk

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A.

 Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Warszawa

 Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o, Poznań

 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.

 Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.

 Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

 Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A.

 Elektrociepłownia Zabrze S.A.

 Ciepłownia Łańcut Sp. z. ο.ο.

Portugal

Enheter som transporterar eller distribuerar gas enligt:

 Decreto-Lei no 30/2006, de 15 de Fevereiro, que estabelece os princípios gerais de organização e funcionamento do Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN), bem como o exercício das actividades de recepção, armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de gás natural;

 Decreto-Lei no 140/2006, de 26 de Julho, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e funcionamento do SNGN, regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício daquelas actividades.

Rumänien

 ”Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz – SA Mediaș”

 SC Distrigaz Sud SA

 E. ON Gaz România SA

 E.ON Gaz Distribuție SA– Societăți de distribuție locală

Slovenien

Enheter som transporterar eller distribuerar gas i enlighet med Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99) och enheter som transporterar eller distribuerar värme i enlighet med de beslut som utfärdats av följande kommuner:

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

5226406

Javno Podjetje Energetika Ljubljana D.O.O.

1000

Ljubljana

5796245

Podjetje Za Oskrbo Z Energijo Ogrevanje Piran D.O.O. Piran

6330

Piran – Pirano

5926823

Jeko – In, Javno Komunalno Podjetje, D.O.O., Jesenice

4270

Jesenice

1954288

Geoplin Plinovodi D.O.O.

1000

Ljubljana

5034477

Plinarna Maribor, Družba Za Proizvodnjo, Distribucijo Energentov, Trgovino In Storitve D.D.

2000

Maribor

5705754

Petrol Energetika D.O.O. Ravne Na Koroškem

2390

Ravne Na Koroškem

5789656

Javno Podjetje Plinovod Sevnica

8290

Sevnica

5865379

Adriaplin Podjetje Za Distribucijo Zemeljskega Plina D.O.O. Ljubljana

1000

Ljubljana

5872928

Mestni Plinovodi Distribucija Plina D.O.O.

6000

Koper – Capodistria

5914531

Energetika Celje Javno Podjetje D.O.O.

3000

Celje

5015731

Javno Komunalno Podjetje Komunala Trbovlje D.O.O.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala D.O.O. Javno Podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno Komunalno Podjetje Komunala Kočevje D.O.O.

1330

Kočevje

1574558

Oks Občinske Komunalne Storitve D.O.O. Šempeter Pri Gorici

5290

Šempeter Pri Gorici

1616846

Energetika Preddvor, Energetsko Podjetje D.O.O.

4205

Preddvor

5107199

Javno Podjetje Toplotna Oskrba, D.O.O., Maribor

2000

Maribor

5231787

Javno Podjetje Komunalna Energetika Nova Gorica D.O.O.

5000

Nova Gorica

5433215

Toplarna Železniki, Proizvodnja In Distribucija Toplotne Energije D.O.O.

4228

Železniki

5545897

Toplarna Hrastnik, Javno Podjetje Za Proizvodnjo, Distribucijo In Prodajo Toplotne Energije, D.O.O.

1430

Hrastnik

5615402

Spitt D.O.O. Zreče

3214

Zreče

5678170

Energetika Nazarje D.O.O.

3331

Nazarje

5967678

Javno Podjetje Dom Nazarje, Podjetje Za Oskrbo Z Energijo In Vodo Ter Upravljanje Z Mestnimi Napravami D.O.O.

3331

Nazarje

5075556

Loška Komunala, Oskrba Z Vodo In Plinom, D.D. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno Podjetje Velenje D.O.O. Izvajanje Komunalnih Dejavnosti D.O.O.

3320

Velenje

5072107

Javno Komunalno Podjetje Slovenj Gradec D.O.O.

2380

Slovenj Gradec

5073162

Komunala Slovenska Bistrica, Podjetje Za Komunalne In Druge Storitve, D.O.O.

2310

Slovenska Bistrica

Slovakien

 Enheter som på grundval av tillstånd tillhandahåller eller bedriver produktion, distribution, transport, lagring eller leverans av gas till allmänheten i enlighet med lag nr 656/2004 Coll.

 Enheter som på grundval av tillstånd tillhandahåller eller bedriver produktion, distribution och leverans av värme till allmänheten i enlighet med lag nr 657/2004 Coll.

 Till exempel:

 

 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Finland

Offentliga och andra enheter med ansvar för naturgasnätets överföringssystem och överföring eller distribution av naturgas med stöd av ett tillstånd enligt 3 kap. 1 § eller 6 kap. 1 § i naturgasmarknadslagen (508/2000), samt kommunala enheter eller offentliga företag med ansvar för framställning, transport, distribution eller inmatning av värme.

Sverige

 Enheter som transporterar eller distribuerar gas eller värme med tillstånd enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar

Förenade kungariket

 En offentlig gastransportör enligt avsnitt 7.1 i Gas Act 1986

 En person som utsetts till entreprenör för gasförsörjning enligt artikel 8 i Gas (Northern Ireland) Order 1996

 En lokal myndighet som tillhandahåller eller sköter ett fast nät som tillhandahåller eller kommer att tillhandahålla tjänster för allmänheten i fråga om produktion, transport eller distribution av värme

 En person med tillstånd enligt avsnitt 6.1a i Electricity Act 1989, vars tillstånd omfattar bestämmelserna i avsnitt 10.3 i denna lag


BILAGA II

Upphandlande enheter inom sektorerna för produktion, transport eller distribution av el

Belgien

 Kommuner och interkommunala bolag, för denna del av deras verksamheter

 Société de Production d'Electricité/Elektriciteitsproductie Maatschappij

 Electrabel/Electrabel

 Elia

Bulgarien

Enheter med tillstånd för produktion, transport, distribution samt leverans eller tillhandahållande till allmänheten av el enligt artikel 39.1 i Закон за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003):

 АЕЦ Козлодуй – ЕАД

 Болкан Енерджи АД

 Брикел – ЕАД

 Българско акционерно дружество Гранитоид АД

 Девен АД

 ЕВН България Електроразпределение АД

 ЕВН България Електроснабдяване АД

 ЕЙ И ЕС – 3С Марица Изток 1

 Енергийна компания Марица Изток III – АД

 Енерго-про България – АД

 ЕОН България Мрежи АД

 ЕОН България Продажби АД

 ЕРП Златни пясъци АД

 ЕСО ЕАД

 ЕСП ”Златни пясъци” АД

 Златни пясъци-сервиз АД

 Калиакра Уинд Пауър АД

 НЕК ЕАД

 Петрол АД

 Петрол Сторидж АД

 Пиринска Бистрица-Енергия АД

 Руно-Казанлък АД

 Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД

 Слънчев бряг АД

 ТЕЦ – Бобов Дол ЕАД

 ТЕЦ – Варна ЕАД

 ТЕЦ ”Марица 3” – АД

 ТЕЦ Марица Изток 2 – ЕАД

 Топлофикация Габрово – ЕАД

 Топлофикация Казанлък – ЕАД

 Топлофикация Перник – ЕАД

 Топлофикация Плевен – ЕАД

 ЕВН България Топлофикация – Пловдив – ЕАД

 Топлофикация Русе – ЕАД

 Топлофикация Сливен – ЕАД

 Топлофикация София – ЕАД

 Топлофикация Шумен – ЕАД

 Хидроенергострой ЕООД

 ЧЕЗ България Разпределение АД

 ЧЕЗ Електро България АД

Tjeckien

Alla upphandlande enheter i de sektorer som tillhandahåller tjänster inom elsektorn enligt definition i avsnitt 4 punkt 1 a och b i lagen nr 137/2006 Coll. om offentliga kontrakt, i dess ändrade lydelse.

Exempel på upphandlande enheter:

 ČEPS, a.s.

 ČEZ, a. s.

 Dalkia Česká republika, a.s.

 PREdistribuce, a.s.

 Plzeňská energetika a.s.

 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Danmark

 Enheter som sköter elproduktion med stöd av tillstånd enligt § 10 i lov om elforsyning, jfr lovbekendtgørelse nr 1115 av den 8 november 2006.

 Enheter som sköter eltransport med stöd av tillstånd enligt § 19 i lov om elforsyning, jfr lovbekendtgørelse nr 1115 av den 8 november 2006.

 Eltransporter som utförs av Energinet Danmark eller dotterbolag som helt och hållet ägs av Energinet Danmark enligt § 2 stycke 2 och 3 i lov om Energinet Danmark, jfr lovbekendtgørelse nr 1384 av den 20 december 2004.

Tyskland

Myndigheter, offentligrättsliga organ eller sammanslutningar av sådana, eller företag med staten som majoritetsägare som försörjer andra med energi, driver ett energileveransnät eller på grundval av äganderätt har tillgång till ett energileveransnät i enlighet med § 3.18 i Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) av den 24 april 1998, senast ändrad den 9 december 2006

Estland

 Enheter som bedriver verksamhet i enlighet med artikel 10.3 i lagen om offentlig upphandling (RT I 21.2.2007, 15, 76) och artikel 14 i konkurrenslagen (RT I 2001, 56 332).

 AS Eesti Energia,

 OÜ Jaotusvõrk (Jaotusvõrk LLC);

 AS Narva Elektrijaamad;

 OÜ Põhivõrk.

Irland

 The Electricity Supply Board

 ESB Independent Energy [ESBIE – elleveranser]

 Synergen Ltd [elproduktion]

 Viridian Energy Supply Ltd [elleveranser]

 Huntstown Power Ltd [elproduktion]

 Bord Gáis Éireann [elleveranser]

 Elleverantörer och elproducenter med tillstånd enligt Electricity Regulation Act 1999

 EirGrid plc

Grekland

”ΔΗΜΌΣΙΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΎ Α.Ε.” (offentligt elbolag), inrättat genom lag 1468/1950 om inrättande av ΔΕΗ och med verksamhet enligt lag 2773/1999 och presidentdekret 333/1999.

Spanien

 Red Eléctrica de España, SA

 Endesa, S.A.

 Iberdrola, SA

 Unión Fenosa, SA

 Hidroeléctrica del Cantábrico, SA

 Electra del Viesgo, SA

 Andra enheter som producerar, transporterar och distribuerar el i enlighet med ”Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico” och dess genomförandelagstiftning.

Frankrike

 Électricité de France, som inrättats och bedriver verksamhet enligt den ändrade loi no 46-628 av den 8 april 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

 RTE, förvaltare av eltransportnätet.

 Enheter med ansvar för distribution av el i enlighet med artikel 23 i den ändrade loi no 46-628 av den 8 april 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. (distributionsföretag i blandekonomi, régies och liknande tjänster bestående av regionala eller lokala myndigheter) t.ex. Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg.

 Compagnie nationale du Rhône

 Electricité de Strasbourg

Italien

 Bolag i Gruppo Enel som ansvarar för produktion, överföring och distribution av el, enligt decreto legislativo av den 16 mars 1999, nr 79 och senare ändringar och tillägg.

 TERNA- Rete elettrica nazionale SpA

 Andra företag som är verksamma på grundval av tillstånd enligt Decreto Legislativo nr 79 av den 16 mars 1999.

Cypern

 Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου inrättat genom περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171.

 Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς inrättades i enlighet med artikel 57 i Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 122(Ι) του 2003.

Andra personer, enheter eller företag som bedriver en verksamhet som fastställs i artikel 3 i direktiv 2004/17/EG och som bedrivs på grundval av ett tillstånd som beviljats i enlighet med artikel 34 i περί Ρύθμισης της αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 {Ν. 122(Ι)/2003}.

Lettland

VAS ”Latvenergo” och andra företag som producerar, transporterar och distribuerar el, och som upphandlar i enlighet med lagen ”Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”.

Litauen

 Statsföretaget kärnkraftverk Ignalina

 Akcinė bendrovė ”Lietuvos energija”

 Akcinė bendrovė ”Lietuvos elektrinė”

 Akcinė bendrovė ”Rytų skirstomieji tinklai”

 Akcinė bendrovė ”VST”

 Andra enheter som uppfyller kraven i artikel 70.1 och 70.2 i Republiken Litauens lag om offentlig upphandling (Litauens officiella tidning nr 84-2000, 1996, nr 4-102, 2006) och som producerar, transporterar eller distribuerar el i enlighet med Republiken Litauens lag om el (Litauens officiella tidning nr 66-1984, 2000; nr. 107-3964, 2007) och Republiken Litauens lag om kärnkraft (Litauens officiella tidning nr 119-2771, 1996).

Luxemburg

 Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL) som producerar eller distribuerar el enligt convention du 11 novembre 1927 concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg, godkänd genom lag av den 4 januari 1928

 Lokala myndigheter med ansvar för transport eller distribution av el

 Societé électrique de l'Our (SEO)

 Syndicat des communes SIDOR

Ungern

Enheter som producerar, transporterar eller distribuerar el i enlighet med artiklarna 162–163 i 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről och 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról.

Malta

Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Nederländerna

Enheter för distribution av el med stöd av ett tillstånd (vergunning) utfärdat av provinsmyndigheter i enlighet med Provinciewet till exempel:

 Essent

 Nuon

Österrike

Enheter som i enlighet med Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGB1 I Nr. 143/1998 i gällande version, respektive i enlighet med Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetz i de nio delstaterna driver ett överförings- eller distributionsnät

Polen

Energiföretag enligt energilagen av den 10 april 1997, Prawo energetyczne, bl.a. följande:

 BOT Elektrownia ”Opole” S.A., Brzezie

 BOT Elektrownia Bełchatów S.A,

 BOT Elektrownia Turów S.A., Bogatynia

 Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu

 Elektrociepłownia Chorzów ”ELCHO” Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Lublin – Wrotków Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Rzeszów S.A.

 Elektrociepłownie Warszawskie S.A.

 Elektrownia ”Kozienice” S.A.

 Elektrownia ”Stalowa Wola” S.A.

 Elektrownia Wiatrowa, Sp. z o.o., Kamieńsk

 Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., Warszawa

 ENEA S.A., Poznań

 Energetyka Sp. z o.o, Lublin

 EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Wrocław

 ENION S.A., Kraków

 Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Gliwice

 Koncern Energetyczny Energa S.A., Gdańsk

 Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.

 Łódzki Zakład Energetyczny S.A,

 PKP Energetyka Sp. z o.o., Warszawa

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa

 Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice

 Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.

 PSE-Operator S.A., Warszawa

 Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A,

 Zakład Elektroenergetyczny ”Elsen” Sp. z o.o, Częstochowa

 Zakład Energetyczny Białystok S.A,

 Zakład Energetyczny Łódź-Teren S, A.

 Zakład Energetyczny Toruń S.A.

 Zakład Energetyczny Warszawa-Teren

 Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.

 Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

 Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Nowe Czarnowo

 Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.

 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A,

 Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. Z.ο.ο.

 Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

 Energetyka Południe S.A.

Portugal

(1)   Generering av elektricitet

Enheter som producerar el i enlighet med:

 Decreto-Lei no29/2006, de 15 de Fevereiro que estabelece as bases gerais da organização e o funcionamento dos sistema eléctrico nacional (SEN), e as bases gerais aplicáveis ao exercício das actividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de electricidade e à organização dos mercados de electricidade;

 Decreto-Lei no 172/2006, de 23 de Agosto, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do SEN, regulamentando o diploma a trás referido.

 Entities that produce electricity under a special regime pursuant to Decreto-Lei no 189/88 de 27 de Maio, com a redacção dada pelos Decretos-Lei no 168/99, de 18 de Maio, no 313/95, de 24 de Novembro, no 538/99, de 13 de Dezembro, no 312/2001 e no 313/2001, ambos de 10 de Dezembro, Decreto-Lei no 339-C/2001, de 29 de Dezembro, Decreto-Lei no 68/2002, de 25 de Março, Decreto-Lei no 33-A/2005, de 16 de Fevereiro, Decreto-Lei no 225/2007, de 31 de Maio e Decreto-Lei no 363/2007, de 2 Novembro.

(2)   Transport av elektricitet

Enheter som transporterar el i enlighet med:

 Decreto-Lei no29/2006, de 15 de Fevereiro e do Decreto-lei no 172/2006, de 23 de Agosto.

(3)   Distribution av elektricitet:

 Enheter som distribuerar el i enlighet med Decreto-Lei no29/2006, de 15 de Fevereiro, e do Decreto-lei no 172/2006, de 23 de Agosto.

 Enheter som distribuerar el i enlighet med Decreto-Lei no 184/95, de 27 de Julho, com a redacção dada pelo Decreto-Lei no 56/97, de 14 de Março e do Decreto-Lei no 344-B/82, de 1 de Setembro, com a redacção dada pelos Decreto-Lei no 297/86, de 19 de Setembro, Decreto-Lei no 341/90, de 30 de Outubro e Decreto-Lei no 17/92, de 5 de Fevereiro.

Rumänien

 Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica-SA București

 Societatea Națională ”Nuclearelectrica” SA

 Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica SA

 S. C. Electrocentrale Deva S.A.

 S.C. Electrocentrale București S.A.

 SC Electrocentrale Galați SA

 S.C. Electrocentrale Termoelectrica SA

 SC Complexul Energetic Craiova SA

 SC Complexul Energetic Rovinari SA

 SC Complexul Energetic Turceni SA

 Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA București

 Societatea Comercială Electrica SA, București

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 ”Electrica Distribuție Muntenia Nord” S.A

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 ”Electrica Furnizare Muntenia Nord” S.A

 S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 ”Electrica Distribuție Transilvania Sud” S.A

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 ”Electrica Furnizare Transilvania Sud” S.A

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 ”Electrica Distribuție Transilvania Nord” S.A

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 ”Electrica Furnizare Transilvania Nord” S.A

 Enel Energie

 Enel Distribuție Banat

 Enel Distribuție Dobrogea

 E.ON Moldova SA

 CEZ Distribuție

Slovenien

Enheter som producerar, transporterar eller distribuerar el i enlighet med Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99).

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1613383

Borzen D.O.O.

1000

Ljubljana

5175348

Elektro Gorenjska D.D.

4000

Kranj

5223067

Elektro Celje D.D.

3000

Celje

5227992

Elektro Ljubljana D.D.

1000

Ljubljana

5229839

Elektro Primorska D.D.

5000

Nova Gorica

5231698

Elektro Maribor D.D.

2000

Maribor

5427223

Elektro – Slovenija D.O.O.

1000

Ljubljana

5226406

Javno Podjetje Energetika Ljubljana, D.O.O.

1000

Ljubljana

1946510

Infra D.O.O.

8290

Sevnica

2294389

Sodo Sistemski Operater Distribucijskega Omrežja Z Električno Energijo, D.O.O.

2000

Maribor

5045932

Egs-Ri D.O.O.

2000

Maribor

Slovakien

Enheter som på grundval av tillstånd tillhandahåller produktion, transport via överföringsnät, distribution och leverans av el till allmänheten i enlighet med lag nr 656/2004 Coll.

Till exempel:

 Slovenské elektrárne, a.s.

 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

 Západoslovenská energetika, a.s.

 Stredoslovenská energetika, a.s.

 Východoslovenská energetika, a.s.

Finland

Kommunala enheter och offentliga företag med ansvar för produktion av el samt enheter med ansvar för upprätthållandet av nät för överföring eller distribution av el och för elöverföring, samt för elsystem, med stöd av ett tillstånd enligt 4 eller 16 § i elmarknadslagen (386/1995) och i enlighet med lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007).

Sverige

Enheter som transporterar eller distribuerar el med stöd av koncession som beviljats enligt ellagen (1997:857).

Förenade kungariket

 En person med tillstånd enligt avsnitt 6 i Electricity Act 1989

 En person med tillstånd enligt artikel 10.1 i Electricity (Northern Ireland) Order 1992

 National Grid Electricity Transmission plc

 System Operation Northern Irland Ltd

 Scottish & Southern Energy plc

 SPTransmission plc


BILAGA III

Upphandlande enheter inom sektorerna för produktion, transport eller distribution av dricksvatten

Belgien

 Kommuner och interkommunala bolag, för denna del av deras verksamheter.

 Société Wallonne des Eaux

 Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Bulgarien

 ”Тузлушка гора” – ЕООД, Антоново

 ”В И К – Батак” – ЕООД, Батак

 ”В и К – Белово” – ЕООД, Белово

 ”Водоснабдяване и канализация Берковица” – ЕООД, Берковица

 ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Благоевград

 ”В и К – Бебреш” – ЕООД, Ботевград

 ”Инфрастрой” – ЕООД, Брацигово

 ”Водоснабдяване” – ЕООД, Брезник

 ”Водоснабдяване и канализация” – ЕАД, Бургас

 ”Лукойл Нефтохим Бургас” АД, Бургас

 ”Бързийска вода” – ЕООД, Бързия

 ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Варна

 ”ВиК” ООД, к.к. Златни пясъци

 ”Водоснабдяване и канализация Йовковци” – ООД, Велико Търново

 ”Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” – ЕООД, Велинград

 ”ВИК” – ЕООД, Видин

 ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Враца

 ”В И К” – ООД, Габрово

 ”В И К” – ООД, Димитровград

 ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Добрич

 ”Водоснабдяване и канализация – Дупница” – ЕООД, Дупница

 ЧПСОВ, в.с. Елени

 ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Исперих

 ”Аспарухов вал” ЕООД, Кнежа

 ”В И К – Кресна” – ЕООД, Кресна

 ”Меден кладенец” – ЕООД, Кубрат

 ”ВИК” – ООД, Кърджали

 ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Кюстендил

 ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Ловеч

 ”В и К – Стримон” – ЕООД, Микрево

 ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Монтана

 ”Водоснабдяване и канализация – П” – ЕООД, Панагюрище

 ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Перник

 ”В И К” – ЕООД, Петрич

 ”Водоснабдяване, канализация и строителство” – ЕООД, Пещера

 ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Плевен

 ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Пловдив

 ”Водоснабдяване–Дунав” – ЕООД, Разград

 ”ВКТВ” – ЕООД, Ракитово

 ЕТ ”Ердуван Чакър”, Раковски

 ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Русе

 ”Екопроект-С” ООД, Русе

 ”УВЕКС” – ЕООД, Сандански

 ”ВиК-Паничище” ЕООД, Сапарева баня

 ”Водоснабдяване и канализация” – ЕАД, Свищов

 ”Бяла” – ЕООД, Севлиево

 ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Силистра

 ”В и К” – ООД, Сливен

 ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Смолян

 ”Софийска вода” – АД, София

 ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, София

 ”Стамболово” – ЕООД, Стамболово

 ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Стара Загора

 ”Водоснабдяване и канализация-С” – ЕООД, Стрелча

 ”Водоснабдяване и канализация – Тетевен” – ЕООД, Тетевен

 ”В и К – Стенето” – ЕООД, Троян

 ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Търговище

 ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Хасково

 ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Шумен

 ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Ямбол

Tjeckien

Alla upphandlande enheter i de sektorer som tillhandahåller tjänster inom vattenförvaltningsnäringen enligt definition i avsnitt 4 punkt 1 d och e i lagen nr 137/2006 Coll. om offentliga kontrakt.

Exempel på upphandlande enheter:

 Veolia Voda Česká Republika, a.s.

 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

 Severočeská vodárenská společnost a.s.

 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

 Ostravské vodárny a kanalizace a.s.Severočeská vodárenská společnost a.s.

Danmark

 Enheter som levererar vatten enligt § 3.3 i lov om vandforsyning m.v., jfr lovbekendtgørelse nr 71 av den 17 januari 2007.

