Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2002/205/EG: Kommissionens beslut av den 4 mars 2002 avseende Österrikes ansökan om att få tillämpa de särskilda bestämmelser som avses i artikel 3 i direktiv 93/38/EEG (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2002) 684]Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 068 , 12/03/2002 s. 0031 - 0032Kommissionens beslut

av den 4 mars 2002

avseende Österrikes ansökan om att få tillämpa de särskilda bestämmelser som avses i artikel 3 i direktiv 93/38/EEG

[delgivet med nr K(2002) 684]

(Endast den tyska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2002/205/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 93/38/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna(1), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/4/EG(2), särskilt artikel 3.4 i detta,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten(3), särskilt artikel 12 i detta,

med beaktande av Österrikes begäran av den 6 september 2000,

efter att ha rådfrågat Rådgivande kommittén för offentlig upphandling, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 3 i direktiv 93/38/EEG kan en medlemsstat begära att kommissionen föreskriver att utnyttjande av ett geografiskt område, i syfte att undersöka förekomsten av eller utvinna olja, gas, kol eller andra fasta bränslen, inte skall betraktas som en verksamhet av det slag som anges i detta direktivs artikel 2.2 b i, eller att de upphandlande enheterna inte skall anses ha särskilda rättigheter eller ensamrätt av det slag som avses i artikel 2.3 b, i samband med bedrivandet av en eller flera av dessa former av verksamhet, under förutsättning att ett antal precisa villkor som fastställs i artikel 3.1 och 3.3 är uppfyllda beträffande gällande nationella bestämmelser för sådan verksamhet. Vidare skall enligt artikel 3.2 de medlemsstater som begär ett sådant beslut säkerställa att de upphandlande enheterna iakttar principerna om icke-diskriminering och upphandling i konkurrens samt att de lämnar de upplysningar till kommissionen som berör tilldelningen av kontrakten i fråga.

(2) De medlemsstater som genomfört bestämmelserna i direktiv 94/22/EG skall anses uppfylla de villkor som anges i artikel 3.1 i direktiv 93/38/EEG.

(3) Genom en skrivelse av den 6 september 2000(4) framförde Österrike en ansökan enligt artikel 3 i direktiv 93/38/EEG. Denna ansökan omfattade inte utnyttjande av ett geografiskt område i syfte att undersöka förekomsten av eller utvinna kol eller andra fasta bränslen.

(4) I ett brev av den 11 december 2000 uppmanade kommissionen Österrike att meddela de lagar och författningar som är nödvändiga för att bedöma ansökan samt inkomma med information om huruvida individuella medgivanden eller tillstånd utfärdats före det datum då direktiv 93/38/EEG började tillämpas och om andra företag vid denna tidpunkt fritt, på ett icke-diskriminerande sätt och utifrån objektiva kriterier, kunde söka tillstånd att utnyttja ett geografiskt område i syfte att undersöka förekomsten av eller utvinna olja, gas, kol eller andra fasta bränslen.

(5) I sitt svar av den 20 mars 2001 inkom Österrike med den information som efterfrågats i brevet och tog ställning till de framförda frågorna.

(6) Genom gruvlagen (Berggesetz 1975)(5) som den 1 januari 1999(6) ersattes av lagen om mineralfyndigheter (Mineralrohstoffgesetz)(7) har Österrike uppfyllt sina förpliktelser enligt direktiv 94/22/EG.

(7) Med hänvisning till artikel 3.3 i direktiv 94/22/EG offentliggjordes den 12 september 1995 ett meddelande(8) i Europeiska gemenskapernas officiella tidning av vilket framgår att hela Österrikes territorium är kontinuerligt tillgängligt för prospektering, undersökning och utvinning av kolväten såvida inga tidigare avtal om prospektering, undersökning och utvinning av kolväten eller ämnen som omfattar kolväten existerar med något gruvbolag.

(8) Lagen 1997 om ändring i den federala upphandlingslagen 1993(9) (i det följande upphandlingslagen) trädde i kraft den 1 januari 1997 och genom denna lagändring införlivades direktiv 93/38/EEG i den federala österrikiska lagstiftningen. I paragraf 86 i upphandlingslagen upprepas bestämmelserna i artikel 3.2 i direktiv 93/38/EEG, och därigenom garanteras att företag, som är verksamma inom prospektering och utvinning av olja eller gas, iakttar principerna om icke-diskriminering och upphandling i konkurrens, särskilt vad rör de upplysningar som enheten skall lämna till företagen beträffande planerade upphandlingar samt skyldigheten att informera kommissionen om tilldelningen av kontrakt. Företag som enligt paragraferna 68 ff i lagen om mineralfyndigheter tilldelats ett geografiskt område i syfte att undersöka förekomsten av eller utvinna olja eller gas omfattas av upphandlingslagens paragraf 86.2.1-5 som motsvarar bestämmelserna i artikel 3.1 i direktiv 93/38/EEG.

(9) Den 1 juli 1994 fanns fem avtal om prospektering, undersökning och utvinning av kolväten mellan Republiken Österrike och företaget OMV AG samt tre likadana avtal med företaget Rohöl Aufsuchungs AG (RAG) som alla omfattades av bestämmelserna i gruvlagen (1975).

(10) Enligt den allmänna gruvlagen (Allgemeines Berggesetz) från 1854 har endast ett litet antal vinstdelningsavtal avseende olja och gas slutits. Det rör sig om vinstdelningsavtal avseende mineraler (Bergwerksberechtigungen) som slutits innan bitumenlagen (Bitumengesetz) trädde i kraft den 31 augusti 1938 eller som slöts p.g.a. övergångsbestämmelser i samband med denna lag. Den utvinning av olja och naturgas som RAG, Van Sickle GesmbH och OMV bedriver i Niederösterreich grundar sig på sådana avtal.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Från och med den 4 mars 2002 skall utnyttjande av ett geografiskt område i syfte att undersöka förekomsten av eller utvinna olja eller gas inte i Österrike anses som en av de verksamheter som anges i artikel 2.2 b i i direktiv 93/38/EEG.

Enheter som bedriver sådan verksamhet skall inte i Österrike anses åtnjuta särskilda rättigheter eller ensamrätt enligt artikel 2.3 b i samma direktiv.

Artikel 2

1. Detta beslut är fattat på grundval av de lagar och andra författningar som Österrike antagit till och med den 4 mars 2002 i syfte att genomföra direktiv 94/22/EG och artikel 3 i direktiv 93/38/EEG och som meddelats kommissionen.

2. Kommissionen skall underrättas om alla lagar och andra författningar genom vilka de bestämmelser som avses i punkt 1 ändras, så snart de är antagna så att kommissionen kan bedöma om detta beslut bör ändras, upphävas eller bibehållas.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Republiken Österrike.

Utfärdat i Bryssel den 4 mars 2002.

På kommissionens vägnar

Frederik Bolkestein

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 199, 9.8.1993, s. 84.

(2) EGT L 101, 1.4.1998, s. 1.

(3) EGT L 164, 30.6.1994, s. 3.

(4) Ansökan byggde ursprungligen på § 86 i Bundesvergabegesetz 1997.

(5) BGBl. 259/1975.

(6) BGBl. I 38/1999.

(7) Bestämmelserna angående prospektering och utvinning av olja och naturgas har dock - i den mån det har betydelse i detta fall - inte ändrats jämfört med Berggesetz 1975.

(8) EGT C 237, 12.9.1995, s. 16.

(9) BGBl. I 56/1997