Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

5.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 317/34


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1422/2007

av den 4 december 2007

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG och 2004/18/EG avseende de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (1), särskilt artikel 69,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (2), särskilt artikel 78,

efter att ha hört rådgivande kommittén för offentlig upphandling, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar och på dess behörighetsområden, av avtalen i de multilaterala förhandlingarna inom Uruguayrundan (1986–1994) (3), godkände rådet avtalet om offentlig upphandling (nedan kallat avtalet). Avtalet bör tillämpas på alla avtal om offentlig upphandling vilkas värde uppgår till minst de belopp (nedan kallade tröskelvärden) som anges i avtalet uttryckta i särskilda dragningsrätter.

(2)

Ett av syftena med direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG är att upphandlande enheter och myndigheter som tillämpar dessa direktiv samtidigt ska kunna uppfylla kraven i avtalet. För att nå detta mål bör de tröskelvärden som fastställs genom dessa direktiv om offentlig upphandling och som också omfattas av avtalet anpassas så att de uppgår till de belopp i euro, avrundade till närmaste tusental, som motsvarar de tröskelvärden som anges i avtalet.

(3)

För konsekvensens skull är det lämpligt att anpassa också de tröskelvärden i direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG som inte omfattas av avtalet.

(4)

Direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2004/17/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 16 ska ändras på följande sätt:

a)

I led a ska beloppet ”422 000 euro” ersättas med ”412 000 euro”.

b)

I led b ska beloppet ”5 278 000 euro” ersättas med ”5 150 000 euro”.

2.

Artikel 61 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska beloppet ”422 000 euro” ersättas med ”412 000 euro”.

b)

I punkt 2 ska beloppet ”422 000 euro” ersättas med ”412 000 euro”.

Artikel 2

Direktiv 2004/18/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

a)

I led a ska beloppet ”137 000 euro” ersättas med ”133 000 euro”.

b)

I led b ska beloppet ”211 000 euro” ersättas med ”206 000 euro”.

c)

I led c ska beloppet ”5 278 000 euro” ersättas med ”5 150 000 euro”.

2.

Artikel 8.1 ska ändras på följande sätt:

a)

I led a ska beloppet ”5 278 000 euro” ersättas med ”5 150 000 euro”.

b)

I led b ska beloppet ”211 000 euro” ersättas med ”206 000 euro”.

3.

I artikel 56 ska beloppet ”5 278 000 euro” ersättas med ”5 150 000 euro”.

4.

I artikel 63.1 första stycket ska beloppet ”5 278 000 euro” ersättas med ”5 150 000 euro”.

5.

Artikel 67.1 ska ändras på följande sätt:

a)

I led a ska beloppet ”137 000 euro” ersättas med ”133 000 euro”.

b)

I led b ska beloppet ”211 000 euro” ersättas med ”206 000 euro”.

c)

I led c ska beloppet ”211 000 euro” ersättas med ”206 000 euro”.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 december 2007.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 1. Direktivet senast ändrat genom rådets direktiv 2006/97/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 107).

(2)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 114. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/97/EG.

(3)  EGT L 336, 23.12.1994, s. 1.