Tyskland

 Myndigheter som i enlighet med delstaternas Eigenbetriebsverordnungen eller -gesetzen utvinner eller distribuerar vatten (egenföretagande i kommunal regi).

 Myndigheter som i enlighet med Gesetzen über die kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit der Länder utvinner eller distribuerar vatten.

 Myndigheter som utvinner vatten i enlighet med Gesetz über Wasser- und Bodenverbände av den 12 februari 1991, senast ändrad den 15 maj 2002.

 Kommunala företag som utvinner eller distribuerar vatten på grundval av Kommunalgesetze, särskilt Gemeindeverordnungen der Länder.

 Företag i enlighet med Aktiengesetz av den 6 september 1965, senast ändrad den 5 januari 2007, eller enligt GmbH-Gesetz av den 20 april 1892, senast ändrad den 10 november 2006, eller med rättslig ställning som Kommanditgesellschaft, vilka på grundval av ett särskilt avtal med regionala eller lokala myndigheter utvinner eller distribuerar vatten.

Estland

 Enheter som bedriver verksamhet i enlighet med artikel 10.3 i lagen om offentlig upphandling (RT I 21.2.2007, 15, 76) och artikel 14 i konkurrenslagen (RT I 2001, 56 332).

 AS Haapsalu Veevärk;

 AS Kuressaare Veevärk;

 AS Narva Vesi;

 AS Paide Vesi;

 AS Pärnu Vesi;

 AS Tartu Veevärk;

 AS Valga Vesi;

 AS Võru Vesi.

Irland

Enheter som producerar eller distribuerar vatten enligt Local Government [Sanitary Services] Act 1878 to 1964.

Grekland

 ”Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.” (”Ε.Υ.Δ.Α.Π.” eller ”Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.”). Bolagets rättsliga ställning regleras genom bestämmelserna i lag 2190/1920 och lag 2414/1996, samt av kompletterande bestämmelser i lag 1068/80 och bestämmelser i lag 2744/1999

 ”Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.” (”Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.”) (Thessalonikis vattenbolag), som omfattas av bestämmelserna i lag 2937/2001 (ΦΕΚ 169 Α') och lag 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α').

 ”Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου” (”ΔΕΥΑΜΒ”) (Volosregionens vattenbolag), verksamt enligt lag 890/1979

 ”Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης” (kommunala vatten- och avloppsbolag), som producerar eller distribuerar vatten enligt lag 1069/80 av den 23 augusti 1980 .

 ”Σύνδεσμοι Ύδρευσης” (sammanslutningar av lokala myndigheter) verksamma enligt presidentdekret Π.Δ.410/1995, i enlighet med Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (lagsamling för kommuner och regioner).

 ”Δήμοι και Κοινότητες” (kommuner och regioner) verksamma enligt presidentdekret Π.Δ.410/1995, i enlighet med Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (lagsamling för kommuner och regioner).

Spanien

 Mancomunidad de Canales de Taibilla

 Aigües de Barcelona S.A., y sociedades filiales

 Canal de Isabel II

 Agencia Andaluza del Agua

 Agencia Balear de Agua y de la Calidad Ambiental

 Andra offentliga enheter som ingår i eller är beroende av ”Comunidades Autónomas” och ”Corporaciones locales”, och som är verksamma inom dricksvattendistribution.

 Andra privata enheter som fått särskilda eller exklusiva rättigheter av ”Corporaciones locales” inom dricksvattendistribution.

Frankrike

Territoriella sammanslutningar och lokala offentliga enheter som svarar för produktion eller distribution av dricksvatten:

 Régies des eaux, (examples: Régie des eaux de Grenoble, régie des eaux de Megève, régie municipale des eaux et de l'assainissement de Mont-de-Marsan, régie des eaux de Venelles)

 Vattentransport, leverans- och produktionsorgan (t.ex.: Syndicat des eaux d'Ile de France, syndicat départemental d'alimentation en eau potable de la Vendée, syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, syndicat de l'eau du Var-est, syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin).

Italien

 Organ som svarar för förvaltningen av vattenförsörjning i olika skeden, enligt testo unico delle leggi sull'assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, godkänd genom regio decreto av den 15 oktober 1925 n. 2578 och av D.P.R. av den 4 oktober 1986, n. 902 samt decreto legislativo av den 18 augusti 2002, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, med särskild hänvisning till artiklarna 112 och 116.

 Acquedotto Pugliese S.p.A. (D.lgs. 11.5.1999 n. 141)

 Ente acquedotti siciliani upprättat genom Legge Regionale No2/2 av den 4 september 1979 och Lege Regionale No81 av den 9 augusti 1980, in liquidazione con Legge Regionale No9 av den 31 maj 2004 (art. 1).

 Ente sardo acquedotti e fognature, (sardiskt vatten- och avloppsverk) inrättat genom lag av den 5 juli 1963, nr 9 Poi ESAF S.p.A. nel 2003 – confluita in ABBANOA S.p.A: : ente soppresso il 29.7.2005 e posto in liquidazione con L.R. 21.4.2005 no7 (art. 5, comma 1)- Legge finanziaria 2005

Cypern

 Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, vattendistribution i kommuner och andra områden i enlighet med περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350.

Lettland

 Offentligrättsliga eller privaträttsliga organ som producerar, transporterar och distribuerar dricksvatten, och som upphandlar i enlighet med lagen ”Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”.

Litauen

 Enheter som uppfyller kraven i artikel 70.1 och 70.2 i Republiken Litauens lag om offentlig upphandling (Litauens officiella tidning nr 84-2000, 1996, nr 4-102, 2006) och som producerar, transporterar eller distribuerar dricksvatten i enlighet med Republiken Litauens lag om dricksvatten (Litauens officiella tidning nr 82-3260, 2006).

Luxemburg

 Lokala myndigheter som ansvarar för distribution av vatten.

 Kommunala sammanslutningar som ansvarar för produktion eller distribution av vatten, inrättade enligt lagen av den 23 februari 2001 om inrättande av kommunala sammanslutningar syndicats de communes, såsom den ändrats och kompletterats av lagen av den 23 december 1958 och lagen av den 29 juli 1981, samt enligt lagen av den 31 juli 1962 som syftar till att stärka dricksvattenförsörjningen i Storhertigdömet Luxemburg från reservoaren i Esch-sur-Sûre.

 Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien de la conduite d’eau du Sud-Est – SESE

 Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre – SEBES

 Syndicat intercommunal pour la distribution d’eau dans la région de l’Est – SIDERE

 Syndicat des Eaux du Sud – SES

 Syndicat des communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’une distribution d’eau à Savelborn-Freckeisen

 Syndicat pour la distribution d’eau dans les communes de Bous, Dalheim, Remich, Stadtbredimus et Waldbredimus – SR

 Syndicat de distribution d’eau des Ardennes – DEA

 Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’une distribution d’eau dans les communes de Beaufort, Berdorf et Waldbillig

 Syndicat des eaux du Centre – SEC

Ungern

 Enheter som producerar, transporterar eller distribuerar dricksvatten i enlighet med artiklarna 162–163 i 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről och 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról.

Malta

 Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ l-Ilma (Water Services Corporation)

 Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ Desalinazzjoni (Water Desalination Services)

Nederländerna

Myndigheter för utvinning eller distribution av vatten i enlighet med Waterleidingwet.

Österrike

Kommuner och kommunförbund som utvinner, överför och distribuerar dricksvatten i enlighet med Wasserversorgungsgesetz i de nio delstaterna.

Polen

Vatten- och avloppsföretag enligt lag av den 7 april 2001, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, som bedriver ekonomisk verksamhet inom vattenförsörjning för allmänheten eller tillhandahållandet av avloppstjänster för allmänheten bl.a. följande:

 AQUANET S.A., Poznań

 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wrocław

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A,

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A.

 Wodociągi Ustka Sp. z o.o.

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łódź

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecin

Portugal

 Interkommunala system – företag där staten eller andra offentliga organ är delaktiga med aktiemajoritet, och privatföretag, enligt Decreto-Lei No 379/93 av den 5 november 1993, ändrad genom Decreto-Lei nr 176/99 av den 25 oktober 1999, Decreto-Lei nr 439-A/99 av den 29 oktober 1999 och Decreto-Lei nr 103/2003 av den 23 maj 2003. Direkt statlig förvaltning är tillåten.

 Kommunala system – lokala myndigheter, sammanslutningar av lokala myndigheter, lokala myndigheters avdelningar, företag där allt kapital eller en stor del av kapitalet är offentligägt eller privatföretag enligt Lei 53-F/2006 av den 29 december 2006, och Decreto-Lei nr 379/93 av den 5 november 1993 ändrat genom Decreto-Lei nr 176/99 av den 25 oktober 1999, Decreto-Lei nr 439-A/99 av den 29 oktober 1999 och Decreto-Lei nr 103/2003 av den 23 maj 2003.

Rumänien

Departamente ale autorităților locale și companii care produc, transportă și distribuie apă (delar av lokala myndigheter och företag som producerar, transporterar och distribuerar vatten). Exempel:

 S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Alba Iulia, Alba

 S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Filiala Alba Iulia SA., Alba Iulia, Alba

 S.C. APA – C.T.T.A. S.A Filiala Blaj, Blaj, Alba

 Compania de Apă Arad

 S.C. Aquaterm AG 98 S.A. Curtea de Argeș, Argeș

 S.C. APA Canal 2000 S.A. Pitești, Argeș

 S.C. APA Canal S.A. Onești, Bacău

 Compania de Apă-Canal, Oradea, Bihor

 R.A.J.A. Aquabis Bistrița, Bistrița-Năsăud

 S.C. APA Grup SA Botoșani, Botoșani

 Compania de Apă, Brașov, Brașov

 R.A. APA, Brăila, Brăila

 S.C. Ecoaquasa Sucursala Călărași, Călărași, Călărași

 S.C. Compania de Apă Someș S.A., Cluj, Cluj-Napoca

 S.C. Aquasom S.A. Dej, Cluj

 Regia Autonomă Județeană de Apă, Constanța, Constanța

 R.A.G.C. Târgoviște, Dâmbovița

 R.A. APA Craiova, Craiova, Dolj

 S.C. Apa-Canal S.A., Bailești, Dolj

 S.C. Apa-Prod S.A. Deva, Hunedoara

 R.A.J.A.C. Iași, Iași

 Direcția Apă-Canal, Pașcani, Iași

 Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM)

Slovenien

Enheter som producerar, transporterar eller distribuerar dricksvatten i enlighet med den koncession som utfärdats i enlighet med Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) och kommunernas beslut.

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

5015731

Javno Komunalno Podjetje Komunala Trbovlje D.O.O.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala D.O.O. Javno Podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno Komunalno Podjetje Komunala Kočevje D.O.O.

1330

Kočevje

5075556

Loška Komunala, Oskrba Z Vodo In Plinom, D.D. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno Podjetje Velenje D.O.O. Izvajanje Komunalnih Dejavnosti D.O.O.

3320

Velenje

5072107

Javno Komunalno Podjetje Slovenj Gradec D.O.O.

2380

Slovenj Gradec

1122959

Komunala Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Gornji Grad

3342

Gornji Grad

1332115

Režijski Obrat Občine Jezersko

4206

Jezersko

1332155

Režijski Obrat Občine Komenda

1218

Komenda

1357883

Režijski Obrat Občine Lovrenc Na Pohorju

2344

Lovrenc Na Pohorju

1563068

Komuna, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Beltinci

9231

Beltinci

1637177

Pindža Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Petrovci

9203

Petrovci

1683683

Javno Podjetje Edš – Ekološka Družba, D.O.O. Šentjernej

8310

Šentjernej

5015367

Javno Podjetje Kovod Postojna, Vodovod, Kanalizacija, D.O.O., Postojna

6230

Postojna

5015707

Komunalno Podjetje Vrhnika Proizvodnja In Distribucija Vode, D.D.

1360

Vrhnika

5016100

Komunalno Podjetje Ilirska Bistrica

6250

Ilirska Bistrica

5046688

Javno Podjetje Vodovod – Kanalizacija, D.O.O. Ljubljana

1000

Ljubljana

5062403

Javno Podjetje Komunala Črnomelj D.O.O.

8340

Črnomelj

5063485

Komunala Radovljica, Javno Podjetje Za Komunalno Dejavnost, D.O.O.

4240

Radovljica

5067731

Komunala Kranj, Javno Podjetje, D.O.O.

4000

Kranj

5067758

Javno Podjetje Komunala Cerknica D.O.O.

1380

Cerknica

5068002

Javno Komunalno Podjetje Radlje D.O.O. Ob Dravi

2360

Radlje Ob Dravi

5068126

Jkp, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Slovenske Konjice

3210

Slovenske Konjice

5068134

Javno Komunalno Podjetje Žalec D.O.O.

3310

Žalec

5073049

Komunalno Podjetje Ormož D.O.O.

2270

Ormož

5073103

Kop Javno Komunalno Podjetje Zagorje Ob Savi, D.O.O.

1410

Zagorje Ob Savi

5073120

Komunala Novo Mesto D.O.O., Javno Podjetje

8000

Novo Mesto

5102103

Javno Komunalno Podjetje Log D.O.O.

2390

Ravne Na Koroškem

5111501

Okp Javno Podjetje Za Komunalne Storitve Rogaška Slatina D.O.O.

3250

Rogaška Slatina

5112141

Javno Podjetje Komunalno Stanovanjsko Podjetje Litija, D.O.O.

1270

Litija

5144558

Komunalno Podjetje Kamnik D.D.

1241

Kamnik

5144574

Javno Komunalno Podjetje Grosuplje D.O.O.

1290

Grosuplje

5144728

Ksp Hrastnik Komunalno – Stanovanjsko Podjetje D.D.

1430

Hrastnik

5145023

Komunalno Podjetje Tržič D.O.O.

4290

Tržič

5157064

Komunala Metlika Javno Podjetje D.O.O.

8330

Metlika

5210461

Komunalno Stanovanjska Družba D.O.O. Ajdovščina

5270

Ajdovščina

5213258

Javno Komunalno Podjetje Dravograd

2370

Dravograd

5221897

Javno Podjetje Komunala D.O.O. Mozirje

3330

Mozirje

5227739

Javno Komunalno Podjetje Prodnik D.O.O.

1230

Domžale

5243858

Komunala Trebnje D.O.O.

8210

Trebnje

5254965

Komunala, Komunalno Podjetje D.O.O.,Lendava

9220

Lendava – Lendva

5321387

Komunalno Podjetje Ptuj D.D.

2250

Ptuj

5466016

Javno Komunalno Podjetje Šentjur D.O.O.

3230

Šentjur

5475988

Javno Podjetje Komunala Radeče D.O.O.

1433

Radeče

5529522

Radenska-Ekoss, Podjetje Za Stanovanjsko, Komunalno In Ekološko Dejavnost, Radenci D.O.O.

9252

Radenci

5777372

Vit-Pro D.O.O. Vitanje; Komunala Vitanje, Javno Podjetje D.O.O.

3205

Vitanje

5827558

Komunalno Podjetje Logatec D.O.O.

1370

Logatec

5874220

Režijski Obrat Občine Osilnica

1337

Osilnica

5874700

Režijski Obrat Občine Turnišče

9224

Turnišče

5874726

Režijski Obrat Občine Črenšovci

9232

Črenšovci

5874734

Režijski Obrat Občine Kobilje

9223

Dobrovnik

5881820

Režijski Obrat Občina Kanal Ob Soči

5213

Kanal

5883067

Režijski Obrat Občina Tišina

9251

Tišina

5883148

Režijski Obrat Občina Železniki

4228

Železniki

5883342

Režijski Obrat Občine Zreče

3214

Zreče

5883415

Režijski Obrat Občina Bohinj

4264

Bohinjska Bistrica

5883679

Režijski Obrat Občina Črna Na Koroškem

2393

Črna Na Koroškem

5914540

Vodovod – Kanalizacija Javno Podjetje D.O.O. Celje

3000

Celje

5926823

Jeko – In, Javno Komunalno Podjetje, D.O.O., Jesenice

4270

Jesenice

5945151

Javno Komunalno Podjetje Brezovica D.O.O.

1352

Preserje

5156572

Kostak, Komunalno In Stavbno Podjetje D.D. Krško

8270

Krško

1162431

Vodokomunalni Sistemi Izgradnja In Vzdrževanje Vodokomunalnih Sistemov D.O.O. Velike Lašče

 

Velike Lašče

1314297

Vodovodna Zadruga Golnik, Z.O.O.

4204

Golnik

1332198

Režijski Obrat Občine Dobrovnik

9223

Dobrovnik – Dobronak

1357409

Režijski Obrat Občine Dobje

3224

Dobje Pri Planini

1491083

Pungrad, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Bodonci

9265

Bodonci

1550144

Vodovodi In Kanalizacija Nova Gorica D.D.

5000

Nova Gorica

1672860

Vodovod Murska Sobota Javno Podjetje D.O.O.

9000

Murska Sobota

5067545

Komunalno Stanovanjsko Podjetje Brežice D.D.

8250

Brežice

5067782

Javno Podjetje – Azienda Publica Rižanski Vodovod Koper D.O.O. – S.R.L.

6000

Koper – Capodistria

5067880

Mariborski Vodovod Javno Podjetje D.D.

2000

Maribor

5068088

Javno Podjetje Komunala D.O.O. Sevnica

8290

Sevnica

5072999

Kraški Vodovod Sežana Javno Podjetje D.O.O.

6210

Sežana

5073251

Hydrovod D.O.O. Kočevje

1330

Kočevje

5387647

Komunalno-Stanovanjsko Podjetje Ljutomer D.O.O.

9240

Ljutomer

5817978

Vodovodna Zadruga Preddvor, Z.B.O.

4205

Preddvor

5874505

Režijski Obrat Občina Laško

 

Laško

5880076

Režijski Obrat Občine Cerkno

5282

Cerkno

5883253

Režijski Obrat Občine Rače Fram

2327

Rače

5884624

Vodovodna Zadruga Lom, Z.O.O.

4290

Tržič

5918375

Komunala, Javno Podjetje, Kranjska Gora, D.O.O.

4280

Kranjska Gora

5939208

Vodovodna Zadruga Senično, Z.O.O.

4294

Križe

1926764

Ekoviz D.O.O.

9000

Murska Sobota

5077532

Komunala Tolmin, Javno Podjetje D.O.O.

5220

Tolmin

5880289

Občina Gornja Radgona

9250

Gornja Radgona

1274783

Wte Wassertechnik Gmbh, Podružnica Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1785966

Wte Bled D.O.O.

4260

Bled

1806599

Wte Essen

3270

Laško

5073260

Komunalno Stanovanjsko Podjetje D.D. Sežana

6210

Sežana

5227747

Javno Podjetje Centralna Čistilna Naprava Domžale – Kamnik D.O.O.

1230

Domžale

1215027

Aquasystems Gospodarjenje Z Vodami D.O.O.

2000

Maribor

1534424

Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Mežica

2392

Mežica

1639285

Čistilna Naprava Lendava D.O.O.

9220

Lendava – Lendva

5066310

Nigrad Javno Komunalno Podjetje D.D.

2000

Maribor

5072255

Javno Podjetje-Azienda Pubblica Komunala Koper, D.O.O. – S.R.L.

6000

Koper – Capodistria

5156858

Javno Podjetje Komunala Izola, D.O.O. Azienda Pubblica Komunala Isola, S.R.L.

6310

Izola – Isola

5338271

Gop Gradbena, Organizacijska In Prodajna Dejavnost, D.O.O.

8233

Mirna

5708257

Stadij, D.O.O., Hruševje

6225

Hruševje

5144647

Komunala, Javno Komunalno Podjetje Idrija, D.O.O.

5280

Idrija

5105633

Javno Podjetje Okolje Piran

6330

Piran – Pirano

5874327

Režijski Obrat Občina Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1197380

Čista Narava, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Moravske Toplice

9226

Moravske Toplice

Slovakien

 Enheter som driver vattensystem för produktion, transport eller distribution av dricksvatten för allmänheten på grundval av handelslicenser och yrkescertifikat för drift av offentliga vattensystem enligt lag nr 442/2002 Coll. i dess ändrade lydelse enligt lagarna nr 525/2003 Coll., nr 364/2004 Coll., nr 587/2004 Coll. och nr 230/2005 Coll.

 Enheter som driver vattenförvaltningsanläggningar i enlighet med villkoren i lag nr 364/2004 Coll. i dess ändrade lydelse enligt lagarna nr 587/2004 Coll. och nr 230/2005 Coll., på grundval av tillstånd utfärdat enligt lag nr 135/1994 Coll. i dess ändrade lydelse enligt lagarna nr 52/1982 Coll., nr 595/1990 Coll., nr 128/1991 Coll., nr 238/1993 Coll., nr 416/2001 Coll., nr 533/2001 Coll. och som samtidigt tillhandahåller transport eller distribution av dricksvatten till allmänheten enligt lag nr 442/2002 Coll. i dess ändrade lydelse enligt lagarna nr 525/2003 Coll., nr 364/2004 Coll., nr 587/2004 Coll. och nr 230/2005 Coll.

Till exempel:

 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Finland

 Vattentjänstverk enligt 3 § (119/2001) lagen om vattentjänster.

Sverige

Lokala myndigheter och kommunala företag som producerar, transporterar eller distribuerar dricksvatten enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Förenade kungariket

 Ett företag med avtal som vattenleverantör eller som avloppsföretag enligt Water Industry Act 1991.

 En vatten- och avloppsmyndighet som inrättats enligt avsnitt 62 i Local Government Act 1994 (Scotland).

 Department for Regional Development (Northern Ireland).


BILAGA IV

Upphandlande enheter på området järnvägstjänster

Belgien

 SNCB Holding/NMBS Holding

 Société nationale des Chemins de fer belges//Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

 Infrabel

Bulgarien

 Национална компания ”Железопътна инфраструктура" (НК ”ЖИ”)”,

 ”Български държавни железници” ЕАД

 ”БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 ”БДЖ – Тягов подвижен състав (Локомотиви)” ЕООД

 ”БДЖ – Товарни превози” ЕООД

 ”Българска Железопътна Компания” АД

 ”Булмаркет – ДМ” ООД

Tjeckien

Alla upphandlande enheter i de sektorer som tillhandahåller tjänster inom järnvägssektorn enligt definition i avsnitt 4 punkt 1 f i lagen nr 137/2006 Coll. om offentliga kontrakt, i dess ändrade lydelse.

Exempel på upphandlande enheter:

 ČD Cargo, a.s.

 České dráhy, a.s

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Danmark

 DSB

 DSB S-tog A/S

 Metroselskabet I/S

Tyskland

 Deutsche Bahn AG.

 Andra företag som utför spårbundna tjänster för allmänheten i enlighet med § 2.1 i Allgemeines Eisenbahngesetz av den 27 december 1993, senast ändrad 26 februari 2008

Estland

 Enheter som bedriver verksamhet i enlighet med artikel 10.3 i lagen om offentlig upphandling (RT I 21.2.2007, 15, 76) och artikel 14 i konkurrenslagen (RT I 2001, 56 332).

 AS Eesti Raudtee;

 AS Elektriraudtee.

Irland

 Iarnród Éireann [/Irish Rail]

 Railway Procurement Agency

Grekland

 ”Oργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.” (”Ο.Σ.Ε. Α.Ε.”), enligt lag nr 2671/98.

