Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

29.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 25/34


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2019/137

av den 23 januari 2019

om urval av leverantörer av nätverkstjänster till Eurosystemets gemensamma portal till marknadsinfrastruktur (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway – ESMIG) (ECB/2019/2)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 3.1 och 12.1 samt artiklarna 17, 18 och 22,

och av följande skäl:

(1)

Eurosystemets gemensamma portal till marknadsinfrastruktur (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway – ESMIG) är en teknisk komponent som ska levereras som en del av konsolideringsprojektet avseende T2-T2S, och som konsoliderar den tillgång som direktanslutna marknadsaktörer har till all marknadsinfrastruktur som tillhandahålls av Eurosystemet. ESMIG kommer att ge deltagarna en enda teknisk lösning för att få tillgång till TARGET2 (T2) inklusive direktbetalningstjänsten TIPS, TARGET2-Securities (T2S), Eurosystemets system för förvaltning av säkerheter (ECMS) samt eventuellt andra tjänster eller applikationer från Eurosystemets marknadsinfrastrukturer.

(2)

Vid sitt möte den 23–24 april 2018 beslöt styrelsen för marknadsinfrastruktur att Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France och Banca d'Italia (nedan kallade de tillhandahållande centralbankerna) skulle börja med de förberedelser som krävs för att erhålla upp till tre leverantörer av nätverkstjänster som kan tillhandahålla konnektivitetstjänster till ESMIG samt att Banca d'Italia skulle leda urvalsförfarandet.

(3)

Vid det mötet beslöt styrelsen för marknadsinfrastruktur också att Banca d'Italia skulle vara Eurosystemets operativa organ för urvalsförfarandet. Den beslöt även att styrelsen för marknadsinfrastruktur skulle ansvara för att utse ledamöter till urvalskommittén eftersom centralbankerna i Eurosystemet ska bära ansvaret för urvalskriterierna samt för resultatet av urvalskommitténs beslut på grundval av urvalskriterierna. Banca d'Italia skulle ansvara för att urvalsförfarandet genomfördes korrekt, och dess specifika ansvarsskyldighet för urvalsförfarandet skulle vara åtskilt från de tillhandahållande centralbankernas ansvarsskyldighet enligt nivå 2/nivå 3-avtalet.

(4)

Syftet med urvalsförfarandet är att ge leverantörer av nätverkstjänster i uppdrag att tillhandahålla en rad fördefinierade konnektivitetstjänster, som utgör grunden för de konnektivitetslösningar som leverantörerna av ESMIG-nätverkstjänster ska utforma, implementera, leverera och driva för ett säkert utbyte av affärsinformation mellan de direktanslutna marknadsaktörerna och Eurosystemets marknadsinfrastrukturer via ESMIG.

(5)

Urvalsförfarandet för leverantörer av ESMIG-nätverkstjänster omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU (1) så som detta har genomförts i den nationella lagstiftningen i den bemyndigade centralbankens medlemstat.

(6)

Banca d'Italia har av ECB-rådet utsetts att genomföra urvalsförfarandet för leverantörer av ESMIG-nätverkstjänster.

(7)

Banca d'Italia hade åtagit sig detta uppdrag och har bekräftat sin vilja att agera i enlighet med detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Definitioner

I detta beslut avses med

a)    styrelsen för marknadsinfrastruktur : det ledningsorgan som har till uppgift att stödja ECB-rådet genom att säkerställa att Eurosystemets marknadsinfrastrukturer och plattformar för kontant avveckling, värdepappersavveckling och hantering av säkerheter upprätthålls och vidareutvecklas i enlighet med fördragsmålen för Europeiska centralbankssystemet (ECBS), verksamhetsbehoven för ECBS, de tekniska framstegen samt de reglerings- och tillsynskrav som är tillämpliga vid denna tidpunkt.

b)    leverantör av ESMIG-nätverkstjänster : en leverantör av nätverkstjänster som har undertecknat en koncessionsavtal om att tillhandahålla konnektivitetstjänster.

