Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster /* SEK/2003/0366 slutlig - COD 2000/0115 */MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster

2000/0115 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster

1- BAKGRUND

Datum för överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och rådet KOM(2000) 275 slutlig - 2000/0115 (COD): // 12 juli 2000

Datum för Europeiska Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande: // 26 april 2001

Datum för Regionkommitténs yttrande: // 13 december 2000

Datum för Europaparlamentets första behandling av yttrandet: // 17 januari 2002

Datum för överlämnande av ändringsförslaget: // 6 maj 2002

Datum för antagande av den gemensamma ståndpunkten: // 20 mars 2003

2- SYFTE MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förslaget till direktiv syftar till en omarbetning av gemenskapslagstiftningen när det gäller offentlig upphandling; målet är att skapa en verklig inre europeisk marknad på området offentliga inköp. Denna lagstiftning skall inte ersätta nationella lagar, utan säkerställa att principerna om lika behandling, icke-diskriminering och öppenhet följs vid tilldelning av offentliga upphandlingskontrakt i alla medlemsstater.

Detta förslag, som följer på den diskussion som påbörjades genom grönboken om offentlig upphandling, har ett tredelat syfte, nämligen modernisering, förenkling och större flexibilitet i gällande lagstiftning på området. Följande skäl kan anföras för dessa syften:

- Modernisering för att ny teknik och förändringar som ägt rum i näringslivet skall beaktas.

- Förenkling för att användarna lättare skall kunna förstå de aktuella texterna, så att upphandling sker helt i enlighet med de normer och principer som styr området, och att de inblandade företagen bättre känner till sina rättigheter.

- Flexiblare förfaranden som svarar upp mot de offentliga inköparnas och marknadsaktörernas behov.

Genom omarbetningen av de tre gällande rättsakterna kommer dessutom marknadsaktörerna, de upphandlande myndigheterna och EU-medborgarna att få en enda text som är klar och lättförståelig.

3- KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

3.1. Allmän kommentar

Rådets gemensamma ståndpunkt behåller i allt väsentligt kommissionens ursprungliga förslag såsom det ändrats genom det ändrade förslaget. Dessutom förstärker den gemensamma ståndpunkten vissa bestämmelser som tjänar de syften kommissionen strävar efter att uppnå med sitt förslag. Kommissionen kunde dock inte, på grund av de bestämmelser som införs när det gäller finansiella tjänster, stödja den enhälliga överenskommelsen i rådet.

Den enhälliga politiska överenskommelse som rådet uppnådde den 1 maj 2002 återfinns i den gemensamma ståndpunkt som antogs den 20 mars 2003.

De ändringar som görs i den gemensamma ståndpunkten rör bl.a. följande:

- Större hänsyn tas till den nya informationstekniken vid upphandling, något som ligger i linje med det moderniseringsmål som sätts upp i kommissionens förslag. Ur denna synpunkt bör man bl.a. lägga märke till att det för inköp av vanligen använda varor införs dynamiska inköpssystem, som både skall ge de upphandlande myndigheterna helt elektroniska system för att förenkla och automatisera inköpsförfarandena och säkerställa att alla berörda marknadsaktörer kan delta i dem, eventuellt genom sin elektroniska katalog. När det gäller den allmänna ramen för inköp med elektroniska hjälpmedel fastställs för övrigt i den gemensamma ståndpunkten på ett tydligare sätt vilka regler som gäller för elektronisk budgivning När det gäller sekretess förstärks kraven i den bestämmelse som hänvisar till bilaga X; i den senare övertas i allt väsentligt parlamentets ändringsförslag 117.

- När det gäller hänsyn till de miljömässiga och sociala aspekterna har rådet övertagit kommissionens i enlighet med parlamentets ändringsförslag ändrade förslag och har dessutom i ett skäl (nr 44) förtydligat hur miljömässiga och sociala aspekter kan beaktas vid utvärdering av anbuden under tilldelningen av kontrakten.

- Hur uteslutanden som beror på marknadsaktörernas personliga situation skall genomföras förtydligas genom en precisering av medlemsstaternas behörighet att anta tillämpningsvillkor för uteslutningar. När det gäller obligatorisk uteslutning förbättras genomförandet genom ett samarbete mellan medlemsstaterna. Hänsyn tas också till situationer där tvingande skäl av allmänt intresse inte skulle kunna beaktas om den obligatoriska uteslutningen fortfarande gällde.

- Med tanke på processen för den liberalisering av posttjänster som pågår på gemenskapsnivå har man infört en mekanism som gör det möjligt att överföra kontrakt som postserviceleverantörer har ingått om bedrivande av vissa verksamheter, och som tidigare omfattats av det så kallade klassiska direktivet, till tillämpningsområdet för direktivet om specialsektorer.

Dessutom införs genom den gemensamma ståndpunkten ändringar rörande finansiella tjänster, förhandlade förfaranden och viktning av tilldelningskriterier.

