Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

93/327/EEG: Kommissionens beslut av den 13 maj 1993 om förutsättningarna för att upphandlande enheter som utnyttjar geografiska områden i syfte att leta efter eller att utvinna olja, gas, kol eller andra fasta bränslen skall vara skyldiga att lämna upplysningar till kommissionen om de upphandlingar de görEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 129 , 27/05/1993 s. 0025 - 0026

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 4 s. 0056

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 4 s. 0056KOMMISSIONENS BESLUT av den 13 maj 1993 om förutsättningarna för att upphandlande enheter som utnyttjar geografiska områden i syfte att leta efter eller att utvinna olja, gas, kol eller andra fasta bränslen skall vara skyldiga att lämna upplysningar till kommissionen om de upphandlingar de gör (93/327/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/531/EEG av den 17 september 1990 om upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna (1), särskilt artikel 3.2 b och 32.4 P32.7 i detta,

med beaktande av yttrandet från Rådgivande kommittén för offentlig upphandling, och

med beaktande av följande:

I artikel 3.2 b i direktiv 90/531/EEG fastställs att avtalsslutande enheter som utnyttjar geografiska områden i syfte att leta efter eller att utvinna olja, gas, kol eller andra fasta bränslen måste lämna upplysningar till kommissionen, under de förutsättningar som bestäms av den, om upphandling.

Dessa upplysningar skall göra det möjligt för kommissionen att utföra sin uppgift att övervaka tillämpningen av gemenskapens lagar och att ställa samman statistiska uppgifter.

Förpliktelsen att lämna uppgifter om varje upphandling skall dock begränsas till kontrakt vars värde är tillräckligt högt, nämligen alla kontrakt med ett värde som överstiger 5 miljoner ecu.

För kontrakt mellan 400 000 och 5 miljoner ecu räcker det att regelbundet lämna mindre detaljerade upplysningar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna skall säkerställa att upphandlande enheter som utför en eller flera av de verksamheter som avses i artikel 3.1 i direktiv 90/531/EEG för varje kontrakt vars värde (fastställt i enlighet med artikel 12 i direktivet) överstiger 5 miljoner ecu till kommissionen lämnar alla de upplysningar som specificeras i bilagan till detta beslut inom 48 dagar efter det datum då upphandlingen avslutades.

Artikel 2

För kontrakt med ett värde mellan 400 000 och 5 miljoner ecu skall de upphandlande enheter som avses i artikel 1:

1. För varje kontrakt bevara de upplysningar som avses i punkt 1 P9 i bilagan under minst fyra år efter det datum då upphandlingen avslutades.

2. Lämna dessa uppgifter till kommissionen antingen omedelbart, på dess begäran eller senast 48 dagar efter utgången av det kvartal då upphandlingen i fråga avslutades.

Artikel 3

Detta beslut gäller för upphandlingar som avslutats efter den 1 januari 1993.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 maj 1993.

På kommissionens vägnar

Raniero VANNI D'ARCHIRAFI

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 297, 29.10.1990, s. 1.

BILAGA

Artikel 3 i direktiv 90/531/EEG

Upplysningar som skall bevaras eller lämnas till kommissionen för varje avslutad upphandling

- Upplysningar som inte skall offentliggöras -

1. Namn och adress på den upphandlande enheten.

2. Typ av kontrakt (varor eller arbete; om det rör sig om ett ramavtal skall detta anges).

3. En tydlig angivelse av produktens, arbetets eller tjänstens art (t.ex. enligt CPA).

4. Uppgift om huruvida upphandlingen har tillkännagivits och i så fall i vilka tidningar eller facktidskrifter. I annat fall anges det upphandlingsförfarande som använts.

5. Antal lämnade anbud.

6. Datum för kontraktets tilldelning.

7. Namn och adress på den leverantör eller entreprenör som fått kontraktet.

8. Kontraktets värde.

9. Kontraktets beräknade längd.

10. Varje andel om mer än 10 % av kontraktet som har lagts ut eller skall läggas ut på underleverantörer.

11. Produktens eller tjänstens ursprungsland.

12. Viktigaste omständighet vid prövning av det ekonomiskt fördelaktigaste anbudet.

13. Eventuell tilldelning av kontraktet till en anbudsgivare som lagt ett bud som avviker från enhetens ursprungliga specifikationer.