c)    konnektivitetstjänster : den direkta nätverksanslutning till ESMIG som en direktansluten marknadsaktör behöver få från en leverantör av ESMIG-nätverkstjänster för att utnyttja, eller fullgöra uppgifter och skyldigheter som avser, Eurosystemets marknadsinfrastrukturtjänster.

d)    koncession : den rätt som centralbankerna i Eurosystemet beviljar en leverantör av nätverkstjänster och som består av att till direktanslutna marknadsaktörer tillhandahålla en rad fördefinierade konnektivitetstjänster utifrån vilka leverantören av ESMIG-nätverkstjänster ska utforma, implementera, leverera konnektivitetslösningar för att driva ett säkert utbyte av elektroniska uppgifter mellan de direktanslutna marknadsaktörerna och Eurosystemets marknadsinfrastrukturer via ESMIG.

e)    urvalskommitté : en kommitté med tre experter bestående av två företrädare för den bemyndigade centralbanken (inklusive ordförande), samt en företrädare för en centralbank i Eurosystemet, vilka samtliga har utsetts av styrelsen för marknadsinfrastruktur och utnämnts formellt av den bemyndigade centralbanken.

f)    centralbank i Eurosystemet : antingen Europeiska centralbanken (ECB) eller en nationell centralbank i en medlemsstater som har euron som valuta.

g)    nivå 2/nivå 3-avtal : det leverans- och driftsavtal som förhandlas mellan styrelsen för marknadsinfrastruktur och de tillhandahållande centralbankerna, som godkänns av ECB-rådet och därefter undertecknas av centralbankerna i Eurosystemet och de tillhandahållande centralbankerna. Avtalet ska innehålla ytterligare information om uppgifter och ansvarsområden för de tillhandahållande centralbankerna, styrelsen för marknadsinfrastruktur och centralbankerna i Eurosystemet.

h)    direktansluten marknadsaktör : varje enhet som får utbyta elektroniska uppgifter med Eurosystemets marknadsinfrastruktur.

i)    bemyndigad centralbank : den nationella centralbank i en medlemsstat som har euron som valuta som av ECB-rådet har utsetts att genomföra urvalsförfarandet för leverantörer av ESMIG-nätverkstjänster och som av centralbankerna i Eurosystemet har tilldelats befogenhet att underteckna ett koncessionsavtal med varje utvald deltagare för centralbankerna i Eurosystemet och i enlighet med deras intressen.

j)    Eurosystemets marknadsinfrastrukturtjänster : tjänster som tillhandahålls av den marknadsinfrastruktur som centralbankerna i Eurosystemet bedriver, som består av TARGET-tjänster (inklusive T2-tjänster, direktbetalningstjänsten TIPS (TARGET Instant Payment Settlement) samt tjänster i TARGET2-Securities (T2S)), Eurosystemets system för förvaltning av säkerheter (ECMS) samt andra tjänster som kan tillhandahållas av Eurosystemets marknadsinfrastrukturer, plattformar och applikationer inom områdena för kontant avveckling, värdepappersavveckling och hantering av säkerheter.

k)    koncessionsavtal : ett avtal enligt lagstiftningen i den bemyndigade centralbankens medlemstat, som har lagts fram på förslag av styrelsen för marknadsinfrastruktur och godkänts av ECB-rådet, som föreskriver ömsesidiga rättigheter och skyldigheter för centralbankerna i Eurosystemet och den berörda leverantören av ESMIG-nätverkstjänster.

l)    utvald deltagare : en deltagare i urvalsförfarandet för leverantörer av ESMIG-nätverkstjänster som har tilldelats ett koncessionsavtal.

m)    upphandlingsmeddelande : meddelande om urvalsförfarandet som ska publiceras av den bemyndigade centralbanken i enlighet med artikel 3.2 e.

n)    tilldelningsregler : detaljerade regler för urvalsförfarandet som utgör en del av de urvalshandlingar som ska offentliggöras.

o)    urvalshandlingar : tilldelningsmeddelande, upphandlingsmeddelande samt tilldelningsregler och tillhörande bilagor och tillägg.

p)    nätverkskoncepttest : ett test som en leverantör av ESMIG-nätverkstjänster ska utföra efter det att koncessionsavtalet har undertecknats för att kontrollera att den erbjudna lösningen uppfyller de grundläggande funktions-, uthållighets- och säkerhetskraven.

q)    idrifttagandedatum : det datum då den första av Eurosystemets marknadsinfrastrukturer börjar använda konnektivitetstjänsterna för den dagliga driften i produktion.

