Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV) /* SEK/2002/0687 slutlig - COD 2001/0179 */MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV)

1- BAKGRUND

Datum för förslagets överförande till Europaparlamentet och rådet [dokument KOM(2001) 449 slutlig - 2001/0179(COD)]: // Den 3 augusti 2001.

Datum för Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande: // Den 28 november 2001.

Datum för Europaparlamentets yttrande efter första behandlingen: // Den 13 mars 2002.

//

Datum för antagande av den gemensamma ståndpunkten: // Den 7 juni 2002.

2- SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Den gemensamma terminologin vid offentlig upphandling (CPV) syftar till en förenkling av de tekniska kraven vid upphandlingsförfarandena, främst beskrivningen av upphandlingens objekt i meddelandena, och kan därför användas för att avgöra tillämpningsområdena för bestämmelserna samt för statistiska ändamål. Den kommer att bidra till ökad effektivitet bl. a. genom att avtalens innehåll kan identifieras lättare och mer exakt. Upprättad som en bilaga till artiklarna i CPV-förordningen grundar sig huvudordlistan på en hierarkisk struktur i fem nivåer medan tilläggsordlistan har två nivåer.

Sedan den redan år 1996 rekommenderats av kommissionen som ett användbart system erhöll den sin centrala ställning som sökkriterium för tänkbara anbud men saknade emellertid en tydlig rättslig grund. Förordningen kan därför numera bidra till att samla offentlig upphandling under en enda rubrik, dvs. CPV, som genom de direktiv om offentlig upphandling, som för närvarande är underkastade medbeslutandeförfarande, kan ersätta de andra klassificeringssystem som för närvarande används (såsom CPA, NACE, CPC Prov. och KN (kombinerade nomenklaturen)).

3- KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

Genom den gemensamma ståndpunkt som antagits av rådet stöds helt och hållet förslagets syfte dvs. att förenkla nuvarande nomenklatur och underlätta arbetet för såväl upphandlande myndigheter som för ekonomiska aktörer. Genom det översynsförfarande som inrättats uppdras genomförandebefogenheten åt kommissionen, som skall ansvara för att ordlistan hålls aktuell. Kommissionen kommer att biträdas av Rådgivande kommittén för offentlig upphandling. Alla ändringar och aktualiseringar kommer i allt väsentligt att påverkas av systemanvändarnas kommentarer. Denna flexibla metod, som införts för att införliva kommande ändringar, har godtagits som helt lämplig. På så sätt kommer varje tänkbar otillräcklighet i koderna (något som inledningsvis ej kan uteslutas med tanke på att den detaljerade klassificeringen av varor, anläggningsarbeten och tjänster har mer än 8 200 positioner) såväl som förbättringar och anpassning till utvecklingen inom teknik och marknad att effektivt tillgodoses.

När det gäller artiklarna införde rådet endast några smärre ändringar huvudsakligen om standardordalydelsen i artikeln om kommittéförfarandet, något som är en rent redaktionell fråga, och om en längre tidsperiod för CPV-förordningens ikraftträdande. Den senare motiverades av att den för framtiden underlättar CPV:s tillämpning ytterligare. Dessa ändringar har återgivits i skälen tillsammans med smärre ändringar som gör det tydligare att CPV skall införas i systemet för offentlig upphandling genom direktiven om offentlig upphandling och sålunda lämna deras olika tillämpningsområden oförändrade.

4- SLUTSATS

Kommissionen antar därför den text till den gemensamma ståndpunkten som antagits av rådet.