Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

9.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 323/55


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/75/EG

av den 16 november 2005

om rättelse av direktiv 2004/18/EG om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 47.2 samt artiklarna 55 och 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Tröskelvärdet för vissa tjänstekontrakt som subventioneras till mer än 50 % bör fortsatt vara anpassat till tröskelvärdet för tjänstekontrakt som tilldelats av upphandlande myndigheter som inte är centrala statliga myndigheter, vilket var avsikten vid antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (3).

(2)

Denna anpassning bör bibehållas även i samband med den översyn av tröskelvärdena som avses i artikel 78 i direktiv 2004/18/EG.

(3)

På grund av en felskrivning kan den önskade anpassningen för närvarande inte garanteras genom artikel 78 i direktiv 2004/18/EG. Artikel 78.2 b och c bör därför rättas genom att hänvisningen till artikel 8 första stycket b flyttas från artikel 78.2 b till artikel 78.2 c.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 78.2 i direktiv 2004/18/EG skall leden b och c ersättas med följande:

”b)

Tröskelvärdet i artikel 67.1 a skall anpassas till det reviderade tröskelvärdet för offentliga tjänstekontrakt som tilldelas av de upphandlande myndigheter som anges i bilaga IV.

c)

Tröskelvärdena i artikel 8 första stycket b och i artikel 67.1 b och c skall anpassas till det reviderade tröskelvärdet för offentliga tjänstekontrakt som tilldelas av andra upphandlande myndigheter än de som anges i bilaga IV.”

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra förordningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 januari 2006.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 16 november 2005.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

Bach of LUTTERWORTH

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 28 september 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 27 september 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 14 november 2005.

(3)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 114. Direktivet ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 1874/2004 (EUT L 326, 29.10.2004, s. 17).