Artikel 2

Bemyndigad centralbank

1.   Banca d'Italia ska vara den centralbank i Eurosystemet som har utsetts av ECB-rådet att genomföra urvalsförfarandet för leverantörer av ESMIG-nätverkstjänster och som får underteckna koncessionsavtalen med utvalda deltagare i enlighet med detta beslut.

2.   Till förmån för centralbankerna i Eurosystemet ska den bemyndigade centralbanken

a)

planera urvalsförfarandet och ta fram utkast till urvalshandlingar samt all annan relevant dokumentation i enlighet med artikel 3.2 b,

b)

genomföra urvalsförfarandet för leverantörer av ESMIG-nätverkstjänster, i eget namn och för centralbankerna i Eurosystemet och deras intressen, i fullt samarbete med urvalskommittén, genom att tillhandahålla de materiella och mänskliga resurser som krävs för att se till att urvalsförfarandet följer den nationella lagstiftningen dess medlemsstat,

c)

i enlighet med urvalskommitténs beslut underteckna alla koncessionsavtal, med samtliga leverantörer av ESMIG-nätverkstjänster, högst tre vid varje tidpunkt, i enlighet med artikel 4.1,

d)

företräda Eurosystemets centralbanker gentemot leverantörerna av ESMIG-nätverkstjänster och andra tredje parter samt administrera koncessionsavtalen i enlighet med artikel 4.5.

Artikel 3

Urvals- och tilldelningsvillkor

1.   Den bemyndigade centralbanken ska genomföra urvalsförfarandet för leverantörer av ESMIG-nätverkstjänster i överensstämmelse med direktiv 2014/23/EU så som detta har genomförts i den nationella lagstiftningen i den bemyndigade centralbankens medlemstat. Det sammanlagda antalet leverantörer av ESMIG-nätverkstjänster får inte vid något tillfälle överstiga tre.

2.   När urvalsförfarandet utförs ska den bemyndigade centralbanken framför allt iaktta följande:

a)

Den bemyndigade centralbanken ska genomföra ett öppet förfarande för tilldelningen av koncessioner där alla intresserade ekonomiska aktörer får lämna anbud.

b)

Samtliga urvalshandlingar ska utarbetas gemensamt av centralbankerna i Eurosystemet och den bemyndigade centralbanken samt godkännas av styrelsen för marknadsinfrastruktur.

c)

Leverantörerna av ESMIG-nätverkstjänster ska väljas ut på grundval av det lägsta maximipriset för en standarduppsättning tjänster som ska tillhandahållas gruppen av direktanslutna marknadsaktörer enligt den modell som har godkänts av styrelsen för marknadsinfrastruktur; alla urvalshandlingar ska publiceras på engelska. Den bemyndigade centralbanken får även offentliggöra upphandlingsmeddelandet på sitt officiella språk. Deltagarna i urvalsförfarandet ska lämna sina anbud och alla kompletterande handlingar på engelska.

d)

I upphandlingsmeddelandet ska den bemyndigade centralbanken ange att urvalsförfarandet genomförs i eget namn samt för centralbankerna i Eurosystemet.

e)

Den bemyndigade centralbanken ska offentliggöra upphandlingsmeddelandet i åtminstone a) Europeiska unionens officiella tidning, b) den relevanta nationella officiella tidning i den bemyndigade centralbankens medlemsstat, c) två nationella tidningar samt d) Financial Times och The Economist. Urvalshandlingarna ska offentliggöras på den bemyndigade centralbankens webbplats. Upphandlingsmeddelandet ska även offentliggöras på ECB:s webbplats med en länk till den bemyndigade centralbankens webbplats för att ge tillgång till samtliga urvalshandlingar.

f)

