Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

10.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 158/184


RÅDETS DIREKTIV 2013/16/EU

av den 13 maj 2013

om anpassning av vissa direktiv när det gäller offentlig upphandling med anledning av Republiken Kroatiens anslutning

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av anslutningsfördraget för Kroatien, särskilt artikel 3.4,

med beaktande av anslutningsakten för Kroatien, särskilt artikel 50,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 50 i anslutningsakten för Kroatien fastställs att om anslutningen föranleder anpassningar av institutionernas akter antagna före anslutningen, och dessa anpassningar inte återfinns i den anslutningsakten eller dess bilagor, ska rådet med kvalificerad majoritet och på förslag från kommissionen, i detta syfte anta nödvändiga akter, såvida inte den ursprungliga akten antagits av kommissionen.

(2)

I slutakten från den konferens under vilken anslutningsfördraget för Kroatien utarbetades och antogs anges att de höga fördragsslutande parterna har nått en politisk överenskommelse om en serie anpassningar av institutionernas akter som krävs på grund av anslutningen, och rådet och kommissionen uppmanas att anta dessa anpassningar före anslutningen, vid behov kompletterade och aktualiserade så att hänsyn tas till unionsrättens utveckling.

(3)

Direktiven 2004/17/EG (1), 2004/18/EG (2) och 2009/81/EG (3) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiven 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast dagen för Kroatiens anslutning till unionen anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med dagen för Kroatiens anslutning till unionen.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Kroatien träder i kraft och från den dag då det träder i kraft.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 maj 2013.

På rådets vägnar

S. COVENEY

Ordförande


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (EUT L 134, 30.4.2004, s. 1).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (EUT L 134, 30.4.2004, s. 114).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet (EUT L 216, 20.8.2009, s. 76).


BILAGA

1.

Direktiv 2004/17/EG ska ändras på följande sätt:

a)

I bilaga I ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

Kroatien

De upphandlande enheter som avses i artikel 6 i Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (lagen om offentlig upphandling – Kroatiens officiella kungörelseorgan nr 90/11) vilka, i enlighet med särskilda föreskrifter, bedriver verksamhet som avser uppförande (tillhandahållande) eller drift av fasta nät som tillhandahåller allmänheten tjänster i samband med produktion, överföring och distribution av gas och värme samt leverans av gas eller värmeenergi till fasta nät. Exempelvis de enheter som bedriver nämnda verksamhet på grundval av licensen för energi i enlighet med energilagen (Kroatiens officiella kungörelseorgan nr 120/12).”.

b)

I bilaga II ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

Kroatien

De upphandlande enheter som avses i artikel 6 i Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (lagen om offentlig upphandling – Kroatiens officiella kungörelseorgan nr 90/11) vilka, i enlighet med särskilda föreskrifter, bedriver verksamhet som avser uppförande (tillhandahållande) eller drift av fasta nät avsedda att tillhandahålla allmänheten tjänster i samband med produktion, överföring och distribution av el samt leverans av el till fasta nät. Exempelvis de enheter som bedriver nämnda verksamhet på grundval av licensen för energi i enlighet med energilagen (Kroatiens officiella kungörelseorgan nr 120/12).”.

c)

I bilaga III ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

Kroatien

De upphandlande enheter som avses i artikel 6 i Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (lagen om offentlig upphandling – Kroatiens officiella kungörelseorgan nr 90/11) vilka, i enlighet med särskilda föreskrifter, bedriver verksamhet som avser uppförande (tillhandahållande) eller drift av fasta nät avsedda att tillhandahålla allmänheten tjänster i samband med produktion, överföring och distribution av dricksvatten samt leverans av dricksvatten till fasta nät. Exempelvis de enheter som inrättats av lokala självförvaltningsområden som offentliga tillhandahållare av vattenförsörjningstjänster eller avloppstjänster i enlighet med vattenlagen (Kroatiens officiella kungörelseorgan nr 153/09 och 130/11).”.

d)

I bilaga IV ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

Kroatien

Upphandlande enheter som avses i artikel 6 i Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (lagen om offentlig upphandling, Kroatiens officiella kungörelseorgan nr 90/11) vilka, i enlighet med särskilda föreskrifter, bedriver verksamhet som avser tillhandahållande eller drift av nät som erbjuder allmänheten tjänster på området järnvägstransporter.”.

