Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

25.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 166/28


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 24 juni 2011

om medgivande av undantag från Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster när det gäller prospektering och exploatering av olje- och gasfyndigheter i Italien

[delgivet med nr K(2011) 4253]

(Endast den italienska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2011/372/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet) (1), särskilt artikel 30.5 och 30.6, och

av följande skäl:

I.   BAKGRUND

(1)

Den 23 mars 2011 lämnade den italienska mineralprospekteringssammanslutningen Assomineraria en ansökan per e-post till kommissionen i enlighet med artikel 30.5 i direktiv 2004/17/EG. I enlighet med artikel 30.5 första stycket upplyste kommissionen de italienska myndigheterna om denna ansökan i en skrivelse av den 1 april 2011, som de italienska myndigheterna besvarade den 19 april 2011. Den ansökan som Assomineraria lämnat in gäller prospektering och exploatering av olje- och gasfyndigheter i Italien. I enlighet med tidigare beslut som kommissionen fattat i fråga om företagssammanslagningar (2) beskrivs i ansökan följande två verksamheter:

a)

Olje- och gasprospektering.

b)

Oljeproduktion.

(2)

Vid tillämpningen av detta beslut menas med produktion även utveckling, dvs. uppbyggnad av erforderlig infrastruktur för framtida produktion (oljeplattformar, pipelines, terminaler osv.), vilket är i enlighet med ovan nämnda kommissionsbeslut. Enligt kommissionens etablerade praxis utgör även ”utveckling, produktion och försäljning av råolja””en relevant produktmarknad” (3). Vid tillämpningen av detta beslut omfattar produktion således både utveckling och den (första) försäljningen av olja.

(3)

Assomineraria är en branschorganisation som i detta sammanhang agerar på vägnarna av de största företagen i sektorn för prospektering och utvinning av kolväten i Italien. De fyra största av de företag som är anslutna till organisationen är ENI SpA, Edison SpA, Shell Italia E&P SpA och Total E&P Italia SpA.

II.   RÄTTSLIG RAM

(4)

Enligt artikel 30 i direktiv 2004/17/EG ska kontrakt som syftar till att medge utförandet av en verksamhet som direktivet är tillämpligt på, inte omfattas av direktivet om den aktuella verksamheten i den medlemsstat där den utövas är direkt konkurrensutsatt på marknader med fritt tillträde. Bedömningen av om en verksamhet är direkt konkurrensutsatt grundas på objektiva kriterier som tar hänsyn till den berörda sektorns särskilda egenskaper. Tillträdet till marknaden betraktas som fritt om medlemsstaten har genomfört och tillämpar de relevanta bestämmelser i unionslagstiftningen genom vilka en viss sektor eller en del av en sådan konkurrensutsätts.

(5)

Eftersom Italien har genomfört och tillämpar Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten (4), bör tillträdet till marknaden inte anses vara begränsat i enlighet med artikel 30.3 första stycket i direktiv 2004/17/EG. Den direkta konkurrensutsättningen på en specifik marknad bör bedömas på grundval av olika indikatorer varav ingen i sig nödvändigtvis är utslagsgivande.

(6)

Vid bedömningen av huruvida berörda aktörer är direkt konkurrensutsatta på de marknader som berörs av detta beslut måste man beakta de viktigaste aktörernas marknadsandelar och koncentrationsgraden på dessa marknader. Eftersom villkoren varierar för de verksamheter som omfattas av detta beslut ska en separat bedömning göras för varje enskild verksamhet/marknad.

(7)

Detta beslut påverkar inte tillämpningen av konkurrensreglerna.

III.   BEDÖMNING

(8)

Vart och ett av de två verksamhetsområden som är föremål för denna ansökan (prospektering av olje- och gasfyndigheter och produktion av olja) ansågs i de tidigare kommissionsbeslut som avses i skälen 1 och 2 utgöra separata produktmarknader. De bör därför prövas separat.

(9)

Enligt kommissionens praxis (5) utgör prospektering av olje- och gasfyndigheter en enda produktmarknad eftersom det är omöjligt att initialt fastställa huruvida prospekteringen kommer att resultera i en olje- eller gasfyndighet. På prospekteringsmarknaden förvärvar prospekteringsföretagen prospekteringslicenser som beviljas av ”värdländer”, vanligen via ett anbudsförfarande (6). Det har vidare fastställts enligt samma sedan länge tillämpade kommissionspraxis att den geografiska omfattningen av denna marknad är global. Eftersom det inte finns något som indikerar att marknaden bör definieras på ett annat sätt i förevarande ärende, tillämpas denna definition i detta beslut.