Den bemyndigade centralbanken ska svara på de begäranden om förtydligande av urvalsförfarandet som sänds till e-postadressen i upphandlingsmeddelandet. Den bemyndigade centralbanken och ECB ska offentliggöra svar av allmänt intresse på sina respektive webbplatser.

g)

Ledamöterna i urvalskommittén ska utses av styrelsen för marknadsinfrastruktur och formellt utnämnas av den bemyndigade centralbanken omedelbart efter anbudsperiodens slut.

h)

Ledamöterna i urvalskommittén ska vara skyldiga att underteckna den försäkran om att det inte föreligger någon intressekonflikt som har godkänts av styrelsen för marknadsinfrastruktur.

i)

Den bemyndigade centralbanken ska genomföra de operativa aspekterna av urvalsförfarandet.

j)

Urvalskommittén ska bland annat granska den administrativa dokumentationen samt besluta om att deltagare som inte uppfyller deltagandekraven ska uteslutas från urvalsförfarandet. Urvalskommittén ska utvärdera onormalt låga anbud enligt reglerna i urvalshandlingarna. Urvalskommittén ska rangordna de deltagare som inte har uteslutits från urvalsförfarandet i stigande ordning utifrån deras ekonomiska anbud.

k)

Den bemyndigade centralbanken ska formellt underrätta deltagarna skriftligen om alla urvalskommitténs beslut med hjälp av en säker och snabb metod.

3.   När urvalskommittén har rangordnat deltagarna i enlighet med punkt 3 j (förslag om tilldelning) ska den bemyndigade centralbanken på eget ansvar genomföra en intern granskning för att kontrollera att urvalsförfarandet har genomförts på ett korrekt sätt. När denna kontroll har slutförts ska den bemyndigade centralbanken fastställa sluttilldelningen samt kontrollera att alla utvalda deltagare uppfyller deltagandekraven och att deras egen försäkran är sanningsenlig. Skulle kontrollen ge ett negativt utslag, ska sluttilldelningen senareläggas och den bemyndigade centralbanken vidta alla nödvändiga åtgärder enligt den nationella lagstiftningen i dess medlemsstat för att oklarheterna blir uppklarade och att en ny kontroll kan utföras som ger ett positivt utslag. Utan att det påverkar den bemyndigade centralbankens oberoende som upphandlande myndighet enligt den nationella lagstiftningen i dess medlemsstat, får den samråda med styrelsen för marknadsinfrastruktur om hur man ska lösa uppkomna problem.

4.   Den bemyndigade centralbanken ska agera i eget namn och i enlighet med sina egna intressen liksom i enlighet med intressena för centralbankerna inom Eurosystemet när det gäller samtliga rättigheter och skyldigheter som härrör från urvalsförfarandet. Den ska rapportera till styrelsen för marknadsinfrastruktur om hur urvalsförfarandet fortskrider och, utan att det påverkar dess oberoende som upphandlande myndighet enligt lagstiftningen i dess medlemsstat, samråda med styrelsen för marknadsinfrastruktur om en händelse inträffar som påverkar projektplanen negativt.

5.   Den bemyndigade centralbanken ska bära sina egna kostnader för de uppgifter som den utför i urvalsförfarandet.

Artikel 4

Koncessionsavtal

1.   När urvals- och tilldelningsförfarandena har slutförts av den bemyndigade centralbanken enligt ovannämnda villkor, ska den bemyndigade centralbanken vidta alla nödvändiga förberedande åtgärder för att sluta ett koncessionsavtal med var och en av de utvalda deltagarna som företrädare för centralbankerna i Eurosystemet. För detta ändamål ger centralbankerna i Eurosystemet den bemyndigade centralbanken befogenhet att underteckna koncessionsavtalet genom en separat fullmakt att agera för centralbankerna i Eurosystemet och i enlighet med deras intressen (synligt ombud).

