Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

97/367/EG: Kommissionens beslut av den 30 maj 1997 om att utnyttjande av ett geografiskt område i syfte att undersöka förekomsten av eller utvinna olja eller gas inte i Förenade kungariket är en av de verksamheter som anges i artikel 2.2 b i i rådets direktiv 93/38/EEG och att enheter som bedriver sådan verksamhet inte i Förenade kungariket skall anses åtnjuta särskilda rättigheter eller ensamrätt enligt artikel 2.3 b i samma direktiv (Endast den engelska texten är giltig) (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 156 , 13/06/1997 s. 0055 - 0056KOMMISSIONENS BESLUT av den 30 maj 1997 om att utnyttjande av ett geografiskt område i syfte att undersöka förekomsten av eller utvinna olja eller gas inte i Förenade kungariket är en av de verksamheter som anges i artikel 2.2 b i i rådets direktiv 93/38/EEG och att enheter som bedriver sådan verksamhet inte i Förenade kungariket skall anses åtnjuta särskilda rättigheter eller ensamrätt enligt artikel 2.3 b i samma direktiv (Endast den engelska texten är giltig) (Text av betydelse för EES) (97/367/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 93/38/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna (1), senast ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt artikel 3.4 och 3.5 samt artikel 40.5 till 40.8 i detta,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten (2), särskilt artikel 12 i detta, och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 3 i direktiv 93/38/EEG kan en medlemsstat begära att kommissionen föreskriver att utnyttjande av ett geografiskt område, i syfte att undersöka förekomsten av eller utvinna olja, gas, kol eller andra fasta bränslen, inte skall betraktas som en verksamhet av det slag som anges i direktivets artikel 2.2 b i, eller att de upphandlande enheterna inte skall anses ha särskilda rättigheter eller ensamrätt av det slag som avses i artikel 2.3 b, i samband med utövandet av en eller flera av dessa former av verksamhet, under förutsättning att ett antal precisa villkor som fastställs i artikel 3.1 och 3.3 är uppfyllda beträffande gällande nationella bestämmelser för sådan verksamhet. Vidare skall enligt artikel 3.2 de medlemsstater som begär ett sådant beslut säkerställa att de upphandlande enheterna iakttar principerna om icke-diskriminering och upphandling i konkurrens samt att de lämnar de upplysningar till kommissionen som berör tilldelningen av kontrakten i fråga.

De medlemsstater som genomfört bestämmelserna i direktiv 94/22/EG skall anses uppfylla de villkor som anges i artikel 3.1 i direktiv 93/38/EEG.

Genom en skrivelse av den 3 februari 1997 begärde Förenade kungarikets ständiga representation vid Europeiska gemenskaperna att kommissionen skulle föreskriva att utnyttjande av ett geografiskt område i syfte att undersöka förekomsten av eller utvinna olja eller gas inte i Förenade kungariket skall betraktas som en av de verksamheter som anges i artikel 2.2 b i i direktiv 93/38/EEG och att enheter som utövar en sådan verksamhet inte i Förenade kungariket skall anses ha särskilda rättigheter eller ensamrätt av det slag som avses i direktivets artikel 2.3 b. Begäran omfattade inte utnyttjande av ett geografiskt område i syfte att undersöka förekomsten av eller utvinna kol eller andra fasta bränslen.

Förenade kungariket har genomfört direktiv 94/22/EG genom att anta förordningarna om licenser för kolväten (Hydrocarbons Licensing Regulations 1995), (de ändrade) förordningarna om (havsbaserad) (produktion av) olja (Petroleum [Production] [Seaward Areas] [Amendment] Regulations 1995), och förordningarna om (landbaserad) (production av) olja (Petroleum [Production] [Landward Areas] Regulations 1995).

Huruvida villkoren i artikel 3.3 i direktiv 93/38/EEG uppfylls i Förenade kungariket undersöktes i samband med antagandet av kommissionens beslut 93/425/EEG av den 14 juli 1993 om att utnyttjande av ett geografiskt område i syfte att undersöka förekomsten av eller utvinna olja eller gas inte är en av de verksamheter som anges i artikel 2.2 b i i rådets direktiv 90/531/EEG och att enheter som bedriver sådan verksamhet inte i Förenade kungariket skall anses åtnjuta särskilda rättigheter eller ensamrätt enligt artikel 2.3 b i direktivet (3).

Genom förordningarna om varukontrakt och bygg- och anläggningskontrakt inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorn (Utilities Supply and Works Contracts Regulations 1992), antagna den 23 december 1992, genomfördes direktiv 90/531/EEG (4) i Förenade kungarikets lagstiftning. Förordning nr 8 bestod av ett antal genomförandebestämmelser enligt artikel 3.2. Bestämmelserna undersöktes i samband med antagandet av beslut 93/425/EEG och befanns vara ett tillfredsställande sätt att genomföra artikel 3.2 i direktiv 90/531/EEG vad beträffar upphandlingskontrakt inom ovan nämnda sektorer. Det var nödvändigt att föreskriva att artikel 3.2 genomförs för tjänstekontrakt.

Genom förordningarna om upphandlingskontrakt inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorn (The Utilities Contracts Regulations 1996) genomförs direktiv 93/38/EEG i Förenade kungarikets lagstiftning. Förordning nr 9 innehåller samma bestämmelser som förordning nr 8, men deras tillämpningsområde utvidgas till tjänstekontrakt. Bestämmelserna trädde i kraft den 12 december 1996. Genom förordningarna garanteras att principerna om icke-diskriminering och upphandling i konkurrens iakttas av de enheter som bedriver undersöknings- eller utvinningsverksamhet, särskilt vad rör de upplysningar som enheten skall lämna till företagen beträffande planerade upphandlingar och skyldigheten att lämna de upplysningar till kommissionen som berör tilldelningen av dessa kontrakt.

Rådgivande kommittén för offentlig upphandling har enligt artikel 40.5-40.8 i direktiv 93/38/EEG yttrat sig över detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Från och med den 30 maj 1997 skall utnyttjande av ett geografiskt område i syfte att undersöka förekomsten av eller utvinna olja eller gas inte i Förenade kungariket anses som en av de verksamheter som anges i artikel 2.2 b i i direktiv 93/38/EEG, och enheter som bedriver sådan verksamhet skall inte i Förenade kungariket anses åtnjuta särskilda rättigheter eller ensamrätt enligt artikel 2.3 b i samma direktiv.

Artikel 2

1. Detta beslut är fattat på grundval av de bestämmelser som Förenade kungariket antagit den 30 maj 1997 i syfte att genomföra direktiv 94/22/EG och artikel 3.2 i direktiv 98/38/EEG och som meddelats kommissionen.

2. Kommissionen skall underrättas om alla lagar och andra författningar genom vilka de bestämmelser som avses i punkt 1 ändras, så snart de är antagna.

3. De upplysningar som avses i punkt 2 skall lämnas till kommissionen så att den kan bedöma om detta beslut bör ändras, upphävas eller bibehållas.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 30 maj 1997.

På kommissionens vägnar

Mario MONTI

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 199, 9.8.1993, s. 84.

(2) EGT nr L 164, 30.6.1994, s. 3.

(3) EGT nr L 196, 5.8.1993, s. 55.

(4) EGT nr L 297, 29.10.1990, s. 1.