 ”ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.”, enligt lag 2366/95.

Spanien

 Ente público Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

 Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE).

 Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).

 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

 Eusko Trenbideak (Bilbao).

 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. (FGV).

 Serveis Ferroviaris de Mallorca (Ferrocarriles de Mallorca).

 Ferrocarril de Soller

 Funicular de Bulnes

Frankrike

 Société nationale des chemins de fer français och andra järnvägsnät som är öppna för allmänheten, och som avses i loi d'orientation des transports intérieurs no 82-1153 av den 30 december 1982, avdelning II, kapitel 1.

 Reseau ferré de France, offentlig institution som inrättats genom lag nr 97-135 av den 13 februari 1997.

Italien

 Ferrovie dello Stato S.p.A. (Italienska järnvägen), inbegripet Società partecipate.

 Organ, bolag och företag som tillhandahåller järnvägstjänster på koncessionsbasis, enligt artikel 10 i regio decreto av den 9 maj 1912, nr 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

 Organ, bolag och företag som tillhandahåller järnvägstjänster på koncessionsbasis enligt artikel 4 i lag av den 14 juni 1949, nr 410 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

 Organ, bolag och företag eller lokala myndigheter som tillhandahåller järnvägstjänster på koncessionsbasis enligt artikel 14 i lag av den 2 augusti 1952, nr 1221 – Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

 Organ, bolag och företag som tillhandahåller kollektiva transporttjänster enligt artiklarna 8 och 9 i decreto legislativo av den 19 november 1997, nr 422 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 9, n. 59 – modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 1997 e dall'art. 45 della legge 1o agosto 2002, n. 166.

Cypern

Lettland

 Valsts akciju sabiedrība ”Latvijas dzelzceļš”.

 Valsts akciju sabiedrība ”Vaiņodes dzelzceļš”.

Litauen

 Akcinė bendrovė ”Lietuvos geležinkeliai”

 Andra enheter som uppfyller kraven i artikel 70.1 och 70.2 i Republiken Litauens lag om offentlig upphandling (Litauens officiella tidning nr 84-2000, 1996, nr 4-102, 2006) och som tillhandahåller järnvägstjänster i enlighet med Republiken Litauens lag om järnvägstransport (Litauens officiella tidning nr 72-2489, 2004).

Luxemburg

 Chemin de fer luxembourgeois (CFL)

Ungern

 Enheter som tillhandahåller järnvägstjänster till allmänheten i enlighet med artiklarna 162–163 i 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről och 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről och på grundval av tillstånd enligt 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről.

 Exempelvis:

 

 Magyar Államvasutak (MÁV)

Malta

Nederländerna

Upphandlande enheter för järnvägstransporttjänster, till exempel:

 Nederlandse Spoorwegen

 ProRail

Österrike

 Österreichische Bundesbahn.

 Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH.

 Enheter som i enlighet med Eisenbahngesetz, BGB1 Nr. 60/1957 i nu gällande version har befogenhet att tillhandahålla trafiktjänster

Polen

Enheter som tillhandahåller järnvägstjänster i enlighet med ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego ”Polskie Koleje Państwowe” av den 8 september 2000, bl.a. följande:

 PKP Intercity Sp, z o.o.

 PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 ”Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.

 PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z ο.ο.

 PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Portugal

 CP – Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., enligt Decreto-Lei no 109/77 av den 23 mars 1977.

 REFER, E.P., enligt Decreto-Lei no 104/97 av den 29 april 1997.

 RAVE, S.A., enligt Decreto-Lei no 323-H/2000 av den 19 december 2000.

 Fertagus, S.A., enligt Decreto-Lei no 78/2005, av den 13 april 2005.

 Offentliga myndigheter och offentliga företag som erbjuder järnvägstransporter enligt Lei no 10/90 av den 17 mars 1990.

 Privata företag som erbjuder järnvägstransporter enligt Lei no 10/90 av den 17 mars 1990, när de innehar särskilda eller exklusiva rättigheter.

Rumänien

 Compania Națională Căi Ferate – CFR

 Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă ”CFR – Marfă”,– Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători ”CFR – Călători”

Slovenien

Mat. št.

Naziv

POŠTNA ŠT.

KRAJ

5142733

Slovenske železnice, d. o. o.

1000

LJUBLJANA

Slovakien

 Enheter som driver järnvägar och kabinbanor samt liknande anläggningar enligt lag nr 258/1993 Coll. i dess lydelse enligt lagarna nr 152/1997 Coll. och nr 259/2001 Coll.

 Enheter som tillhandahåller järnvägstransporter till allmänheten enligt lag nr 164/1996 Coll. i dess lydelse enligt lagarna nr 58/1997 Coll., nr 260/2001 Coll., nr 416/2001 Coll. och nr 114/2004 Coll. samt på grundval av dekret nr 662 av den 7 juli 2004.

Till exempel:

 Železnice Slovenskej republiky, a.s.

 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Finland

Statsjärnvägarna Aktiebolag

Sverige

 Offentliga enheter som tillhandahåller järnvägstjänster i enlighet med järnvägslagen (2004:519) och järnvägsförordningen (2004:526). Regionala och lokala offentliga enheter som driver regionala eller lokala järnvägskommunikationer enligt lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik.

 Privata enheter som tillhandahåller järnvägstjänster med tillstånd som utfärdats enligt förordning (1996:734) om statens spåranläggningar, då dessa tillstånd överensstämmer med artikel 2.3 i direktivet

Förenade kungariket

 Network Rail plc

 Eurotunnel plc

 Northern Ireland Transport Holding Company

 Northern Ireland Railways Company Limited

 Enheter som tillhandahåller järnvägstjänster på grundval av särskilda eller exklusiva rättigheter som tilldelats av Department of Transport eller andra behöriga myndigheter.


BILAGA V

Upphandlande enheter på området tjänster inom stadstrafik, spårvagnar, trådbussar eller bussar

Belgien

 Société des Transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel

 Société régionale wallonne du Transport och dess driftbolag (TEC Liège – Verviers, TEC Namur – Luxemburg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)

 Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

 Privaträttsliga bolag med särskilda eller exklusiva rättigheter.

Bulgarien

 ”Метрополитен” ЕАД, София

 ”Столичен електротранспорт” ЕАД, София

 ”Столичен автотранспорт” ЕАД, София

 ”Бургасбус” ЕООД, Бургас

 ”Градски транспорт” ЕАД, Варна

 ”Тролейбусен транспорт” ЕООД, Враца

 ”Общински пътнически транспорт” ЕООД, Габрово

 ”Автобусен транспорт” ЕООД, Добрич

 ”Тролейбусен транспорт” ЕООД, Добрич

 ”Тролейбусен транспорт” ЕООД, Пазарджик

 ”Тролейбусен транспорт” ЕООД, Перник

 ”Автобусни превози” ЕАД, Плевен

 ”Тролейбусен транспорт” ЕООД, Плевен

 ”Градски транспорт Пловдив” ЕАД, Пловдив

 ”Градски транспорт” ЕООД, Русе

 ”Пътнически превози” ЕАД, Сливен

 ”Автобусни превози” ЕООД, Стара Загора

 ”Тролейбусен транспорт” ЕООД, Хасково

Tjeckien

Alla upphandlande enheter i de sektorer som tillhandahåller järnvägs- eller spårvägstjänster i stadsmiljö, trådbuss- och busstjänster enligt definition i avsnitt 4 punkt 1 f i lagen nr 137/2006 Coll. om offentliga kontrakt, i dess ändrade lydelse.

Exempel på upphandlande enheter:

 Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

 Dopravní podnik města Brna, a.s.

 Dopravní podnik Ostrava a.s.

 Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Danmark

 DSB

 DSB S-tog A/S

 Enheter som tillhandahåller bussförbindelser (almindelige rutekørsel) med stöd av tillstånd enligt lov om buskørsel, jfr. lovbekendtgørelse nr 107 av den 19 februari 2003.

 Metroselskabet I/S

Tyskland

Företag som tillhandahåller tillståndspliktiga tjänster i offentlig närtrafik för personbefordran i enlighet med Personenbeförderungsgesetz av den 21 mars 1961, senast ändrad 31 oktober 2006

Estland

 Enheter som bedriver verksamhet i enlighet med artikel 10.3 i lagen om offentlig upphandling (RT I 21.2.2007, 0,15, 76) och artikel 14 i konkurrenslagen (RT I 2001, 56 332).

 AS Tallinna Autobussikoondis;

 AS Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis;

 Narva Bussiveod AS;

Irland

 Iarnród Éireann [Irish Rail]

 Railway Procurement Agency

 Luas [Dublin Light Rail]

 Bus Éireann [Irish Bus]

 Bus Átha Cliath [Dublin Bus]

 Enheter som tillhandahåller allmänna transporttjänster enligt den ändrade Road Transport Act 1932

Grekland

 ”Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών – Πειραιώς Α.Ε.” (”Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.”) (Athens-Pireaeus Trolley Buses S.A), som inrättats och drivs i enlighet med dekret nr 768/1970 (Α'273), Lag nr 588/1977 (Α'148) och lag nr 2669/1998 (Α'283).

 ”Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς” (”Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.”) (Athens-Piraeus Electric Railways) inrättat och verksamt i enlighet med lag 352/1976 (Α'147) och lag 2669/1998 (Α'283).

 ”Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.” (”Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.”) (Athens Urban Transport Organization S.A), inrättad och verksam i enlighet med lag nr 2175/1993 (Α'211) och lag nr 2669/1998 (Α'283).

 ”Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.” (”Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.”) (Company of Thermal Buses S.A.), inrättad och verksam i enlighet med lag nr 2175/1993 (Α'211) och lag nr 2669/1998 (Α'283).

 ”Αττικό Μετρό Α.Ε.” (Attiko Metro S.A), inrättat och verksamt i enligt med lag 1955/1991.

 ”Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης” (”Ο.Α.Σ.Θ.”) (Thessalonikis stadstafikorganisation), inrättad och verksam i enlighet med dekret 3721/1957, lagdekret 716/1970, lag 866/79 och lag 2898/2001 (Α'71)

 ”Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων” (”κ.τ.ε.λ.”) (förenade bussbolag), verksamma enligt lag 2963/2001 (Α'268)

 ”Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω” (Rhodos och Kos kommunala bussföretag), även benämnda ”ΡΟΔΑ” respektive ”ΔΕΑΣ ΚΩ”, verksamma enligt lag 2963/2001 (Α'268)

Spanien

 Enheter som tillhandahåller allmännyttiga stadstransporttjänster enligt Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local av den 2 april 1985; Real Decreto legislativo 781/1986, av den 18 april 1986, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local och motsvarande lokala förordningar, i förekommande fall.

 Enheter som tillhandahåller busstjänster för allmänheten i enlighet med övergångsbestämmelse nr 3 i Ley 16/1987 av den 30 juli 1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

 Exempel:

 

 Empresa Municipal de Transportes de Madrid

 Empresa Municipal de Transportes de Málaga

 Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca

 Empresa Municipal de Transportes Públicos de Tarragona

 Empresa Municipal de Transportes de Valencia

 Transporte Urbano de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM)

 Transporte Urbano de Zaragoza, S.A. (TUZSA)

 Entitat Metropolitana de Transport – AMB

 Eusko Trenbideak, s.a.

 Ferrocarril Metropolitá de Barcelona, sa

 Ferrocariles de la Generalitat Valenciana

 Consorcio de Transportes de Mallorca

 Metro de Madrid

 Metro de Málaga, S.A.,

 Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe)

Frankrike

 Enheter som tillhandahåller allmänna kommunikationer enligt artikel 7-II i loi d'orientation des transports intérieurs no 82-1153 av den 30 december 1982

 Régie des transports de Marseille

 RDT 13 Régie départementale des transports des Bouches du Rhône

 Régie départementale des transports du Jura

 RDTHV Régie départementale des transports de la Haute-Vienne

 Régie autonome des transports parisiens, Sociéte nationale des chemins de fer français och andra enheter som tillhandahåller kommunikationer med stöd av tillstånd utfärdat av Syndicat des transports d'Ile-de-France enligt den ändrade ordonnance no 59-151 av den 7 januari 1959, och tillämpningsreglerna avseende organisationen av passagerartransporterna i området Ile-de-France

 Reseau ferré de France, offentlig institution som inrättats genom lag nr 97-135 av den 13 februari 1997

 Regionala eller lokala myndigheter eller grupper av regionala eller lokala myndigheter som är organisatoriska myndigheter för transportfrågor (t.ex. Communauté urbaine de Lyon).

Italien

Organ, bolag och företag som tillhandahåller kollektiva transporttjänster på järnväg, automatiserade system, spårväg, trådbusslinje eller bussar eller som förvaltar infrastruktur för detta på nationell, regional eller lokal nivå.

Dessa är till exempel:

 Enheter, företag och bolag som tillhandahåller transporter för allmänheten på grundval av tillstånd enligt Decreto of the Ministro dei Trasporti No316 av den 1 december 2006”Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale”

 Organ, bolag och företag som tillhandahåller kollektiva transporttjänster enligt artikel 1.4 eller 1.15, i regio decreto nr 2578 av den 15 oktober 1925 – Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.

 Organ, bolag och företag som tillhandahåller kollektiva transporttjänster enligt decreto legislativo av den 19 november 1997, n. 422 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, enligt villkoren i artikel 4.4 i Legge nr 59 av den 15 mars 1997 – ändrad genom decreto legislativo nr 400 av den 20 september 1999 och artikel 45 i legge nr 166 av den 1 augusti 2002.

 Organ, bolag och företag som tillhandahåller kollektiva transporttjänster enligt artikel 113 i Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali godkänd genom legge nr 267 av den 18 augusti 2000 – ändrad genom artikel 35 i legge nr 448 av den 28 december 2001.

 Organ, bolag och företag som opererar på koncessionsbasis enligt artikel 242 eller 256 i regio decreto n. 1447 av den 9 maj 1912, som godkänner testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

 Organ, bolag och företag och lokala myndigheter som opererar på koncessionsbasis enligt artikel 4 i legge n. 410 av den 14 juni 1949 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

 Organ, bolag och företag som opererar på koncessionsbasis enligt artikel 14 i legge n. 1221 av den 2 augusti 1952 – Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

Cypern

Lettland

Offentligrättsliga eller privaträttsliga organ som tillhandahåller passagerartransporttjänster med buss, trådbuss och/eller spårvagn minst i följande städer: Riga, Jurmala Liepaja, Daugavpils, Jelgava, Rezekne och Ventspils.

Litauen

 Akcinė bendrovė ”Autrolis”

 Uždaroji akcinė bendrovė ”Vilniaus autobusai”

 Uždaroji akcinė bendrovė ”Kauno autobusai”

 Uždaroji akcinė bendrovė ”Vilniaus troleibusai”

 Andra enheter som uppfyller kraven i artikel 70.1 och 70.2 i Republiken Litauens lag om offentlig upphandling (Litauens officiella tidning nr 84-2000, 1996, nr 4-102, 2006) och som tillhandahåller järnvägs- eller spårvägstjänster i stadsmiljö, trådbuss- och busstjänster i enlighet med Republiken Litauens lag om vägtransport (Litauens officiella tidning nr 119-2772, 1996).

Luxemburg

 Chemin de fer luxembourgeois (CFL)

 Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg

 Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE)

 Bussbolag som är verksamma enligt règlement grand-ducal av den 3 februari 1978 concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées

Ungern

 Enheter som tillhandahåller reguljära lokal- och fjärrtransporttjänster med buss enligt artiklarna 162–163 i 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről och 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről.

 Enheter som tillhandahåller nationell passagerartrafik för allmänheten på järnväg i enlighet med artiklarna 162–163 i 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről och 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről.

Malta

 L-Awtorita' dwar it-Trasport ta' Malta (Malta Transport Authority).

Nederländerna

Offentliga trafikmyndigheter i enlighet med kapitel II (Openbaar Vervoer) i Wet Personenvervoer till exempel:

 RET (Rotterdam)

 HTM (Den Haag)

 GVB (Amsterdam)

Österrike

 Enheter som i enlighet med Eisenbahngesetz, BGB1 Nr. 60/1957 i nu gällande version eller Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I No 203/1999 i nu gällande version har befogenhet att tillhandahålla trafiktjänster.

Polen

(1) Enheter som tillhandahåller järnvägstjänster i stadsmiljö på grundval av en koncession enligt ustawa o transporcie kolejowym av den 28 mars 2003.

(2) Enheter som tillhandahåller transporttjänster med buss för allmänheten på grundval av tillstånd enligt ustawa o transporcie drogowym av den 6 september 2001, och enheter som tillhandahåller stadstransporttjänster för allmänheten,

bl.a. följande:

 Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o, Białystok

 Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o Białystok

 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o Grudziądz

 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o w Zamościu

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Lublin

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Kraków

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA., Wrocław

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Częstochowa

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Gniezno

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Olsztyn

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Radomsko

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο, Wałbrzych

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Świdnicy

 Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o, Bydgoszcz

 Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Warszawa

 Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Opolu

 Polbus – PKS Sp. z o.o., Wrocław

 Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o Zakopane

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Gliwice

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A, Kłodzko

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA, Katowice

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze Sp. z. ο.ο

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku Białej S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z. o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z. ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z. ο.ο

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej ”SOKOŁÓW” w Sokołowie Podlaskim S.A

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu Sp. z. o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wadowicach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z. o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A,

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zawierciu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żyrardowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z. o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A.

 Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe ”Transgór” Sp. z.o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z. o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie Spółka Akcyjna

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie Spółka Akcyjna

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wałbrzychu Sp. z. o.o

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A.

 Tramwaje Śląskie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o.o

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z. ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z. o.o

 PKS w Suwałkach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o

 PKS Nowa Sól Sp. z.o.o

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o, w Przemyślu

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Koło

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Biłgoraj

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa S.A

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Gdańsk

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Kalisz

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Konin

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Nowy Dwór Mazowiecki

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Starogard Gdański

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Toruń

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Warszawa

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp, z o.o.

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krasnymstawie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp.

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.

 Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

 Tramwaje Śląskie S.A., Katowice

 Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Portugal

 Metropolitano de Lisboa, E.P., inrättad enligt Decreto-Lei no 439/78 av den 30 december 1978.

 Kommunala organ, kommunaliserade inrättningar och kommunala företag, som anges i Lei no 58/98 av den 18 augusti 1998, som erbjuder transporter enligt Lei no 159/99 av den 14 september 1999

 Offentliga myndigheter och offentliga företag som erbjuder järnvägstransporter enligt Lei no 10/90 av den 17 mars 1990.

 Enheter som erbjuder transporter för allmänheten i enlighet med artikel 98 i Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto no 37272 av den 31 december 1948)

 Enheter som erbjuder transporter för allmänheten i enlighet med Lei no 688/73, av den 21 december 1973

 Enheter som erbjuder transporter för allmänheten i enlighet med Lei no 38144/31, av den 21 december 1973

 Metro do Porto, S.A., enligt Decreto-Lei no 394-A/98 av den 15 december 1998, ändrad genom Decreto-Lei no 261/2001, av den 26 september 2001

 Normetro, S.A., enligt Decreto-Lei no 394-A/98 av den 15 december, ändrad genom Decreto-Lei no 261/2001, av den 26 september 2001

 Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A., enligt Decreto-Lei no 24/95 av den 8 februari 1995

 Metro do Mondego, S.A., enligt Decreto-Lei no 10/2002 av den 24 januari 2002

 Metro Transportes do Sul, S.A., enligt Decreto-Lei no 337/99 av den 24 augusti 1999

 Kommunala organ och företag som erbjuder transporter enligt Lei no 159/99 av den 14 september 1999

Rumänien

 S.C. de Transport cu Metroul București – ”Metrorex” SA

 Regii Autonome Locale de Transport Urban de Călători

Slovenien

Företag som tillhandahåller stadstrafik med buss i enlighet med Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99).

Mat. Št.

Naziv

POŠTNA ŠT.

KRAJ

1540564

AVTOBUSNI PREVOZI RIŽANA D.O.O. Dekani

6271

DEKANI

5065011

AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota D.D.

9000

MURSKA SOBOTA

5097053

Alpetour Potovalna Agencija

4000

Kranj

5097061

ALPETOUR, Špedicija In Transport, D.D. Škofja Loka

4220

ŠKOFJA LOKA

5107717

INTEGRAL BREBUS Brežice D.O.O.

8250

BREŽICE

5143233

IZLETNIK CELJE D.D. Prometno In Turistično Podjetje Celje

3000

CELJE

5143373

AVRIGO DRUŽBA ZA AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM D.D. NOVA GORICA

5000

NOVA GORICA

5222966

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O.

1000

LJUBLJANA

5263433

CERTUS AVTOBUSNI PROMET MARIBOR D.D.

2000

MARIBOR

5352657

I & I – Avtobusni Prevozi D.D. Koper

6000

KOPER – CAPODISTRIA

5357845

Meteor Cerklje

4207

Cerklje

5410711

KORATUR Avtobusni Promet In Turizem D.D. Prevalje

2391

PREVALJE

5465486

INTEGRAL, Avto. Promet Tržič, D.D.

4290

TRŽIČ

5544378

KAM-BUS Družba Za Prevoz Potnikov, Turizem In Vzdrževanje Vozil, D.D. Kamnik

1241

KAMNIK

5880190

MPOV Storitve In Trgovina D.O.O. Vinica

8344

VINICA

Slovakien

 Transportföretag som på grundval av tillstånd bedriver passagerartransport för allmänheten på spårvagn, trådbuss, specialbanor eller kabinbanor enligt artikel 23 i lag nr 164/1996 Coll. i dess lydelse enligt lagarna nr 58/1997 Coll., nr 260/2001 Coll., nr 416/2001 Coll. och nr 114/2004 Coll.

 Transportföretag som bedriver reguljär inrikes busstrafik för allmänheten inom Slovakiens territorium, eller delvis på en annan stats territorium, eller på en viss fastställd del av Slovakiens territorium på grundval av tillstånd att tillhandahålla busstrafik och på transportlicens för särskilda sträckor, som utfärdats i enlighet med lag nr 168/1996 Coll. i dess lydelse enligt lagarna nr 386/1996 Coll., nr 58/1997 Coll., nr 340/2000 Coll., nr 416/2001 Coll., nr 506/2002 Coll., nr 534/2003 Coll. och nr 114/2004 Coll.

 Till exempel:

 

 Dopravný podnik Bratislava, a.s.

 Dopravný podnik mesta Košice, a.s.

 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

 Dopravný podnik mesta Žilina, a.s.

Finland

Enheter som med stöd av särskilda eller exklusiva rättigheter tillhandahåller transporttjänster inom linjetrafiken enligt lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991) samt kommunala trafikverk och offentliga företag som tillhandahåller allmänheten transporttjänster med buss, spårvagn eller metro eller som ansvarar för driften av nät för tillhandahållande av sådana transporttjänster.

Sverige

 Enheter som tillhandahåller järnvägs- eller spårvägstjänster i stadstrafik enligt lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik samt lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.

 Offentliga eller privata enheter som tillhandahåller allmänna trådbuss- eller busskommunikationer enligt lagen (1997:734 om ansvar för viss kollektiv persontrafik och yrkestrafiklagen (1998:490).