2.   När koncessionsavtalet har undertecknats ska en leverantör av ESMIG-nätverkstjänster genomföra ett nätverkskoncepttest. Om leverantören av ESMIG-nätverkstjänster inte lyckas genomföra testet framgångsrikt, ska koncessionsavtalet avslutas. I så fall ska den bemyndigade centralbanken tilldela en koncession till den deltagare som har rangordnats näst högst på rangordningslistan efter de utvalda deltagarna, enligt samma villkor som det ursprungliga koncessionsavtalet och baserat på det anbud som nästa deltagare på rangordningslistan lämnat under urvalsförfarandet.

3.   Utan att det påverkar följande punkter ska en koncession som har tilldelats i urvalsförfarandet ha en löptid på tio år efter idrifttagandedatum, så att leverantören av ESMIG-nätverkstjänster kan tjäna in de investeringar som görs i driften av tjänsterna och därutöver få en avkastning på investerat kapital mot bakgrund av de investeringar som är nödvändiga för att uppnå de specifika kontraktsrättsliga målen.

4.   Om ett koncessionsavtal med en leverantör av ESMIG-nätverkstjänster avslutas innan avtalstiden gått ut, men efter ett framgångsrikt genomfört nätverkskoncepttest, kan styrelsen för marknadsinfrastruktur på eget initiativ välja att antingen inte tilldela något ersättningsavtal, att erbjuda koncessionsavtalet till den deltagare i urvalsförfarandet som har rangordnats näst högst på rangordningslistan efter de utvalda deltagarna eller, om rangordningslistan inte tillåter det sistnämnda alternativet, att tilldela ett nytt koncessionsavtal till en annan leverantör av nätverkstjänster efter ett nytt urvalsförfarande som ska genomföras av den bemyndigade centralbanken. Det nya koncessionsavtalet ska ha en löptid på 10 år.

5.   Den bemyndigade centralbanken ska ha befogenhet att företräda centralbankerna i Eurosystemet gentemot leverantörerna av ESMIG-nätverkstjänster och annan tredje part i fråga om konnektivitetstjänster samt att förvalta koncessionsavtalen för centralbankerna i Eurosystemet och i enlighet med deras intressen på kontinuerlig basis, genom att bland annat genomdriva såväl rättigheter som skyldigheter för centralbankerna i Eurosystemet, inklusive i domstolsförfaranden, inklusive men inte begränsat till kontraktsbrott, skadestånd, uppsägning, krav eller andra avtalsändringar. Den bemyndigade centralbanken ska rapportera om detta till styrelsen för marknadsinfrastruktur och följa dess anvisningar.

6.   Den bemyndigade centralbanken ska vidta alla åtgärder som krävs för att fullgöra åtaganden och skyldigheter avseende koncessionsavtalen för centralbankerna i Eurosystemet och, i förekommande fall, för den bemyndigade centralbanken samt rapportera om detta till styrelsen för marknadsinfrastruktur och följa dess anvisningar.

7.   Den bemyndigade centralbanken ska ta emot alla meddelanden, förklaringar och kravbrev, inklusive delgivningsbeslut, som rör ett koncessionsavtal för att kunna fullgöra åtaganden och skyldigheter avseende koncessionsavtalet för centralbankerna i Eurosystemet och, i förekommande fall, för den bemyndigade centralbanken.

8.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5 ska centralbankerna i Eurosystemet ersätta den bemyndigade centralbanken för samtliga skäliga kostnader som den ådrar sig för förvaltning och övervakning av koncessionsavtal enligt punkterna 5–7.

Artikel 5

Ersättningskrav

1.   Den bemyndigade centralbanken ska vara obegränsat ansvarsskyldig gentemot centralbankerna i Eurosystemet för varje förlust eller skada som uppstår till följd av bedrägeri eller uppsåtlig handling när den fullgör sina rättigheter och skyldigheter enligt detta beslut. Den ska vara ansvarsskyldig gentemot centralbankerna i Eurosystemet för varje förlust eller skada som uppstår till följd av grov vårdslöshet när den utför sina skyldigheter enligt detta beslut, och ansvaret är i så fall begränsat till högst 2 000 000 euro per kalenderår.

