Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 2001/78/EG av den 13 september 2001 om ändring av bilaga IV till rådets direktiv 93/36/EEG, bilagorna IV, V och VI till rådets direktiv 93/37/EEG, bilagorna III och IV till rådets direktiv 92/50/EEG, i dess ändrade lydelse enligt direktiv 97/52/EG, samt bilagorna XII-XV, XVII och XVIII till rådets direktiv 93/38/EEG, i dess ändrade lydelse enligt direktiv 98/4/EG (direktiv om användning av standardformulär vid offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling) (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 285 , 29/10/2001 s. 0001 - 0162Kommissionens direktiv 2001/78/EG

av den 13 september 2001

om ändring av bilaga IV till rådets direktiv 93/36/EEG, bilagorna IV, V och VI till rådets direktiv 93/37/EEG, bilagorna III och IV till rådets direktiv 92/50/EEG, i dess ändrade lydelse enligt direktiv 97/52/EG, samt bilagorna XII-XV, XVII och XVIII till rådets direktiv 93/38/EEG, i dess ändrade lydelse enligt direktiv 98/4/EG

(direktiv om användning av standardformulär vid offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/50/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster(1), senast ändrat genom direktiv 97/52/EG(2), särskilt artikel 22 i detta, rådets direktiv 93/36/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandet vid offentlig upphandling av varor(3), senast ändrat genom direktiv 97/52/EG, särskilt artikel 14 i detta, rådets direktiv 93/37/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandet vid offentlig upphandling av bygg- och anläggningsarbeten(4), senast ändrat genom direktiv 97/52/EG, särskilt artikel 35.2 i detta, samt rådets direktiv 93/38/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna(5), senast ändrat genom direktiv 98/4/EG(6), särskilt artiklarna 39.2, 40.2 och 40.3 i detta,

med beaktande av yttrandena från Rådgivande kommittén för offentlig upphandling och från Rådgivande kommittén för telekommunikationsupphandling, och

av följande skäl:

(1) Enligt direktiven 92/50/EEG, 93/36/EEG, 93/37/EEG och 93/38/EEG gäller skyldigheten att offentliggöra meddelanden om upphandling i Europeiska gemenskapernas officiella tidning för de förfaranden direktiven omfattar. I direktiven anges vilka uppgifter som skall anges i meddelandena. I direktiven finns också förlagor till meddelanden som de upphandlande enheterna skall använda i detta syfte. Denna skyldighet följer av artikel 9.4 i direktiv 93/36/EEG, artikel 11.6 i direktiv 93/37/EEG, artikel 17.1 i direktiv 92/50/EEG samt artikel 21.1 och 21.4 och artiklarna 22.2 och 24.1 i direktiv 93/38/EEG.

(2) Kommissionen antog den 24 oktober 1991 en rekommendation (91/561/EEG)(7) och den 30 december 1992 ett meddelande(8). Här rekommenderade kommissionen att vissa standardblanketter skulle användas för annonsering av upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten. Dessa standardblanketter skiljer sig från förlagorna i bilagorna till direktiven.

(3) Förlagorna i direktiven bör nu ändras som ett led i strävan att förenkla genomförandet av reglerna om offentliggörande; samtidigt bör de anpassas till de elektroniska kommunikationsmedel som används inom informationssystemet för offentlig upphandling (SIMAP), som utarbetats av kommissionen i samarbete med medlemsstaterna. Dessutom kommer det genom användningen av standardformulär och eventuellt av den gemensamma upphandlingsordlistan (CPV) att bli enklare att få tillgång till information. Detta kommer även att öka insynen i offentlig upphandling. Av tydlighetsskäl bör således de angivna bilagorna ersättes av standardformulär.

(4) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandena från Rådgivande kommittén för offentlig upphandling och från Rådgivande kommittén för telekommunikationsupphandling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Bilaga IV till direktiv 93/36/EEG skall ersättas med texten till bilaga I till det här direktivet.

2. Bilagorna IV, V och VI till direktiv 93/37/EEG skall ersättas med bilagorna II, III respektive IV till det här direktivet.

3. Bilagorna III och IV till direktiv 92/50/EEG skall ersättas med texten till bilagorna V och VI till det här direktivet.

4. Bilagorna XII-XV, XVII och XVIII till direktiv 93/38/EEG skall ersättas med texten till bilagorna VII-XII till det här direktivet.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 maj 2002. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. När en medlemsstat antar de bestämmelser som avses i artikel 1 skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 september 2001.

På kommissionens vägnar

Frederik Bolkestein

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 209, 24.7.1992, s. 1.

(2) EGT L 328, 28.11.1997, s. 1.

(3) EGT L 199, 9.8.1993, s. 1.

(4) EGT L 199, 9.8.1993, s. 54.

(5) EGT L 199, 9.8.1993, s. 84.

(6) EGT L 101, 1.4.1998, s. 1.

(7) EGT L 305, 6.11.1991, s. 19.

(8) Meddelande från kommissionen om blanketter som skall användas av de upphandlande enheter som berörs av ikraftträdandet av direktiv 90/531/EEG (EGT S 252 A, 30.12.1992, s. 1).

BILAGA I

>PIC FILE= "L_2001285SV.000501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.000601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.000701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.000801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.000901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.001001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.001101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.001201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.001301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.001401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.001501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.001601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.001701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.001801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.001901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.002001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.002101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.002201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.002301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.002401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.002501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.002601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.002701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.002801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.002901.TIF">

BILAGA II

>PIC FILE= "L_2001285SV.003101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.003201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.003301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.003401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.003501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.003601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.003701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.003801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.003901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.004001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.004101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.004201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.004301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.004401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.004501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.004601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.004701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.004801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.004901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.005001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.005101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.005201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.005301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.005401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.005501.TIF">

BILAGA III

>PIC FILE= "L_2001285SV.005701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.005801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.005901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.006001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.006101.TIF">

BILAGA IV

>PIC FILE= "L_2001285SV.006301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.006401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.006501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.006601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.006701.TIF">

BILAGA V

>PIC FILE= "L_2001285SV.006901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.007001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.007101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.007201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.007301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.007401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.007501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.007601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.007701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.007801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.007901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.008001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.008101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.008201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.008301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.008401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.008501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.008601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.008701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.008801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.008901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.009001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.009101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.009201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.009301.TIF">

BILAGA VI

>PIC FILE= "L_2001285SV.009501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.009601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.009701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.009801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.009901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.010001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.010101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.010201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.010301.TIF">

BILAGA VII

>PIC FILE= "L_2001285SV.010501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.010601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.010701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.010801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.010901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.011001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.011101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.011201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.011301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.011401.TIF">

BILAGA VIII

>PIC FILE= "L_2001285SV.011701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.011801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.011901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.012001.TIF">

BILAGA IX

>PIC FILE= "L_2001285SV.012301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.012401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.012501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.012601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.012701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.012801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.012901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.013001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.013101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.013201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.013301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.013401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.013501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.013601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.013701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.013801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.013901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.014001.TIF">

BILAGA X

>PIC FILE= "L_2001285SV.014301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.014401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.014501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.014601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.014701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.014801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.014901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.015001.TIF">

BILAGA XI

>PIC FILE= "L_2001285SV.015301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.015401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.015501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.015601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.015701.TIF">

BILAGA XII

>PIC FILE= "L_2001285SV.015901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.016001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.016101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285SV.016201.TIF">