Förenade kungariket

 London Regional Transport

 London Underground Limited

 Transport for London

 Ett dotterbolag till Transport for London i enlighet med avsnitt 424.1 i Greater London Authority Act 1999

 Strathclyde Passenger Transport Executive

 Greater Manchester Passenger Transport Executive

 Tyne and Wear Passenger Transport Executive

 Brighton Borough Council

 South Yorkshire Passenger Transport Executive

 South Yorkshire Supertram Limited

 Blackpool Transport Services Limited

 Conwy County Borough Council

 Personer som tillhandahåller lokala transporttjänster i London enligt avsnitt 179.1 i Greater London Authority Act 1999 (busstransporter) enligt en överenskommelse som ingåtts av Transport for London i avsnitt 156.2 i denna stadga eller enligt avtal med ett dotterbolag för transporter enligt avsnitt 169 i denna stadga.

 Northern Ireland Transport Holding Company

 Personer som innehar tillstånd för vägtjänster enligt avsnitt 4.1 i Transport Act (Northern Ireland) 1967, som ger tillstånd att tillhandahålla reguljära tjänster enligt detta tillstånd.


BILAGA VI

Upphandlande enheter på området posttjänster

Belgien

 De Post//La Poste

Bulgarien

 ”Български пощи” ЕАД"

Tjeckien

Alla upphandlande enheter i de sektorer som tillhandahåller posttjänster enligt definition i avsnitt 4 punkt 1 g och h i lagen nr 137/2006 Coll. om offentliga kontrakt, i dess ändrade lydelse.

Exempel på upphandlande enheter:

 Česká Pošta, s.p.

Danmark

 Post Danmark, jfr lag nr 409 om Post Danmark A/S av den 6 juni 2002.

Tyskland

Estland

 AS Eesti Post

Irland

 An Post plc

Grekland

 Ελληνικά Ταχυδρομεία ΕΛ.ΤΑ (det grekiska postverket), inrättat i enlighet med lag 496/70 och verksamt på grundval av lag 2668/98 (ELTA)

Spanien

 Correos y Telégrafos, S.A.

Frankrike

 La Poste

 La Poste interarmées

Italien

 Poste Italiane S.p.A.

Cypern

 Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Lettland

 VAS ”Latvijas Pasts”

Litauen

 Akcinė bendrovė ”Lietuvos paštas”

 Andra enheter som uppfyller kraven i artikel 70.1 och 70.2 i Republiken Litauens lag om offentlig upphandling (Litauens officiella tidning nr 84-2000, 1996, nr 4-102, 2006) och som tillhandahåller posttjänster i enlighet med Republiken Litauens lag om postväsendet (Litauens officiella tidning nr 36-1070, 1999, nr 61-2125, 2004).

Luxemburg

 Entreprise des Postes et Télécommunications Luxembourg

Ungern

 Enheter som tillhandahåller posttjänster i enlighet med artiklarna 162–163 i 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről och 2003. évi CI. törvény a postáról.

 Exempel:

 

 Magyar Posta

Malta

 Maltapost plc

Nederländerna

 TNT

Österrike

 Österreichische Post AG

Polen

 Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej ”Poczta Polska”

Portugal

 CTT – Correios de Portugal

Rumänien

 Compania Națională ”Poșta Română SA”

Slovenien

Mat. št.

Naziv

POŠTNA ŠT.

KRAJ

5881447

Pošta Slovenije, d.o.o.

2000

Maribor

Slovakien

Enheter som utnyttjar exklusiva rättigheter för tillhandahållandet av vissa posttjänster på grundval av tillstånd utfärdade i enlighet med lag nr 507/2001 Coll.

Till exempel:

 Slovenská pošta, a.s.

Finland

Itella Oyj

Sverige

 Posten Meddelande AB

 Posten Logistik AB

Förenade kungariket

The Royal Mail Group Ltd.


BILAGA VII

Upphandlande enheter inom sektorerna prospektering och utvinning av olja eller gas

Belgien

Bulgarien

Enheter som prospekterar efter eller utvinner olja eller gas i enlighet med Закон за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) eller Закон за концесиите (обн., ДВ, бр. 36/2.5.2006):

 ”Дайрект Петролеум България” – ЕООД, София

 ”Петреко-България” – ЕООД, София

 ”Проучване и добив на нефт и газ” – АД, София

 ”Мерлоуз Рисорсиз” – ООД, Люксембург

 ”Мерлоуз Рисорсиз САРЛ”, Люксембург

 ”ОМВ (България) Извънтериториално проучване” – ООД, Виена, Австрия

 ”Джей Кей Екс България Лимитид” – Лондон, Англия

 ”Рамко България Лимитид” – Абърдийн, Шотландия

 ”Болкан Експлорърс (България) Лимитид” – Дъблин, Ирландия

 ОАО ”Башкиргеология”, Уфа, Руска федерация

 ”Винтидж Петролеум България, Инк.” – Кайманови острови

Tjeckien

Alla upphandlande enheter i de sektorer som utnyttjar specifika geografiska områden för prospektering efter eller utvinning av olja eller gas (enlig avsnitt 4.1 i i lagen nr 137/2006 Coll. om offentliga kontrakt, i dess ändrade lydelse).

Exempel på upphandlande enheter:

 Moravské naftové doly, a.s.

Danmark

Enheter enligt

 Lov om Danmarks undergrund, jfr lovbekendtgørelse nr. 889 av 4 juli 2007

 Lov om kontinentalsoklen, jfr lovbekendtgørelse nr. 1101 av 18 november 2005

Tyskland

 Företag enligt Bundesberggesetz av den 13 augusti 1980, senast ändrat den 9 december 2006.

Estland

 Enheter som bedriver verksamhet i enlighet med artikel 10.3 i lagen om offentlig upphandling (RT I 21.2.2007, 15, 76) och artikel 14 i konkurrenslagen (RT I 2001, 56 332).

Irland

 Enheter som beviljats tillstånd, licens eller koncession för prospektering eller utvinning av olja eller gas enligt följande rättsliga bestämmelser:

 Continental Shelf Act 1968

 Petroleum and Other Minerals Development Act 1960

 Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development 1992

 Petroleum (Produktion) Act (NI) 1964

Grekland

 ”Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.”, enligt lag nummer 2593/98 για την αναδιοργάνωση της Δ.Ε.Π. Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, το καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις.

Spanien

 BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.

 Cambria Europe, Inc.

 CNWL oil (España), S.A.

 Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.

 Conoco limited

 Eastern España, S.A.

 Enagas, S.A.

 España Canadá resources Inc.

 Fugro – Geoteam, S.A.

 Galioil, S.A.

 Hope petróleos, S.A.

 Locs oil company of Spain, S.A.

 Medusa oil Ltd.

 Murphy Spain oil company

 Onempm España, S.A.

 Petroleum oil & gas España, S.A.

 Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

 Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

 Taurus petroleum, AN.

 Teredo oil limited

 Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.

 Wintersahll, AG.

 YCI España, L.C.

 Övriga enheter som bedriver verksamhet enligt Ley del Sector de hidrocarburos 34/1998 av den 7 oktober 1998 och dess genomförandebestämmelser.

Frankrike

 Enheter verksamma med prospektering efter och utvinning av olja och gas enligt code minier och dess genomförandebestämmelser, i synnerhet Décret nr 95-427 av den 19 april 1995 och Décret nr 2006-648 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain av den 2 juni 2006.

Italien

Organ som innehar autorizzazione, permesso, licenza eller concessione för prospektering eller utvinning av olja och gas eller för lagring under jord av naturgas genom följande rättsakter:

 legge 10 febbraio 1953, n. 136,

 legge 11 gennaio 1957, n. 6, modificata dalla legge 21 luglio 1967, n. 613,

 legge 9 gennaio 1991, n. 9,

 decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625,

 legge 26 aprile 1974, n. 170, modificata dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Cypern

Lettland

Alla företag som erhållit tillstånd och börjat prospektera efter och utvinna olja eller gas.

Litauen

 Det publika aktiebolaget ”Geonafta”

 Det litauisk-danska aktiebolaget ”Minijos nafta”

 Det litauisk-svenska aktiebolaget ”Genčių nafta”

 Det publika aktiebolaget ”Geobaltic”

 Det publika aktiebolaget ”Manifoldas”

 Andra enheter som är verksamma i enlighet med kraven i artikel 70.1 och 70.2 i Republiken Litauens lag om offentlig upphandling (Litauens officiella tidning nr 84-2000, 1996, nr 4-102, 2006) och som prospekterar efter eller utvinner olja eller gas i enlighet med Republiken Litauens lag om geologiska resurser (Litauens officiella tidning nr 53-1582, 1995, nr 35-1164, 2001).

Luxemburg

Ungern

 Enheter som prospekterar efter eller utvinner olja eller gas på grundval av tillstånd eller koncessioner enligt 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról.

Malta

 Lagen om olja (produktion) (kap. 156) och sekundärlagstiftning till denna lag samt lagen om kontinentalsockeln (kap. 194) och sekundärlagstitning till denna lag.

Nederländerna

 Enheter enligt Mijnbouwwet (per 1 januari 2003)

Österrike

 Enheter som i enlighet med Mineralrohstoffgesetz, BGB1 I Nr. 38/1999, i gällande version, har befogenhet att prospektera eller utvinna råolja eller gas

Polen

Enheter verksamma inom prospektering efter och utvinning av gas, olja och deras naturliga derivat, brunkol, stenkol eller andra fasta bränslen på grundval av ustawa Prawo geologiczne i górnicze av den 4 februari 1994, bl.a. följande:

 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

 Petrobaltic S.A.

 Zakład Odmetanowienia Kopalń Sp. z.o.o.

 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna

Portugal

Enheter med tillstånd, licens eller koncession för prospektering efter och utvinning av olja och gas enligt

 Decreto-Lei no 109/94, de 26 de Abril; Declaração de rectificação no 64/94, de 94-05-31 e Portaria no 790/94, de 5 de Setembro;

 Despacho no 82/94 de 94-08-24 e Despacho Conjunto no A-87/94-XII, de 17 de Janeiro;

 Aviso, D.R. III, no 167, de 94-07-21 e Aviso, DR III no 60, de 02-03-12

Rumänien

 Societatea Națională ”Romgaz” S.A. Mediaș

 S.C. PETROM S.A

Slovenien

Enheter verksamma inom prospektering efter och utvinning av olja i enlighet med Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99).

Mat. št.

Naziv

POŠTNA ŠT.

KRAJ

1328255

Nafta Lendava

9220

Lendava

Slovakien

 Enheter som utvinner gas på grundval av tillstånd enligt lag nr 656/2004 Coll.

 Enheter som bedriver geologisk prospektering efter eller utvinning av oljeförekomsterna på grundval av gruvdriftstillstånd utfärdade enligt lag nr 51/1988 Coll. i dess lydelse enligt lagarna nr 499/1991 Coll., nr 154/1995 Coll., nr 58/1998 Coll., nr 533/2004 Coll. och nr 214/2002 Coll.

Finland

Sverige

Enheter som beviljats koncession för prospektering eller utvinning av olja eller gas enligt minerallagen (1991:45) eller som har beviljats tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Förenade kungariket

 En person som är verksam med stöd av tillstånd som beviljats eller har verkan som om det beviljats enligt Petroleum Act 1998

 En person med tillstånd enligt Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964


BILAGA VIII

Upphandlande enheter inom sektorerna prospektering och utvinning av kol och andra fasta bränslen

Belgien

Bulgarien

Enheter som prospekterar efter eller utvinner olja eller gas i enlighet med Закон за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) eller Закон за концесиите (обн., ДВ, бр. 36/2.5.2006):

 ”Балкан МК” – ЕООД

 ”Въгледобив Бобов дол” – ЕООД

 ”Въглища Перник” – ООД

 ”Геология и геотехника” – ООД

 ”Елшица-99” – АД

 ”Енемона” – АД

 ”Карбон Инвест” – ООД

 ”Каусто-голд” – АД

 ”Мес Ко ММ5” – ЕООД

 ”Мина Балкан – 2000” – АД

 ”Мина Бели брег” – АД

 ”Мина Открит въгледобив” – АД

 ”Мина Станянци” – АД

 ”Мина Черно море – Бургас” – ЕАД

 ”Мина Чукурово” – АД

 ”Мининвест” – ООД

 ”Мини Марица-изток” – ЕАД

 ”Минно дружество Белоградчик” – АД

 ”Рекоул” – АД

 ”Руен Холдинг” – АД

 ”Фундаментал” – ЕООД

Tjeckien

Alla upphandlande enheter i de sektorer som utnyttjar specifika geografiska områden för prospektering efter eller utvinning av kol eller andra fasta bränslen (enlig avsnitt 4.1 i i lagen nr 137/2006 Coll. om offentliga kontrakt, i dess ändrade lydelse).

Exempel på upphandlande enheter:

 Mostecká uhelná a.s.

 OKD, a.s.

 Severočeské doly a.s.

 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Danmark

 Enheter med ansvar för prospektering eller utvinning av kol eller andra fasta bränslen enligt lovbekendtgørelse nr. 784 av 21 juni 2007.

Tyskland

 Företag enligt Bundesberggesetz av den 13 augusti 1980, senast ändrat den 9 december 2006.

Estland

 AS Eesti Põlevkivi

Irland

 Bord na Mona plc, som inrättats och är verksamt enligt Turf Development Act 1946 to 1998.

Grekland

 ”Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού”, (offentligt elbolag) som prospekterar och utvinner kol eller andra fasta bränslen enligt 1973 års lag om gruvdrift, ändrad genom lag av den 27 april 1976

Spanien

 Alto Bierzo, S.A.

 Antracitas de Arlanza, S.A.

 Antracitas de Gillon, S.A.

 Antracitas de La Granja, S.A.

 Antracitas de Tineo, S.A.

 Campomanes Hermanos, S.A.

 Carbones de Arlanza, S.A.

 Carbones de Linares, S.A.

 Carbones de Pedraforca, S.A.

 Carbones del Puerto, S.A.

 Carbones el Túnel, S.L.

 Carbones San Isidro y María, S.A.

 Carbonífera del Narcea, S.A.

 Compañía Minera Jove, S.A.

 Compañía General Minera de Teruel, S.A.

 Coto minero del Narcea, S.A.

 Coto minero del Sil, S.A.

 Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.

 Endesa, S.A.

 González y Díez, S.A.

 Hijos de Baldomero García, S.A.

 Hullas del Coto Cortés, S.A.

 Hullera Vasco-leonesa, S.A.

 Hulleras del Norte, S.A.

 Industrial y Comercial Minera, S.A.

 La Carbonífera del Ebro, S.A.

 Lignitos de Meirama, S.A.

 Malaba, S.A.

 Mina Adelina, S.A.

 Mina Escobal, S.A.

 Mina La Camocha, S.A.

 Mina La Sierra, S.A.

 Mina Los Compadres, S.A.

 Minas de Navaleo, S.A.

 Minas del Principado, S.A.

 Minas de Valdeloso, S.A.

 Minas Escucha, S.A.

 Mina Mora primera bis, S.A.

 Minas y explotaciones industriales, S.A.

 Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.

 Minera del Bajo Segre, S.A.

 Minera Martín Aznar, S.A.

 Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.

 Muñoz Sole hermanos, S.A.

 Promotora de Minas de carbón, S.A.

 Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa.

 Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.

 Unión Minera del Norte, S.A.

 Union Minera Ebro Segre, S.A.

 Viloria Hermanos, S.A.

 Virgilio Riesco, S.A.

 Övriga enheter som bedriver verksamhet enligt Ley de Minas 22/1973 av den 21 juli 1973 och dess genomförandebestämmelser.

Frankrike

 Enheter som prospekterar efter och utvinner kol och andra fasta bränslen enligt code minier och dess genomförandebestämmelser, i synnerhet Décret nr 95-427 av 19 april 1995 och Décret nr 2006-648 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain av den 2 juni 2006.

Italien

 Carbosulcis S.p.A.

Cypern

Lettland

Litauen

 Enheter som uppfyller kraven i artikel 70.1 och 70.2 i Republiken Litauens lag om offentlig upphandling (Litauens officiella tidning nr 84-2000, 1996, nr 4-102, 2006) och som prospekterar efter eller utvinner kol eller andra fasta bränslen i enlighet med Republiken Litauens lag om geologiska resurser (Litauens officiella tidning nr 63-1582, 1995, nr 35-1164, 2001).

Luxemburg

Ungern

 Enheter som prospekterar efter eller utvinner kol eller andra fasta bränslen på grundval av tillstånd eller koncessioner enligt 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról.

Malta

Nederländerna

 Enheter enligt Mijnbouwwet (per 1 januari 2003)

Österrike

 Enheter som i enlighet med Mineralrohstoffgesetz, BGB1 I Nr. 38/1999, i gällande version, har befogenhet att prospektera eller utvinna kol eller andra fasta bränslen

Polen

Enheter verksamma inom prospektering efter och utvinning av gas, olja och deras naturliga derivat, brunkol, stenkol eller andra fasta bränslen på grundval av ustawa Prawo geologiczne i górnicze av den 4 februari 1994, bl.a. följande:

 Kompania Węglowa S.A.

 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

 Katowicki Holding Węglowy S.A,

 Kopalnia Węgla Kamiennego Sobieski Jaworzno Ш

 Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

 Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk S.A.

 Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Spółka z o.o.

 Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego ”Konin” S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego ”Sieniawa” S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego ”Adamów” S.A w Turku

 Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A,

 Południowy Koncern Węglowy S.A.

Portugal

 Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA, nos termos dos Decretos-Lei no 90/90 e no 87/90, ambos de 16 de Março.

Rumänien

 Compania Națională a Huilei – SA Petroșani

 Societatea Națională a Lignitului Oltenia – SA

 Societatea Națională a Cărbunelui – SA Ploiești

 Societatea Comercială Minieră ”Banat-Anina” SA

 Compania Națională a Uraniului SA București

 Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele

Slovenien

Enheter verksamma inom prospektering efter och utvinning av kol i enlighet med Pomorski Zakonik (Uradni list RS, 56/99).

Mat. št.

Naziv

POŠTNA ŠT.

KRAJ

5920850

RTH, RUDNIK TRBOVLJE-HRASTNIK, D.O.O.

1420

TRBOVLJE

5040361

Premogovnik Velenje

3320

VELENJE

Slovakien

Enheter som bedriver geologisk prospektering efter eller utvinning av kolförekomsterna på grundval av gruvdriftstillstånd utfärdade enligt lag nr 51/1988 Coll. i dess lydelse enligt lagarna nr 499/1991 Coll., nr 154/1995 Coll., nr 58/1998 Coll., nr 533/2004 Coll. och nr 214/2002 Coll.

Finland

Enheter med särskild rättighet för prospektering och utvinning av fasta bränslen enligt lagen om rätt att överlåta statlig fast egendom (973/2002)

Sverige

Enheter som beviljats koncession för prospektering eller utvinning av kol eller andra fasta bränslen enligt minerallagen (1991:45) eller lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter eller som har beviljats tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Förenade kungariket

 Alla operatörer med tillstånd (enligt Coal Industry Act 1994)

 Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Ireland)

 En person som är verksam med stöd av prospekteringstillstånd, gruvavtal, gruvlicens eller gruvtillstånd enligt avsnitt 57.1 i Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969


BILAGA IX

Upphandlande enheter på området terminalfaciliteter för yttre eller inre hamnar, eller andra terminalfaciliteter

Belgien

 Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

 Havenbedrijf van Gent

 Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

 Port autonome de Charleroi

 Port autonome de Namur

 Port autonome de Liège

 Port autonome du Centre et de l'Ouest

 Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel

 Waterwegen en Zeekanaal

 De Scheepvaart

Bulgarien

ДП ”Пристанищна инфраструктура”

Enheter som på grundval av särskilda eller exklusiva rättigheter driver hamnar för offentlig trafik av nationell betydelse, eller delar av sådana, och som är förtecknade i bilaga nr 1 till artikel 103a i Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000):

 ”Пристанище Варна” ЕАД

 ”Порт Балчик” АД

 ”БМ Порт” АД

 ”Пристанище Бургас” ЕАД

 ”Пристанищен комплекс – Русе” ЕАД

 ”Пристанищен комплекс – Лом” ЕАД

 ”Пристанище Видин” ЕООД

 ”Драгажен флот – Истър” АД

 ”Дунавски индустриален парк” АД

Enheter som på grundval av särskilda eller exklusiva rättigheter driver hamnar för offentlig trafik av nationell betydelse, eller delar av sådana, och som är förtecknade i bilaga nr 2 till artikel 103a i Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000):

 ”Фиш Порт” АД

 Кораборемонтен завод ”Порт – Бургас” АД

 ”Либърти металс груп” АД

 ”Трансстрой – Бургас” АД

 ”Одесос ПБМ” АД

 ”Поддържане чистотата на морските води” АД

 ”Поларис 8” ООД

 ”Лесил” АД

 ”Ромпетрол – България” АД

 ”Булмаркет – ДМ” ООД

 ”Свободна зона – Русе” ЕАД

 ”Дунавски драгажен флот” – АД

 ”Нарен” ООД

 ”ТЕЦ Свилоза” АД

 НЕК ЕАД – клон ”АЕЦ – Белене”

 ”Нафтекс Петрол” ЕООД

 ”Фериботен комплекс” АД

 ”Дунавски драгажен флот Дуним” АД

 ”ОМВ България” ЕООД

 СО МАТ АД – клон Видин

 ”Свободна зона – Видин” ЕАД

 ”Дунавски драгажен флот Видин”

 ”Дунав турс” АД

 ”Меком” ООД

 ”Дубъл Ве Ко” ЕООД

Tjeckien

Alla upphandlande enheter i de sektorer som utnyttjar specifika geografiska områden för tillhandahållande och drift av kusthamnar och inlandshamnar eller andra terminaler för transport i luften, till havs eller på inre vattenvägar (enlig avsnitt 4.1 i i lagen nr 137/2006 Coll. om offentliga kontrakt, i dess ändrade lydelse).

Exempel på upphandlande enheter:

 České přístavy, a.s.

Danmark

 Hamnar enligt definitionen i § 1 av lov nr. 326, av den 28 maj 1999 om havne

Tyskland

 Hamnar som helt eller delvis är underställda territoriella myndigheter (Länder, Kreise, Gemeinden)

 Inre hamnar som är underställda Hafenordnung i enlighet med delstaternas Wassergesetze

Estland

 Enheter som bedriver verksamhet i enlighet med artikel 10.3 i lagen om offentlig upphandling (RT I 21.2.2007, 15, 76) och artikel 14 i konkurrenslagen (RT I 2001, 56 332).

 AS Saarte Liinid;

 AS Tallinna Sadam

Irland

 Hamnar verksamma enligt Harbours Acts 1946 to 2000

 Hamnen i Rosslare Harbour verksam enligt Fishguard and Rosslare Railways and Harbours Act 1899

Grekland

 ”Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία” (”Ο.Λ.Β. Α.Ε.”) enligt lag nr 2932/01.

 Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.), enligt lag 2932/01.

 Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.), enligt lag 2932/01.

 ”Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία” (”Ο.Λ.Η. Α.Ε.”) enligt lag nr 2932/01.

 Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Λ.K. Α.Ε.), enligt lag 2932/01.

 Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Λ.KE. Α.Ε.), enligt lag 2932/01.

 Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Λ. ΠΑ. Α.Ε.), enligt lag 2932/01.

 Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Λ. Λ. Α.Ε.), enligt lag 2932/01.

 Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Λ.P. Α.Ε.), enligt lag 2932/01.

 (Hamnmyndigheter)

 Andra hamnar (Δημοτικά και Νομαρχιακά Ταμεία – kommunala och regionala hamna) som omfattas av dekret nr 649/1977, lag 2987/02 , dekret 362/97 och lag 2738/99

Spanien

 Ente público Puertos del Estado

 Autoridad Portuaria de Alicante

 Autoridad Portuaria de Almería – Motril

 Autoridad Portuaria de Avilés

 Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

 Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

 Autoridad Portuaria de Baleares

 Autoridad Portuaria de Barcelona

 Autoridad Portuaria de Bilbao

 Autoridad Portuaria de Cartagena

 Autoridad Portuaria de Castellón

 Autoridad Portuaria de Ceuta

 Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao

 Autoridad Portuaria de Gijón

 Autoridad Portuaria de Huelva

 Autoridad Portuaria de Las Palmas

 Autoridad Portuaria de Málaga

 Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

 Autoridad Portuaria de Melilla

 Autoridad Portuaria de Pasajes

 Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

 Autoridad Portuaria de Santander

 Autoridad Portuaria de Sevilla

 Autoridad Portuaria de Tarragona

 Autoridad Portuaria de Valencia

 Autoridad Portuaria de Vigo

 Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa

 Andra hamnmyndigheter i Comunidades Autónomas för Andalusien, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicien, Murcia, País Vasco y Valencia

Frankrike

 Port autonome de Paris, inrättad enligt loi no 68-917 om Port autonome de Paris

 Port autonome de Strasbourg, inrättad enligt avtalet av den 20 maj 1923 mellan staten och staden Strasbourg om anläggandet av rhenhamnen i Strasbourg och utvidgningen av denna hamn, godkänt genom lagen av den 26 april 1924

 Självstyrande hamnar verksamma enligt artiklarna L.111-1 ff. enligt code des ports maritimes, som är juridiska personer.

 

 Port autonome de Bordeaux

 Port autonome de Dunkerque

 Port autonome de La Rochelle

 Port autonome du Havre

 Port autonome de Marseille

 Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire

 Port autonome de Pointe-à-Pitre

 Port autonome de Rouen

 Statligt ägda hamnar som inte är juridiska personer (décret no2006-330 fixant la liste des ports des départements d'outre-mer exclus du transfert prévu à l'article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales av den 20 mars 2006), vars ledning har överlåtits på de lokala handelskamrarna (chambres de commerce et d'industrie):

 

 Port de Fort de France (Martinique)

 Port de Dégrad des Cannes (Guyane)

 Port-Réunion (île de la Réunion)

 Ports de Saint-Pierre et Miquelon

 Hamnar som inte är juridiska personer, vars egendom överförts på regionala eller lokala myndigheter och vars förvaltning överlåtits åt de lokala handelskamrarna (chambres de commerce et d'industrie) (artikel 30 i Loi no2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales av den 13 augusti 2004, ändrad genom Loi no2006-1771 av den 30 december 2006):

 

 Port de Calais

 Port de Boulogne-sur-Mer

 Port de Nice

 Port de Bastia

 Port de Sète

 Port de Lorient

 Port de Cannes

 Port de Villefranche-sur-Mer

 Voies navigables de France, offentligt organ enligt artikel 124 i Loi no90-1168 av den 29 december 1990, i dess ändrade lydelse.

Italien

 Statliga hamnar (Porti statali) och andra hamnar som förvaltas av Capitanerie di Porto i enlighet med Codice della navigazione, regio decreto av den 30 mars 1942, nr 327

 Autonoma hamnar (enti portuali) inrättade genom speciallagar i enlighet med artikel 19 i Codice della navigazione, regio decreto av den 30 mars 1942, nr 327

Cypern

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου upprättat genom περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973.

Lettland

Myndigheter som kontrollerar hamnar i enlighet med lagen ”Likumu par ostām”:

 Rīgas brīvostas pārvalde

 Ventspils brīvostas pārvalde

 Liepājas speciālas ekonomiskās zona pārvalde

 Salacgrīvas ostas pārvalde

 Skultes ostas pārvalde

 Lielupes ostas pārvalde

 Engures ostas pārvalde

 Mērsraga ostas pārvalde

 Pāvilostas ostas pārvalde

 Rojas ostas pārvalde

Andra institutioner som upphandlar i enlighet med lagen ”Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” och som förvaltar hamnar i enlighet med lagen ”Likumu par ostām”.

Litauen

 Statsföretaget Klaipėda State Sea Port Administration som är verksamt i enlighet med Litauens lag om Klaipėda statliga kusthamnförvaltning (Litauens officiella tidning nr 53-1245, 1996).

 Statsföretaget ”Vidaus vandens kelių direkcija” som är verksamt i enlighet med Litauens lag om transport på inre vattenvägar (Litauens officiella tidning nr 105-2393, 1996).

 Andra enheter som uppfyller kraven i artikel 70.1 och 70.2 i Republiken Litauens lag om offentlig upphandling (Litauens officiella tidning nr 84-2000, 1996, nr 4-102, 2006) och som är verksamma inom området kust- och inlandshamnar eller andra terminalanläggningar i enlighet med Republiken Litauens lag om transport på inre vattenvägar.

Luxemburg

 Port de Mertert inrättad och verksam enligt den ändrade lagen av den 22 juli 1963 om inrättande och drift av en flodhamn vid Mosel

Ungern

 Hamnar som drivs i enlighet med artiklarna 162–163 i 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről och 2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről.

Malta

 L-Awtorita' Marittima ta' Malta (Malta Maritime Authority).

Nederländerna

1 Upphandlande enheter på området för yttre och inre hamnar, eller andra terminalfaciliteter till exempel:

 Havenbedrijf Rotterdam

Österrike

 Inre hamnar fullständigt eller delvis ägda av Länder och/eller Gemeinden

Polen

Enheter som upprättats på grundval av ustawa o portach i przystaniach morskich av den 20 december 1996, bl.a. följande:

 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A,

 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

 Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A.

 Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o.

 Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.

 Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Żegluga Morska

Portugal

 APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A. enligt Decreto-Lei no 335/98, av den 3 november 1998

 APL – Administração do Porto de Lisboa, S.A. enligt Decreto-Lei no 336/98 av den 3 november 1998

 APS – Administração do Porto de Sines, S.A. enligt Decreto-Lei no 337/98 av den 3 november 1998

 APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A. enligt Decreto-Lei no 338/98, av den 3 november 1998

 APA – Administração do Porto de Aveiro, S.A. enligt Decreto-Lei no 339/98 av den 3 november 1998

 Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, I.P. (IPTM, I.P.) enligt Decreto-Lei No 146/2007 av den 27 april 2007.

Rumänien

 Compania Națională ”Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța

 Compania Națională ”Administrația Canalelor Navigabile SA”

 Compania Națională de Radiocomunicații Navale ”RADIONAV” SA

 Regia Autonomă ”Administrația Fluvială a Dunării de Jos”

 Compania Națională ”Administrația Porturilor Dunării Maritime”

 Compania Națională ”Administrația Porturilor Dunării Fluviale” SA

 Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea și Turnul-Măgurele

Slovenien

Helt eller delvis statligt ägda kusthamnar som tillhandahåller offentliga ekonomiska tjänster i enlighet med Pomorski zakonik (Uradni list RS, 26/01).

Mat. št.

Naziv

POŠTNA ŠT.

KRAJ

5144353

LUKA KOPER D.D.

6000

KOPER – CAPODISTRIA

5655170

Sirio d.o.o.

6000

KOPER

Slovakien

Enheter som driver inlandshamnar som inte är tillgängliga för allmänheten för flodtrafik utförd av transportföretag på grundval av koncessioner från den statliga myndigheten eller enheter inrättade av den statliga myndigheten för drift av allmänt tillgängliga flodhamnar i enlighet med lag nr 338/2000 Coll. i dess lydelse enligt lagarna nr 57/2001 Coll. och nr 580/2003 Coll.

Finland

 Hamnar som är verksamma i enlighet med

 lagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976) samt hamnar som har anlagts med stöd av ett tillstånd enligt 3 § lagen om privata allmänna hamnar (1156/1994).

 Förvaltningsnämnden för Saima kanal.

Sverige

Hamnar och terminalanläggningar i enlighet med lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn samt förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal.

Förenade kungariket

 En lokal myndighet verksam i ett geografiskt område som ska tillhandahålla yttre och inre hamnar eller andra terminalanläggningar för befraktare till havs eller på inre vattenvägar

 En hamnmyndighet enligt avsnitt 57 i Harbours Act 1964

 British Waterways Board

 En hamnmyndighet enligt avsnitt 38.1 i Harbours Act (Northern Ireland) 1970


BILAGA X

Upphandlande enheter på området flygplatsfaciliteter

Belgien

 Brussels International Airport Company

 Belgocontrol

 Luchthaven Antwerpen

 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

 Société Wallonne des Aéroports

 Brussels South Charleroi Airport

 Liège Airport

Bulgarien

Главна дирекция ”Гражданска въздухоплавателна администрация”

ДП ”Ръководство на въздушното движение”

Flygplatsoperatörer för offentliga civila flygplatser som fastställts av ministerrådet i enlighet med artikel 43.3 i Закон на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/1.12.1972):

 ”Летище София” ЕАД

 ”Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД

 ”Летище Пловдив” ЕАД

 ”Летище Русе” ЕООД

 ”Летище Горна Оряховица” ЕАД

Tjeckien

Alla upphandlande enheter i de sektorer som utnyttjar specifika geografiska områden för flygplatsdrift (enlig avsnitt 4.1 i i lagen nr 137/2006 Coll. om offentliga kontrakt, i dess ändrade lydelse).

Exempel på upphandlande enheter:

 Česká správa letišť, s.p.

 Letiště Karlovy Vary s.r.o.

 Letiště Ostrava, a.s.

 Správa Letiště Praha, s.p.

Danmark

 Flygplatser som drivs med stöd av tillstånd enligt § 55.1 i lov om luftfart, jfr lovbekendtgørelse nr. 731 av 21 juni 2007

Tyskland

 Flygplatser sådana som avses i § 38.2 nr 1 i Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung av den 19 juni 1964, senast ändrad 5 januari 2007

Estland

 Enheter som bedriver verksamhet i enlighet med artikel 10.3 i lagen om offentlig upphandling (RT I 21.2.2007, 15, 76) och artikel 14 i konkurrenslagen (RT I 2001, 56332).

 AS Tallinna Lennujaam.

 Tallinn Airport GH AS.

Irland

 Flygplatserna i Dublin, Cork och Shannon som drivs av Aer Rianta – Irish Airports.

 Flygplatser som drivs med stöd av public use licence utfärdat enligt Irish Aviation Authority Act 1993, ändrad genom Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998 och där all reguljär flygtrafik genomförs av flygplan med allmän transport av passagerare, post eller frakt

Grekland

 ”Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας” (”ΥΠΑ”) (den civila luftfartstjänsten), verksamt enligt lagdekret 714/70, ändrat enligt lag 1340/83, och vars organisation fastställs genom presidentdekret 56/89 i dess senare ändrade lydelse

 Företaget ”Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών” (Atens internationella flygplats) i Spata, verksamt enligt lag 2338/95 ”Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα”, inrättande av företaget ”Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.”, godkännande av miljökrav och andra bestämmelser

 ”Φορείς Διαχείρισης” (förvaltningsorgan) enligt presidentdekret 158/02 ”Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμε-τάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (ΦΕΚ Α 137)

Spanien

 Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Frankrike

 Flygplatser som drivs av offentliga organ enligt artiklarna L. 125-1, L.260-1 och L.270-1 i code de l'aviation civile

 Flygplatser som drivs inom ramen för koncession som beviljats av staten enligt artikel R.223-2 i code de l'aviation civile

 Flygplatser som drivs enligt arrêté préfectoral om tillstånd för tillfälligt utnyttjande

 Flygplatser som inrättats av ett offentligt kollektiv och omfattas av ett avtal enligt artikel L.221-1 i code de l'aviation civile

 Flygplatser vars egendom överförts till regionala eller lokala myndigheter eller till en grupp av dessa enligt Loi no2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales av den 13 augusti 2004, särskilt artikel 28:

 

 Aérodrome d'Ajaccio Campo-dell'Oro

 Aérodrome d'Avignon

 Aérodrome de Bastia-Poretta

 Aérodrome de Beauvais-Tillé

 Aérodrome de Bergerac-Roumanière

 Aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne

 Aérodrome de Brest Bretagne

 Aérodrome de Calvi-Sainte-Catherine

 Aérodrome de Carcassonne en Pays Cathare

 Aérodrome de Dinard-Pleurthuit-Saint-Malo

 Aérodrome de Figari-Sud Corse

 Aérodrome de Lille-Lesquin

 Aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine

 Aérodrome de Pau-Pyrénées

 Aérodrome de Perpignan-Rivesaltes

 Aérodrome de Poitiers-Biard

 Aérodrome de Rennes-Saint-Jacques

 Statligt ägda civila flygplatser vars förvaltning överlåtits åt en handelkammare (chambre de commerce et d'industrie) (artikel 7 i Loi no2005-357 relative aux aéroports av den 21 april 2005 och Décret no2007-444 relatif aux aérodromes appartenant à l'Etat av den 23 februari 2007).

 

 Aérodrome de Marseille-Provence

 Aérodrome d'Aix-les-Milles et Marignane-Berre

 Aérodrome de Nice Côte-d'Azur et Cannes-Mandelieu

 Aérodrome de Strasbourg-Entzheim

 Aérodrome de Fort-de France-le Lamentin

 Aérodrome de Pointe-à-Pitre-le Raizet

 Aérodrome de Saint-Denis-Gillot

 Andra statligt ägda civila flygplatser som utesluts från överföring till regionala eller lokala myndigheter enligt Décret no2005-1070 av den 24 augusti 2005 i dess ändrade lydelse:

 

 Aérodrome de Saint-Pierre Pointe Blanche

 Aérodrome de Nantes Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir

 Aéroports de Paris (Loi no2005-357 av den 20 april 2005 och Décret no2005-828 av den 20 juli 2005).

Italien

 Genom decreto Legislativo No497 relativo alla trasformazione dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente pubblico economico, denominato ENAV, Ente nazionale di assistenza al volo av den 25 November 1995, förlängt flera gånger och slutligen omvandlat till lag, Legge No 665 av den 21 december 1996, har ENAV slutligenomvandltas till ett aktiebolag (S.p.A) från och med den 1 januari 2001.

 Förvaltningsorgan upprättade genom speciallagar.

 Organ som förvaltar flygplatsanläggningar på koncessionsbasis enligt art. 694 i Codice della navigazione, regio decreto av den 30 mars 1942, nr. 327.

 Flygplatsenheter, inbegripet förvaltningsföretagen SEA (Milano) och ADR (Fiumicino).

Cypern

Lettland

 Valsts akciju sabiedrība ”Latvijas gaisa satiksme”

 Valsts akciju sabiedrība ”Starptautiskā lidosta ”Rīga””

 SIA ”Aviasabiedrība ”Liepāja””

Litauen

 Det statliga företaget Vilnius International Airport

 Det statliga företaget Kaunas Airport

 Det statliga företaget Palanga International Airport

 Det statliga företaget Oro navigacija

 Det kommunala företaget Šiaulių oro uostas

 Andra enheter som uppfyller kraven i artikel 70.1 och 70.2 i Republiken Litauens lag om offentlig upphandling (Litauens officiella tidning nr 84-2000, 1996, nr 4-102, 2006) och som driver flygplatsanläggningar i enlighet med Republiken Litauens lag om luftfart (Litauens officiella tidning nr 94-2918, 2000).

Luxemburg

 Aéroport du Findel

Ungern

 Flygplatser som drivs i enlighet med artiklarna 162–163 i 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről och 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről.

 Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér förvaltad av Budapest Airport Rt. på grundval av 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről och 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről.

Malta

 L-Ajruport Internazzjonali ta Malta (Malta International Airport).

Nederländerna

Civila flygplatser i bruk enligt artiklarna 18 ff. i Luchtvaartwet. Till exempel:

 Luchthaven Schiphol

Österrike

 Enheter som i enlighet med Luftfahrtgesetz, BGB1 Nr. 253/1957 i nu gällande version har befogenhet att tillhandahålla flygplatsanläggningar.

Polen

 Det offentligägda företaget Porty Lotnicze som drivs på grundval av ustawa o przedsiębiorstwie państwowym ”Porty Lotnicze” av den 23 oktober l987.

 Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

 Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

 Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice

 Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o

 Lotnisko Łódź Lublinek Sp. z o.o.

 Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o.

 Port Lotniczy Szczecin – Goleniów Sp. z o.o.

 Port Lotniczy Wrocław S.A.

 Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie

 Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka

 Porty Lotnicze ”Mazury- Szczytno” Sp. z o.o. w Szczytnie

 Port Lotniczy Zielona Góra – Babimost

Portugal

 ANA – Aeroportos de Portugal, S.A., inrättad enligt Decreto-Lei no 404/98 av den 18 december 1998

 NAV – Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E.P., inrättad genom Decreto-Lei no 404/98 av den 18 december 1998

 ANAM – Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S.A., inrättad enligt Decreto-Lei no 453/91 av den 11 december 1991

Rumänien

 Compania Națională ”Aeroporturi București” SA

 Societatea Națională ”Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța”

 Societatea Națională ”Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia”-SA

 Regia Autonomă ”Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMAT” SA

 Aeroporturile aflate în subordinea Consiliilor Locale

 SC Aeroportul Arad SA

 Regia Autonomă Aeroportul Bacău

 Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare

 Regia Autonomă Aeroportul Cluj Napoca

 Regia Autonomă Aeroportul Internațional Craiova

 Regia Autonomă Aeroportul Iași

 Regia Autonomă Aeroportul Oradea

 Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare

 Regia Autonomă Aeroportul Sibiu

 Regia Autonomă Aeroportul Suceava

 Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureș

 Regia Autonomă Aeroportul Tulcea

 Regia Autonomă Aeroportul Caransebeș

Slovenien

Offentliga civila flygplatser som drivs i enlighet med Zakon o letalstvu (Uradni list RS, 18/01)

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1589423

Letalski Center Cerklje Ob Krki

8263

Cerklje Ob Krki

1913301

Kontrola Zračnega Prometa D.O.O.

1000

Ljubljana

5142768

Aerodrom Ljubljana D.D.

4210

Brnik-Aerodrom

5500494

Aerodrom Portorož, D.O.O.

6333

Sečovlje – Sicciole

Slovakien

Enheter som driver flygplatser på grundval av tillstånd från statliga myndigheter, och enheter som tillhandahåller telekommunikationstjänster via antenn i enlighet med lag nr 143/1998 Coll. i dess lydelse enligt lagarna nr 57/2001 Coll., nr 37/2002 Coll., nr 136/2004 Coll. och nr 544/2004 Coll.

Till exempel:

 Letisko M.R.Štefánika, a.s., Bratislava

 Letisko Poprad – Tatry, a.s.

 Letisko Košice, a.s.

Finland

Flygplatser som drivs av Luftfartsverket Finavia, en kommun eller ett offentligt företag med stöd av luftfartslagen (1242/2005) och lagen om Luftfartsverket (1245/2005).

Sverige

 Allmänna flygplatser som drivs enligt luftfartslagen (1957:297).

 Privata flygplatser som drivs med stöd av driftstillstånd i enlighet med den lag, där detta tillstånd motsvarar kriterierna i artikel 2.3 i direktivet

Förenade kungariket

 En lokal myndighet som är verksam i ett geografiskt område med att tillhandahålla flygplatsfaciliteter eller andra terminalfaciliteter för luftbefraktare.

 En flygplatsoperatör enligt Airports Act 1986 som förvaltar en flygplats enligt economic regulation i Part IV i denna Act

 Highland and Islands Airports Limited

 En flygplatsoperatör enligt Airports (Northern Ireland) Order 1994.

 BAA Ltd.

▼B


BILAGA XI

FÖRTECKNING ÖVER DEN GEMENSKAPSLAGSTIFTNING SOM AVSES I ARTIKEL 30.3

A.   TRANSPORT ELLER DISTRIBUTION AV GAS ELLER VÄRME

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/30/EG av den 22 juni 1998 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas ( 34 )

B.   PRODUKTION, TRANSPORT ELLER DISTRIBUTION AV EL

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/92/EG av den 19 december 1996 om gemensamma regler för den inre marknaden för el ( 35 )

C.   PRODUKTION, TRANSPORT ELLER DISTRIBUTION AV DRICKSVATTEN

D.   UPPHANDLANDE ENHETER PÅ OMRÅDET JÄRNVÄGSTJÄNSTER

E.   UPPHANDLANDE ENHETER PÅ OMRÅDET TJÄNSTER INOM JÄRNVÄGAR I STADSTRAFIK, SPÅRVAGNAR, TRÅDBUSSAR ELLER BUSSAR

F.   UPPHANDLANDE ENHETER PÅ OMRÅDET POSTTJÄNSTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna ( 36 )

G.   UNDERSÖKNING OCH UTVINNING AV OLJA ELLER GAS

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten ( 37 )

H.   UNDERSÖKNING OCH UTVINNING AV KOL ELLER ANDRA FASTA BRÄNSLEN

I.   UPPHANDLANDE ENHETER PÅ OMRÅDET KUSTHAMNAR ELLER INLANDSHAMNAR ELLER ANDRA TERMINALFACILITETER

J.   UPPHANDLANDE ENHETER PÅ OMRÅDET FLYGPLATSFACILITETER


BILAGA XII

FÖRTECKNING ÖVER VERKSAMHETER SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 1.2 b ( 38 )

▼M6

NACE (1)

CPV-kod

AVDELNING F

BYGGENTREPRENADER

Huvudgrupp

Grupp

Undergrupp

Benämning

Anmärkning

45

   

Byggverksamhet

Omfattar:

nybyggnad, renovering och normal reparation

45000000

 

45.1

 

Mark- och grundarbeten

 

45100000

   

45.11

Rivning av hus; markarbeten

Omfattar:

— rivning och rasering av byggnader och andra anläggningar

— röjning av byggplatser

— markarbeten: schaktning, deponering, nivellering av byggplatser, dikesgräv ning, bergrensning, sprängning etc.

— iordningställande av gruvarbetsplatser:

— 

— avtäckning samt annat iordningställande av ägor och platser som innehåller mineraler

Omfattar även:

— dränering av byggplatser

— dränering av jordbruks- eller skogs bruksmark

45110000

   

45.12

Markundersökning

Omfattar:

— provborrning och tagning av kärnprov för byggande, för geofysiska, geologiska eller liknande ändamål

Omfattar inte:

— borrning av källor för produktion av råpetroleum eller naturgas, se 11.20

— brunnsborrning, se 45.25

— schaktsänkning, se 45.25

— spårning av olje- och naturgasfält, utförande av geofysiska, geologiska och seismiska undersökningar, se 74.20

45120000

 

45.2

 

Bygg- och anläggningsarbeten

 

45200000

   

45.21

Uppförande av hus och andra byggnadsverk

Omfattar:

— byggande av alla slags byggnader

— byggande av anläggningar inom väg och vattenbyggnad o.d.:

— 

— broar, inklusive sådana för upphöjda vägar, viadukter, tunnlar och tunnelbanor

— rörledningar för fjärrtransport, fjärrnät för el och telekommunikation

— rörledningar i tätort, tätortsnät för el och telekommunikation samt därmed förknippade arbeten

— montering och uppförande på plats av monteringsfärdiga byggnader

Omfattar inte:

— tjänster i anslutning till råpetroleum- och naturgasutvinning, se 11.20

— uppförande av kompletta monteringsfärdiga byggnader av egentillverkade delar av annat material än betong, se huvudgrupperna 20, 26 och 28

— anläggning av stadion, simbassänger, idrottshallar, tennisbanor, golfbanor eller andra idrottsanläggningar, exklusive uppförande av byggnader, se 45.23

— bygginstallationer, se 45.3

— slutbehandling av byggnader, se 45.4

— arkitektverksamhet och teknisk konsultverksamhet, se 74.20

— projektledning för byggande, se 74.20

45210000

utom:

-45213316

45220000

45231000

452320004

   

45.22

Takarbeten

Omfattar:

— byggande av tak

— taktäckning

— impregnering

45261000

   

45.23

Anläggning av vägar, flygfält och idrottsanläggningar

Omfattar:

— anläggning av vägar, gator samt andra kör- och gångvägar

— anläggning av järnvägar

— anläggning av start- och landningsbanor på flygfält

— anläggning av stadion, simbassänger, idrottshallar, tennisbanor, golfbanor eller andra idrottsanläggningar, exklusive uppförande av byggnader

— målning av vägmarkeringar och markeringar på parkeringsplatser

Omfattar inte:

— förberedande markarbeten, se 45.11

45212212 och DA03

45230000

utom:

-45231000

-45232000

-45234115

   

45.24

Vattenbyggnad

Omfattar anläggning av:

— vattenleder, hamn och flodarbeten, småbåtshamnar (marinor), slussar etc.

— dammar, diken o.d.

— muddring

— undervattensarbete

45240000

   

45.25

Andra bygg- och an läggningsarbeten

Omfattar:

— bygg- eller anläggningsverksamhet som är specialiserad inom något för olika slags konstruktioner gemensamt område och fordrar specialistkompetens eller specialutrustning:

— 

— grundläggning inklusive pålning

— borrning och byggande av brunnar, schaktsänkning

— uppförande av icke egentillverkade stålelement

— bockning av stål

— murning och stenläggning

— resning och nedmontering av byggnadsställningar och arbetsplattformar, inklusive uthyrning av byggnadsställningar och arbetsplattformar

— uppförande av skorstenar och industriugnar

Omfattar inte:

— uthyrning av byggnadsställningar utan resning och nedmontering, se 71.32

45250000

45262000

 

45.3

 

Bygginstallationer

 

45300000

   

45.31

Elinstallationer

Omfattar:

installation i byggnader och andra an- läggningar av:

— elkablar och elarmatur

— telekommunikationssystem

— elvärmesystem

— antenner

— brandlarm

— tjuvlarm

— hissar och rulltrappor

— åskledare etc.

45213316

45310000

utom:

-45316000

   

45.32

Isoleringsarbeten

Omfattar:

— installation i byggnader och andra anläggningar av värme-, ljud- eller vibrationsisolering

Omfattar inte:

— impregnering, se 45.22

45320000

   

45.33

VVS arbeten

Omfattar:

— installation i byggnader och andra anläggningar av:

— 

— vattensystem samt sanitetsutrustning

— gasarmaturer

— värme-, ventilations-, kyl- och luftkonditioneringsutrustning inklusive ledningar

— sprinklersystem

Omfattar inte:

— installation av elvärmesystem, se 45.31

45330000

   

45.34

Andra bygginstallationer

Omfattar:

— installation av belysnings- och signalsystem till vägar, järnvägar, flygfält och hamnar

— installation i byggnader och andra anläggningar av andra armaturer och anordningar

45234115

45316000

45340000

 

45.4

 

Slutbehandling av byggnader

 

45400000

   

45.41

Puts-, fasad- och stucka-turarbeten

Omfattar:

— anbringande på byggnader och andra anläggningar av invändig eller utvändig puts och stuck inklusive närstående basmaterial för putsning

45410000

   

45.42

Byggnadssnickeriarbeten

Omfattar:

— installation av icke egentillverkade dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, kök med fast inredning, trappor butiksinredning o.d., av trä eller andra material

— invändig slutbehandling såsom arbete med tak, väggbeklädnader av trä och flyttbara skiljeväggar

Omfattar inte:

— läggning av parkett och andra golvbeläggningar av trä, se 45.43

45420000

   

45.43

Golv- och väggbelägg-ningsarbeten

Omfattar:

— läggning, uppsättning eller fastsättning i byggnader och andra anläggningar av:

— 

— vägg- eller golvplattor av keramiskt material, betong eller huggen sten

— parkett och andra golvbeläggningar av trä

— mattor samt golvbeläggningar av linoleum, inklusive av gummi eller plast

— terrazzo-, marmor-, granit- eller skiffergolv eller -väggar

— tapeter

45430000

   

45.44

Måleri- och glasmästeri-arbeten

Omfattar:

— invändig och utvändig målning av byggnader

— målning av anläggningar inom väg- och vattenbyggnad o.d.

— installation av glas, speglar etc.

Omfattar inte:

— installation av fönster, se 45.42

45440000

   

45.45

Annan slutbehandling av byggnader

Omfattar:

— installation av privata simbassänger

— rengöring med ånga, blästring och liknande behandling av fasader

— annan slutbehandling av byggnader

Omfattar inte:

— invändig rengöring av byggnader och andra konstruktioner, se 74.70

45212212 och DA04

45450000

 

45.5

 

Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare

 

45500000

   

45.50

Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare

Omfattar inte:

— uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner samt -utrustning utan förare, se 71.32

45500000

(1)   Rådets förordning (EEG) nr 3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (EGT L 293, 24.10.1990, s. 1). Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EEG) nr 761/93 (EGT L 83, 3.4.1993, s. 1).

▼B


BILAGA XIII

INFORMATION SOM SKALL FINNAS I MEDDELANDEN OM UPPHANDLING

A.   ÖPPET FÖRFARANDE

1. Den upphandlande enhetens namn, post-, telegram- och e-postadress samt telefon-, telex- och faxnummer.

2. I förekommande fall, ange om kontraktet är reserverat för skyddade verkstäder eller om dess fullgörande är reserverat inom ramen för program för skyddad anställning.

3. Slag av kontrakt (varor, byggentreprenad eller tjänster samt angivande av om det gäller ett ramavtal) eller ett dynamiskt inköpssystem.

Tjänstekategori enligt bilaga XVI A eller XVI B och beskrivning av denna (referensnummer enligt nomenklaturen).

I förekommande fall anges om anbuden infordras med avseende på köp, leasing, hyra eller hyrköp eller en kombination av dessa.

4. Plats för leverans, utförande eller tillhandahållande.

5. För varor och byggentreprenader:

a) Slag och mängd av de varor som skall levereras (referensnummer enligt nomenklaturen). Ange särskilt option på kompletterande köp och, om möjligt, en uppskattning av tidpunkten för utnyttjande av optionen samt antalet eventuella förlängningar. I samband med återkommande kontrakt anges även, om möjligt, en preliminär tidsplan för ytterligare upphandling för de produkter som skall upphandlas eller slag och omfattning av tjänsterna samt en allmän beskrivning av arbetet (referensnummer enligt nomenklaturen).

b) Uppgift om leverantörerna kan lämna anbud på alla de efterfrågade varorna eller delar därav.

Om arbetet eller kontraktet i fråga om byggentreprenader är uppdelat i flera delar skall storleksordningen på de olika delarna anges liksom möjligheten att lämna anbud på en, flera eller alla delar.

c) För byggentreprenadkontrakt: uppgifter om syftet med entreprenaden eller kontraktet när det senare även innebär projektering.

6. För tjänster:

a) Slag och omfattning av de tjänster som skall levereras. Ange särskilt option på kompletterande köp och, om möjligt, en uppskattning av den tid som står till förfogande för utnyttjande av optionen samt antalet eventuella förlängningar. I samband med återkommande kontrakt anges, om möjligt, även en preliminär tidsplan för ytterligare upphandling för de tjänster som skall upphandlas.

b) Angivande av om utförandet av tjänsten enligt lagar eller författningar är förbehållet en viss yrkesgrupp.

c) Hänvisning till lagar och andra författningar.

d) Uppgift om juridiska personer skall ange namn och yrkeskvalifikationer på den personal som är ansvarig för utförandet av tjänsterna.

e) Uppgift om tjänsteleverantörer får lämna anbud på en del av tjänsterna ifråga.

7. Om möjligt, uppgift om det är tillåtet att lämna in alternativa anbud.

8. Tidsfrister för leverans eller utförande eller tjänstekontraktets varaktighet och om möjligt datum för påbörjandet.

9. 

a) Adress från vilken kontraktshandlingar och förfrågningsunderlag kan beställas.

b) I förekommande fall, belopp och betalningssätt, om avgift skall erläggas för sådana dokument.

10. 

a) Sista datum för mottagande av anbud eller preliminära anbud när det rör sig om införandet av ett dynamiskt inköpssystem.

b) Adress till vilken begäran skall skickas.

c) Det eller de språk som dessa skall vara avfattade på.

11. 

a) I förekommande fall, personer som får närvara vid öppnandet av anbuden.

b) Datum, tid och plats för öppnandet.

12. I tillämpliga fall, de säkerheter och garantier som begärs.

13. Huvudsakliga villkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de texter som innehåller villkoren.

14. I tillämpliga fall, den rättsliga form som en grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontrakt skall anta.

15. Ekonomiska och tekniska minimikrav på den marknadsaktör som tilldelas kontraktet.

16. Den tid anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud.

17. I förekommande fall, särskilda villkor för kontraktets fullgörande.

18. De kriterier som avses i artikel 54 och som skall användas vid tilldelning av kontrakt: ”lägsta pris” eller ”ekonomiskt mest fördelaktiga anbud”. De kriterier som utgör det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet samt deras viktning, eller i förekommande fall deras ordningsföljd, skall anges, om de inte framgår av specifikationerna eller i anbudsinfordran.

19. I förekommande fall, hänvisning till offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning av det periodiska meddelandet till eller meddelandet om offentliggörande av detta meddelande om upphandlarprofil för kontraktet.

20. Namn på och adress till det organ som är behörigt vid överklaganden eller i förekommande fall medling. Närmare uppgifter om sista dag för överklagande, eller vid behov namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress till den avdelning från vilken informationen kan erhållas.

21. Datum då den upphandlande enheten avsänt meddelandet.

22. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet (skall uppges av byrån).

23. Övriga upplysningar.

B.   SELEKTIVT FÖRFARANDE

1. Den upphandlande enhetens namn, post-, telegram- och e-postadress samt telefon-, telex- och faxnummer.

2. I förekommande fall, ange om kontraktet är reserverat för skyddade verkstäder eller om dess fullgörande är reserverat inom ramen för program för skyddad anställning.

3. Slag av kontrakt (varor, byggentreprenad eller tjänster samt angivande av om det gäller ett ramavtal).

Tjänstekategori enligt bilaga XVI A eller XVI B och beskrivning av denna (referensnummer enligt nomenklaturen).

I förekommande fall anges om anbuden infordras med avseende på köp, leasing, hyra eller hyrköp eller en kombination av dessa.

4. Plats för leverans, utförande eller tillhandahållande.

5. För varor och byggentreprenader:

a) Slag och mängd av de varor som skall levereras (referensnummer enligt nomenklaturen). Ange särskilt option på kompletterande köp och, om möjligt, en uppskattning av den tid som står till förfogande för utnyttjande av optionen samt antalet eventuella förlängningar. I samband med återkommande kontrakt anges även, om möjligt, en preliminär tidsplan för ytterligare upphandling för de produkter som skall upphandlas eller slag och omfattning av tjänsterna samt en allmän beskrivning av arbetet (referensnummer enligt nomenklaturen).

b) Uppgift om leverantörerna kan lämna anbud på alla de efterfrågade varorna eller delar därav.

Om arbetet eller kontraktet i fråga om byggentreprenader är uppdelat i flera delar skall storleksordningen på de olika delarna anges liksom möjligheten att lämna anbud på en, flera eller alla delar.

c) För byggentreprenadkontrakt: uppgifter om syftet med entreprenaden eller kontraktet när det senare även innebär projektering.

6. För tjänster:

a) Slag och omfattning av de tjänster som skall levereras. Ange särskilt option på kompletterande köp och, om möjligt, en uppskattning av den tid som står till förfogande för utnyttjande av optionen samt antalet eventuella förlängningar. I samband med återkommande kontrakt anges, om möjligt, även en preliminär tidsplan för ytterligare upphandling för de tjänster som skall upphandlas.

b) Angivande av om utförandet av tjänsten enligt lagar eller författningar är förbehållet en viss yrkesgrupp.

c) Hänvisning till lagar och andra författningar.

d) Angivande av huruvida juridiska personer skall ange namn och yrkeskvalifikationer på den personal som är ansvarig för utförandet av tjänsten.

e) Uppgift om tjänsteleverantörer får lämna anbud på en del av tjänsterna ifråga.

7. Om möjligt, uppgift om det är tillåtet att lämna in alternativa anbud.

8. Tidsfrister för leverans eller utförande eller tjänstekontraktets varaktighet och om möjligt datum för påbörjandet.

9. I tillämpliga fall, den rättsliga form som en grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontrakt skall anta.

10. 

a) Sista datum för mottagande av begäran om deltagande.

b) Adress till vilken begäran skall skickas.

c) Det eller de språk som dessa skall vara avfattade på.

11. Sista datum för avsändande av inbjudan att lämna anbud.

12. I tillämpliga fall, de säkerheter och garantier som begärs.

13. Huvudsakliga villkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de texter som innehåller villkoren.

14. Upplysningar om den ekonomiska aktörens personliga ställning och de ekonomiska och tekniska minimikrav som vederbörande skall uppfylla.

15. De kriterier som avses i artikel 55 och som skall användas vid tilldelning av kontrakt: ”lägsta pris” eller ”ekonomiskt mest fördelaktiga anbud”. De kriterier som utgör det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet samt deras viktning, eller i förekommande fall deras ordningsföljd, skall anges, om de inte framgår av specifikationerna eller i anbudsinfordran.

16. I förekommande fall, särskilda villkor för kontraktets fullgörande.

17. I förekommande fall, hänvisning till offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning av det periodiska meddelandet till eller meddelandet om offentliggörande av detta meddelande om upphandlarprofil för kontraktet.

18. Namn på och adress till det organ som är behörigt vid överklaganden eller i förekommande fall medling. Närmare uppgifter om sista dag för överklagande eller vid behov namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress till den avdelning från vilken informationen kan erhållas.

19. Datum då den upphandlande enheten avsänt meddelandet.

20. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet (skall uppges av byrån).

21. Övriga upplysningar.

C.   FÖRHANDLAT FÖRFARANDE

1. Den upphandlande enhetens namn, post-, telegram- och e-postadress samt telefon-, telex- och faxnummer.

2. I förekommande fall, ange om kontraktet är reserverat för skyddade verkstäder eller om dess fullgörande är reserverat inom ramen för program för skyddad anställning.

3. Slag av kontrakt (varor, byggentreprenad eller tjänster samt angivande av om det gäller ett ramavtal).

Tjänstekategori enligt bilaga XVI A eller XVI B och beskrivning av denna (referensnummer enligt nomenklaturen).

I förekommande fall anges om anbuden infordras med avseende på köp, leasing, hyra eller hyrköp eller en kombination av dessa.

4. Plats för leverans, utförande eller tillhandahållande.

5. För varor och byggentreprenader:

a) Slag och mängd av de produkter som skall levereras (referensnummer enligt nomenklaturen). Ange särskilt option på kompletterande köp och, om möjligt, en uppskattning av den tid som står till förfogande för utnyttjande av optionen samt antalet eventuella förlängningar. I samband med återkommande kontrakt anges även, om möjligt, en preliminär tidsplan för ytterligare upphandling för de produkter som skall upphandlas eller slag och omfattning av tjänsterna samt en allmän beskrivning av arbetet (referensnummer enligt nomenklaturen).

b) Uppgift om leverantörerna kan lämna anbud på alla de efterfrågade varorna eller delar därav.

Om arbetet eller kontraktet i fråga om byggentreprenader är uppdelat i flera delar skall storleksordningen på de olika delarna anges liksom möjligheten att lämna anbud på en, flera eller alla delar.

c) För byggentreprenadkontrakt: uppgifter om syftet med entreprenaden eller kontraktet när det senare även innebär projektering.

6. För tjänster:

a) Slag och omfattning av de tjänster som skall levereras. Ange särskilt option på kompletterande köp och, om möjligt, en uppskattning av den tid som står till förfogande för utnyttjande av optionen samt antalet eventuella förlängningar. I samband med återkommande kontrakt anges, om möjligt, även en preliminär tidsplan för ytterligare upphandling för de tjänster som skall upphandlas.

b) Angivande av om utförandet av tjänsten enligt lagar eller författningar är förbehållet en viss yrkesgrupp.

c) Hänvisning till lagar och andra författningar.

d) Uppgift om juridiska personer skall ange namn och yrkeskvalifikationer på den personal som är ansvarig för utförandet av tjänsterna.

e) Uppgift om tjänsteleverantörer får lämna anbud på en del av tjänsterna.

7. Om möjligt, uppgift om det är tillåtet att lämna in alternativa anbud.

8. Tidsfrister för leverans eller utförande eller tjänstekontraktets varaktighet och om möjligt datum för påbörjandet.

9 I tillämpliga fall, den rättsliga form som en grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontrakt skall anta.

10. 

a) Sista datum för mottagande av begäran om deltagande.

b) Adress till vilken begäran skall skickas.

c) Det eller de språk som dessa skall vara avfattade på.

11. I förekommande fall, begärda säkerheter eller garantier.

12. Huvudsakliga villkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de texter som innehåller villkoren.

13. Upplysningar om den ekonomiska aktörens personliga ställning och de ekonomiska och tekniska minimikrav som vederbörande skall uppfylla.

14. De kriterier som avses i artikel 54 och som skall användas vid tilldelning av kontrakt: ”lägsta pris” eller ”ekonomiskt mest fördelaktiga anbud”. De kriterier som utgör det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet samt deras viktning, eller i förekommande fall deras ordningsföljd, skall anges, om de inte framgår av specifikationerna eller i inbjudan att förhandla.

15. I förekommande fall, namn och adress till de ekonomiska aktörer som den upphandlande enheten redan utsett.

16. I förekommande fall, datum för tidigare offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning.

17. I förekommande fall, särskilda villkor för kontraktets fullgörande.

18. I förekommande fall, hänvisning till offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning av det periodiska meddelandet eller meddelandet om offentliggörande av detta meddelande om upphandlarprofil för kontraktet.

19. Namn på och adress till det organ som är behörigt vid överklaganden eller i förekommande fall medling. Närmare uppgifter om sista dag för överklagande eller vid behov namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress till den avdelning från vilken informationen kan erhållas.

20. Datum då den upphandlande enheten avsände meddelandet.

21. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet (skall uppges av byrån).

22. Övriga upplysningar.

D.   MEDDELANDE OM FÖRENKLAT ANBUDSFÖRFARANDE INOM RAMEN FÖR ETT DYNAMISKT INKÖPSSYSTEM ( 39 )

1. Land där den upphandlande enheten finns.

2. Den upphandlande enhetens namn och e-postadress.

3. Hänvisning till offentliggörandet av det meddelande om upphandling som rör ett dynamiskt inköpssystem.

4. E-postadress där de specifikationer och de kompletterande handlingar som rör ett dynamiskt inköpssystem finns tillgängliga.

5. Föremålet för upphandlingen: Beskrivning genom hänvisningsnumren i CPV-nomenklaturen och mängden eller omfattningen av de kontrakt som skall tilldelas.

6. Tidsperiod inom vilken de preliminära anbuden skall lämnas in.


BILAGA XIV

INFORMATION SOM SKALL FINNAS I MEDDELANDEN OM ATT DET FINNS ETT KVALIFICERINGSSYSTEM

1. Den upphandlande enhetens namn, post-, telegram- och e-postadress samt telefon-, telex- och faxnummer.

2. I förekommande fall, ange om kontraktet är reserverat för skyddade verkstäder eller om dess fullgörande är reserverat inom ramen för program för skyddad anställning.

3. Syftet med kvalificeringssystemet (beskrivning av de varor, tjänster eller byggentreprenader eller kategorier av dessa som skall inköpas med hjälp av detta system – referensnummer enligt nomenklaturen).

4. De villkor som ekonomiska aktörer skall uppfylla med tanke på deras kvalificering enligt det system och de metoder med vilka vart och ett av dessa villkor skall kontrolleras. Om beskrivningen av villkoren och kontrollmetoderna är omfattande och bygger på dokument som intresserade ekonomiska aktörer har tillgång till, räcker det med en sammanfattning av de huvudsakliga villkoren och metoderna och en hänvisning till dessa dokument.

5. Den tid kvalificeringssystemet gäller och formaliteter för förnyande av systemet.

6. Uppgift om att meddelandet fungerar som inbjudan till anbudsgivning.

7. Adress från vilken ytterligare information och dokumentation om kvalificeringssystemet kan erhållas (när denna adress inte är densamma som i punkt 1).

8. Namn på och adress till det organ som är behörigt vid överklaganden eller i förekommande fall medling. Närmare uppgifter om sista dag för överklagande eller vid behov namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress till den avdelning från vilken informationen kan erhållas.

9. Om möjligt, de kriterier som enligt artikel 55 skall användas vid tilldelning av kontrakt: ”lägsta pris” eller ”ekonomiskt mest fördelaktiga anbud”. De kriterier som utgör det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet samt deras viktning, eller i förekommande fall deras ordningsföljd, skall anges, om de inte framgår av specifikationerna eller anbudsinfordran eller inbjudan att förhandla.

10. I förekommande fall, övriga upplysningar.


BILAGA XV A

INFORMATION SOM SKALL FINNAS I PERIODISKA MEDDELANDEN

I.   UPPLYSNINGAR SOM ALLTID SKALL LÄMNAS

1. Namn, post-, telegram- och e-postadress samt telefon-, telex- och faxnummer till den upphandlande enheten eller till den enhet från vilken ytterligare information kan erhållas.

2. 

a) För varukontrakt: Slag och mängd eller värde avseende de tjänster eller produkter som skall levereras; referensnummer enligt nomenklaturen.

b) För byggentreprenadkontrakt: slag och omfattning av de tjänster som skall utföras, allmän beskrivning av arbetet eller delar därav; referensnummer enligt nomenklaturen.

c) För tjänstekontrakt: planerad total upphandling i var och en av tjänstekategorierna enligt bilaga XVI A; referensnummer enligt nomenklaturen.

3. Datum då meddelandet avsänts eller då meddelandet om offentliggörande av detta meddelande om upphandlarprofil avsänts.

4. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet (skall uppges av byrån).

5. I förekommande fall, övriga upplysningar.

II.   UPPLYSNINGAR SOM ALLTID SKALL LÄMNAS NÄR MEDDELANDET FUNGERAR SOM MEDDELANDE OM UPPHANDLING ELLER NÄR DET MÖJLIGGÖR EN FÖRKORTAD TIDSFRIST FÖR MOTTAGANDE AV ANSÖKNINGAR ELLER ANBUD

6. Uppgift om att intresserade leverantörer skall meddela den upphandlande enheten sitt intresse för kontraktet eller kontrakten.

