Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

77/63/EEG: Rådets beslut av den 21 december 1976 om ändring av beslut 71/306 om inrättande av en rådgivande kommitté för offentliga bygg- och anläggningskontraktEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 013 , 15/01/1977 s. 0015 - 0015

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 1 s. 0190

"Grekisk specialutgåva

" Område 17 Volym 1 s. 0038

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 1 s. 0190

Spansk specialutgåva: Område 17 Volym 1 s. 0043

Portugisisk specialutgåva: Område 17 Volym 1 s. 0043RÅDETS BESLUT av den 21 december 1976 om ändring av beslut 71/306 om inrättande av en rådgivande kommitté för offentliga bygg- och anläggningskontrakt (77/63/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:Tillämpningen av de bestämmelser som rådet antagit för offentliga varukontrakt kan förorsaka problem som det är önskvärt att behandla samtidigt med dem som uppstår för offentliga bygg- och anläggningskontrakt.

Det är lämpligt att för detta ändamål utvidga funktionen och sammansättningen av den rådgivande kommittén för offentliga bygg- och anläggningskontrakt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 71/306/EEG skall ändras enligt följande:a) I artikel 1 ändras "bygg- och anläggningskontrakt" till "upphandlingskontrakt".

b) I artikel 2 ändras "bygg- och anläggningskontrakt" till "varu-, bygg- och anläggningskontrakt".

c) I artikel 3 andra stycket skall orden "en suppleant" utgå och ersättas med orden "en eller två suppleanter".

Artikel 2

Från den dag då detta beslut träder i kraft skall kommitténs namn ändras till Rådgivande kommittén för offentliga upphandlingskontrakt.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Det träder i kraft samma dag som det offentliggörs.

Utfärdat i Bryssel den 21 december 1976.

På rådets vägnar

A. P. L. M. M. van der STEE

Ordförande