När det gäller de finansiella tjänsterna anser kommissionen att den ändring som rådet enhälligt infört, och som sammanfaller med Europaparlamentets ändringsförslag 37, skulle kunna skapa förvirring vad beträffar inkluderandet av dem i direktivets tillämpningsområde. Därför upprepade kommissionen i en förklaring som fogats till protokollet för rådets möte den 21 maj 2002 och som bifogas detta meddelande, den ståndpunkt som den redan hade intagit i sitt ändrade förslag när den vägrade godta parlamentets ändringsförslag 37.

Kommissionen godtog att användning av förhandlade förfaranden görs något flexiblare, eftersom det rör sig om verkliga undantagsfall (artikel 30) eller mycket begränsade och reglerade fall (artikel 31).

Skyldigheten att ange hur tilldelningskriterierna viktas bekräftas; dock medgav kommissionen att det var nödvändigt att beakta att den upphandlande myndigheten i några fall kan visa att det varit omöjligt att ange mer precisa uppgifter om viktningen - i synnerhet då det rör sig om särskilt komplicerade upphandlingar - och att i sådana fall ge den möjlighet att endast ange kriteriernas vikt i fallande ordning.

3.2. Ändringsförslag från parlamentet som beaktats i den gemensamma ståndpunkten

3.2.1. Ändringsförslag som integrerats i det ändrade förslaget och i den gemensamma ståndpunkten

Skäl (4) - ändringsförslag 1: ändringsförslaget godtogs när det gäller medlemsstaternas skyldighet att undvika snedvriden konkurrens då organ som lyder under offentlig rätt deltar i offentlig upphandling. Den andra meningen som föreslås i ändringsförslaget - möjlighet för medlemsstaterna att fastställa vilka metoder som skall användas för beräkning av anbudens pris och faktiska kostnad - har utgått eftersom den ansågs överflödig då den endast rörde en möjlighet bland alla dem som medlemsstaterna kan använda sig av för att undvika sådan snedvridning.

Skäl (5) - ändringsförslag 2: texten i det ändrade förslaget, vilken rör integrationen av miljöskyddskraven enligt artikel 6 i fördraget, har övertagits i oförändrat skick.

Skäl (6) - ändringsförslag 141: ändringsförslaget, som rör de undantag som föreskrivs i artikel 30 i fördraget, har övertagits med en smärre förändring så att den exakta ordalydelsen i denna artikel behålls när det gäller bevarande av växter. Dessutom har orden "i överensstämmelse med fördraget [...] förutsatt att dessa åtgärder inte är diskriminerande och inte strider mot målet att liberalisera marknaderna inom offentlig upphandling" ersatts med "under förutsättning att åtgärderna överensstämmer med fördraget"; detta kan motiveras med fördragets företräde över sekundärlagstiftning såsom det tolkats av domstolen, nämligen att direktivets syfte att liberalisera marknaderna inte kan ändra de rättigheter som medlemsstaterna tillerkänns i fördraget.

Skäl (9) - ändringsförslagen 142, 7 och 171-145: texten i det ändrade förslaget, vilken rör upphandling av tjänster och byggentreprenader, har övertagits med en enda ändring som görs av rent språkliga skäl. (Berör inte den svenska versionen.)

Skäl (14), artikel 1.10 och artikel 11 - ändringsförslagen 5 och 168, 126-172, 21 och 175: texterna i det ändrade förslaget, vilka rör inköpscentralerna, har övertagits i oförändrat skick.

Skäl (27), artikel 23 och bilaga VI - ändringsförslagen 45, 46, 47-123 och 109: bestämmelserna i det ändrade förslaget (skäl 25, artikel 24 och bilaga VI), vilka rör tekniska specifikationer, har övertagits i oförändrat skick med undantag för tre språkliga ändringar i bilaga VI (punkt 1 a och 1 b: "produktionsprocesser och -metoder" i stället för "produktionsförfaranden och -metoder".) (Den andra ändringen i punkt 1 a berör inte den svenska versionen.)

Skäl (29), artikel 1.11 tredje stycket och artikel 29 - ändringsförslagen 9, 137 och 138: texterna i det ändrade förslaget, vilka rör konkurrenspräglad dialog, har övertagits i oförändrat skick med undantag för artikel 29.8, där skyldigheten att meddela priser och betalning till deltagarna i dialogen har ändrats till en möjlighet. En sådan ändring gör det möjligt för fler konkurrenter att delta i dessa förfaranden. Men om priser eller betalningar vore obligatoriska skulle de upphandlande myndigheterna för att undvika utgifter vara tvungna att minska antalet deltagare till ett minimum, vilket skulle leda till att marknadsaktörer som genom sin kompetens och sina innovativa idéer skulle kunna vinna upphandlingen om de fick delta i en dialog skulle uteslutas enbart på grundval av objektiva kriterier.

Skäl (31) och artikel 26 - ändringsförslagen 10 och 127: texterna i det ändrade förslaget (skäl 29 och artikel 26a), vilka rör villkoren för fullgörandet av ett kontrakt och i synnerhet deras användning för sociala, arbetsmarknads- eller miljömässiga syften, har övertagits i oförändrat skick med undantag för en smärre ändring av rent språklig natur i skälet.

