Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Rådets direktiv 71/304/EEG av den 26 juli 1971 om att upphäva begränsningar av friheten att tillhandahålla tjänster inom sektorn offentliga bygg- och anläggningsarbeten och vid tilldelningen av offentliga bygg- och anläggningskontrakt till entreprenörer verksamma genom agenturer eller filialerEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 185 , 16/08/1971 s. 0001 - 0004

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 1 s. 0107

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1971(II) s. 0610

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 1 s. 0107

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1971(II) s. 0678

"Grekisk specialutgåva

" Område 17 Volym 1 s. 0003

Spansk specialutgåva: Område 06 Volym 1 s. 0129

Portugisisk specialutgåva: Område 06 Volym 1 s. 0129RÅDETS DIREKTIV av den 26 juli 1971 om att upphäva begränsningar av friheten att tillhandahålla tjänster inom sektorn offentliga bygg- och anläggningsarbeten och vid tilldelningen av offentliga bygg- och anläggningskontrakt till entreprenörer verksamma genom agenturer eller filialer (71/304/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 54.2 och 63.2 i detta,

med beaktande av Allmänna handlingsprogrammet för upphävande av begränsningar i etableringsfriheten (1) särskilt avsnitt IV B i detta,

med beaktande av Allmänna handlingsprogrammet för upphävande av begränsningar av friheten att tillhandahålla tjänster (2), särskilt avsnitt V C. e 1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (3),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (4), och

med beaktande av följande:De närmare bestämmelserna om hur etableringsfrihet och fritt tjänsteutbud skall uppnås och närmare bestämmelser beträffande övergångsåtgärder har redan fastslagits i fråga om egenföretagares verksamhet som omfattas av ISIC-huvudgrupp 40 genom rådets direktiv 64/427/EEG och 64/429/EEG av den 7 juli 1964 (5). I enlighet med dessa direktiv kan de upphandlande myndigheterna inte tvinga fysiska eller juridiska personer som lyder under civilrätt och som tilldelats ett kontrakt, att utöva någon form av diskriminering på grund av underentreprenörernas nationalitet. De enda begränsningar som tills vidare är tillåtna, gäller tilldelningen av offentliga bygg- och anläggningskontrakt när det är fråga om att delta i offentliga bygg- och anläggningsarbeten genom att tillhandahålla tjänster eller genom agenturer eller filialer. Därför är bestämmelserna i tidigare nämnda direktiv allmänt tillämpliga, vilket innebär att det är onödigt att upprepa dem i detta direktiv.

Bygg- och anläggningskontrakt inom ISIC-huvudgrupp 40 kan tilldelas eller utföras av organ som innehar koncessioner beviljade av staten, regionala eller lokala myndigheter eller av andra juridiska personer som lyder under offentlig rätt. Detta direktiv skall därför tillämpas på sådana kontrakt som representerar ett stort antal bygg- och anläggningsarbeten. I annat fall skulle dess tillämpningsområde minska väsentligt.

Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen innehåller i artikel 97 en specialbestämmelse om att bygga atomenergianläggningar för forskning eller industriell verksamhet. Enligt artikel 232 i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen skall sådana fall inte omfattas av detta direktiv.

Sedan de allmänna handlingsprogrammen blivit antagna har Europeiska ekonomiska gemenskapen fastställt en egen nomenklatur för näringsverksamhet, kallad "Nomenklatur för näringsgrenar inom de europeiska gemenskaperna" (NICE). Denna nomenklatur, som innehåller hänvisningar till nationell nomenklatur, är således bättre anpassad till medlemsstaternas behov än ISIC-nomenklaturen (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities). Därför bör NICE-nomenklaturen användas under förutsättning att den inte förändrar det tidsschema som fastslagits i de allmänna handlingsprogrammen som hänvisar till ISIC-nomenklaturen. Användningen av NICE-nomenklaturen i detta direktiv kan inte ha någon sådan effekt.

I samband med offentliga bygg- och anläggningsarbeten görs vanligtvis hänvisningar till tekniska specifikationer. Rådet har i sin förklaring vid antagandet av de allmänna handlingsprogrammen fastslagit, att tekniska specifikationer inte får innehålla några diskriminerande klausuler. Det är följaktligen nödvändigt att ge vissa närmare bestämmelser härom i detta direktiv.