2.   Om tredje part drabbas av förlust eller skada till följd av bedrägeri eller avsiktlig försummelse från den bemyndigade centralbanken när denna fullgör sina skyldigheter enligt detta beslut, åligger det den bemyndigade centralbanken att utbetala eventuell ersättning till denna tredje part.

3.   Om tredje part drabbas av förlust eller skada till följd av grov eller enkel vårdslöshet från den bemyndigade centralbanken när denna fullgör sina rättigheter och skyldigheter enligt detta beslut, åligger det den bemyndigade centralbanken att utbetala eventuell ersättning till denna tredje part. Centralbankerna i Eurosystemet ska gottgöra den bemyndigade centralbanken för ersättning som överstiger ett samlat belopp av högst 2 000 000 euro per kalenderår, med stöd av ett domstolsuttalande eller ett förlikningsavtal mellan den bemyndigade centralbanken och tredje part, under förutsättning att förlikningsavtalet har godkänts i förväg av styrelsen för marknadsinfrastruktur.

4.   Centralbankerna i Eurosystemet ska utan dröjsmål gottgöra den bemyndigade centralbanken fullt ut för eventuell ersättning som den har utbetalat till tredje part när den hänför sig till a) deltagandekrav och tilldelningskriterier, b) ett beslut som fattas av urvalskommittén på grundval av deltagandekrav och tilldelningskriterier, c) urvalskommitténs felaktiga agerande, om den inte har handlat enligt den bemyndigade centralbankens skriftliga anvisningar eller inte i förväg har fått lämpliga skriftliga anvisningar om den fråga det gäller från den bemyndigade centralbanken förutsatt att sådan anvisningar begärts skriftligen i förväg, d) varje beslut eller händelse som ligger utanför den bemyndigade centralbankens kontroll, vilket även gäller om de kan påverka effektiviteten för de tilldelade koncessionerna.

5.   Den bemyndigade centralbanken ska inte erhålla någon gottgörelse från centralbankerna i Eurosystemet för ersättning som har utbetalats till tredje part till följd av den operativa verksamheten och andra förfaranden som ligger inom dess ansvarsområde, om inte den bemyndigade centralbanken, i strid med vad banken själv förordat, har agerat i linje med anvisningar från styrelsen för marknadsinfrastruktur enligt artikel 3.5.

6.   När tredje part har vidtagit rättsliga åtgärder som avser handlingar eller underlåtenhet att handla i samband med det urvalsförfarande som centralbankerna i Eurosystemet är exklusivt ansvariga för, ska centralbankerna i Eurosystemet efter samråd med den bemyndigade centralbanken i god tid anvisa den bemyndigade centralbanken om vilka åtgärder den ska vidta, till exempel om den ska företrädas av externa ombud eller av den bemyndigade centralbankens egna juridiska enheter. Så snart beslut har fattats om tillvägagångssättet i ett sådant förfarande, ska centralbankerna i Eurosystemet stå för rättegångskostnader och avgifter som uppstår till följd av dessa åtgärder.

7.   Centralbankerna i Eurosystemet ska vara ansvariga för de enskilda urvalskommittéledamöternas handlingar eller underlåtenhet att handla i samband med urvalsförfarandet.

8.   Om tredje part vidtar rättsliga åtgärder för handlingar eller underlåtenhet att handla i samband med det urvalsförfarande som den bemyndigade centralbanken är exklusivt ansvarig för, ska den bemyndigade centralbanken samarbeta fullt ut med centralbankerna i Eurosystemet om vilka åtgärder den ska vidta, till exempel om den ska företrädas av externa ombud eller av sina egna juridiska enheter, samt bära efterföljande kostnader.

9.   Om centralbankerna i Eurosystemet och den bemyndigade centralbanken är gemensamt ansvariga för förlust eller skada som åsamkats tredje part ska kostnaden delas lika dem emellan.

Artikel 6

Slutbestämmelser

1.   Detta bemyndigande ska gälla i tio år räknat från idrifttagandedatum.

2.   När bemyndigandet går ut påverkar detta inte giltigheten för berörda koncessionsavtalen.

Artikel 7

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 25 januari 2019.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 23 januari 2019.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 28.3.2014, s. 1).