Skäl (32) - ändringsförslagen 11, 51, 86, 87 och 89: texten i det ändrade förslaget, vilken rör uppfyllandet av kraven i lagstiftningen om sociala frågor och säkerhet, har övertagits med en ny ordalydelse där det uttryckligen framgår att det finns möjlighet att enligt villkoren i artikel 45.2 c och 45.2 d utesluta marknadsaktörer från upphandlingsförfarandet om det visar sig att de inte följer dessa bestämmelser.

Skäl (41) - ändringsförslag 170: texten i det ändrade förslaget, vilken handlar om uteslutande av aktörer som dömts för allvarliga brott, har övertagits med smärre ändringar av ordalydelsen. Syftet är att förtydliga att domarna måste ha vunnit laga kraft, anpassa texten till de olika nationella lagstiftningar som tillämpas när det gäller olaglig verksamhet ("beslut" i stället för "sanktion") och anpassa kraven för uteslutning på grundval av "beslut" till dem för uteslutning på grundval av "dom" ("beslut med likvärdig effekt") genom att föreskriva att de upphandlande myndigheterna får utesluta marknadsaktörer endast om de grundar sig på ett beslut av definitiv natur.

Skäl (42) - ändringsförslagen 30, 93, och 95: skäl (40) i det ändrade förslaget, vilket rör system för miljöledning, övertas i oförändrat skick.

Skäl (45) - ändringsförslag 125: ändringsförslaget - tillägget av "ingenjörer" i uppräkningen av yrken vilkas ersättning regleras på nationell nivå och inte får påverkas av tilldelningskriterierna - har övertagits i oförändrat skick.

Artikel 1.5 - ändringsförslag 24: texten i det ändrade förslaget, vilken rör definitionen av "ramavtal", övertas i oförändrat skick.

Artikel 1.7, och artikel 54 - ändringsförslagen 23, 54 och 65: definitionen av "elektronisk budgivning" i det ändrade förslaget har givits en annan ordalydelse - "vilken möjliggör en rangordning på grundval av automatisk behandling" istället för "den gör det möjligt att bedöma dem automatiskt - eftersom ordet "bedöma" förutsätter att den upphandlande myndigheten utför en bedömning medan det vid elektronisk budgivning endast är möjligt att göra en enkel rangordning.

I artikel 54 övertas texten till artikel 53a i det ändrade förslaget med nödvändiga anpassningar med hänsyn till införandet av nya dynamiska inköpssystem och med smärre rättelser rörande hänsyn till andra värden än priset.

Artikel 6 - ändringsförslag 31: texten i det ändrade förslaget, vilken rör sekretess, övertas med en anpassning som gör att de icke konfidentiella aspekterna av anbuden kan offentliggöras enligt gällande nationell lagstiftning, bl.a. när det gäller vissa uppgifter som skall ingå i meddelandena om tilldelning av kontrakt.

Artikel 9 och bilaga VII, Upphandlingsmeddelande, punkt 6 a första strecksatsen, 6 b första stycket och 6 c första strecksatsen - ändringsförslagen 34 och 35: i artikel 9 övertas texten till artikel 10 i det ändrade förslaget, vilken rör metoderna för beräkning av värdet på offentliga kontrakt, och rubriken anpassas till införandet av dynamiska inköpssystem. Dessutom utvidgas artikelns tillämpningsområde när det gäller kontraktsförlängningar: "förnyande av kontraktet genom tyst samförstånd" ersätts av "förlängning av kontraktet" så att alla former av förlängning beaktas vid beräkningen av kontraktets värde. I bilaga VII tillförsäkrar man sig om bättre konkurrens vid upphandlingen genom att det blir obligatoriskt att i upphandlingsmeddelandet ange att det handlar om en sådan förlängning.

Artikel 16 b - ändringsförslag 121: texten i det ändrade förslaget förenklas genom att det exakt anges i vilken omfattning undantag gäller vid upphandlingar som görs av radiobolag. (Berör inte den svenska versionen.)

Artikel 18 - ändringsförslag 38: artikel 19 i det ändrade förslaget, vilken rör upphandlingskontrakt som tilldelas en upphandlande myndighet på grundval av en ensamrätt som denna innehar, övertas i oförändrat skick.

Artikel 19 - ändringsförslag 36: texten till artikel 19b i det ändrade förslaget, vilken rör reservation av kontrakt till förmån för skyddade verkstäder, övertas i oförändrat skick.