Bestämmelser som är tillämpliga på egenföretagarnas samtliga verksamheter och som berör rese- och uppehållsvillkor för de personer som åtnjuter etableringsfrihet och fritt tjänsteutbud är eller kommer att bli föremål för särskilda direktiv. Det system som är tillämpligt på arbetstagare som medföljer den person som utför tjänsterna eller utför arbetet för dennes räkning styrs av bestämmelser som fastställts enligt artiklarna 48 och 49 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna skall, i fråga om de fysiska personer och bolag eller enskilda firmor som omfattas av avsnitt I i de allmänna handlingsprogrammen, och som tillhandahåller tjänster eller är verksamma genom agenturer eller filialer (här nedan kallade förmånstagare), avskaffa den begränsning som nämns i avsnitt III i dessa allmänna handlingsprogram och som berör rätten att lämna anbud, tilldela, utföra eller delta i utförandet av bygg- och anläggningsarbeten för statens, eller regionala eller lokala myndigheters eller offentligrättsliga juridiska personers räkning.

Artikel 2

1. Bestämmelserna i detta direktiv skall gälla egenföretagarnas verksamhet som omfattas av huvudgrupp 40 i bilaga 1 i Allmänna handlingsprogrammet för upphävande av begränsningar i etableringsfriheten. Dessa verksamheter motsvarar dem som anges i huvudgrupp 40 i "Nomenklatur för näringsgrenar inom den europeiska gemenskapen" (NICE). De återfinns i bilagan till detta direktiv.

2. Detta direktiv skall inte gälla

a) anläggningar inom mekanisk och elektrisk industri eller energiproduktion, med undantag för sådana delar av anläggningarna som kan betraktas som bygg- och anläggningsarbeten,

b) byggande av atomenergianläggningar för forskning eller industriell verksamhet,

c) schaktningsarbeten, schaktborrning, muddring och avfallshantering i samband med utvinning av mineraler (gruvor och mineralbrott).

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall i första hand avskaffa följande begränsningar:a) De som hindrar förmånstagarna från att tillhandahålla tjänster på lika villkor och med samma rättigheter som för de egna medborgarna. De begränsningar som skall avskaffas skall särskilt omfatta bestämmelser fastslagna genom lagar och andra författningar och förvaltningspraxis som påbjuder eller tillåter tillämpning av diskriminering till skada för förmånstagarna från fysisk eller juridisk persons sida som tilldelats ett kontrakt för att utföra eller leda ett bygg- och anläggningsarbete eller för att ansvara för offentliga tjänster genom att de beviljats särskilda rättigheter eller ensamrätt, beträffande kontrakt som sådana personer i sin tur kan tilldela för att utföra ett sådant arbete.

b) De som härrör från förvaltningspraxis som resulterar i att förmånstagarna utsätts för diskriminering i jämförelse med de egna medborgarna.

c) De som härrör från bestämmelser och förfaranden och som, även om de tillämpas oberoende av nationalitet, ändå uteslutande eller i huvudsak utgör hinder för medborgare från andra medlemsstater i deras yrkesutövning eller handelsverksamhet. Diskriminerande tekniska specifikationer, hör till de begränsningar som särskilt skall avskaffas. De skall dock inte betraktas som diskriminerande om de är motiverade med tanke på syftet med kontraktet.

2. Medlemsstaterna skall särskilt säkerställa att

a) förmånstagarna, på samma villkor som de egna medborgarna, får samma förmåner beträffande kredit, stöd och bidrag som de offentliga myndigheterna har bestämt med tanke på detta vid utförandet av bygg- och anläggningsarbeten på medlemsstaternas territorium,

b) förmånstagarna utan begränsning och i varje fall på samma villkor som de egna medborgarna skall ha tillgång till de leveransmöjligheter som staten kan kontrollera och som är nödvändiga för fullföljandet av kontraktet.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att följa detta direktiv inom tolv månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 juli 1971.

På rådets vägnar

A. MORO

Ordförande

(1) EGT nr 2, 15.1.1962, s. 36/62.

(2) EGT nr 2, 15.1.1962, s. 32/62.

(3) EGT nr 62, 12.4.1965, s. 883/65.

(4) EGT nr 13, 29.1.1965, s. 158/65.

(5) EGT nr. 117, 23.7.1964, s. 1863/64 och s. 1880/64.

BILAGA

LISTA ÖVER YRKESVERKSAMHETER

>Plats för tabell>