Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

2005R1564 — SV — 01.12.2009 — 002.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) NR 1564/2005

av den 7 september 2005

om standardformulär för offentliggörande av meddelanden avseende offentlig upphandling

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 257, 1.10.2005, p.1)

Ändrad genom:

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

Kommissionens förordning (EG) nr 1792/2006 av den 23 oktober 2006

  L 362

1

20.12.2006

►M2

Kommissionens förordning (EG) nr 1150/2009 av den 10 november 2009

  L 313

3

28.11.2009


▼B

▼M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) NR 1564/2005

av den 7 september 2005

om standardformulär för offentliggörande av meddelanden avseende offentlig upphandling

▼B

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

▼M2

med beaktande av rådets direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra författningar för prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten ( 1 ), särskilt artikel 3a,

med beaktande av rådets direktiv 92/13/EEG av den 25 februari 1992 om samordning av lagar och andra författningar om gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna ( 2 ), särskilt artikel 3a,

▼B

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena för vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet) ( 3 ), särskilt artiklarna 44.1 och 63.1 i detta,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster ( 4 ), särskilt artiklarna 36.1, 58.2, 64.2 och 70.1 i detta,

efter samråd med Rådgivande kommittén för offentlig upphandling, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2004/17/EG skall upphandlingar som omfattas av direktivet offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Meddelandena måste innehålla de uppgifter som föreskrivs i direktivet och särskilt i bilagorna XIII, XIV, XV A, XV B, XVI, XVIII och XIX till detta.

(2)

Enligt direktiv 2004/18/EG skall upphandlingar som omfattas av direktivet offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Meddelandena måste innehålla de uppgifter som föreskrivs i direktivet och särskilt i bilaga VII till detta.

(3)

I direktiven 92/50/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster ( 5 ), 93/36/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandet vid offentlig upphandling av varor ( 6 ), 93/37/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandet vid offentlig upphandling av bygg- och anläggningsarbeten ( 7 ) och 93/38/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna ( 8 ), i deras lydelse enligt kommissionens direktiv 2001/78/EG ( 9 ), fanns standardformulär för offentliggörandet av sådana meddelanden.

(4)

Eftersom direktiv 92/50/EEG, 93/36/EEG och 93/37/EEG har ersatts med direktiv 2004/18/EG och direktiv 93/38/EG har ersatts med 2004/17/EG, är det nödvändigt att fastställa en enda uppsättning uppdaterade standardformulär som beaktar de uppgifter som krävs enligt dessa direktiv och att skapa format som kan hanteras elektroniskt.

(5)

Medlemsstaterna skall senast 31 januari 2006 införliva direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG med nationell lagstiftning. En del medlemsstater kan emellertid komma att genomföra direktiven före utgången av denna tidsfrist. Det är därför lämpligt att upphandlande enheter enligt direktiv 2004/17/EG och upphandlande myndigheter enligt direktiv 2004/18/EG i medlemsstater där de nationella åtgärderna för införlivande träder i kraft före utgången av den tidsfrist för införlivande som gäller enligt direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG använder de standardformulär som fastställs i denna förordning från och med den dag de nationella åtgärderna träder i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Upphandlande enheter skall från och med dagen för ikraftträdandet av de respektive nationella åtgärderna för införlivande av direktiv 2004/17/EG och senast från och med den 1 februari 2006 använda de standardformulär som fastställs i bilagorna IV–IX, XII och XIII till denna förordning för offentliggörandet i Europeiska unionens offentliga tidning av de meddelanden som avses i artiklarna 41–44 och 63 i direktiv 2004/17/EG.

Artikel 2

Upphandlande myndigheter skall från och med dagen för ikraftträdandet av de respektive nationella åtgärderna för införlivande av direktiv 2004/18/EG och senast från och med den 1 februari 2006 använda de standardformulär som fastställs i bilagorna I, II, III och VIII–XIII till denna förordning för offentliggörandet i Europeiska unionens offentliga tidning av de meddelanden som avses i artiklarna 35, 36, 58, 64, 69 och 70 i direktiv 2004/18/EG.

▼M2

Artikel 2a

Upphandlande myndigheter och enheter ska från och med dagen för ikraftträdandet av de respektive nationella åtgärderna för införlivande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG ( 10 ), och senast från och med den 21 december 2009, använda det standardformulär som anges i bilaga XIV till denna förordning för offentliggörandet i Europeiska unionens offentliga tidning av det meddelande som avses i artikel 3a i direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG.

▼B

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.