(10)

De marknadsandelar som innehas av de aktörer som bedriver prospekteringsverksamhet kan mätas enligt tre parametrar: investeringar, bevisade och sannolika reserver och förväntad produktion. Det har dock visat sig olämpligt att använda investeringar för att beräkna aktörers marknadsandelar på prospekteringsmarknaden. Anledningen är bland annat de betydande skillnaderna i storleken på de investeringar som är nödvändiga i olika geografiska områden. Det krävs exempelvis större investeringar för att prospektera olja och gas i Nordsjön än för prospektering i bland annat Mellanöstern.

(11)

Två andra parametrar har vanligtvis använts för att fastställa ekonomiska aktörers marknadsandelar inom denna sektor, nämligen deras andel i bevisade och sannolika reserver och förväntad produktion (7).

(12)

Enligt uppgift uppgick de globala bevisade olje- och gasreserverna den 31 december 2009 till totalt 385,58 miljarder kubikmeter oljeekvivalenter (nedan Sm3 oljeekvivalenter) (8). Den 1 januari 2010 uppgick den sammanlagda bevisade olje- och gasreserven i Italien till strax över 0,205 miljarder Sm3 oljeekvivalenter (9), vilket motsvarar något mer än 0,05 %. Den marknadsandel som de enskilda upphandlande enheterna med verksamhet i Italien innehar är alltså ännu mindre. Enligt tillgängliga uppgifter finns det ett direkt samband mellan bevisade och sannolika reserver av olja och gas och förväntad framtida produktion. Det finns inget i de tillgängliga uppgifterna som tyder på att den marknadsandel som innehas av de enskilda upphandlande enheterna med verksamhet i Italien skulle förändras avsevärt om den skulle mätas i förväntad produktion i stället för i andel av bevisade och sannolika reserver. Med hänsyn till det samband som finns mellan bevisade och sannolika reserver och den faktiska produktionen kan dessa siffror även ses som en indikation på konkurrensläget på den berörda marknaden.

(13)

Prospekteringsmarknaden är inte starkt koncentrerad. Utöver de statligt ägda företagen är det huvudsakligen ett antal internationella vertikalt integrerade privata aktörer kallade de ”superstora” (BP, ExxonMobil och Shell) samt ett visst antal ”stora” som präglar marknaden. Dessa faktorer utgör en indikation på direkt konkurrensutsättning.

(14)

Enligt etablerad kommissionspraxis (10) utgör utveckling, produktion och försäljning av (rå)olja en separat produktmarknad med global geografisk spännvidd. Eftersom det inte finns något som indikerar att marknaden bör definieras på ett annat sätt i förevarande ärende, tillämpas denna definition i detta beslut.

(15)

Enligt uppgift (11) uppgick den totala globala oljeproduktionen 2009 till 79,948 miljoner fat olja per dag. Samma år producerades totalt 0,095 miljoner fat olja per dag i Italien, vilket motsvarar en marknadsandel på 0,11 %. Andelen för de enskilda upphandlande enheterna med verksamhet i Italien var 2009 följande: med en produktion på 1 007 000 fat per dag (12) hade ENI en andel på 1,26 % av den globala oljeproduktionen. Shells oljeproduktion på 1 581 000 fat per dag (13) gav företaget en marknadsandel på 1,98 % av den globala oljeproduktionen. Total hade en produktion på 1 381 000 fat per dag (14), vilket gav företaget en marknadsandel på 1,73 % av den globala oljeproduktionen, och Edison, slutligen, hade en produktion på 5 000 fat per dag (15), vilket gav företaget en marknadsandel på 0,006 % av den globala oljeproduktionen.

(16)

För att analysen ska bli korrekt är det viktigt att beakta koncentrationsgraden och den relevanta marknaden i dess helhet. Kommissionen konstaterar härvidlag att marknaden för råoljeproduktion kännetecknas av stora statsägda företag och tre andra internationella vertikalt integrerade privata aktörer (”de superstora”: BP, ExxonMobil och Shell vars andelar av oljeproduktion 2009 uppgick till: 3,2 %, 3,0 % respektive 2,0 % (16)), samt ett visst antal ”stora” (17). Dessa faktorer ger vid handen att det finns ett flertal aktörer på marknaden som sannolikt på ett effektivt sätt konkurrerar med varandra.

IV.   SLUTSATSER

(17)

Med hänvisning till de omständigheter som granskats i skälen 8–16 bör villkoren för direkt konkurrensutsatthet enligt artikel 30.1 i direktiv 2004/17/EG anses vara uppfyllda när det gäller följande tjänster i Italien:

a)

Olje- och gasprospektering.

b)

Oljeproduktion.