Artikel 27 - ändringsförslag 50: texten till artikel 27 har ändrats. Artikeln rör skyldigheter avseende bestämmelser om beskattning, miljöskydd, arbetarskydd och arbetsvillkor, och i kommissionens ändrade förslag hade ändringsförslag 50 införts i den. När det gäller de upphandlande myndigheternas direkta skyldighet att i specifikationerna ange var en anbudssökande eller anbudsgivare kan få uppgifter om tillämpliga bestämmelser på dessa områden, har rådet föredragit en ordalydelse som påminner om den i kommissionens ursprungliga förslag, och som speglade de nu gällande direktiven. Därför anges i den gemensamma ståndpunkten att endast medlemsstaterna kan utfärda ett sådant åläggande. Om någon sådan skyldighet inte föreskrivs på nationell nivå kan de upphandlande myndigheterna dock själva välja att ange sådana uppgifter. Dessutom har textens ordalydelse ändrats så att artikeltexten stämmer överens med dess rubrik ("relevanta uppgifter om skyldigheter avseende de bestämmelser om beskattning" i stället för "relevanta uppgifter om skyldigheter till följd av de regler om beskattning") och så att det framgår att sådana lagar bara skall tillämpas på tjänster eller entreprenader som utförs i en annan medlemsstat än den där den upphandlande myndigheten befinner sig.

Artikel 30 - ändringsförslag 57: förhandlade förfaranden med offentliggörande av meddelande om upphandling. Artikel 29.1 c i det ändrade förslaget övertas i oförändrat skick.

Dessutom har punkt 1 b i det ursprungliga förslaget utgått, eftersom den konkurrenspräglade dialogen har blivit ett eget förfarande. I punkt 1 b utvidgas den förhandlingsmöjlighet som återfinns i punkt 2 i det ursprungliga förslaget till att gälla även för varor.

I de nya punkterna 2 och 3 införs bestämmelser som skall ge förhandlingarna en fastare ram, öka öppenheten och garantera en bättre tillämpning av principen om lika behandling av marknadsaktörerna, varvid det

- i punkt 2 anges att förhandlingarna skall ske på grundval av anbuden, så att de kan anpassas till de krav som den upphandlande myndigheten tidigare har angivit och det fördelaktigaste anbudet väljas ut, samt

- i den nya punkt 3 uttryckligen anges att den upphandlande myndigheten är skyldig att garantera lika behandling av samtliga anbudsgivare och att den inte får särbehandla någon genom att lämna ut information som kan gynna vissa anbudsgivare i förhållande till andra.

I den nya punkt 4 anges uttryckligen att det finns en möjlighet att låta det förhandlade förfarandet äga rum i successiva steg (se kommentaren till skäl [39]).

Artikel 41 - ändringsförslag 46: texten i det ändrade förslaget, vilken rör information till anbudssökande och anbudsgivare, övertas i oförändrat skick och integreras så att hänsyn tas till de dynamiska inköpssystemen.

Artikel 42 - ändringsförslag 74: texten i det ändrade förslaget, vilken rör de bestämmelser som skall tillämpas på kommunikation, övertas i oförändrat skick. Denna text kompletteras av den nya bilaga X, där det preciseras vilka krav som gäller för anordningar för elektronisk mottagning av anbud, ansökningar om deltagande i anbudsgivning eller planer och projekt i projekttävlingar.

Artikel 44 - ändringsförslagen 77-132: artikel 43a i det ändrade förslaget, vilken rör kontrollen av marknadsaktörernas lämplighet och tilldelning av kontrakt, övertas och punkt 2 ges en förändrad ordalydelse där det tydligare framgår att de upphandlande myndigheterna inte måste kräva några särskilda miniminivåer för de anbudssökandes och anbudsgivarnas kapacitet. Om de kräver sådana nivåer måste de dock anges i upphandlingsmeddelandet.

Artikel 45 - ändringsförslagen 80, 85 och 88: i punkt 1, vilken rör obligatorisk uteslutning av anbudssökande eller anbudsgivare för kriminell verksamhet, övertas ändringsförslag 80 i oförändrat skick. Ändringsförslag 85 (punkt 2 c) övertas med några ändringar av rent språklig natur. I ändringsförslag 88 föreslås punkt 2 h utgå, något som rådet har godtagit.

Punkt 1 i det ursprungliga förslaget kompletteras av

- andra stycket, där det förtydligas att det är medlemsstaterna som skall fastställa tillämpningsvillkoren för den obligatoriska uteslutningen, i synnerhet när det handlar om straffrätt, som direktivet inte syftar till att harmonisera,

- tredje stycket, där det uttryckligen anges att rättspraxis skall tillämpas när det är motiverat av tvingande allmänna intressen, och

- fjärde stycket, där det förtydligas hur de upphandlande myndigheterna kan erhålla de uppgifter som är nödvändiga för att de skall kunna tillämpa de obligatoriska uteslutningarna, bl.a. genom samarbete med de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna.

De fall som refereras till i tredje stycket är sådana där undantag angivna i fördraget kunde vara tillämpliga (se kommentar till skäl 6 ovanför), till ex. problem med folkhälsan, - en allvarlig sjukdom för vilken det endast finns läkemedel som kommer från en marknadsaktör som befinner sig i en situation som omfattas av uteslutning enligt punkt 1. Såsom varje undantag skall detta vara motiverat och proportionerligt till det fastställda ändamålet.