e)

I bilaga V ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

Kroatien

Upphandlande enheter som avses i artikel 6 i Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (lagen om offentlig upphandling, Kroatiens officiella kungörelseorgan nr 90/11) vilka, i enlighet med särskilda föreskrifter, bedriver verksamhet som avser tillhandahållande eller drift av nät som erbjuder allmänheten tjänster inom området kommunal järnvägstrafik, automatiserade system, spårvagnar, buss, trådbuss och kabelspårvagnar (linbanor). Exempelvis de enheter som bedriver nämnda verksamhet som en offentlig tjänst i enlighet med lagen om allmännyttiga företag (Kroatiens officiella kungörelseorgan nr 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11).”.

f)

I bilaga VI ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

Kroatien

Upphandlande enheter som avses i artikel 6 i Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (lagen om offentlig upphandling, Kroatiens officiella kungörelseorgan nr 90/11) vilka, i enlighet med särskilda föreskrifter, bedriver verksamhet som avser tillhandahållande av posttjänster och andra tjänster som inte är posttjänster enligt artikel 112.4 i lagen.”.

g)

I bilaga VII ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

Kroatien

Upphandlande enheter som avses i artikel 6 i Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (lagen om offentlig upphandling, Kroatiens officiella kungörelseorgan nr 90/11) vilka, i enlighet med särskilda föreskrifter, bedriver verksamhet som avser exploatering av ett geografiskt område i syfte att leta efter och utvinna olja och gas. Exempelvis de enheter som bedriver nämnda verksamhet i enlighet med lagen om gruvdrift (Kroatiens officiella kungörelseorgan nr 75/09 och 49/11).”.

h)

I bilaga VIII ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

Kroatien

Upphandlande enheter som avses i artikel 6 i Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (lagen om offentlig upphandling, Kroatiens officiella kungörelseorgan nr 90/11) vilka, i enlighet med särskilda föreskrifter, bedriver verksamhet som avser exploatering av ett geografiskt område i syfte att leta efter och utvinna kol och andra fasta bränslen. Exempelvis de enheter som bedriver nämnda verksamhet i enlighet med lagen om gruvdrift (Kroatiens officiella kungörelseorgan nr 75/09 och 49/11).”.

i)

I bilaga IX ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

Kroatien

Upphandlande enheter som avses i artikel 6 i Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (lagen om offentlig upphandling, Kroatiens officiella kungörelseorgan nr 90/11) vilka, i enlighet med särskilda föreskrifter, bedriver verksamhet som avser exploatering av ett geografiskt område i syfte att tillgängliggöra hamnar, flodhamnar och andra transportterminaler för operatörer till sjöss eller på inre vattenvägar. Exempelvis de enheter som bedriver nämnda verksamhet i enlighet med lagen om maritima området och hamnar (Kroatiens officiella kungörelseorgan nr 158/03, 100/04, 141/06 och 38/09).”.

j)

I bilaga X ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

Kroatien

Upphandlande enheter som avses i artikel 6 i Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (lagen om offentlig upphandling, Kroatiens officiella kungörelseorgan nr 90/11) vilka, i enlighet med särskilda föreskrifter, bedriver verksamhet som avser exploatering av ett geografiskt område i syfte att tillgängliggöra flygplatser och andra terminalfaciliteter för flygbolag. Exempelvis enheter som bedriver nämnda verksamhet enligt flygplatslagen (Kroatiens officiella kungörelseorgan nr 19/98 och 14/11).”.

2.

Direktiv 2004/18/EG ska ändras på följande sätt:

a)

I bilaga III ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

Kroatien

Upphandlande myndigheter som avses i artikel 5.1 led 3 i Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (lagen om offentlig upphandling, Kroatiens officiella kungörelseorgan nr 90/11), dvs. juridiska personer som särskilt har inrättats för att tillgodose behov i det allmännas intresse, förutsatt att behovet inte har industriell eller kommersiell karaktär, och som uppfyller ett av följande krav:

De finansieras till mer än 50 % ur statsbudgeten eller budgeten för lokala eller regionala självförvaltningsområden eller budgeten för andra dylika juridiska personer, eller

de är underkastade kontroll av statliga organ, lokala eller regionala självförvaltningsområden eller andra dylika juridiska personer, eller

de har någon typ av styrelse där fler än hälften av ledamöterna utses av statliga organ, lokala eller regionala självförvaltningsområden eller andra dylika juridiska personer.