BILAGOR

Bilaga I:. Standardformulär 1:

”Förhandsmeddelande”

Bilaga II: Standardformulär 2:

”Meddelande om upphandling”

Bilaga III: Standardformulär 3:

”Meddelande om tilldelning av kontrakt”

Bilaga IV: Standardformulär 4:

”Periodiskt vägledande meddelande –– försörjningssektorerna”

Bilaga V: Standardformulär 5:

”Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna”

Bilaga VI: Standardformulär 6:

”Meddelande om tilldelning av kontrakt –– försörjningssektorerna”

Bilaga VII: Standardformulär 7:

”Kvalificeringssystem –– försörjningssektorerna”

Bilaga VIII: Standardformulär 8:

”Meddelande om upphandlarprofil”

Bilaga IX: Standardformulär 9:

”Meddelande om förenklat anbudsförfarande inom ramen för ett förenklat inköpssystem”

Bilaga X: Standardformulär 10:

”Koncession avseende offentliga byggentreprenader”

Bilaga XI: Standardformulär 11:

”Meddelande om upphandling –– kontrakt som tilldelas av koncessionshavare som inte är upphandlande myndighet”

Bilaga XII: Standardformulär 12:

”Meddelande om upphandling”

Bilaga XIII: Standardformulär 13:

”Meddelande om resultat av projekttävling”


BILAGA I


BILAGA II

►() M1  

►() M1  

IV.3.3) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (med undantag av handlingar för ett dynamiskt inköpssystem) eller beskrivande dokument (vid konkurrenspräglad dialog)

Sista datum för begäran om handlingar eller för åtkomst till handlingar

Datum: // (dd/mm/åååå)

Klockslag:

Är handlingarna avgiftsbelagda?

ja

nej

Om ja, ange pris (belopp med siffror):

Valuta::

Betalningsvillkor och betalningssätt:

IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar

Datum: // (dd/mm/åååå)

Klockslag:

IV.3.5) Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta (om känt)

(vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog)

Datum: // (dd/mm/åååå)

IV.3.6) Det/De språk som kan användas i anbud eller anbudsansökningar

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

Annat:

IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud (öppet förfarande)

T.o.m.: // (dd/mm/åååå)

ELLER antal månader:  eller dagar:  (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)

IV.3.8) Anbudsöppning

Datum: // (dd/mm/åååå)

Klockslag:

Plats (i förekommande fall):

Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden (i förekommande fall)

ja

nej

9

Standardformulär 2-SV

▼M2


BILAGA III

▼B


BILAGA IV

►() M1  

►() M1  

IV.3.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar (endast om meddelandet är en inbjudan till anbudsgivning)

Datum: // (dd/mm/åååå)

IV.3.3 Sista datum för mottagande av ansökningar om inbjudan att lämna anbud eller förhandla (endast om meddelandet syftar till att förkorta tidsfrister)

Datum: // (dd/mm/åååå)

Klockslag:

IV.3.4) Det/De språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

Annat:

AVSNITT VI: KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR

VI.1) DETTA ÄR EN ÅTERKOMMANDE UPPHANDLING (i förekommande fall)

ja

nej

Om ja, ange planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

VI.2) KOMPLETTERANDE INFORMATION (i förekommande fall)

Intresserade aktörer måste meddela den upphandlande enheten att de är intresserade av kontraktet/kontrakten. Kontraktstilldelning kommer att ske utan offentliggörande av ytterligare meddelande om upphandling

VI.3) ÖVERPRÖVNINGSFÖRFARANDEN

VI.3.1) Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn:

Postadress:

Ort:

Postnummer:

Land:

E-post:

Telefon:

Internetadress (URL):

Fax:

Behörigt organ vid medling (i förekommande fall)

Officiellt namn:

Postadress:

Ort:

Postnummer:

Land:

E-post:

Telefon:

Internetadress (URL):

Fax:

9

Standardformulär 4 - SV


BILAGA V

►() M1  

►() M1  

IV.3) ADMINISTRATIV INFORMATION

IV.3.1) Den upphandlande enhetens referensnummer på ärendet (i förekommande fall)

IV.3.2) Tidigare offentliggörande angående samma upphandling

ja

nej

Om ja, ange om det var ett

periodiskt meddelande

meddelande om upphandlarprofil

Meddelandenummer i EUT: /S- av den // (dd/mm/åååå)

Tidigare offentliggöranden (i förekommande fall)

Meddelandenummer i EUT: /S- av den // (dd/mm/åååå)

Meddelandenummer i EUT: /S- av den // (dd/mm/åååå)

IV.3.3) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (med undantag av handlingar för ett dynamiskt inköpssystem)

Sista datum för begäran om handlingar eller för åtkomst till handlingar

Datum: // (dd/mm/åååå)

Klockslag:

Är handlingarna avgiftsbelagda?

ja

nej

Om ja, ange pris (belopp med siffror):

Valuta:

Betalningsvillkor och betalningssät:

IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar

Datum: // (dd/mm/åååå)

Klockslag:

IV.3.5) Det/De språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

Annat:

IV.3.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud (öppet förfarande)

T.o.m.: // (dd/mm/åååå)

ELLER: antal månader:  OCH/ELLER dagar:  (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)