7. I förekommande fall, ange om kontraktet är reserverat för skyddade verkstäder eller om dess fullgörande är reserverat inom ramen för program för skyddad anställning.

8. Tidsfrist för mottagande av begäran om att få en inbjudan att lämna anbud eller att förhandla.

9. Slag och mängd av de varor som skall levereras eller allmän beskrivning av arbetet eller tjänstekategorin ►C2  enligt bilaga XVII A ◄ samt benämning och angivande av om ett eller flera ramavtal planeras. Ange särskilt option på kompletterande köp och en uppskattning av den tid som står till förfogande för utnyttjande av optionen samt antalet eventuella förlängningar. I samband med återkommande kontrakt anges även preliminär tidsplan för ytterligare upphandling.

10. Ange om det gäller köp, leasing, hyra, hyrköp eller en kombination av dessa.

11. Tidsfrister för leverans eller utförande eller kontraktets varaktighet och om möjligt datum för påbörjandet.

12. Adress till vilken intresserade företag skall vända sig för att skriftligen visa sitt intresse.

Sista datum för mottagande av intresseanmälningar.

Det eller de språk som tillåts för inlämnande av ansökan eller anbud.

13. Villkor av ekonomisk eller teknisk natur, finansiella och tekniska garantier som krävs av leverantörerna.

14. 

a) Preliminärt datum (om känt) när förfarandet för tilldelning av kontraktet eller kontrakten skall inledas.

b) Typ av tilldelningsförfarande (selektivt eller förhandlat).

c) Belopp och betalningssätt om avgift skall erläggas för dokument om hur tilldelningen sker.

15. I förekommande fall, särskilda villkor för kontraktets eller kontraktens fullgörande.

16. Namn på och adress till det organ som är behörigt vid överklaganden eller i förekommande fall medling. Närmare uppgifter om sista dag för överklagande eller vid behov namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress till den avdelning från vilken informationen kan erhållas.

17. Om möjligt, de kriterier som enligt artikel 55 skall användas vid tilldelning av kontrakt: ”lägsta pris” eller ”ekonomiskt mest fördelaktiga anbud”. De kriterier som utgör det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet samt deras viktning, eller i förekommande fall deras ordningsföljd, skall anges, om de inte framgår av specifikationerna eller inte finns angivna i inbjudan att bekräfta intresset enligt artikel 47.5 eller i anbudsinfordran eller inbjudan att förhandla.


BILAGA XV B

INFORMATION SOM SKALL FINNAS I MEDDELANDEN OM OFFENTLIGGÖRANDE I ETT FÖRHANDSMEDDELANDE AV EN UPPHANDLARPROFIL OM UPPHANDLING INTE UTNYTTJAS

1. Land där den upphandlande enheten finns.

2. Den upphandlande enhetens namn.

3. Internetadress för upphandlarprofilen (URL).

4. Referensnummer enligt CPV-nomenklaturen.


BILAGA XVI

INFORMATION SOM SKALL FINNAS I MEDDELANDEN OM TILLDELADE KONTRAKT

I.   Information som skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning ( 40 )

1. Den upphandlande enhetens namn och adress.

2. Slag av kontrakt (varor, byggentreprenader eller tjänster och referensnummer enligt nomenklaturen samt angivande av om det gäller ett ramavtal).

3. Åtminstone en kort beskrivning av slag och mängd/omfattning av de varor, arbeten eller tjänster som skall levereras.

4. 

a) Form av konkurrensutsättning (meddelande om kvalificeringssystemet, periodiskt meddelande, anbudsförfarande).

b) Hänvisning till offentliggörandet av meddelandet i Europeiska unionens officiella tidning.

c) Om kontrakt tilldelats utan konkurrensutsättning: de relevanta bestämmelserna enligt artiklarna 40.3 eller 32.

5. Förfarande vid tilldelning av kontrakt (öppet, selektivt eller förhandlat).

6. Antal mottagna anbud.

7. Datum för tilldelning av kontrakt.

8. Priset vid förmånliga inköp enligt artikel 39.3 j.

9. Namn och adress till den eller de ekonomiska aktörer som utsetts.

10. Ange i förekommande fall om ett kontrakt har blivit eller eventuellt kan bli uppdelat på underleverantörer.

11. Erlagt pris eller högsta och lägsta anbud som har beaktats vid tilldelningen av kontraktet.

12. Namn på och adress till det organ som är behörigt vid överprövning eller i förekommande fall medling. Närmare uppgifter om sista dag för överprövning eller vid behov namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress till den avdelning från vilken informationen kan erhållas.

13. Valfria upplysningar:

 Värde och omfattning av den del av kontraktet som har blivit eller eventuellt kan bli utlagt på tredje man.

 Kriterier för tilldelning av kontrakt.

II.   Information som inte är avsedd att offentliggöras

14. Antal tilldelade kontrakt (när ett kontrakt har delats mellan flera leverantörer).

15. Värdet av varje tilldelat kontrakt.

16. Varornas eller tjänsternas ursprungsland (ursprung inom eller utom gemenskapen, i det senare fallet med angivande av tredje land).

17. Tillämpade tilldelningskriterier (det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, lägsta pris).

18. Tilldelades kontraktet en anbudsgivare som föreslagit alternativ enligt artikel 36.3?

19. Förkastades några anbud enligt artikel 57 på grund av att de var alltför låga?

20. Datum då den upphandlande enheten avsänt meddelandet.

21. För kontrakt som gäller tjänster enligt bilaga XVI B: den upphandlande enhetens samtycke till att meddelandet offentliggörs (artikel J.4).


BILAGA XVII A ( 41 )

TJÄNSTER SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 31

▼M6

Kategori

Beskrivning

CPC-referensnummer (1)

CPV-referensnummer

1

Underhålls- och reparationstjänster

6112, 6122, 633, 886

Från 50100000-6 till 50884000-5 (utom 50310000-1 till 50324200-4 och 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) och från 51000000-9 till 51900000-1

2

Landtransport (2), även säkerhets- och kurirtransporter, med undantag av postbefordran

712 (utom 71235), 7512, 87304

Från 60100000-9 till 60183000-4 (utom 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6), och från 64120000-3 till 64121200-2

3

Flygtransport av passagerare och gods, med undantag av postbefordran

73 (utom 7321)

Från 60410000-5 till 60424120-3

(utom 60411000-2, 60421000-5), och 60500000-3

från 60440000-4 till 60445000-9

4

Postbefordran på land (2) och i luften

71235, 7321

60160000-7,60161000-4

60411000-2, 60421000-5

5

Telekommunikationstjänster

752

Från 64200000-8 till 64228200-2

72318000-7, och

från 72700000-7 till 72720000-3

6

Finansiella tjänster:

a)  Försäkringstjänster

b)  Bank- och investeringstjänster (3)

ex 81, 812, 814

Från 66100000-1 till 66720000-3 (3)

7

Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande tjänster

84

Från 50310000-1 till 50324200-4

från 72000000-5 till 72920000-5

(utom 72318000-7 och från 72700000-7 till 72720000-3), 79342410

8

Forsknings- och utvecklingstjänster (4)

85

Från 73000000-2 till 73436000-7

(utom 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0

9

Redovisnings-, revisions- och bokföringstjänster

862

Från 79210000-9 till 79223000-3

10

Marknads- och opinionsundersökningar

864

Från 79300000-7 till 79330000-6, och

79342310-9, 79342311-6

11

Organisationskonsulttjänster (5) och därmed sammanhängande tjänster

865, 866

Från 73200000-4 till 73220000-0

från 79400000-8 till 79421200-3

och

79342000-3, 79342100-4

79342300-6, 79342320-2

79342321-9, 79910000-6, 79991000-7

98362000-8

12

Arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster och integrerade tekniska tjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur, därmed sammanhängande vetenskapliga och tekniska konsulttjänster, teknisk provning och analys

867

Från 71000000-8 till 71900000-7 (utom 71550000-8) och 79994000-8

13

Reklamtjänster

871

Från 79341000-6 till 79342200-5

(utom 79342000-3 och 79342100-4

14

Fastighetsstädning och fastighetsförvaltning

874, 82201–82206

Från 70300000-4 till 70340000-6, och

från 90900000-6 till 90924000-0

15

Förlags- och tryckeritjänster mot arvode eller på kontrakt

88442

Från 79800000-2 till 79824000-6

från 79970000-6 till 79980000-7

16

Avlopps- och renhållningstjänster, sanering och liknande tjänster

94

Från 90400000-1 till 90743200-9 (utom 90712200-3

från 90910000-9 till 90920000-2 och

50190000-3, 50229000-6

50243000-0

(1)   CPV-nomenklatur (preliminär version) som används för att fastställa tillämpningsområdet för direktiv 92/50/EEG.

(2)   Med undantag av järnvägstransport som omfattas av kategori 18.

(3)   Med undantag av finansiella tjänster i samband med utfärdande, förvärv, försäljning eller överföring av värdepapper eller andra finansiella instrument samt riksbankstjänster. Dessutom undantas tjänster som avser förvärv eller hyra, oavsett finansieringsvillkor, av mark, befintliga byggnader eller annan fast egendom eller som avser rättigheter till sådan egendom. Finansiella tjänster som tillhandahålls samtidigt med, före eller efter köpe- eller hyreskontraktet, oberoende av form, ska dock omfattas av detta direktiv.

(4)   Med undantag av forsknings- och utvecklingstjänster som inte uteslutande är till förmån för den upphandlande myndigheten och/eller den upphandlande enheten i dess egen verksamhet, under förutsättning att dessa tjänster helt finansieras av den upphandlande myndigheten och/eller av den upphandlande enheten.

(5)   Med undantag av medlings- och förlikningstjänster.

▼B


BILAGA XVII B

TJÄNSTER SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 32

▼M6

Kategori

Beskrivning

CPC-referensnummer (1)

CPV-referensnummer

17

Hotell- och restaurangtjänster

64

Från 55100000-1 till 55524000-9, och från 98340000-8 till 98341100-6

18

Järnvägstransport

711

Från 60200000-0 till 60220000-6

19

Sjötransport

72

Från 60600000-4 till 60653000-0, och från 63727000-1 till 63727200-3

20

Hjälptjänster och tjänster i anslutning till transporter

74

Från 63000000-9 till 63734000-3

(utom 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3, och från 63727000-1, till 63727200-3), och

98361000-1

21

Juridiska tjänster

861

Från 79100000-5 till 79140000-7

22

Rekrytering och urval av personal (2)

872

Från 79600000-0 till 79635000-4

(utom 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), och från 98500000-8 till 98514000-9

23

Spanings- och säkerhetstjänster, med undantag av säkerhetstransporter

873 (utom 87304)

Från 79700000-1 till 79723000-8

24

Undervisning och yrkesutbildning

92

Från 80100000-5 till 80660000-8 (utom 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1

25

Hälsovård och socialtjänster

93

79611000-0, och från 85000000-9 till 85323000-9 (utom 85321000-5 och 85322000-2

26

Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet (3)

96

Från 79995000-5 till 79995200-7, och från 92000000-1 till 92700000-8

(utom 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6

27

Övriga tjänster

   

(1)   CPV nomenklatur (preliminär version) som används för att fastställa tillämpningsområdet för direktiv 92/50/EEG.

(2)   Med undantag av anställningskontrakt.

(3)   Med undantag av kontrakt som avser förvärv, utveckling, produktion eller samproduktion av program som utförs av radio och TV bolag samt kontrakt om sändningstider.

▼B


BILAGA XVIII

INFORMATION SOM SKALL FINNAS I MEDDELANDEN OM PROJEKTTÄVLINGAR

1. Namn, post-, telegram- och e-postadress, telefon-, telex- och faxnummer till den upphandlande enheten och till den enhet från vilken relevanta handlingar kan erhållas.

2. Projektbeskrivning (referensnummer enligt nomenklaturen).

3. Typ av projekttävling: öppen eller selektiv.

4. Vid en öppen projekttävling: slutdatum för mottagande av bidrag.

5. Vid en selektiv projekttävling:

a) Planerat antal deltagare eller största och minsta antal deltagare.

b) I tillämpliga fall, namn på redan utvalda deltagare.

c) Kriterier för att välja ut deltagare.

d) Slutdatum för mottagande av begäran om deltagande.

6. I tillämpliga fall, uppgift om när deltagande är förbehållet en viss yrkeskategori.

7. Kriterier för bedömning av bidragen.

8. I tillämpliga fall, namn på utvalda juryledamöter.

9. Uppgift om jurybeslut är bindande för den upphandlande enheten.

10. I tillämpliga fall, antal och värde av de priser som delas ut.

11. I tillämpliga fall, uppgifter angående ersättning till samtliga deltagare.

12. Uppgift om prisvinnarna är berättigade att tilldelas eventuella följdkontrakt.

13. Namn på och adress till det organ som är behörigt vid överprövning eller i förekommande fall medling. Närmare uppgifter om sista dag för överprövning eller vid behov namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress till den avdelning från vilken informationen kan erhållas.

14. Datum då meddelandet avsänts.

15. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottog meddelandet.

16. Övriga upplysningar.


BILAGA XIX

INFORMATION SOM SKALL FINNAS I MEDDELANDEN OM RESULTATET AV EN PROJEKTTÄVLING

1. Den upphandlande enhetens namn, post- och telegramadress, telefon-, telex- och faxnummer.

2. Projektbeskrivning (referensnummer enligt nomenklaturen).

3. Totalt antal deltagare.

4. Antal utländska deltagare.

5. Vinnare av tävlingen.

6. I förekommande fall, priset/priserna.

7. Övriga upplysningar.

8. Hänvisning till meddelandet om tävling.

9. Namn på och adress till det organ som är behörigt vid överprövning eller i förekommande fall medling. Närmare uppgifter om sista dag för överprövning eller vid behov namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress till den avdelning från vilken informationen kan erhållas.

10. Datum då meddelandet avsänts.

11. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottog meddelandet.


BILAGA XX

KARAKTERISTIKA FÖR OFFENTLIGGÖRANDET

1.   Offentliggörande av meddelanden

a)  ►M2  De upphandlande enheterna skall översända de meddelanden som avses i artiklarna 41, 42, 43 och 63 till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer i det format som fastställs i de tillämpningsföreskrifter som kommissionen skall anta i enlighet med det förfarande som avses i artikel 68.2. ◄ De som avses i artikel 41 första stycket om upphandlarprofil enligt artikel 34.2 b skall även följa detta format, liksom även meddelandet om detta offentliggörande.

b) De meddelanden som avses i artiklarna 41, 42, 43 och 63 skall offentliggöras av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer eller av de upphandlande enheterna vid periodiska meddelanden om upphandlarprofil enligt artikel 41.1 första stycket.

De upphandlande enheterna kan därutöver offentliggöra denna information på Internet i form av den ”upphandlarprofil” som avses i punkt 2 b.

c) Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer skall till de upphandlande enheterna sända en bekräftelse på det offentliggörande som avses i artikel 44.8.

2.   Offentliggörande av kompletterande upplysningar

a) De upphandlande enheterna kan offentliggöra samtliga specifikationer och kompletterande handlingar på Internet.

b) Upphandlarprofilen kan innehålla de periodiska meddelanden som avses i artikel 41.1, uppgifter om pågående inbjudningar att lämna anbud, planerade inköp, tecknade kontrakt, annullerade förfaranden samt all annan information av allmänt intresse, t.ex. kontaktpersoner, telefon- och faxnummer, post- och e-postadress.

3.   Format och förfaranden för överföring av meddelanden på elektronisk väg

Format och förfaranden för överföring av meddelanden på elektronisk väg är tillgängliga på följande Internetadress: ”http://simap.eu.int”.


BILAGA XXI

DEFINITION AV VISSA TEKNISKA SPECIFIKATIONER

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. 

a) teknisk specifikation: i fråga om tjänste- eller varukontrakt, en specifikation i ett dokument med angivande av kraven på en produkts eller en tjänsts egenskaper, som kvalitetsnivåer, miljöprestandanivåer, formgivning för alla användningsområden (inklusive tillgänglighet för funktionshindrade) och bedömning av överensstämmelse, prestanda, produktens användningsområde, säkerhet eller mått, samt krav på produkten angående den beteckning under vilken den saluförs, terminologi, symboler, provning och provningsmetoder, förpackning, märkning, bruksanvisningar, produktionsförfaranden och -metoder liksom förfaranden vid bedömning av överensstämmelse.

b) tekniska specifikationer: i fråga om byggentreprenadkontrakt, samtliga tekniska föreskrifter, vilka bland annat skall upptas i specifikationerna, med angivande av de egenskaper som krävs av ett material, en produkt eller en vara för att materialet, produkten eller varan skall kunna beskrivas på ett sådant sätt att detta lämpar sig för den upphandlande enhetens planerade användning. De tekniska kraven skall omfatta miljöprestandanivåer, formgivning med tanke på alla krav (inklusive tillgänglighet för funktionshindrade), bedömning av överensstämmelse, bruksegenskaper, säkerhet eller dimensioner, inbegripet förfaranden för kvalitetskontroll, terminologi, symboler, tester och testmetoder, förpackning, märkning och etikettering, bruksanvisningar samt produktionsprocesser och produktionsmetoder. De skall även innefatta bestämmelser om projektering och kostnad, provnings- och kontrollregler, villkoren för att entreprenaden skall antas, tekniken eller metoderna för byggnadsverksamheten samt samtliga övriga tekniska villkor som den upphandlande enheten i enlighet med allmänna eller särskilda förordningar har möjlighet att föreskriva i fråga om den fullbordade entreprenaden samt om ingående material eller delar.

2. standard: en teknisk specifikation som godkänts av ett erkänt standardiseringsorgan för upprepad och kontinuerlig tillämpning, med vilken överensstämmelse inte är obligatorisk och som faller under en av följande kategorier:

”Internationell standard” : standard som fastställts av ett internationellt standardiseringsorgan och som är allmänt tillgänglig.

”Europeisk standard” : standard som fastställts av ett europeiskt standardiseringsorgan och som är allmänt tillgänglig.

”Nationell standard” : standard som fastställts av ett nationellt standardiseringsorgan och som är allmänt tillgänglig.

3. europeiskt tekniskt godkännande: positivt tekniskt utlåtande om användningen av en produkt, grundat på hur den uppfyller väsentliga krav för byggnadsarbeten, genom sina egenskaper och angivna villkor för tillämpning och användning. Ett europeiskt tekniskt godkännande skall utfärdas av ett organ för godkännande som för detta ändamål utsetts av medlemsstaten.

4. gemensam teknisk specifikation: en teknisk specifikation som upprättats enligt ett förfarande som har erkänts av medlemsstaterna i syfte att åstadkomma enhetlig tillämpning i alla medlemsstaterna och som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

5. teknisk referens: en produkt, med undantag för officiella standarder, som framställs av ett europeiskt standardiseringsorgan i enlighet med förfaranden som anpassats till utvecklingen av marknadens behov.


BILAGA XXII

ÖVERSIKT ÖVER DE TIDSFRISTER SOM AVSES I ARTIKEL 45

Öppet förfarande

Tidsfrist för mottagande av anbud – utan periodiskt meddelande i förhand

Tidsfrist

Elektroniskt avsändande av meddelandet

Kontraktshandlingar tillgängliga via medel för elektronisk överföring

Elektroniskt avsändande samt ”elektroniska” kontraktshandlingar

Effekt punkt 7, första stycket

Effekt punkt 7, andra stycket

52

45

47

40

Ingen

ingen

Med offentliggörande av periodiskt meddelande i förhand

A: Generell tidsfrist

Elektroniskt avsändande av meddelandet

Kontraktshandlingar tillgängliga via medel för elektronisk överföring

Elektroniskt avsändande samt ”elektroniska” kontraktshandlingar

Effekt punkt 7, första stycket

Effekt punkt 7, andra stycket

36

29

31

24

Ingen

ingen

B: Minsta tidsfrist

Elektroniskt avsändande av meddelandet

Kontraktshandlingar tillgängliga via medel för elektronisk överföring

Elektroniskt avsändande samt ”elektroniska” kontraktshandlingar

Effekt punkt 7, första stycket

Effekt punkt 7, andra stycket

22

15

17

10

Tidsfristen på 10 dagar ändras till 15 dagar

Tidsfristen på 17 dagar ändras till 22 dagar

Selektivt och förhandlat förfarande

Tidsfrist för mottagande av begäran om deltagande

Generell tidsfrist

Elektroniskt avsändande av meddelandet

Kontraktshandlingar tillgängliga via medel för elektronisk överföring

Elektroniskt avsändande samt ”elektroniska” kontraktshandlingar

Effekt punkt 8, första stycket

Effekt punkt 8, andra stycket

37

30

ej tillämplig

ej tillämplig

ingen

ej tillämplig

Minsta tidsfrist

Elektroniskt avsändande av meddelandet

Kontraktshandlingar tillgängliga via medel för elektronisk överföring

Elektroniskt avsändande samt ”elektroniska” kontraktshandlingar

Effekt punkt 8, första stycket

Effekt punkt 8, andra stycket

22

15

ej tillämplig

ej tillämplig

ingen

ej tillämplig

Minsta tidsfrist

Elektroniskt avsändande av meddelandet

Kontraktshandlingar tillgängliga via medel för elektronisk överföring

Elektroniskt avsändande samt ”elektroniska” kontraktshandlingar

Effekt punkt 8, första stycket

Effekt punkt 8, andra stycket

15

8

ej tillämplig

ej tillämplig

Tidsfristen på 8 dagar ändras till 15 dagar

ej tillämplig

Tidsfrist för mottagande av anbud

A: Generell tidsfrist

Elektroniskt avsändande av meddelandet

Kontraktshandlingar tillgängliga via medel för elektronisk överföring

Elektroniskt avsändande samt ”elektroniska” kontraktshandlingar

Effekt punkt 8, första stycket

Effekt punkt 8, andra stycket

24

ej tillämplig

19

ej tillämplig

ej tillämplig

ingen

B: Minsta tidsfrist

Elektroniskt avsändande av meddelandet

Kontraktshandlingar tillgängliga via medel för elektronisk överföring

Elektroniskt avsändande samt ”elektroniska” kontraktshandlingar

Effekt punkt 8, första stycket

Effekt punkt 8, andra stycket

10

ej tillämplig

5

ej tillämplig

ej tillämplig

Tidsfristen på 5 dagar ändras till 10 dagar

C: Avtalad tidsfrist

Elektroniskt avsändande av meddelandet

Kontraktshandlingar tillgängliga via medel för elektronisk överföring

Elektroniskt avsändande samt ”elektroniska” kontraktshandlingar

Effekt punkt 8, första stycket

Effekt punkt 8, andra stycket

 

ej tillämplig

ej tillämplig

ej tillämplig

ej tillämplig

ej tillämplig


BILAGA XXIII

BESTÄMMELSER I INTERNATIONELL ARBETSRÄTT I DEN MENING SOM AVSES I ARTIKEL ►C1  ARTIKEL 59.4 ◄

 Konvention nr 87 om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten

 Konvention nr 98 om tillämpning av principerna för organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten

 Konvention nr 29 om tvångs- eller obligatoriskt arbete

 Konvention nr 105 om avskaffande av tvångsarbete

 Konvention nr 138 om minimiålder för tillträde till arbete

 Konvention nr 111 om diskriminering i anställning och yrkesutövning

 Konvention nr 100 om lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde

 Konvention nr 182 om avskaffande av de värsta formerna av barnarbete


BILAGA XXIV

KRAV PÅ UTRUSTNING FÖR ELEKTRONISK MOTTAGNING AV ANBUD, ANBUDSANSÖKNINGAR, KVALIFICERINGSANSÖKNINGAR ELLER RITNINGAR OCH PLANER I PROJEKTTÄVLINGARNA

Utrustning för elektronisk mottagning av anbud, anbudsansökningar, kvalificeringsansökningar eller ritningar och planer i projekttävlingar skall, i fråga om teknik och lämpliga förfaranden, åtminstone garantera att

a) de elektroniska signaturerna för anbud, anbudsansökningar, kvalificeringsansökningar eller ritningar och planer i projekttävlingar överensstämmer med de nationella bestämmelserna enligt direktiv 1999/93/EG ( 42 ),

b) exakt tid och dag för mottagandet av anbud, anbudsansökningar, kvalificeringsansökningar samt ritningar och planer kan fastställas noggrant,

c) det inom rimliga gränser kan säkerställas att ingen har tillträde till de uppgifter som överförts enligt dessa krav före utgången av de fastställda tidsfristerna,

d) det vid överträdelse av detta förbud mot tillträde finns rimliga garantier för att överträdelsen klart kan spåras,

e) endast behöriga personer får fastställa eller ändra datum för öppnande av insända uppgifter,

f) tillträde till samtliga eller en del av de insända uppgifterna i de olika etapperna av kvalificeringsprocessen, förfarandet för kontraktstilldelning eller av projekttävlingen endast är möjlig om de behöriga personerna agerar samtidigt,

g) de insända uppgifterna inte kan göras tillgängliga förrän efter det fastställda datumet vid ett samtidigt agerande av de behöriga personerna,

h) de uppgifter som mottagits och öppnats enligt dessa krav är tillgängliga endast för de personer som har behörighet att få kännedom om dem.