Till exempel:

Byrån Alan d.o.o.

APIS IT d.o.o — Byrån för informationssystem och it-stöd

Kroatiens nationella folkdansensemble ’Lado’

Autocesta Rijeka–Zagreb d.d (publikt aktiebolag för motorvägen Rijeka–Zagreb)

CARnet (kroatiskt akademiskt nät och forskningsnät)

Hjälp- och vårdcentraler

Sociala omsorgscentraler

Sociala vårdhem

Hälso- och vårdcentraler

Statliga arkiv

Statliga institutet för naturskydd

Fonden för finansieringen av avvecklingen av kärnkraftverket Krško och bortskaffande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle

Fonden för ersättning för beslagtagen egendom

Fonden för återuppbyggnad och utveckling av Vukovar

Fonden för professionell rehabilitering och anställning av funktionshindrade

Fonden för miljöskydd och energieffektivitet

Kroatiska vetenskaps- och konstakademin

Kroatiska banken för återuppbyggnad och utveckling

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. (Croatia Control Ltd)

Hrvatska lutrija d.o.o. (kroatiskt lotteribolag)

Kroatisk kulturarvsstiftelse

Kroatiska jordbrukskammaren

Kroatiens radio och television

Kroatiska föreningen för teknisk kultur

Hrvatske autoceste d.o.o. (aktiebolag för kroatiska motorvägar)

Hrvatske ceste d.o.o. (aktiebolag för kroatiska vägar)

Hrvatske šume d.o.o. (kroatiska skogar)

Hrvatske vode (kroatiska vattenförvaltningsbolaget)

Kroatiskt audiovisuellt centrum

Kroatiskt hästavelscentrum — statliga stuterier i Đakovo och Lipik

Kroatiskt centrum för jordbruk, livsmedel och landsbygdsfrågor

Kroatiskt minröjningscentrum

Kroatiskt minnes- och dokumentationscentrum för inbördeskriget

Kroatiska olympiska kommittén

Kroatiskt organ för energimarknaden

Kroatiens paraolympiska kommitté

Kroatiskt sjöfartsregister

Kroatiskt restaureringsinstitut

Kroatiska idrottsförbundet för hörselskadade

Kroatiska institutet för akutmedicin

Kroatiska nationella folkhälsoinstitutet

Kroatiska institutet för mental hälsa

Kroatiska pensionsförsäkringsinstitutet

Kroatiska standardiseringsinstitutet

Kroatiska institutet för telemedicin

Kroatiska toxikologi- och antidopninginstitutet

Kroatiska nationella institutet för transfusionsmedicin

Kroatiska arbetsförmedlingen

Kroatiskt institut för hälsa och säkerhet i arbetet

Kroatiskt sjukförsäkringsinstitut

Kroatiskt institut för sjukförsäkring inom arbetslivet

Jadrolinija (linjesjöfartsföretag)

Kroatiens olympiska centrum (offentlig institution)

Offentliga institutioner inom högre utbildning

Offentliga institutioner för nationalparker

Offentliga institutioner för naturparker

Offentliga vetenskapliga institut

Teatrar, museer, gallerier, bibliotek och andra kulturinstitutioner som har inrättats nationellt eller av lokala och regionala självförvaltningsområden

Kriminalvårdsanstalter

Kliniska sjukhus

Kliniska sjukhuscentrum

Kliniker

’Miroslav Krleža’-institutet för lexikografi

Hamnmyndigheter

Sanatorier

Apotek som inrättats av regionala självförvaltningsområden

Matica hrvatska (Matrix Croatica)

Internationella centret för undervattensarkeologi

National- och universitetsbiblioteket

Nationell stiftelse för stöd till elevers och studenters levnadsstandard

Nationella fonden för civilsamhällets utveckling

Kroatiens nationella stiftelse för vetenskap, högre utbildning och teknisk utveckling

Nationellt centrum för extern utvärdering av utbildningen

Nationellt råd för högre utbildning

Nationella vetenskapsrådet

Kroatiens officiella kungörelseorgan (Narodne novine d.d.)

Utbildningsinstitutioner/ungdomsvårdsanstalter

Utbildningsanstalter som inrättats nationellt eller av lokala och regionala självförvaltningsområden

Allmänna sjukhus

Plovput d.o.o. (statligt ägt företag med ansvar för navigeringssäkerhet)

Polykliniker

Specialsjukhus

Centralt register över försäkringstagare

Universitetsdatacentral

Idrottsföreningar

Riksidrottförbund

Institutioner för akutvård

Institutioner för palliativ vård

Hälsovårdsinstitutioner

Stiftelsen för polissolidaritet

Fängelser

Institutet för Dubrovniks restaurering

Institut för utsäde och plantor

Folkhälsoinstitut

Aeronautiskt teknikcentrum (Zrakoplovno — tehnički centar d.d.)

Länsvägförvaltningar”.

b)

I bilaga IV ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

Kroatien

1.

Republiken Kroatiens statliga organ:

Kroatiens parlament

Republiken Kroatiens president

Kroatiska presidentens kansli

Kansli för Kroatiens president efter utgången av mandatperioden

Regeringen i Republiken Kroatien

Kanslier för Republiken Kroatiens regering

Ministerier

Statliga ämbetsverk

Statliga administrativa organisationer

Statliga organ på länsnivå

Republiken Kroatiens författningsdomstol

Republiken Kroatiens högsta domstol

Domstolar

Statens rättsliga råd

Justitiekanslern

Åklagarnas råd

Ombudsmannens kanslier

Statliga kommissionen för tillsyn av offentliga upphandlingsförfaranden

Kroatiska centralbanken

Statens revisionsverk

2.

Statliga organ och kontor:

Kroatiska civilflygsbyrån

Byrån för elektroniska medier

Byrån för utredningar av flygolyckor och tillbud

Byrån för offentlig–privata partnerskap

Byrån för kvalitet och ackreditering inom hälsovården

Byrån för läkemedel och medicintekniska produkter

Byrån för mobilitet och EU-program

Byrån för kust- och sjöfart

Byrån för återuppbyggnad av fortet Tvrđa i Osijek

Byrån för utbildning och lärarutbildning

Byrån för tryckbärande anordningar

Byrån för försäkring av arbetstagares fordringar vid arbetsgivares konkurs

Utbetalningsställe för jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling

Byrån för jordbruksmark

Byrån för transaktioner och medling i fast egendom

Byrån för områden med explosionsfarliga omgivningar

Byrån för regional utveckling i Kroatien

Tillsynsorgan för järnvägsmarknaden

Byrån för revision av EU-programmens genomförandesystem

Säkerhetsbyrån för järnvägstransport

Byrån för yrkesinriktad utbildning och vuxenutbildning

Byrån för statlig egendomsförvaltning

Byrån för inre vattenvägar

Kroatiska miljöbyrån

Byrån för skydd av personuppgifter

Kroatiska konkurrensbyrån

Organ för vetenskap och högre utbildning

Statlig byrå för insättningsgaranti och omstrukturering av banker

Finansorgan

Kroatiska livsmedelsbyrån

Kroatiska byrån för småföretag

Kroatiska övervakningsorganet för finansiella tjänster

Kroatiska byrån för obligatoriska oljelager

Kroatiska byrån för post och elektronisk kommunikation

Kroatiska ackrediteringsbyrån

Kroatiska energitillsynsorganet

Kroatiska nyhetsbyrån

Kroatiska jordbruksbyrån

Centrala finans- och upphandlingsbyrån”.

c)

I bilaga IX A ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

”—

i Kroatien, ’Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj’ eller ’Obrtni registar Republike Hrvatske’.”

d)

I bilaga IX B ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

”—

i Kroatien, ’Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj’ eller ’Obrtni registar Republike Hrvatske’.”

e)

I bilaga IX C ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

”—

i Kroatien, ’Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj’ eller ’Obrtni registar Republike Hrvatske’.”

3.

Bilaga VII till direktiv 2009/81/EG ska ändras på följande sätt:

a)

I del A ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

”—

i Kroatien, ’Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj’ eller ’Obrtni registar Republike Hrvatske’.”

b)

I del B ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

”—

i Kroatien, ’Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj’ eller ’Obrtni registar Republike Hrvatske’.”

c)

I del C ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

”—

i Kroatien, ’Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj’ eller ’Obrtni registar Republike Hrvatske’.”.