7

Standardformulär 5 - SV

▼M2


BILAGA VI

▼B


BILAGA VII


BILAGA VIII


BILAGA IX

►() M1  

►() M1  

AVSNITT IV: FÖRFARANDE

IV.1) TYP AV FÖRFARANDE

Öppet

IV.2) ADMINISTRATIV INFORMATION

IV.2.1) Den upphandlande myndighetens/enhetens referensnummer på ärendet (i förekommande fall)

IV.2.2) Tidigare offentliggörande (meddelande om upphandling) som innehåller mer information om det dynamiska inköpssystemet

Meddelandenummer i EUT: /S- av den // (dd/mm/åååå)

IV.2.3) Sista datum för inlämning av preliminära anbud för den specifika upphandlingen

Datum: // (dd/mm/åååå)

Klockslag:

IV.2.4) Det/De språk som får användas i anbuden

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

Annat:

AVSNITT VI: KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR

VI.1) KOMPLETTERANDE INFORMATION (i förekommande fall)

VI.2) DATUM DÅ MEDDELANDET SÄNTS: // (dd/mm/åååå)

3

Standardformulär 9 - SV


BILAGA X

►() M1  

►() M1  

IV.2.2) Sista datum för inlämning av anbud

Datum: // (dd/mm/åååå)

Klockslag:

IV.2.3) Det/De språk som får användas i ansökan

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

Annat:

AVSNITT VI: KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR

VI.1) ÄR KONTRAKTET KNUTET TILL PROJEKT OCH/ELLER PROGRAM SOM FINANSIERAS MED GEMENSKAPSMEDEL?

ja

nej

Om ja, ange vilket/vilka projekt och/eller program:

VI.2) KOMPLETTERANDE INFORMATION (i förekommande fall)

VI.3) ÖVERPRÖVNINGSFÖRFARANDEN

VI.3.1) Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn:

Postadress:

Ort:

Postnummer:

Land:

E-post:

Telefon:

Internetadress (URL):

Fax:

Behörigt organ vid medling (i förekommande fall)

Officiellt namn:

Postadress:

Ort:

Postnummer:

Land:

E-post:

Telefon:

Internetadress (URL):

Fax:

4

Standardformulär 10 - SV


BILAGA XI

►() M1  

►() M1  

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud

anbudsansökningar

Datum: // (dd/mm/åååå)

Klockslag:

IV.2.3) Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökande att lämna anbud

Preliminärt datum: // (dd/mm/åååå)

IV.2.4) Det/De språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

Annat:

AVSNITT VI: KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR

VI.1) ÄR KONTRAKTET KNUTET TILL PROJEKT OCH/ELLER PROGRAM SOM FINANSIERAS MED GEMENSKAPSMEDEL?

ja

nej

Om ja, ange vilket/vilka projekt och/eller program:

VI.2) KOMPLETTERANDE INFORMATION (i förekommande fall)

VI.3) DATUM DÅ MEDDELANDET SÄNTS: // (dd/mm/åååå)

4

Standardformulär 11 - SV


BILAGA XII

►() M1  

►() M1  

IV.4) ADMINISTRATIV INFORMATION

IV.4.1) Den upphandlande myndighetens/enhetens referensnummer på ärendet (i tillämpliga fall)

IV.4.2) Villkor för erhållande av anbudshandlingar och kompletterande handlingar

Sista datum för begäran om handlingar eller för åtkomst till handlingar

Datum: // (dd/mm/åååå)

Klockslag:

Är handlingarna avgiftsbelagda?

ja

nej

Om ja, ange pris (belopp med siffror):

Valuta:

Betalningsvillkor och betalningssätt:

IV.4.3) Sista datum för mottagande av projekt eller projektansökningar

Datum: // (dd/mm/åååå)

Klockslag:

IV.4.4) Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökande att delta (i tillämpliga fall)

Preliminärt datum: // (dd/mm/åååå)

IV.4.5) Det/De språk som får användas i projekt eller projektansökningar

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

Annat:

IV.5) PRISER OCH JURY

IV.5.1) Pris(er) kommer att delas ut

ja

nej

Om ja, ange antal priser och prisets/prisernas värde (i tillämpliga fall)

IV.5.2 Närmare uppgifter om eventuell ersättning till samtliga deltagare

4

Standardformulär 12 - SV


BILAGA XIII

▼M2


BILAGA XIV


( 1 ) EGT L 395, 30.12.1989, s. 33.

( 2 ) EGT L 76, 23.3.1992, s. 14.

( 3 ) EUT L 134, 30.4.2004, s. 1. Direktivet ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 1874/2004 (EUT L 326, 29.10.2004, s. 17).

( 4 ) EUT L 134, 30.4.2004, s. 114. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1874/2004.

( 5 ) EGT L 209, 24.7.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

( 6 ) EGT L 199, 9.8.1993, s. 1. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

( 7 ) EGT L 199, 9.8.1993, s. 54. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

( 8 ) EGT L 199, 9.8.1993, s. 84. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

( 9 ) EGT L 285, 29.10.2001, s. 1.

( 10 ) EUT L 335, 20.12.2007, s. 31.