Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

27.8.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 222/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 842/2011

av den 19 augusti 2011

om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling, och om upphävande av förordning (EG) nr 1564/2005

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra författningar för prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten (1), särskilt artikel 3a,

med beaktande av rådets direktiv 92/13/EEG av den 25 februari 1992 om samordning av lagar och andra författningar om gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna (2), särskilt artikel 3a,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena för vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet) (3), särskilt artiklarna 44.1 och 63.1,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (4), särskilt artiklarna 36.1, 58.2, 64.2 och 70.1,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG (5), särskilt artiklarna 32.1, 52.2 och 64,

efter samråd med rådgivande kommittén för offentliga upphandlingskontrakt, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 89/665/EEG och 2004/18/EG krävs att offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Tillkännagivandena bör innehålla de uppgifter som anges i dessa direktiv.

(2)

Enligt direktiv 92/13/EEG och 2004/17/EG krävs att offentlig upphandling inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Tillkännagivandena bör innehålla de uppgifter som anges i dessa direktiv.

(3)

Enligt direktiv 2009/81/EG krävs att vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster på försvars- och säkerhetsområdet offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Tillkännagivandena bör innehålla de uppgifter som anges i dessa direktiv.

(4)

Kommissionens förordning (EG) nr 1564/2005 av den 7 september 2005 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden inom ramen för anbudsförfaranden (6) fastställer de standardformulär som föreskrivs genom direktiv 2004/17/EG och 2004/18/EG och genom direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG.

(5)

För att uppfylla kraven i direktiv 2009/81/EG och säkerställa att direktiv 89/665/EEG, 92/13/EEG, 2004/17/EG och 2004/18/EG får full verkan, är det nödvändigt att anpassa och komplettera standardformulären i bilagorna till förordning (EG) nr 1564/2005. Det är också lämpligt att uppdatera vissa delar av standardformulären för att anpassa dem till den tekniska utvecklingen. Mot bakgrund av ändringarnas antal och omfattning bör förordning (EG) nr 1564/2005 ersättas.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med kommitténs yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Upphandlande enheter ska när de i Europeiska unionens officiella tidning offentliggör meddelanden enligt artiklarna 41–44 och 63 i direktiv 2004/17/EG använda standardformulären i bilagorna IV–IX, XII och XIII till denna förordning.

Artikel 2

Upphandlande myndigheter ska när de i Europeiska unionens officiella tidning offentliggör meddelanden enligt artiklarna 35, 36, 58, 64, 69 och 70 i direktiv 2004/18/EG använda standardformulären i bilagorna I, II, III och VIII–XIII till denna förordning.

Artikel 3

Upphandlande myndigheter och upphandlande enheter ska när de i Europeiska unionens officiella tidning offentliggör meddelanden enligt artikel 3a i direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG använda standardformulären i bilaga XIV till denna förordning.

Artikel 4

Upphandlande myndigheter och upphandlande enheter ska när de i Europeiska unionens officiella tidning offentliggör meddelanden enligt artiklarna 30, 32, 52 och 64 i direktiv 2009/81/EG använda standardformulären i bilagorna XV–XVIII till denna förordning.

Artikel 5

Förordning (EG) nr 1564/2005 ska upphöra att gälla.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 augusti 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 33.

(2)  EGT L 76, 23.3.1992, s. 14.

(3)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 114.

(5)  EUT L 216, 20.8.2009, s. 76.

(6)  EUT L 257, 1.10.2005, s. 1.


Förteckning över bilagor

Bilaga I:

:

Standardformulär 1

:

”Förhandsmeddelande”

Bilaga II:

:

Standardformulär 2

:

”Meddelande om upphandling”

Bilaga III:

:

Standardformulär 3

:

”Meddelande om tilldelning av kontrakt”

Bilaga IV:

:

Standardformulär 4

:

”Periodiskt vägledande meddelande försörjningssektorerna”

Bilaga V:

:

Standardformulär 5

:

”Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna”

Bilaga VI:

:

Standardformulär 6

:

”Meddelande om tilldelning av kontrakt försörjningssektorerna”

Bilaga VII:

:

Standardformulär 7

:

”Kvalificeringssystem försörjningssektorerna”

Bilaga VIII:

:

Standardformulär 8

:

”Upphandlarprofil”

Bilaga IX:

:

Standardformulär 9

:

”Meddelande om förenklat anbudsförfarande inom ramen för ett förenklat inköpssystem”

Bilaga X:

:

Standardformulär 10

:

”Koncession avseende offentliga byggentreprenader”

Bilaga XI:

:

Standardformulär 11

:

”Meddelande om upphandling kontrakt som tilldelas av koncessionshavare som inte är upphandlande myndighet”

Bilaga XII:

:

Standardformulär 12

:

”Meddelande om projekttävling”

Bilaga XIII:

:

Standardformulär 13

:

”Resultat av projekttävling”

Bilaga XIV:

:

Standardformulär 15

:

”Meddelande om frivillig förhandsinsyn”

Bilaga XV:

:

Standardformulär 16

:

”Förhandsmeddelande – Försvars- och säkerhetsområdet”

Bilaga XVI:

:

Standardformulär 17

:

”Meddelande om upphandling – Försvars- och säkerhetsområdet”

Bilaga XVII:

:

Standardformulär 18

:

”Meddelande om tilldelning av kontrakt – Försvars- och säkerhetsområdet”

Bilaga XVIII:

:

Standardformulär 19

:

”Meddelande om underentreprenad – Försvars- och säkerhetsområdet”

BILAGA I

BILAGA II

BILAGA III

BILAGA IV

BILAGA V

BILAGA VI

BILAGA VII

BILAGA VIII

BILAGA IX

BILAGA X

BILAGA XI

BILAGA XII

BILAGA XIII

BILAGA XIV

BILAGA XV

BILAGA XVI

BILAGA XVII

BILAGA XVIII