Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

02016R2080 — SV — 31.10.2018 — 007.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/2080

av den 25 november 2016

om inledande av försäljning av skummjölkspulver genom anbudsinfordran

(EGT L 321 29.11.2016, s. 45)

Ändrad genom:

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

 M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/472 av den 15 mars 2017

  L 73

5

18.3.2017

 M2

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2349 av den 15 december 2017

  L 336

22

16.12.2017

 M3

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/657 av den 25 april 2018

  L 108I

1

28.4.2018

 M4

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/765 av den 23 maj 2018

  L 129

73

25.5.2018

►M5

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/995 av den 12 juli 2018

  L 178

4

16.7.2018

 M6

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1217 av den 6 september 2018

  L 226

1

7.9.2018

►M7

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1621 av den 26 oktober 2018

  L 271

25

30.10.2018


▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/2080

av den 25 november 2016

om inledande av försäljning av skummjölkspulver genom anbudsinfordran

Artikel 1

Tillämpningsområde

Försäljning genom anbudsförfarande av skummjölkspulver som har inlagrats före ►M7  den 1 augusti 2016 ◄ inleds enligt de villkor som fastställs i avdelning II kapitel III i genomförandeförordning (EU) 2016/1240.

Artikel 2

Inlämnande av anbud

1.  Anbud för den första delanbudsinfordran ska lämnas in senast den 13 december 2016 kl. 11.00 (lokal tid, Bryssel).

▼M5

2.  Anbudsperioden inom den andra och de därpå följande delanbudsinfordringarna ska inledas den första arbetsdagen efter föregående periods slut. Anbudsperioderna ska löpa ut kl. 11.00 (lokal tid, Bryssel) den första och tredje tisdagen i varje månad. I augusti ska anbudsperioden dock löpa ut kl. 11.00 (lokal tid, Bryssel) den fjärde tisdagen, i september ska den löpa ut kl. 11.00 (lokal tid, Bryssel) den tredje tisdagen och i december ska den löpa ut kl. 11.00 (lokal tid, Bryssel) den andra tisdagen. Om tisdagen är en allmän helgdag ska tidsfristen löpa ut kl. 11.00 (lokal tid, Bryssel) närmast föregående arbetsdag.

▼B

3.  Anbuden ska lämnas in till de utbetalande organ som medlemsstaterna godkänt ( 1 ).

Artikel 3

Kvantitet per anbud och måttenhet

Den minsta kvantitet skummjölkspulver för vilka anbud får lämnas in ska vara 20 ton.

Det föreslagna priset ska vara pris per 100 kg produkt.

Artikel 4

Säkerhet

När ett anbud som avser försäljning av skummjölkspulver lämnas in ska en säkerhet på 50 euro/ton lämnas in till det utbetalande organet där anbudet lämnas in.

Artikel 5

Anmälan till kommissionen

Den anmälan som avses i artikel 31.1 i genomförandeförordning (EU) 2016/1240 ska göras i enlighet med förordning (EG) nr 792/2009 senast kl. 16.00 (lokal tid, Bryssel) den dag som avses i artikel 2 i denna förordning.

Artikel 6

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.


( 1 ) De utbetalande organens adresser finns på Europeiska kommissionens webbplats http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm