Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

26.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 86/22


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 22 mars 2013

om undantag av vissa tjänster inom postsektorn i Ungern från tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

[delgivet med nr C(2013) 1568]

(Endast den ungerska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2013/154/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (1), särskilt artikel 30.5 och 30.6, och

av följande skäl:

I.   BAKGRUND

(1)

Den 3 oktober 2012 lämnade Magyar Posta Zrt. till kommissionen in en ansökan per e-post enligt artikel 30.5 i direktiv 2004/17/EG. I enlighet med artikel 30.5 första stycket informerade kommissionen de ungerska myndigheterna om denna ansökan genom en skrivelse av den 19 oktober 2012. Kommissionen begärde per e-post kompletterande upplysningar från de ungerska myndigheterna den 22 november 2012, från den ungerska tillsynsmyndigheten den 7 januari 2013 (2) och från den sökande den 12 november 2012 och den 7 januari 2013. Per e-post lämnades kompletterande upplysningar av de ungerska myndigheterna den 13 januari 2013, av den ungerska tillsynsmyndigheten den 21 januari 2013 och av den sökande den 20 november 2012 respektive den 15 januari 2013.

(2)

Ansökan från Magyar Posta gäller vissa posttjänster och andra tjänster än posttjänster som Magyar Posta tillhandahåller i Ungern. Följande tjänster anges i ansökan:

a)

Inrikes standardpakettjänster för privatkunder (nedan kallade C2X), avseende standardpakettjänster privatkund-till-privatkund (nedan kallade C2C) och standardpakettjänster privatkund-till-företag (nedan kallade C2B).

b)

Inrikes standardpakettjänster för företag (nedan kallade B2X), avseende standardpakettjänster företag-till-företag (nedan kallade B2B) och standardpakettjänster företag-till-privatkund (nedan kallade B2C).

c)

Inrikes expresspakettjänster.

d)

Inrikes kurirpakettjänster.

e)

Inrikes palltjänster.

f)

Avtalslogistiktjänster.

(3)

Magyar Posta tillhandahåller de ovan angivna tjänsterna, med undantag av avtalslogistiktjänster och i viss mån även inrikes palltjänster. Det sker inom Ungerns s.k. kurir-, express- och paketsektor (nedan kallad CEP-sektorn). Denna sektor är ett segment inom frakt- och postmarknaderna där tjänster med tidsgaranti tillhandahålls. Det innebär att tjänsteproducenten lovar avsändaren att leverera objektet inom en viss tid eller vid en viss tidpunkt.

II.   RÄTTSLIG RAM

(4)

Enligt artikel 30 i direktiv 2004/17/EG ska kontrakt som syftar till att medge utförandet av en verksamhet som direktivet är tillämpligt på inte omfattas av direktivet, om den aktuella verksamheten i den medlemsstat där den utövas är direkt konkurrensutsatt på marknader med fritt tillträde. Bedömningen av direkt konkurrensutsättning görs på grundval av objektiva kriterier, varvid hänsyn bör tas till den berörda sektorns särdrag. Tillträdet till marknaden betraktas som fritt, om medlemsstaten har genomfört och tillämpar de relevanta bestämmelser i unionslagstiftningen genom vilka en viss sektor eller en del av en sådan konkurrensutsätts. Dessa rättsregler anges i bilaga XI till direktiv 2004/17/EG som för postsektorn hänvisar till direktiv 97/67/EG.

(5)

Tillämpningen omfattar posttjänster som inrikes standardpakettjänster för privatkunder och inrikes standardpakettjänster för företag, inrikes expresspakettjänster samt inrikes kurirpakettjänster. Hit hör även andra tjänster än posttjänster, nämligen tjänster som kallas inrikes palltjänster respektive avtalslogistiktjänster.

(6)

Ungern har genomfört och tillämpat direktiv 97/67/EG, ändrat genom direktiven 2002/39/EG och 2008/6/EG. Man har använt möjligheten enligt artikel 3.1 i det sistnämnda direktivet för att till och med den 31 december 2012 monopolisera vissa brevförsändelser (3) för den som utsetts att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, nämligen Magyar Posta (4). Ingen av den aktuella ansökans tjänster var monopoliserade vid ansökningstillfället. Eftersom Ungern har liberaliserat marknaden enligt rättsreglerna förtecknade i bilaga XI till direktiv 2004/17/EG, bör tillträdet till marknaden betraktas som fritt enligt artikel 30.3 första stycket i det direktivet. Den direkta konkurrensutsattheten på en viss marknad bör bedömas på grundval av olika kriterier, varav inget i sig är utslagsgivande.

(7)

När det gäller de marknader som berörs av detta beslut, utgör huvudaktörernas marknadsandel på en given marknad ett kriterium som bör beaktas. Ett annat kriterium är koncentrationsgraden på dessa marknader. Eftersom situationen skiljer sig åt mellan de olika verksamhetsområden som berörs av detta beslut, bör man vid granskningen av konkurrensläget ta hänsyn till varje enskild marknads situation.

(8)

Detta beslut påverkar inte tillämpningen av konkurrensreglerna. Särskilt kriterier och metoder som används för att bedöma direkt konkurrensutsatthet enligt artikel 30 i direktiv 2004/17/EG är inte nödvändigtvis identiska med dem som används för att göra en bedömning enligt artikel 101 eller 102 i EUF-fördraget eller rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (5) (nedan kallad koncentrationsförordningen).

III.   BEDÖMNING

1.   Relevanta produktmarknader

(9)

I tidigare beslut i enlighet med koncentrationsförordningen (6) har kommissionen ansett att marknaden för pakettjänster kan delas upp i följande segment:

Expresspakettjänster kontra standardpakettjänster. Med denna segmentering beaktas att expresstjänsterna är generellt snabbare och pålitligare än standardtjänster, att respektive tjänst kräver en annan infrastruktur, att expresstjänster omfattar ytterligare mervärdestjänster och även är dyrare.

Det föreslogs även ytterligare distinktioner på grundval av kundtyp och/eller mottagartyp: i) En åtskillnad mellan pakettjänster för privatkunder och paketutbärning (C2X) (7) till företag (B2X). ii) Inom B2X-segmentet en distinktion mellan paketleveranser till företag (B2B) och till privatkunder (B2C), eftersom B2C-leveranser kräver ett tätare nätverk än B2B-leveranser för att privata mottagare ska kunna nås.

Internationella kontra inrikes posttjänster. I ett beslut (8) nyligen skilde kommissionen också mellan internationella tjänster inom respektive utom EES.

(10)

Den sökande anser att de relevanta produktmarknaderna för pakettjänster är de som anges i skäl 2 ovan. Detta tillvägagångssätt ligger generellt i linje med kommissionens tidigare praxis. Den sökandes bedömning avsåg dock den inhemska B2X-marknaden som helhet (dvs. utan åtskiljande av B2B- och B2C-segmenten), vilket inte torde vara helt förenligt med kommissionens tidigare praxis (9).

(11)

Den sökande menar att Magyar Posta inte skiljer mellan B2B- och B2C-tjänster när det gäller tillgängliga priser, och att företaget inte skiljer på tjänsterna till olika adressatgrupper. Detta menar också de ungerska myndigheterna (10), som dessutom påpekar att de främsta konkurrenterna till Magyar Posta på sina webbplatser om B2X-standardpostpaket uppger att deras offentliggjorda priser inte skiljer mellan privatkunder eller företag.

(12)

I tidigare beslut (11) enligt artikel 30 i direktiv 2004/17/EG om postpaket gjordes en åtskillnad mellan B2B- och B2C-standardpostpaket. För båda marknaderna blev dock bedömningens resultat detsamma i samtliga fall, vilket kan vara ett tecken på att definitionen av produktmarknaden kunde lämnats öppen.

(13)

Av den nationella tillsynsmyndighetens uppgifter (12) framgår det dessutom att resultatet av bedömningen av konkurrenssituationen skulle bli densamma i båda scenarierna (scenariot med två separata marknader för transaktioner av typ B2B- och B2C-standardpostpaket respektive scenariot med en enda marknad för B2X-standardpostpaket).

(14)

I enlighet med uppgifterna i skäl 9–13 kan den relevanta produktmarknaden anses vara B2X vid detta besluts bedömning, utan påverkan på konkurrensreglernas tillämpning. Samtidigt kan den exakta definitionen av den relevanta marknaden lämnas öppen, eftersom en smal eller vid definition leder till samma analysresultat.

(15)

I kommissionens tidigare beslut enligt artikel 30 i direktiv 2004/17/EG (13) ansågs express- och kurirpakettjänster vara en enda produktmarknad. Den sökande förutsätter att express- och kurirpakettjänster tillhör olika marknader. För detta besluts bedömning kan de relevanta produktmarknaderna anses vara expresspakettjänster och kurirpakettjänster, utan påverkan på konkurrensreglernas tillämpning. Samtidigt kan den exakta definitionen av den relevanta marknaden lämnas öppen, eftersom en smal eller vid definition leder till samma analysresultat.

(16)

Inrikes palltjänster tillhör de så kallade speditionsmarknaderna, som också har bedömts i tidigare beslut enligt koncentrationsförordningen. I tidigare ärenden har spedition definierats (14) som ”organisering av godstransport […] för kunders räkning i enlighet med deras behov”. Vissa ytterligare avgränsningar av produktmarknader övervägdes visserligen här i tidigare ärenden (dvs. mellan nationella och internationella speditionstjänster (15) eller mellan olika transportsätt (16)). Eftersom marknadsdefinitionen inte har någon avgörande inverkan på resultaten av bedömningen enligt artikel 30 i direktiv 2004/17/EG, kommer dock ingen ytterligare avgränsning av marknaden att göras vid bedömningen.

(17)

I tidigare beslut enligt koncentrationsförordningen definierades (17) avtalslogistik som följer: ”den del av leveranskedjan som planerar, genomför och övervakar det effektiva flödet och magasineringen av varor, tjänster och relaterad information från ursprungsorten till platsen för konsumtionen för att tillgodose kundernas krav”. Kommissionen övervägde ytterligare avgränsningar (18) (dvs. mellan inhemska och gränsöverskridande tjänster, med hänvisning till de hanterade varutyperna eller kundens bransch, eller mellan ledande logistikföretag och traditionella leverantörer av avtalslogistiktjänster). I slutändan lämnades dock definitionen av produktmarknadens exakta omfattning öppen (19). Även den sökande intar kommissionens ståndpunkt. Eftersom det inte finns några tecken på att en ytterligare åtskillnad skulle behövas för det här beslutet, definieras produktmarknaden som avtalslogistik, utan påverkan på konkurrenslagstiftningens tillämpning.

(18)

Mot denna bakgrund ska sammanfattningsvis de relevanta produktmarknaderna vara de som anges i skäl 2, inom ramen för detta beslut och utan påverkan på konkurrenslagstiftningens tillämpning.

2.   Relevant geografisk marknad

(19)

I sin praxis (20) har kommissionen haft ståndpunkten att marknaderna för inrikes pakettjänster och deras olika segment är nationella. Denna segmentering grundar sig huvudsakligen på det faktum att sådana tjänster tillhandahålls på nationell nivå. Den sökandes ståndpunkt ligger i linje med kommissionens praxis.

(20)

Då det i detta ärende inte finns indikationer på ett större eller mindre geografiskt tillämpningsområde, anses den relevanta geografiska marknaden vara Ungern vid bedömningen av om villkoren i artikel 30.1 i direktiv 2004/17/EG är uppfyllda, utan påverkan på konkurrenslagstiftningens tillämpning.

(21)

När det gäller inrikes palltjänster och avtalslogistik, anser den sökande att marknaderna har nationell omfattning. Eftersom ansökan avser inrikestjänster och Magyar Posta bara verkar på den ungerska marknaden, anses den relevanta geografiska marknaden vara Ungern i detta beslut.

3.   Marknadsanalys

(22)

Noteras bör att detta beslut syftar till att avgöra om de tjänster ansökan avser är så konkurrensutsatta (på marknader med fritt tillträde enligt artikel 30 i direktiv 2004/17/EG) att detta kommer att trygga att upphandling för den berörda verksamheten här kommer att utföras på ett öppet, icke-diskriminerande sätt och grunda sig på kriterier som gör att köparna kan hitta den lösning som generellt är den ekonomiskt mest fördelaktiga. Detta ska även gälla utan disciplinering genom detaljerade upphandlingsregler enligt direktiv 2004/17/EG.

(23)

I detta sammanhang bör det påminnas om att det vanligen finns ett stort antal aktörer på de ovan definierade produktmarknaderna. Enligt tillgänglig information (21) är dock bara Magyar Posta en upphandlande enhet i den mening som avses i direktiv 2004/17/EG. Bestämmelserna i direktiv 2004/17/EG omfattar inte upphandling som konkurrenterna till Magyar Posta gör för att bedriva den ovan beskrivna verksamheten. Utan påverkan på konkurrenslagstiftningens tillämpning ska det här beslutets marknadsanalys därför inte inriktas på den allmänna konkurrensgraden på en viss marknad, utan ska bedöma huruvida Magyar Postas verksamhet är konkurrensutsatt på marknader med fritt tillträde.

3.1   Inrikes standardpakettjänster för privatkunder (C2X)

(24)

Standardpakettjänst för privatkunder måste bedömas för sig, eftersom de täcker andra behov (allmän postservice) än företagspaket som normalt sett skiljer sig kraftigt genom sin tekniska process och driftslösningar. Inom dessa tjänster har Magyar Posta en mycket stark marknadsställning, med en beräknad andel som värdemässigt relativt stabilt legat på cirka 80 % under perioden 2008–2011. Den största konkurrenten har en marknadsandel på cirka […], medan resten av de viktigaste marknadsaktörerna har marknadsandelar på […].

(25)

Kommissionen noterar också att trots de olika konkurrenternas ständigt växande nätverk, är skillnaderna i storlek i dag betydande mellan Magyar Postas nätverk och konkurrenternas (22).

(26)

Slutsatsen bör därför dras att den här granskade tjänstekategorin inte är direkt konkurrensutsatt i Ungern. Detta ligger i linje med de ungerska myndigheternas yttrande (23). Därför är artikel 30.1 i direktiv 2004/17/EG inte tillämplig på avtal för bedrivandet av sådan verksamhet i Ungern.

3.2   Inrikes standardpakettjänster för företag (B2X)

(27)

För B2X-standardpakettjänster hade Magyar Posta enligt tillgängliga uppgifter (24) en volymmässig marknadsandel på cirka 35 % år 2011, på andra plats efter marknadsledaren med 40 % av marknaden, medan den tredje konkurrenten också hade en marknadsandel på 15 %. Dessa omständigheter bör betraktas som en indikation på att Magyar Posta är direkt konkurrensutsatt, när det gäller B2X-standardpakettjänster.

3.3   Inrikes expresspakettjänster

(28)

På marknaden för inrikes expresspakettjänster sjönk Magyar Postas marknadsandel stadigt under perioden 2008–2011, värdemässigt från cirka 55 % (25) år 2008 till cirka 41 % år 2011. De två största konkurrenternas sammanlagda marknadsandel uppgick värdemässigt till drygt 22 % år 2008 och ökade till cirka 30 % år 2011, dvs. nästan tre fjärdedelar av Magyar Postas marknadsandel. Därmed kan de anses utsätta Magyar Posta (26) för betydande konkurrens. Dessa faktorer bör därför ses som en indikation på direkt konkurrensutsatthet.

3.4   Inrikes kurirpakettjänster

(29)

Enligt den sökande är marknaden för kurirpakettjänster inte starkt koncentrerad. Åtta företag står värdemässigt för 60–67 % av den relevanta marknaden. Marknaden domineras av tre företag, men deras sammanlagda marknadsandel understeg 50 % under de fyra senaste åren.

(30)

På marknaden för kurirpakettjänster låg Magyar Postas marknadsandel värdemässigt på 2–3 % under de senaste fyra åren. Dessa faktorer bör därför ses som en indikation på att Magyar Posta är direkt konkurrensutsatt.

3.5   Inrikes palltjänster

(31)

Marknaden för inrikes palltjänster är den näst minsta inom Ungerns CEP-sektor, och marknadens marginella betydelse gör att de fasta aktörerna är få. Magyar Postas marknadsandel minskade värdemässigt från 67,6 % år 2008 till 38,7 % år 2010, för att därefter öka till 56,7 % år 2011. Den största konkurrenten ökade stadigt sin marknadsandel under perioden 2008–2011. Den andra och tredje största konkurrentens sammanlagda marknadsandel varierade mellan 20 % och 49 % mellan 2008 och 2011. Därmed kan de anses utsätta Magyar Posta för betydande konkurrens.

(32)

För övrigt avser Magyar Postas ansökan bara tjänster som tillhandahålls inom CEP-sektorn. Palltjänster tillhandahålls dessutom av företag utanför CEP-sektorn.

(33)

Faktorerna i dessa två skäl ska därför ses som en indikation på att Magyar Posta är direkt konkurrensutsatt. Denna ståndpunkt intar också de ungerska myndigheterna (27).

3.6   Avtalslogistik

(34)

I detta segment är Magyar Postas marknadsandel lägre än 1 %. Marknaden kännetecknas av ett stort antal marknadsaktörer (28) och betraktas som en mycket dynamisk marknad. Dessa faktorer bör därför ses som en indikation på direkt konkurrensutsatthet.

IV.   SLUTSATSER

(35)

Mot bakgrund av omständigheterna som granskats i skäl 2–34, bör villkoren för direkt konkurrensutsatthet enligt artikel 30.1 i direktiv 2004/17/EG anses vara uppfyllda, när det gäller följande tjänster i Ungern:

a)

Inrikes standardpakettjänster för företag (B2X)

b)

Inrikes expresspakettjänster.

c)

Inrikes kurirpakettjänster.

d)

Kombinerade frakttjänster.

e)

Avtalslogistik.

(36)

Eftersom obegränsat tillträde till marknaden anses föreligga, bör direktiv 2004/17/EG inte gälla när upphandlande enheter tilldelar kontrakt för tjänster enligt punkterna a–e i skäl 35 som ska utföras i Ungern, och inte heller om formgivningstävlingar organiseras för sådan verksamhet i Ungern.

(37)

Detta beslut grundar sig på den rättsliga och faktiska situation som rådde i oktober 2012 till januari 2013 enligt de uppgifter som Magyar Posta och de ungerska myndigheterna lämnat. Beslutet kan komma att ändras, om villkoren för tillämpningen av artikel 30.1 i direktiv 2004/17/EG inte längre uppfylls, till följd av betydande förändringar av den rättsliga och faktiska situationen.

(38)

Dock bör villkoren för direkt konkurrensutsatthet enligt artikel 30.1 i direktiv 2004/17/EG inte anses vara uppfyllda, när det gäller inrikes standardpakettjänster för privatkunder i Ungern.

(39)

Eftersom de inhemska standardpakettjänsterna för privatkunder även fortsättningsvis omfattas av direktiv 2004/17/EG, bör det påpekas att upphandlingskontrakt som omfattar flera typer av verksamhet bör behandlas i enlighet med artikel 9 i direktiv 2004/17/EG. Detta betyder att hänsyn bör tas till den verksamhet som kontraktet huvudsakligen avser, när en upphandlande enhet sysslar med ”blandad” upphandling, dvs. upphandling både för utövandet av verksamhet som är undantagen från tillämpningen av direktiv 2004/17/EG och verksamhet som inte är undantagen. Bestämmelserna i direktiv 2004/17/EG ska tillämpas på sådan blandad upphandling, om huvudsyftet är att stödja inrikes standardpakettjänster för privatkunder. Om det är objektivt omöjligt att avgöra för vilken verksamhet kontraktet främst är avsett, bör kontraktet tilldelas enligt reglerna i artikel 9.2 och 9.3 i direktiv 2004/17/EG.

(40)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från rådgivande kommittén för offentliga upphandlingskontrakt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2004/17/EG ska inte omfatta kontrakt som tilldelas av upphandlande enheter för utförandet av följande tjänster i Ungern:

a)

Inrikes standardpakettjänster för företag (B2X).

b)

Inrikes expresspakettjänster.

c)

Inrikes kurirpakettjänster.

d)

Kombinerade frakttjänster.

e)

Avtalslogistik.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Ungern.

Utfärdat i Bryssel den 22 mars 2013.

På kommissionens vägnar

Michel BARNIER

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (National Media and Infocommunications Authority) är den nationella tillsynsmyndighet som utsetts i enlighet med artikel 22.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG (EGT L 15, 21.1.1998, s. 14), ändrat genom direktiven 2002/39/EG (EGT L 176, 5.7.2002, s. 21) och 2008/6/EG (EUT L 52, 27.2.2008, s. 3).

(3)  Brevförsändelser som väger högst 50g och 2,5 gånger den allmänna avgiften för en brevförsändelse av första viktklassen inom den snabbaste kategorin.

(4)  Från och med den 1 januari 2013 avregleras marknaden helt i Ungern och det tidigare monopoliserade området enligt artikel 7 i direktiv 97/67/EG, ändrat genom direktiven 2002/39/EG och 2008/6/EG, har avskaffats.

(5)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(6)  Ärende COMP/M.5152, Posten AB/Post Danmark A/S, av den 21 april 2009.

(7)  En åtskillnad kan övervägas mellan pakettjänster av kategori C2C och C2B. På grund av denna utbytbarhet på utbudssidan är det emellertid lämpligt att behandla dessa tjänster som en enda C2X-tjänst. Detta är också förenligt med den analys som gjordes i fallen Österrike, Finland och Sverige vid beslut i enlighet med artikel 30 i direktiv 2004/17/EG, respektive kommissionens beslut 2010/142/EG (EUT L 56, 6.3.2010, s. 8), 2007/564/EG (EUT L 215, 18.8.2007, s. 21) och 2009/46/EG (EUT L 19, 23.1.2009, s. 50).

(8)  Beslut av den 30 januari 2013 om att förbjuda UPS:s planerade förvärv av TNT Express.

(9)  Ärende COMP/M.5152, Posten AB/Post Danmark A/S, av den 21 april 2009.

(10)  De ungerska myndigheternas skrivelse av den 13 januari 2013 (s. 9, punkt 2).

(11)  Besluten 2010/142/EG, 2009/46/EG och 2007/564/EG.

(12)  I den nationella tillsynsmyndighetens e-brev av den 21 januari 2013 skattas B2X-marknadens respektive B2B- och B2C-marknadernas volymer separat, utifrån uppgifter som begärts från Magyar Posta och från dess tre största konkurrenter. Enligt dessa uppgifter var Magyar Posta 2011 den näst största aktören på B2X-marknaden (35 % av marknaden), efter marknadsledaren (40 % av marknaden) och följd av den tredje största aktören (15 % av marknaden). På B2C-marknaden hade Magyar Posta 51 % av marknaden, medan dess främsta konkurrenter hade 26 %, 11 % respektive 10 % av marknaden. På B2B-marknaden var Magyar Posta den tredje största aktören (16 % av marknaden), medan marknadsledarna hade 57 % respektive 22 %.

(13)  Besluten 2009/46/EG, 2007/564/EG och kommissionens beslut 2007/169/EG (EUT L 78, 17.3.2007, s. 28).

(14)  Ärende COMP/M. 1794, Deutsche Post/Air Express International, av den 7 februari 2000, punkt 8.

(15)  Ärende COMP/M. 5152, Posten AB/Post Danmark, av den 21 april 2009, punkt 108.

(16)  Ärende COMP/M. 1794, Deutsche Post/Air Express International, av den 7 februari 2000, punkt 9.

(17)  Ärende COMP/M.3496 – TNT Forwarding Holding/Wilson Logistics.

(18)  Ärende COMP/M. 1895, Ocean Group/Exel, av den 3 maj 2000, punkterna 8 och 9.

(19)  Ärende COMP/M. 3971, Deutche Post/Excel, av den 24 november 2005, punkt 20.

(20)  Ärende COMP/M.5152, Posten AB/Post Danmark A/S, av den 21 april 2009; ärende COMP/M.3971, Deutsche Post/Exel etc.

(21)  De ungerska myndigheternas skrivelse av den 13 januari 2013, s. 3.

(22)  Enligt sidan 20 i ansökan har Magyar Posta ett nätverk med 2735 postkontor i hela landet. Enligt Magyar Postas skrivelse som mottogs den 20 november 2012, har den främsta konkurrenten ett nätverk med 372 hämtningsställen, medan en annan konkurrent nyligen uppnådde 400 hämtningsställen.

(23)  De ungerska myndigheternas skrivelse av den 13 januari 2013, s. 8.

(24)  Den nationella regleringsmyndighetens e-brev av den 21 januari 2013.

(25)  Volymmässigt uppgick Magyar Postas marknadsandel 2008 till cirka 43 %.

(26)  Samma resonemang tillämpades i tidigare beslut. Se t.ex. skäl 11 i beslut 2010/142/EG.

(27)  De ungerska myndigheternas skrivelse av den 13 januari 2013, s. 10.

(28)  Bl.a. DHL Group, Kuhne Nagel Kft, Liegl&Dachser Kft, GEbruder Weiss Szallitmanyozasi e Logisztikai Kft, Waberer’s Group; Trans-Sped Group; Masped Group.