Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

22.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 132/18


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 30 april 2008

om medgivande av undantag för express- och budtjänster i Italien från tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet)

[delgivet med nr K(2008) 1642]

(Endast den italienska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2008/383/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet) (1), särskilt artikel 30.4 och 30.6,

med beaktande av den begäran som Italien lämnade per e-post den 17 januari 2008,

efter samråd med rådgivande kommittén för offentlig upphandling, och

av följande skäl:

I.   BAKGRUND

(1)

Den 17 januari 2008 lämnade Italien en ansökan per e-post till kommissionen i enlighet med artikel 30.4 i direktiv 2004/17/EG. I ett e-brev av den 6 februari 2008 begärde kommissionen kompletterande upplysningar, som de italienska myndigheterna överlämnade i ett e-brev av den 20 februari 2008.

(2)

Den ansökan som inlämnats av Italien som representant för Gruppo Poste Italiane S.p.A (nedan kallad Poste Italiane) rör express- och budtjänster, inrikes och utrikes, i Italien.

(3)

Ansökan åtföljs av slutsatserna från den oberoende nationella myndigheten, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (den italienska konkurrensmyndigheten), om att villkoren för tillämpning av artikel 30.1 i direktiv 2004/17/EG är uppfyllda.

II.   RÄTTSLIG GRUND

(4)

Enligt artikel 30 i direktiv 2004/17/EG ska kontrakt, som syftar till att medge utförandet av en verksamhet som direktivet är tillämpligt på, inte omfattas av direktivet om den aktuella verksamheten i den medlemsstat där den utövas är direkt konkurrensutsatt på marknader med fritt tillträde. Bedömningen av om en verksamhet är direkt konkurrensutsatt ska grunda sig på objektiva kriterier med beaktande av de speciella omständigheterna i den berörda sektorn. Tillträdet till marknaden betraktas som fritt om medlemsstaten har genomfört och tillämpar de relevanta bestämmelser i gemenskapsrätten genom vilka en viss sektor eller en del av en sådan konkurrensutsätts.

(5)

Eftersom Italien har genomfört Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna (2), bör tillträdet till marknaden inte anses vara begränsat i enlighet med första stycket i artikel 30.3 i direktiv 2004/17/EG.

(6)

Den direkta konkurrensutsättningen inom en specifik marknad bör bedömas på grundval av olika indikatorer varav ingen i sig är utslagsgivande. När det gäller de marknader som berörs av detta beslut utgör de viktigaste aktörernas marknadsandelar ett kriterium som bör beaktas. Ett annat kriterium är koncentrationsgraden.

(7)

Detta beslut påverkar inte tillämpningen av konkurrensreglerna.

III.   BEDÖMNING

(8)

Som ett offentligt företag enligt artikel 2.1 b i direktiv 2004/17/EG, vilket utövar flera av de verksamheter som nämns i artikel 6 i det direktivet, är Poste Italiane, på vars vägnar ansökan har inlämnats, en upphandlande enhet i enlighet med direktiv 2004/17/EG. Enligt tillgänglig information förefaller Poste Italiane vara den enda upphandlande enheten på de marknader som berörs av detta beslut.

(9)

Ett antal företag tillhandahåller bud- och expresstjänster i Italien, både för inrikes och utrikes tjänster. Oavsett om företaget betraktas enskilt eller tillsammans med sitt helägda dotterbolag, SDA Express Courier (nedan kallat SDA), har Poste Italiane inte den största marknadsandelen vare sig för inrikes eller för utrikes express- och budtjänster. För inrikes express- och budtjänster uppgick dess marknadsandel år 2006 till 5,2 % (15,4 % inklusive SDA:s andel på 10,2 %), och den sammanlagda marknadsandelen för dess två största konkurrenter på denna marknad uppgick till 43,5 % år 2006. Vad gäller utrikes express- och budtjänster hade Poste Italiane år 2006 en marknadsandel på 2,7 % (3,4 % inklusive SDA:s andel på 0,7 %), medan den sammanlagda marknadsandelen för dess två största konkurrenter år 2006 uppgick till 61,7 %. Dessa faktorer bör därför ses som en indikation på direkt konkurrensutsättning för express- och budtjänster, både inrikes och utrikes.

IV.   SLUTSATSER

(10)

Med tanke på de faktorer som granskats i skälen 8 och 9 bör det villkor för direkt konkurrensutsättning som fastläggs i artikel 30.1 i direktiv 2004/17/EG anses vara uppfyllt i Italien när det gäller express- och budtjänster, både inrikes och utrikes.

(11)

Eftersom villkoret om obegränsat tillträde till marknaden anses vara uppfyllt, bör direktiv 2004/17/EG inte gälla när upphandlande enheter tilldelar kontrakt för tillhandahållande av express- och budtjänster, inrikes och utrikes, som ska utföras i Italien, och inte heller när formgivningstävlingar organiseras för bedrivande av sådan verksamhet i Italien.

(12)

Detta beslut grundar sig på den rättsliga och faktiska situationen i januari till februari 2008 sådan den ter sig i ljuset av de uppgifter som lämnats av Republiken Italien. Beslutet kan komma att ändras om betydande förändringar i den rättsliga och faktiska situationen skulle medföra att villkoren för tillämpning av artikel 30.1 i direktiv 2004/17/EG inte längre är uppfyllda.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2004/17/EG ska inte tillämpas på kontrakt som tilldelas av upphandlande enheter i avsikt att göra det möjligt att tillhanda hålla express- och budtjänster, inrikes och utrikes, i Italien.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Italien.

Utfärdad i Bryssel den 30 april 2008.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 213/2008 (EUT L 74, 15.3.2008, s. 1).

(2)  EGT L 15, 21.1.1998, s. 14. Direktivet senast ändrat genom direktiv (EG) nr 2008/6/EG (EUT L 52, 27.2.2008, s. 3).