BILAGA XXV

TIDSFRISTER FÖR INFÖRLIVANDE OCH TILLÄMPNING

Directive

Time-limits for transposition

Time-limits for implementation

93/38/EEC (OJ L 199, 9.8.1993, p. 84)

1.7.1994

Spain: 1.1.1997; Greece and Portugal: 1.1.1998

98/4/EC (OJ L 101, 1.4.1998, p. 1)

16.2.1999

Greece and Portugal: 16.2.2000


BILAGA XXVI

JÄMFÖRELSETABELL ( 43 )

Detta direktiv

Direktiv 93/38/EEG

 

Artikel 1.1

Artikel 1.1, första meningen

 

Artikel 1.2.a

Artikel 1.4, första meningen,

Anpassad

Artikel 1.2.b, första meningen

Artikel 1.4.b, första meningen

Ändrad

Artikel 1.2.b, andra meningen

Artikel 14.10, andra meningen

Anpassad

Artikel 1.2.c, första stycket

Artikel 1.4.a

Anpassad

Artikel 1.2.c, andra stycket

 

Ny

Artikel 1.2.d, första stycket

Artikel 1.4.c, första delen

Anpassad

Artikel 1.2.d, andra stycket

Artikel 1.4, andra stycket

Anpassad

Artikel 1.2.d, tredje stycket

 

Ny

Artikel 1.3.a

 

Ny

Artikel 1.3.b

 

Ny

Artikel 1.4

Artikel 1.5

Anpassad

Artikel 1.5

 

Ny

Artikel 1.6

 

Ny

Artikel 1.7, första stycket

Artikel 1.6, in fine

Ändrad

Artikel 1.7, andra stycket

 

Ny

Artikel 1.7, tredje stycket

Artikel 1.6, första meningen

Anpassad

Artikel 1.8

 

Ny

Artikel 1.9.a - c

Artikel 1.7

Anpassad

▼C1

Artikel 1.10

Artikel 1.16

Anpassad

Artikel 1.11

 

Ny

Artikel 1.12

 

Ny

Artikel 1.13

 

Ny

▼B

 

Artikel 1.14 och.15

Upphävd

Artikel 2.1.a

Artikel 1.1

 

Artikel 2.1.b

Artikel 1.2

 

Artikel 2.2

Artikel 2.1

Anpassad

Artikel 2.3

Artikel 2.3

Ändrad

Artikel 3.1

Artikel 2.2.a.iii

Anpassad

Artikel 3.2

Artikel 2.5.b

Anpassad

Artikel 3.3

Artikel 2.2.a.ii

Anpassad

Artikel 3.4

Artikel 2.5.a

Anpassad

Artikel 4.1

Artikel 2.2.a.i

Anpassad

Artikel 4.2

Artikel 6.2

Anpassad

Artikel 4.3

Artikel 2.5.a

Anpassad

Artikel 5.1

Artikel 2.2.c

Ändrad

Artikel 5.2

Artikel 2.4

Ändrad

Artikel 6

 

Ny

Artikel 7

Artikel 2.2.b

 
 

Artikel 2.2.d

Upphävd

Artikel 8

Artikel 2.6

Ändrad

Artikel 9

 

Ny

Artikel 10

Artikel 4.2

Ändrad

Artikel 11.1, första stycket

Artikel 33.2

 

Artikel 11.1, andra stycket

Artikel 33.3

Ändrad

Artikel 11.2

Artikel 33.1

Ändrad

Artikel 12

Artikel 42.a

 

Artikel 13.1

Artikel 4.3

 

Artikel 13.2

Artikel 4.4

Ändrad

Artikel 14

Artikel 5

 

Artikel 15

 

Ny

Artikel 16

Artikel 14.1

Ändrad

Artikel 17.1

Artikel 14.2 och 6

Ändrad

Artikel 17.2

Artikel 14.13

Anpassad

Artikel 17.3

Artikel 14.9

Ändrad

Artikel 17.4

Artikel 14.11

Anpassad

Artikel 17.5

Artikel 14.12

Anpassad

Artikel 17.6.a, första stycket

Artikel 14.10, tredje meningen

Ändrad

Artikel 17.6.a, andra stycket

Artikel 14.10, andra stycket, andra meningen

Anpassad

Artikel 17.6.a, tredje stycket

Artikel 14.10, andra stycket, tredje meningen

Ändrad

Artikel 17.6.b, första stycket

Artikel 14.10, andra stycket, första meningen

Ändrad

Artikel 17.6.b, andra stycket

Artikel 14.10, andra stycket, andra meningen

Anpassad

Artikel 17.6.b, tredje stycket

 

Ny

Artikel 17.7

Artikel 14.7

Ändrad

Artikel 17.8

Artikel 14.8

 

Artikel 17.9

Artikel 14.4

Ändrad

Artikel 17.10

Artikel 14.3

Ändrad

Artikel 17.11

Artikel 14.5

 

Artikel 18

 

Ny

Artikel 19

Artikel 7

 

Artikel 20

Artikel 6.1 och 3

Anpassad

Artikel 21

Artikel 10

 

Artikel 22.a

Artikel 12, 1

Ändrad

Artikel 22.b

Artikel 12, 2

 

Artikel 22.c

Artikel 12, 3

 

Artikel 23.1

Artikel 1.3

 

Artikel 23.2

Artikel 13.1, första stycket, leden a och b

Ändrad

Artikel 23.3, första stycket, punkt a

Artikel 13.1, första stycket in fine

Ändrad

Artikel 23, första stycket, punkterna b och c

 

Ny

Artikel 23.3, andra stycket

 

Ny

Artikel 23.3, tredje stycket

Artikel 13.1, andra stycket

Ändrad

Artikel 23.4.a

Artikel 13.1, första stycket, punkt b

Ändrad

Artikel 23.4.b

 

Ny

Artikel 23.4 in fine

 

Ny

Artikel 23.5

Artikel 13.2

Ändrad

Artikel 24.a

Artikel 1.4.c.i

 

Artikel 24.b

Artikel 1.4.c.iii

 

Artikel 24.c

Artikel 1.4,c.iv

Ändrad

Artikel 24.d

Artikel 1 4.c.v

 

Artikel 24.e

Artikel 1.4.c,vi

 
 

Artikel 1.4.c.ii och bilaga XVI A, fotnot 2

Upphävd

Artikel 25

Artikel 11

Ändrad

Artikel 26.a

Artikel 9.1,a

Anpassad

Artikel 26.b

Artikel 9.1,b

Anpassad

 

Artikel 9.2

Upphävd

 

Artikel 3.1

Upphävd

Artikel 27

Artikel 3.2

Ändrad

 

Artikel 3.3 – 5

Upphävd

Artikel 28

 

Ny

Artikel 29

 

Ny

Artikel 30

 

Ny

 

Artikel 8

Upphävd

Artikel 31

Artikel 15

Anpassad

Artikel 32

Artikel 16

 

Artikel 33

Artikel 17

 

Artikel 34

Artikel 18 och artikel 34.4

Ändrad

Artikel 35

Artikel 19

Anpassad

Artikel 36 första stycket

Artikel 34.3

Ändrad

Artikel 36.2

 

Ny

Artikel 37

Artikel 27

Ändrad

Artikel 38

 

Ny

Artikel 39.1

Artikel 29.1

Ändrad

Artikel 39.2

Artikel 29.2

 

Artikel 40.1

Artikel 4.1

 

Artikel 40.2 och 3

Artikel 20.1 och 2

 

Artikel 41.1, första stycket

Artikel 22.1

Ändrad

Artikel 41.1, andra – sjätte stycket

 

Ny

Artikel 41.2

Artikel 22.4

 

Artikel 41.3

Artikel 30.9

Anpassad

Artikel 42.1

Artikel 21.1

 

Artikel 42.2

 

Ny

Artikel 42.2.a och b

Artikel 21.2, a och b

Anpassad

Artikel 42.2.c, första meningen

Artikel 22.3, första meningen

 

Artikel 42.2.c, andra meningen

Artikel 22.3, andra meningen

 

Artikel 43.1

Artikel 24.1

Ändrad

Artikel 43.2

Artikel 24.2

Anpassad

Artikel 43.3

Artikel 24.3, första till tredje meningarna

Anpassad

Artikel 43.4

Artikel 24.3, fjärde meningen

Anpassad

Artikel 43.5

Artikel 24.4

Anpassad

Artikel 44.1

 

Ny

Artikel 44.2

 

Ny

Artikel 44.3, första stycket

 

Ny

Artikel 44.3, andra stycket, första meningen

Artikel 25.3, första meningen

Ändrad

Artikel 44.3, andra stycket, andra meningen

Artikel 25.3, andra meningen

Anpassad

Artikel 44.4, första stycket

Artikel 25.2

Ändrad

Artikel 44.4, andra stycket

Artikel 25.4

 

Artikel 44.5

Artikel 25.5

Ändrad

Artikel 44.6

Artikel 25.1

 

Artikel 44.7

 

Ny

Artikel 44.8

 

Ny

 

Artikel 25.3, tredje meningen

Upphävd

Artikel 45.1

 

Ny

Artikel 45.2

Artikel 26.1, första stycket, första meningen

 

Artikel 45.3

Artikel 26.2

Anpassad

Artikel 45.4

Artikel 26.1, andra och tredje meningarna

Anpassad

Artikel 45.5 – 8

 

Ny

Artikel 45.9

Artikel 28.3

Ändrad

Artikel 45.10

 

Ny

Artikel 46.1

Artikel 28.1

Ändrad

Artikel 46.2

Artikel 28.2

Ändrad

Artikel 47.1, första meningen

Artikel 28.4, första meningen

 

Artikel 47.1, andra meningen, första strecksatsen

 

Ny

Artikel 47.1, andra meningen, andra strecksatsen

Artikel 28.4, andra meningen

Ändrad

Artikel 47.2

 

Ny

Artikel 47.3

Artikel 28.2

Ändrad

Artikel 47.4, a – d

Artikel 28.4, a – d och f

Anpassad

 

Artikel 28.4.f

Upphävd

Artikel 47.4.e

Artikel 28.4.e

Ändrad

Artikel 47.4.f)

 

Ny

Artikel 47.5, a – h

Artikel 21.2.c

Anpassad

Artikel 47.3, i

 

Ny

Artikel 48.1

Artikel 28.6 första och andra meningarna och första strecksatsen

Ändrad

Artikel 48.2

 

Ny

Artikel 48.3

Artikel 28.6, andra och fjärde strecksatserna

Ändrad

Artikel 48.4

 

Ny

Artikel 48.5

 

Ny

Artikel 48.6

Artikel 28.5

Ändrad

Artikel 49.1

Artikel 41.3

Ändrad

Artikel 49.2, första stycket

Artikel 41.4, första stycket

Ändrad

Artikel 49.2, andra stycket

Artikel 41.2, andra stycket

Anpassad

Artikel 49.3

Artikel 30.4

 

Artikel 49.4

Artikel 30.6

Ändrad

Artikel 49.5

Artikel 30.8

Ändrad

Artikel 50.1

Artikel 41.1

Ändrad

Artikel 50.2

Artikel 41.2

 

Artikel 51

 

Ny

Artikel 52.1

Artikel 30.5

Ändrad

Artikel 52.2

Artikel 32

Ändrad

Artikel 52.3

 

Ny

Artikel 53.1

Artikel 30.1

 

Artikel 53.2

Artikel 30.2

Ändrad

Artikel 53.3

 

Ny

Artikel 53.4

 

Ny

Artikel 53.5

 

Ny

Artikel 53.6

Artikel 30.3

 

Artikel 53.7

Artikel 30.7

 

Artikel 53.8

 

Ny

Artikel 53.9

Artikel 21.3

 
 

Artikel 21.5

Upphävd

Artikel 54.1

 

Ny

Artikel 54.2

Artikel 31.1

 

Artikel 54.3

Artikel 31.3

Anpassad

Artikel 54.4, första stycket

Artikel 31.2

Anpassad

Artikel 54.4, andra stycket

 

Ny

Artikel 54.5

 

Ny

Artikel 54.6

   

Artikel 55.1

Artikel 34.1

 

Artikel 55.2

Artikel 34.2

Ändrad

 

Artikel 35.1 och 2

Upphävd

Artikel 56

 

Ny

Artikel 57.1 och 2

Artikel 34.5, första och andra styckena

Ändrad

Artikel 57.3

Artikel 34.5, tredje stycke

Ändrad

Artikel 58.1 och 2

Artikel 36.1 och 2

 

Artikel 58.3

Artikel 36.3 och 4

Anpassad

Artikel 58.4 och 5

Artikel 36.5 och 6

 

Artikel 59.1, 2, 3, 5 och 6

Artikel 37

Anpassad

Artikel 59.4

 

Ny

Artikel 60.1

Artikel 23.3

 

Artikel 60.2

Artikel 23.4

 

Artikel 61.1 och 2

Artikel 23.1 och 2

Ändrad

Artikel 62.1

Artikel 6.1, Artikel 12

Ändrad

Artikel 62.2

 

Ny

Artikel 63.1, första stycket

Artikel 21.4

Ändrad

Artikel 63.1, andra stycket

Artikel 24.1 och 2, andra meningen

Anpassad

Artikel 63.2

Artikel 25

Ändrad

Artikel 64

 

Ny

Artikel 65.1

Artikel 4.1

Anpassad

Artikel 65.2

Artikel 23.5

 

Artikel 65.3

Artikel 23.6, första stycket

 

Artikel 66

Artikel 23.6, andra stycket

Ändrad

Artikel 67

Artikel 42

Ändrad

 

Artikel 39

Upphävd

Artikel 68.1

Artikel 40.5

Ändrad

Artikel 68.2

 

Ny

Artikel 68.3

 

Ny

Artikel 69.1, första stycket

Artikel 14.15, första meningen

Ändrad

Artikel 69.1, andra stycket

Artikel 14.15, andra meningen

Ändrad

Artikel 69.2, första stycket

 

Ny

Artikel 69.2, andra stycket

Artikel 14.14, första och andra meningarna

Ändrad

Artikel 69.3

Artikel 14.14, tredje meningen och 15, tredje meningen

Anpassad

Artikel 70.1, punkt a

Artikel 40.1

Ändrad

Artikel 70.1, punkt b

Artikel 40.2

Anpassad

Artikel 70.1, punkt c

Artikel 40.3

Ändrad

Artikel 70.1, punkt d

Artikel 40.3

Ändrad

Artikel 70.1, punkt e

 

Ny

Artikel 70.1, punkterna f, g och h

 

Ny

Artikel 70.1, punkt i

Artikel 40.2 och 42.2

Anpassad

Artikel 70.1, punkt j

Artikel 14.16

Anpassad

 

Artikel 40.4

Upphävd

 

Artikel 43 och artikel 44

Upphävd

Artikel 72

 

Ny

Bilaga I

Bilaga III

Anpassad

Bilaga II

Bilaga II

Anpassad

Bilaga III

Bilaga I

Anpassad

Bilaga IV

Bilaga VI

Anpassad

Bilaga V

Bilaga VII

Anpassad

Bilaga VI

 

Ny

Bilaga VII

Bilaga IV

Anpassad

Bilaga VIII

Bilaga V

Anpassad

Bilaga IX

Bilaga IX

Anpassad

Bilaga X

Bilaga VIII

Anpassad

Bilaga XI

 

Ny

Bilaga XII

Bilaga XI

Anpassad

Bilaga XIII, A till C

Bilaga XII

Ändrad

Bilaga XIII, D

 

Ny

Bilaga XIV

Bilaga XIII

Ändrad

Bilaga XV, A

Bilaga XIV

Ändrad

Bilaga XV, B

 

Ny

Bilaga XVI

Bilaga XV

Ändrad

Bilaga XVII A

Bilaga XVI A

Ändrad

Bilaga XVII B

Bilaga XVI B

Anpassad

Bilagorna XVIII och XIX

Bilagorna XVII och XVIII

Ändrad

Bilaga XX, punkt 1, a

 

Ny

Bilaga XX, punkt 1.b

Artikel 25.2

Ändrad

Bilaga XX, punkt 1.c

 

Ny

Bilaga XX, punkterna 2 och 3

 

Ny

Bilaga XXI, punkt 1

Artikel 1.8

Ändrad

Bilaga XXI, punkt 2, första meningen

Artikel 1.9

Anpassad

Bilaga XXI, punkt 2, första strecksatsen

 

Ny

Bilaga XXI, punkt 2, andra strecksatsen

Artikel 1.10

Ändrad

Bilaga XXI, punkt 2, tredje strecksatsen

 

Ny

Bilaga XXI, punkt 3

Artikel 1.12

Ändrad

Bilaga XXI, punkt 4

Artikel 1.11

 
 

Artikel 1.13

Upphävd

Bilaga XXII

 

Ny

Bilaga XXIII

   

Bilaga XXIV

 

Ny

Bilaga XXV

 

Ny

Bilaga XXVI

 

Ny


( 1 ) EGT C 29 E, 30.1.2001, s. 112, och EGT C 203 E, 27.8.2002, s. 183.

( 2 ) EGT C 193, 10.7.2001, s. 1.

( 3 ) EGT C 144, 16.5.2001, s. 23.

( 4 ) Europaparlamentets yttrande av den 17 januari 2002 (EGT C 271 E, 7.11.2002, s. 293), rådets gemensamma ståndpunkt av den 20 mars 2003 (EUT C 147 E, 24.6.2003, s. 1) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 2 juli 2003 (ännu ej offentliggjord i EUT). Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 29 januari 2004 och rådets beslut av den 2 februari 2004.

( 5 ) EGT L 199, 9.8.1993, s. 84. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/78/EG (EGT L 285, 29.10.2001, s. 1).

( 6 ) EGT L 374, 31.12.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1/2003 (EGT L 1, 4.1.2003, s. 1).

( 7 ) EGT L 374, 31.12.1987, s. 9. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1/2003.

( 8 ) EGT C 156, 3.6.1999, s. 3.

( 9 ) EGT L 297, 29.10.1990, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG (EGT L 164, 30.6.1994, s. 3).

( 10 ) EGT L 336, 23.12.1994, s. 1.

( 11 ) Se sid 1 i detta nummer av EUT.

( 12 ) EGT L 15, 21.1.1998, s. 14. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

( 13 ) EGT L 164, 30.6.1994, s. 3.

( 14 ) EGT L 316, 17.12.1993, s. 41.

( 15 ) EGT L 156, 13.6.1997, s. 55.

( 16 ) EGT L 68, 12.3.2002, s. 31.

( 17 ) EUT L 16, 23.1.2004, s. 57.

( 18 ) EGT L 18, 21.1.1997, s. 1.

( 19 ) EGT L 13, 19.1.2000, s. 12.

( 20 ) EGT L 178, 17.7.2000, s. 1.

( 21 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 av den 19 mars 2001 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS) (EGT L 114, 24.4.2001, s. 1).

( 22 ) Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (EGT L 303, 2.12.2000, s. 16).

( 23 ) Rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor (EGT L 39, 14.2.1976, s. 40). Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/73/EG (EGT L 269, 5.10.2002, s. 15).

( 24 ) EGT L 124, 8.6.1971, s. 1.

( 25 ) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 26 ) EGT L 240, 16.12.2002, s. 1.

( 27 ) EGT L 217, 20.8.2009, s. 76.

( 28 ) EGT L 193, 18.7.1983, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/65/EG (EGT L 283, 27.10.2001, s. 28).

( 29 ) Redaktionell not: Direktivets titel har justerats för att hänsyn skall tas till omnumreringen av artiklarna i fördraget i enlighet med artikel 12 i Amsterdamfördraget; ursprungligen hänvisades det till artikel 54.3 g i fördraget.

( 30 ) EGT L 129, 27.5.1993, s. 25.

( 31 ) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2700/2000 (EGT L 311, 12.12.2000, s. 17).

( 32 ) EGT L 185, 16.8.1971, s. 15.

( 33 ) EGT L 76, 23.3.1992, s. 14. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

( 34 ) EGT L 204, 21.7.1998, s. 1.

( 35 ) EGT L 27, 30.1.1997, s. 20.

( 36 ) EGT L 15, 21.1.1998, s. 14. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/39/EG (EGT L 176, 5.7.2002, s. 21).

( 37 ) EGT L 164, 30.6.1994, s. 3.

( 38 ►M6  Om tolkningen skiljer sig åt mellan CPV och NACE, ska NACE-nomenklaturen tilllämpas. ◄

( 39 ) Bör införlivas i systemet för att senare ge möjlighet att deltaga när konkurrensen släpps fri på specifika marknader.

( 40 ) Uppgifterna i rubrikerna 6, 9 och 11 skall betraktas som upplysningar som inte skall publiceras när den upphandlande enheten anser att en publicering skulle skada ett känsligt kommersiellt intresse.

( 41 ►M6  Vid olikheter i tolkningen mellan CPV och CPC ska CPC-nomenklaturen tillämpas. ◄

( 42 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer (EGT L 13, 19.1.2000, s. 12).

( 43 ) ”Anpassad” innebär att ordalydelsen har ändrats utan att räckvidden av bestämmelsen i det upphävda direktivet ändrats. Om räckvidden av bestämmelser i det upphävda direktivet har ändrats, markeras detta med ordet ”ändrad”.