När det gäller punkt 2 rörande valfria uteslutningar, så kompletteras den bl.a. av det andra stycke som lagts till, och där samma förtydligande görs som i punkt 1 andra stycket.

Artiklarna 47 och 48 - ändringsförslagen 30, 93 och 95: artikel 48 i det ändrade förslaget, vilken rör ekonomisk och finansiell ställning, har övertagits i oförändrat skick. Artikel 49 rörande teknisk och/eller yrkesmässig kapacitet har också övertagits, men den möjlighet att ta hänsyn till de anbudssökandes eller anbudsgivarnas yrkeskunnande, effektivitet, erfarenhet och tillförlitlighet som föreskrivs i punkt 4 när det gäller upphandling om byggentreprenader och tjänster utvidgas till att gälla även för varor som kräver monterings- eller installationsarbeten.

Artikel 50 - ändringsförslag 97: texten till ändringsförslaget övertas med ett förtydligande om att en begäran om EMAS-certifikat har samband med de krav som eventuellt ställs enligt i artikel 48.2 f rörande den tekniska kapaciteten. Dessutom - precis som när det gäller ändringen i artikel 49 - ger den marknadsaktörerna större möjligheter att delta i upphandlingarna genom att principen om likvärdighet ges allmän giltighet och därmed gäller för alla olika sätt att garantera den nivå av miljöledning som den upphandlande myndigheten kräver (orden "som inte har tillgång till sådan certifiering eller som inte har någon möjlighet att erhålla certifiering i rimlig tid" har utgått).

Artikel 52 - ändringsförslag 153: texten i det ändrade förslaget, vilken rör officiella förteckningar över godkända marknadsaktörer och certifiering genom organ som lyder under offentlig eller privat rätt, övertas med följande ändringar:

- Punkt 1 tredje stycket: texten har kompletterats för att man skall kunna försäkra sig om att bolag som ställer sina resurser till andra marknadsaktörers förfogande så att dessa kan registrera sig eller erhålla certifikat har kapacitet att fortsätta med detta under hela den period registreringen eller certifikatet gäller.

- Ny punkt 6: bestämmelserna om registrering eller erhållande av certifikat anpassas till dem som gäller för registrering i ett dynamiskt inköpssystem, vilket betyder att marknadsaktörerna när som helst kan begära registrering i en officiell förteckning eller utfärdande av ett certifikat och har rätt att inom rimlig tid underrättas om det beslut som fattats i ärendet.

Artikel 55 - ändringsförslagen 15 och 100: texten i det ändrade förslaget, vilken rör onormalt låga anbud övertas i oförändrat skick.

Artikel 61 - ändringsförslag 150: artikel 73a i det ändrade förslaget, vilken rör tilldelning av kompletterande byggentreprenader till koncessionsinnehavaren, övertas. Endast rent språkliga ändringar har gjorts i första stycket.

Kapitel II och kapitel III i avdelning III: kapitel II i det ursprungliga förslaget, vilket innehåller de bestämmelser som skall tillämpas på koncessionsinnehavarna, även när dessa är upphandlande myndigheter, har av tydlighetsskäl delats upp i två kapitel. De bestämmelser som gäller för koncessionsinnehavare som är upphandlande myndigheter skiljs på så sätt från bestämmelser som skall tillämpas på andra koncessionsinnehavare.

Artikel 71 - ändringsförslag 104: texten i det ändrade förslaget, vilken rör kommunikationssätt och den sekretess som dessa skall garantera vid projekttävlingar, övertas i oförändrat skick.

Bilaga VII: texterna till det ändrade förslaget rörande meddelandena har övertagits enligt vad som framgår av följande:

- Ändringsförslagen 110 och 113: texten har övertagits med undantag för angivelsen - i upphandlingsmeddelandet - av namn, adress o.s.v. till myndigheter där de anbudssökande eller anbudsgivarna kan erhålla information om bestämmelser om beskattning, miljöskydd, arbetarskydd och arbetsvillkor. Enligt artikel 27.1 skall ju de upphandlande myndigheter som meddelar sådana uppgifter ange dem i specifikationerna (såsom föreslås i ändringsförslag 50).

- Ändringsförslag 112: texten, som rör angivandet i upphandlingsmeddelandet av fullständiga uppgifter om namn, adress o.s.v. till den upphandlande myndigheten, har övertagits i oförändrat skick;

- Ändringsförslagen 113 och 114: texterna, som rör angivandet i upphandlingsmeddelanden och i meddelanden om tilldelning av kontrakt av uppgifter om namn och adress till det organ som är behörigt vid överklaganden, har övertagits. Dock ges en alternativ möjlighet att ange kontaktuppgifter för den myndighetsenhet där dessa uppgifter kan erhållas. Detta tillägg har införts med hänsyn till vissa nationella förhållanden, som skulle leda till alltför stora komplikationer om uppgifter om organ som är behöriga vid överklaganden måste anges. Marknadsaktörerna skulle därmed riskera att få felaktig information. Genom ändringen beaktas alltså principen i ändringsförslagen, genom att man försäkrar sig om att marknadsaktörerna kan vända sig till en behörig myndighetsenhet där de kan få alla nödvändiga förtydliganden. Angivandet av dessa uppgifter är obligatoriskt även i "meddelanden om upphandling av byggentreprenader från koncessionshavare som inte är en upphandlande myndighet".

Dessutom har denna bilaga kompletterats så att hänsyn tas till ändringarna rörande förfarandet för konkurrenspräglad dialog, elektronisk budgivning och dynamiska inköpssystem.

3.2.2. Ändringsförslag som integrerats i det ändrade förslaget, men inte tagits med i den gemensamma ståndpunkten

Skäl (2) - ändringsförslag 147: i detta skäl övertas texten i kommissionens ursprungliga förslag, inte den i det ändrade förslaget. Juridiskt sett ansågs det nämligen olämpligt och överflödigt att anföra att fördraget skall tillämpas på kontrakt som inte omfattas av direktivet. Detta förändrar dock inte den rättsliga situationen för kontrakt som ligger under tröskelvärdena, eftersom sådan upphandling måste följa fördraget. Därmed kan kommissionen godta det.

Ändringsförslagen 4 och 40: dessa ändringsförslag rör de villkor som möjliggör för de upphandlande myndigheterna att tilldela offentliga kontrakt direkt till en formellt avskild enhet, även om de över denna utövar en kontroll liknande den som de utövar över sina egna enheter. Ändringsförslagen har inte godtagits eftersom det varit omöjligt att få en kvalificerad majoritet rörande den text som föreslås i kommissionens ändrade förslag.

Ändringsförslag 17: eftersom rådet har ansett det olämpligt att i direktivtexten införa en begäran att kommissionen skall undersöka lämpliga sätt att förstärka den rättsliga säkerheten när det gäller koncessioner och offentlig/privata partnerskap, har kommissionen gjort ett uttalande som går i samma riktning som parlamentets ändringsförslag. Uttalandet fogades till rådets mötesprotokoll (se bilagan).

Ändringsförslag 13: i detta ändringsförslag föreslås ett nytt skäl, där medlemsstaternas skyldighet att vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra direktivet och undersöka om det är nödvändigt att inrätta en oberoende myndighet för offentlig upphandling, men förslaget har inte godtagits. Detta rättfärdigas dels med att det redan enligt fördragen finns en allmän skyldighet att vidta åtgärder som är nödvändiga för direktivens genomförande, vilket betyder att detta inte behöver upprepas, dels med att det är möjligt att en sådan lösning skulle leda till kollisioner med de organ för överklaganden som inrättas genom direktiven om överklagande.

Artikel 38.3 a) - ändringsförslag 70: den ökning av minimtidsfristen för mottagande av ansökningar om att få delta - 40 dagar i stället för 37 - när det gäller selektiva förfaranden, förhandlade förfaranden med offentliggörande av ett upphandlingsmeddelande och konkurrenspräglad dialog som föreslås i det ändrade förslaget (artikel 37) tillbakavisades enhälligt av rådet.

3.2.3. Punkter där det ändrade förslaget och den gemensamma ståndpunkten skiljer sig åt

Skäl (26): skäl (13) i kommissionens ursprungliga förslag ändras genom tillägget att "I enlighet med avtalet" om offentlig upphandling, vilket undertecknats inom WTO, "omfattar detta direktiv inte sådana finansiella tjänster som rör instrumenten för [...] annan politiskt beslutad verksamhet som innefattar handel med värdepapper och andra finansiella instrument, i synnerhet transaktioner för att förse en upphandlande myndighet med pengar eller kapital."

Artikel 16 d: den ursprungliga artikel 18 d ändras i samma riktning som skälet, nämligen genom att det efter "finansiella tjänster i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller överlåtelse av värdepapper eller andra finansiella instruments" infogats ett förtydligande: "särskilt transaktioner för att förse de upphandlande myndigheterna med pengar eller kapital".

Komissionen anser att den ändring som rådet enhälligt infört, och som sammanfaller med Europaparlamentets ändringsförslag 37, skulle kunna skapa förvirring vad beträffar inkluderandet av finansiella tjänsterna i direktivets tillämpningsområde. Därför upprepade kommissionen i en förklaring som fogats till protokollet för rådets möte den 21 maj 2002 och som bifogas detta meddelande, den ståndpunkt som den redan hade intagit i sitt ändrade förslag när den vägrade godta parlamentets ändringsförslag 37.

3.3. Nya bestämmelser

3.3.1. Bestämmelser som inte varit föremål för ändringsförslag och som har omformulerats i den gemensamma ståndpunkten eller som utgör en förlängning av de bestämmelser som redan fanns i det ursprungliga förslaget

Allmän kommentar: de ändringar som tas upp nedan förklaras till stor del av nödvändigheten att i texten som helhet dra konsekvenserna av vissa införda ändringar; så är t.ex. fallet när det gäller elektroniska inköp eller de dynamiska inköpssystemen, omvandlingen av den konkurrenspräglade dialogen till ett eget förfarande eller när det gäller anpassningen av bestämmelserna om koncessioner och projekttävlingar till de ändringar som gjorts i de bestämmelser som skall tillämpas på upphandling.

Skäl (10): i detta skäl introduceras bestämmelserna rörande artikel 1.5 och artikel 32 om ramavtal. Texten till skäl (19) i det ursprungliga förslaget ges en ändrad ordalydelse så att den blir tydligare, i synnerhet när det gäller slutande av ramavtal. Den maximala giltighetstiden för sådana avtal har utökats med ett år (fyra år istället för tre).

Skäl (11): i detta nya skäl betonas att man vid användning av den nya tekniken för elektroniska upphandling måste följa direktivets bestämmelser och de principer som styr det. I skälet förtydligas också i vilken omfattning ett anbud kan utgöras av en elektronisk katalog.

Skäl (13): i detta nya skäl introduceras artiklarna 1.7 och 54 rörande elektronisk budgivning och dess användning.

Skäl (15): i detta skäl förtydligas att medlemsstaterna enligt direktivet har fri valmöjlighet att använda nya upphandlingsmetoder - ramavtal, inköpscentraler, konkurrenspräglad dialog, dynamiska inköpssystem och elektronisk budgivning.

Skäl (19) och artikel 12: med hänsyn till den liberaliseringsprocess för posttjänster som pågår på gemenskapsnivå har texterna i skäl (6) och artikel 14 i kommissionens ursprungliga förslag ändrats med tanke på kontrakt som sluts av de upphandlande myndigheter som ansvarar för posttjänster, eftersom denna typ av upphandling nu kommer att omfattas av direktivet för specialsektorer. Detta gäller då upphandlingen avser utövande av postverksamhet enligt definitionen i det direktivet. Denna överföring är beroende av hur den berörda medlemsstaten genomför bestämmelserna i direktivet för specialsektorer när det gäller sådana posttjänster.

Skäl (23): det rör sig om ett undantag enbart för upphandling av tjänster (förvärv av redan existerande fast egendom o.s.v.), vilket har förtydligats i texten (tillägg av orden "Inom ramen för tjänster").

Skäl (24): i skälet förtydligas ytterligare i vilken omfattning undantag gäller för upphandling inom det audiovisuella området, utan att tillämpningsområdet för undantag ändras.

Skäl (35): texten till skäl (24) i det ursprungliga förslaget, vilken rör överföring av information på elektronisk väg, kompletteras och man betonar vikten av de säkerhetskrav och sekretess som gäller för offentlig upphandling och projekttävlingar liksom nyttan av frivilliga ackrediteringssystem i detta sammanhang.

Skäl (37): skäl (27) i det ursprungliga förslaget, vilket rör kriterierna för urval av deltagarna i upphandlingen, ges en ändrad ordalydelse av vilken det klart framgår att en kontroll av kraven på marknadsaktörernas kapacitet skall utföras i alla sorters konkurrensutsatt förfarande, även öppna förfaranden.

Skäl (38): i detta nya skäl förklaras de regler som de upphandlande myndigheterna skall följa/använda om de begränsar antalet sökande som tillåts delta i begränsade eller förhandlade förfaranden eller i en konkurrenspräglad dialog.

Skäl (39): i skälet införs och förtydligas olika möjligheter att genomföra en konkurrenspräglad dialog och förhandlade förfaranden (dessa förfaranden införs genom artikel 29.4 respektive artikel 30.4) i gradvisa steg och vilka möjligheter som finns att minska antalet bud som diskuteras eller förhandlas i varje steg.

Skäl (43): i detta nya skäl introduceras artikel 52 (ändrad med hänsyn till ändringsförslag 153), som rör officiella förteckningar över godkända marknadsaktörer och certifiering genom offentliga eller privata organ. I synnerhet förtydligas hur en marknadsaktör tillhörande en grupp kan åberopa resurserna hos andra bolag i gruppen som stöd för sin begäran om registrering eller certifiering.

Skäl (44): skäl (29) och (30) i det ursprungliga förslaget, vilka rör tilldelningskriterierna, ges en ny ordalydelse. Reglerna för beaktande av miljökrav och sociala krav i de tilldelningskriterier som används när det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet skall utses. I synnerhet förtydligas i detta skäl att en upphandlande myndighet kan ta hänsyn till intressen som berör de befolkningsgrupper den ansvarar för när den fastställer sina behov och sina urvalskriterier. Dessa behov och kriterierna för att utvärdera graden av tillfredsställelse behöver inte vara av enbart ekonomisk natur.

Artikel 1: rent allmänt har punkternas inbördes ordning ändrats så att den följer den ordning i vilken de definierade aspekterna förekommer i direktivet.

