Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

9.1.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 6/5


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2016/21

av den 23 december 2015

om ändring av beslut ECB/2008/17 om ett ramverk för gemensamma upphandlingar inom Eurosystemet (ECB/2015/51)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 127 och 128,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 12.1 jämförd med artiklarna 3.1, 5, 16 och 24, och

av följande skäl:

(1)

Den 10 juli 2014 beslutade ECB-rådet att förlänga mandatet för Samordningsbyrån för Eurosystemets upphandlingar (Epco) till den 31 december 2019. Den 7 januari 2015 utsåg ECB-rådet Banque centrale du Luxembourg till värd för Epco för denna period.

(2)

Förutom nationella centralbanker kan även medlemsstaternas nationella myndigheter samt även unionens institutioner och organ eller internationella organisationer ha ett intresse av att delta i Epcos aktiviteter och dess gemensamma anbudsförfaranden. Ett sådant deltagande bör ske på de villkor som ECB-rådet fastställer. Dessa villkor bör likna de villkor som gäller för centralbankerna.

(3)

Den 13 november 2014 antog ECB-rådet en riktlinje om upphandling av eurosedlar (1). Därutöver har unionens lagstiftning för upphandlingar ändrats genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (2), som uppmuntrar gemensamma upphandlingar av varor och tjänster samt vissa typer av centraliserade inköp.ECB-rådet vill utnyttja fördelarna med den nya lagstiftningen genom att uppmuntra deltagandet i gemensamma upphandlingar.

(4)

Bland Epcos uppgifter bör prioritet ges till att identifiera potentiella situationer för gemensam upphandling, och om en enhet vill dra tillbaka sitt deltagande i en gemensam upphandling måste detta ske med beaktande av angivna tidsfrister.

(5)

För att förenkla Epcos budgetarbete och ge incitament till att samordna gemensamma upphandlingsprojekt godkände ECB-rådet den 7 januari 2015 att man använder ett budgetförslag som omfattar flera år. ECB-rådet modifierade även upphandlingsplaneringen för att förenkla denna, och Epco kommer nu att ta fram en rullande upphandlingsplan som varje år godkänns av ECB-rådet.

(6)

Man bör utvärdera hur effektiv Epcos verksamhet varit och vilken verkan den haft innan dess mandat löper ut.

(7)

Beslut ECB/2008/17 (3) bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Ändringar av beslut ECB/2008/17

Beslut ECB/2008/17 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.   Detta beslut ska inte påverka tillämpningen av Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/280 (4).

(4)  Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/280 av den 13 november 2014 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem (ECB/2014/44) (EUT L 47, 20.2.2015, s. 29).”"

2.

I artikel 3 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   EPCO ska utföra följande grundläggande uppgifter:

a)

Identifiera potentiella situationer för gemensam upphandling som faller inom eller utanför detta besluts tillämpningsområde med utgångspunkt från de upphandlingsbehov som centralbanker meddelar EPCO.

b)

Ta fram och uppdatera en årsvis upphandlingsplan för gemensamma anbudsförfaranden baserad på en bedömning enligt led a.

c)

Ta fram gemensamma specifikationer i samarbete med de centralbanker som deltar i ett gemensamt anbudsförfarande.

d)

Stödja centralbankerna i samband med gemensamma anbudsförfaranden.

e)

Stödja centralbankerna i upphandlingar som rör något av Europeiska centralbankssystemets gemensamma projekt, om detta efterfrågas av centralbankerna som ansvarar för projektet.

EPCO får även utföra andra uppgifter än de som anges ovan, främst för att underlätta antagandet av bästa upphandlingspraxis inom Eurosystemet och för att utveckla infrastrukturen (t.ex. färdigheter, hjälpmedel, IT-system, processer) som är nödvändiga för gemensam upphandling.”

3.

I artikel 3 ska punkt 4 ersättas med följande:

”4.   Centralbankerna ska finansiera EPCO:s budget i enlighet med de regler som ECB-rådet antar, som kan baseras på ett budgetförslag som omfattar ett eller flera år, och som kan innehålla incitament för att samordna gemensamma upphandlingsprojekt.”

4.

I artikel 3 ska punkt 7 ersättas med följande:

”7.   EPCO:s styrkommitté ska utvärdera hur effektiv EPCO:s verksamhet har varit och vilken verkan den haft i god tid innan dess mandat löper ut. Baserat på denna utvärdering ska ECB-rådet besluta huruvida ett nytt urvalsförfarande är nödvändigt för att utse en ny värdcentralbank.”

5.

I artikel 4 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.   När EPCO identifierat en potentiell situation för gemensam upphandling ska EPCO bjuda in centralbankerna att delta i ett gemensamt anbudsförfarande. Centralbankerna ska i god tid informera EPCO om huruvida de har för avsikt att delta i det gemensamma anbudsförfarandet samt även meddela EPCO de behov de har i sin verksamhet. Om något meddelande om upphandling inte behöver publiceras, får en centralbank dra tillbaka sitt deltagande i en gemensam upphandling innan den formellt har tillkännagett sin avsikt att delta. Om ett meddelande om upphandling krävs, får en centralbank dra tillbaka sitt deltagande innan meddelandet om upphandlingen publiceras.”

6.

I artikel 4 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.   EPCO ska varje år lägga fram en uppdaterad upphandlingsplan för gemensamma anbudsförfaranden, inklusive namnen på de ansvariga centralbankerna, som ECB-rådet ska godkänna. Innan ECB-rådet fattar beslut om upphandlingsplanen och dess genomförande ska det först konsultera EPCO:s styrkommitté.”

7.

Artikel 5 ska ersättas med följande:

”Artikel 5

Deltagande av andra institutioner

ECB-rådet får bjuda in nationella centralbanker i medlemsstater som ännu inte har infört euron att delta i EPCO:s aktiviteter och gemensamma anbudsförfaranden på samma villkor som centralbankerna i Eurosystemet. ECB-rådet får även bjuda in medlemsstaternas nationella myndigheter samt även unionens institutioner och organ eller internationella organisationer att delta i EPCO:s aktiviteter och gemensamma anbudsförfaranden enligt de villkor som ECB-rådet fastställer i inbjudan. En sådan inbjudan ska vara begränsad till gemensamma upphandlingar av varor och tjänster för centralbankernas gemensamma behov, och de inbjudna enheterna och villkoren ska likna dem som gäller för Eurosystemets centralbanker.”

Artikel 2

Slutbestämmelser

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 23 december 2015.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/280 av den 13 november 2014 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem (ECB/2014/44) (EUT L 47, 20.2.2015, s. 29).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).

(3)  Beslut ECB/2008/17 av den 17 november 2008 om ett ramverk för gemensamma upphandlingar inom Eurosystemet (EUT L 319, 29.11.2008, s. 76).