(18)

Eftersom obegränsat tillträde till marknaden anses föreligga bör direktiv 2004/17/EG inte gälla när upphandlande enheter tilldelar kontrakt för tjänster enligt a och b i skäl 17 som utförs i Italien och inte heller om projekttävlingar organiseras för sådan verksamhet i detta geografiska område.

(19)

Enligt ansökan produceras både olja och gas på de flesta exploateringsplatserna i Italien, i olika procentandelar (18). Gasproduktionen omfattas inte av denna ansökan om undantag, och för den sektorn ska bestämmelserna i direktiv 2004/17/EG tillämpas även i fortsättningen. I detta sammanhang bör det erinras om att upphandlingskontrakt som omfattar flera olika verksamheter ska behandlas i enlighet med artikel 9 i direktiv 2004/17/EG. Det innebär att då en upphandlande enhet deltar i ”blandad” upphandling, dvs. upphandling som omfattar både verksamhet som undantas från tillämpningen av direktiv 2004/17/EG och verksamhet som inte undantas, ska man beakta den verksamhet som kontrakten huvudsakligen avser. Vid sådan blandad upphandling, vars huvudsyfte är att stödja gasproduktion, ska bestämmelserna i direktiv 2004/17/EG tillämpas. Om det på objektiva grunder är omöjligt att avgöra vilken verksamhet som kontraktet huvudsakligen är avsett för, ska kontraktet tilldelas i enlighet med de bestämmelser som avses i artikel 9.2 och 9.3 i direktiv 2004/17/EG.

(20)

Detta beslut grundar sig på den rättsliga och faktiska situationen i mars 2010 till april 2011 sådan den ter sig i ljuset av de uppgifter som lämnats av Assomineraria samt BP:s statistik 2010 och de italienska myndigheterna. Beslutet kan komma att ändras om betydande förändringar i den rättsliga och faktiska situationen skulle medföra att villkoren för tillämpning av artikel 30.1 i direktiv 2004/17/EG inte längre är uppfyllda.

(21)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från rådgivande kommittén för offentlig upphandling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2004/17/EG ska inte omfatta avtal som tilldelas av upphandlande enheter och avser genomförandet av följande tjänster i Italien:

c)

Olje- och gasprospektering.

d)

Oljeproduktion.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Italien.

Utfärdat i Bryssel den 24 juni 2011.

På kommissionens vägnar

Michel BARNIER

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Se kommissionens beslut 2004/284/EG av den 29 september 1999 om att förklara en koncentration förenlig med den gemensamma marknaden och EES-avtalet (ärende nr IV/M.1383 – Exxon/Mobil) och senare beslut, exempelvis kommissionens beslut av den 3 maj 2007 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.4545 – STATOIL/HYDRO) i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 139/2004.

(3)  Kommissionens beslut 2001/45/EG av den 29 september 1999 enligt vilket en koncentration förklaras förenlig med den gemensamma marknaden och EES-avtalet (Ärende nr IV/M.1532 – BP Amoco/Arco), punkt 14.

(4)  EGT L 164, 30.6.1994, s. 3.

(5)  Se framför allt beslutet i ärendet Exxon/Mobil och ett senare beslut: kommissionens beslut av den 19 november 2007 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.4934 - KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 139/2004.

(6)  M.1532 BP Amoco/Arco, punkterna 9 och 10.

(7)  Se framför allt beslutet i ärendet Exxon/Mobil (punkterna 25 och 27).

(8)  Se de uppgifter och källor som nämns i punkt 5.2.1 i ansökan, framför allt BP Statistical Review of World Energy från juni 2010 (nedan kallad BP:s statistik 2010), som är bifogad till ansökan. Med hänsyn till överensstämmelsen med tidigare beslut enligt artikel 30 har den kanadensiska oljesanden inte beaktats här.

(9)  Enligt BP:s statistik 2010, s. 8.

(10)  Se framför allt beslutet i ärendet Exxon/Mobil och ett senare beslut: kommissionens beslut av den 19 november 2007 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.4934 – KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 139/2004.

(11)  Se s. 8 i BP:s statistik.

(12)  Varav 56 000 fat per dag produceras i Italien.

(13)  Varav 30 000 fat per dag produceras i Italien.

(14)  Total producerar ingen olja i Italien.

(15)  Edisons hela oljeproduktion finns i Italien.

(16)  Se punkt 5.2.3 i ansökan, s. 18.

(17)  Tillexempel Total, Chevron, Eni och Conoco, vars marknadsandelar är mindre än de ”superstoras”.

(18)  Se punkt 2.1 i ansökan.