Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

29.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 326/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1874/2004

av den 28 oktober 2004

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG och 2004/18/EG avseende tröskelvärden för upphandlingsförfaranden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (1), särskilt artikel 69 i detta,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader (2), särskilt artikel 78 i detta,

efter att ha hört rådgivande kommittén för offentlig upphandling, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar och på dess behörighetsområden, av avtalen i de multilaterala förhandlingarna inom Uruguayrundan (1986–1994) (3), godkände rådet avtalet om offentlig upphandling, nedan kallat ”avtalet”, som är bifogat i bilaga 4. Enligt avtalet skall dess bestämmelser gälla när upphandlingens värde når eller överskrider vissa belopp, nedan kallade ”tröskelvärden”, som uttrycks i särskilda dragningsrätter.

(2)

Ett av syftena med direktiv 2004/17/EG och 2004/18/EG är att upphandlande enheter och myndigheter som tillämpar dessa direktiv samtidigt skall kunna uppfylla kraven i avtalet. Därför bör de tröskelvärden som fastställs i direktiven och som berörs av avtalet kontrolleras och i förekommande fall justeras uppåt eller nedåt av kommissionen, så att de skall motsvara det motvärde i euro, avrundat nedåt till närmaste tusental, som svarar mot tröskelvärdena i avtalet. De i direktiven angivna tröskelvärdena överensstämmer dock inte med de motvärden för tröskelvärdena i avtalet som omräknats för perioden 1 januari 2004–31 december 2005 (4). De bör därför justeras.

(3)

I syfte att minska antalet tillämpliga tröskelvärden har man i direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG anpassat de tröskelvärden som inte följer av avtalet till de tröskelvärden som följer av detta. Tröskelvärdena bör därför justeras även av detta skäl.

(4)

Dessa ändringar skall inte påverka nationella bestämmelser om genomförande av direktiv 2004/17/EG och 2004/18/EG från och med de tröskelvärden som är lägre än de som anges i direktiven.

(5)

Direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2004/17/EG ändras enligt följande:

1.

Artikel 16 ändras på följande sätt:

a)

I led a skall beloppet ”499 000 euro” ersättas av ”473 000 euro”.

b)

I led b skall beloppet ”6 242 000 euro” ersättas av ”5 923 000 euro”.

2.

Artikel 61 ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 skall beloppet ”499 000 euro” ersättas av ”473 000 euro”.

b)

I punkt 2 skall beloppet ”499 000 euro” ersättas av ”473 000 euro”.

Artikel 2

Direktiv 2004/18/EG ändras enligt följande:

1.

Artikel 7 ändras på följande sätt:

a)

I led a skall beloppet ”162 000 euro” ersättas av ”154 000 euro”.

b)

I led b skall beloppet ”249 000 euro” ersättas av ”236 000 euro”.

c)

I led c skall beloppet ”6 242 000 euro” ersättas av ”5 923 000 euro”.

2.

Artikel 8 första stycket ändras på följande sätt:

a)

I led a skall beloppet ”6 242 000 euro” ersättas av ”5 923 000 euro”.

b)

i led b skall beloppet ”249 000 euro” ersättas av ”154 000 euro”.

3.

I artikel 56 skall beloppet ”6 242 000 euro” ersättas av ”5 923 000 euro”.

4.

I artikel 63.1 första stycket skall beloppet ”6 242 000 euro” ersättas av ”5 923 000 euro”.

5.

Artikel 67.1 ändras på följande sätt:

a)

I led a skall beloppet ”162 000 euro” ersättas av ”154 000 euro”.

b)

I led b skall beloppet ”249 000 euro” ersättas av ”236 000 euro”.

c)

I led c skall beloppet ”249 000 euro” ersättas av ”236 000 euro”.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 oktober 2004.

På kommissionens vägnar

Frederik BOLKESTEIN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 114.

(3)  EGT L 336, 23.12.1994, s. 1.

(4)  EUT C 309, 19.12.2003, s. 14.