Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

19.2.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 47/34


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/282

av den 15 februari 2019

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/2080 vad gäller anbudsperioderna

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1240 av den 18 maj 2016 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller offentlig intervention och stöd för privat lagring (2), särskilt artikel 28, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2080 (3) inleds försäljning av skummjölkspulver genom anbudsinfordran. I förordningen föreskrivs inledningsvis två delanbudsinfordringar per månad, utom för augusti och december.

(2)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/472 (4) ändrades genomförandeförordning (EU) 2016/2080 så att det antal perioder under vilka anbud får lämnas in inskränktes till en period per månad och så att ingen period föreskrevs för augusti.

(3)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/995 (5) ändrades genomförandeförordning (EU) 2016/2080 så att det antal perioder under vilka anbud får lämnas in utökades till två perioder per månad och så att en period föreskrevs för augusti.

(4)

Det utökade antalet perioder möjliggjorde försäljning av betydande kvantiteter skummjölkspulver från offentliga interventionslager, vilket gjorde att de tillgängliga kvantiteterna minskade till drygt 22 000 ton.

(5)

Mot bakgrund av volymen på den tillgängliga kvantiteten och i syfte att minska den administrativa bördan bör antalet perioder under vilka anbud får lämnas in på nytt inskränkas till en period per månad.

(6)

Genomförandeförordning (EU) 2016/2080 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 2.2 i genomförandeförordning (EU) 2016/2080 ska ersättas med följande:

”2.   Anbudsperioderna inom de därpå följande delanbudsinfordringarna ska inledas den första arbetsdagen efter föregående periods slut. Anbudsperioderna ska löpa ut kl. 11.00 (lokal tid, Bryssel) den tredje tisdagen i varje månad. I augusti ska anbudsperioden dock löpa ut kl. 11.00 (lokal tid, Bryssel) den fjärde tisdagen och i december ska den löpa ut kl. 11.00 (lokal tid, Bryssel) den andra tisdagen. Om tisdagen är en allmän helgdag ska tidsfristen löpa ut kl. 11.00 (lokal tid, Bryssel) närmast föregående arbetsdag.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 februari 2019.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 206, 30.7.2016, s. 71.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2080 av den 25 november 2016 om inledande av försäljning av skummjölkspulver genom anbudsinfordran (EUT L 321, 29.11.2016, s. 45).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/472 av den 15 mars 2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/2080 vad gäller anbudsperioderna (EUT L 73, 18.3.2017, s. 5).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/995 av den 12 juli 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/2080 vad gäller anbudsperioderna (EUT L 178, 16.7.2018, s. 4).