Artikel 1.2: artikel 1.2 och 1.3 i det ursprungliga förslaget ändras. Ändringarna rör definitionen av offentliga kontrakt, där man lagt till att kontrakt kan slutas av "flera upphandlande myndigheter", definitionerna av varukontrakt - "andra offentliga kontrakt än de som avses i b)" - och tjänstekontrakt - "andra offentliga kontrakt än offentliga byggentreprenad- eller varukontrakt". Den första ändringen är nödvändig med hänsyn till kraven om förenkling av förfarandena, till exempel när det gäller samarbete mellan upphandlande myndigheter som skall genomföra samma mål. Syftet med de övriga ändringarna är att betona den ordning i vilken grunddirektiven har antagits.

Artikel 1.11 första, andra och fjärde stycket: texten i det ursprungliga förslaget har övertagits, men ordet "nationella" har utgått. Denna strykning får inga juridiska konsekvenser.

Artikel 1.14, bilaga I (första fotnoten tillagd) och bilaga II (första fotnoten tillagd): ändringarna tjänar till att förtydliga att direktivets tillämpningsområde inte kan ändras på grund av att "Gemensamma upphandlingsordlistan" används.

Artikel 1.15 d): i artikeln förtydligas att radio- och TV-sändningar inte är teletjänster.

Artikel 2: i artikeln betonas att upphandlande myndigheter skall tillämpa de principer om lika behandling, öppenhet och icke-diskriminering som föreskrevs i artikel 2 i det ursprungliga förslaget, och att de är skyldiga att respektera dem.

Artikel 3: artikel 55 i det ursprungliga förslaget ändras. Orden "oavsett dennas rättsliga form," utgår eftersom de är överflödiga. Skyldigheten att följa bestämmelserna och principerna i fördraget har ersatts med skyldigheten att "iaktta principen om icke-diskriminering på grund av nationalitet" såsom föreskrivs i artikel 2 andra stycket i det nu gällande direktiv 93/36/EEG. Eftersom de skyldigheter som följer av fördraget hur som helst skall tillämpas så som de tolkats av domstolen, har kommissionen godtagit rådets enhälliga ståndpunkt när det gäller denna aspekt, samtidigt som den beklagar denna ändring som inte följer domstolens rättspraxis.

Artikel 4: artikel 3 i det ursprungliga förslaget, vilken rör grupper av marknadsaktörer, ges en ändrad ordalydelse och ändras. Möjligheten att begära att de personer som kommer att utföra arbetet skall anges gäller också kontrakt för byggnadsentreprenader och kontrakt för varor som kräver monterings- och installationsarbeten. Detta kan rättfärdigas med tanke på förtroendet för deras yrkeskunnande, effektivitet, erfarenhet och tillförlitlighet, vilka är nödvändiga för dessa typer av arbeten. På så sätt speglas också den ändring som gjorts i artikel 48.5.

Artikel 7: artikel 8 i det ursprungliga förslaget ges en ändrad ordalydelse och aktualiseras. Det förtydligas att undantag gäller för vissa kontrakt och beloppen anpassas till de tröskelvärden som gäller för perioden 2002-2004, vilka har omräknats enligt den mekanism för den halvårsvisa revideringen av tröskelvärdena som används för anpassning till förändringar som inträffat i pariteten mellan de europeiska valutorna/SDR. Den höjning av tröskelvärdena som görs i den gemensamma ståndpunkten jämfört med det ursprungliga förslaget är följden av de tröskelvärden uttryckta i särskilda dragningsrätter (SDR) som anges i avtalet om offentlig upphandling.

Dessutom har ett högre tröskelvärde föreskrivits för teletjänster som inte omfattas av avtalet om offentlig upphandling, vilket innebär en tillbakagång till existerande rätt; kommissionens förslag att man för att förenkla den juridiska ordningen endast skall använda ett tröskelvärde för tjänstekontrakt har alltså inte godtagits, eftersom det innebar en stor sänkning av det tillämpbara tröskelvärdet.

Artikel 8: artikel 9 i det ursprungliga förslaget ges en ändrad ordalydelse och tröskelvärdena anpassas av samma skäl efter dem som anges i artikel 7. Den ändrade ordalydelsen innebär inte någon förändring av direktivets tillämpningsområde, vilket skall motsvara tillämpningsområdena för gällande direktiv om byggentreprenader och tjänster. Ändringen är nödvändig eftersom den återger det företräde som CPC och NACE ges i artikel 1.14, och i bilagorna I och II när det gäller skillnader i tolkningen av dessa nomenklaturer och CPV.

Artikel 10: artikel 7 i det ursprungliga förslaget, vilken rör upphandling som görs inom försvarsområdet, ges en ändrad ordalydelse som dock inte förändrar dess räckvidd, som fortsätter att vara förbunden med tillämpningen av artikel 296 i fördraget.

Artikel 17: i denna nya artikel utesluter man uttryckligen tjänstekoncessioner från tillämpningsområdet för direktiv 92/50/EEG i syfte att förtydliga det rättsliga läget.

Artikel 24 och bilaga VII, upphandlingsmeddelande, punkt 9: texten till artikel 25 i det ursprungliga förslaget, vilken rör alternativa anbud som bygger på gällande rätt, förtydligas så att marknadsaktörerna med säkerhet skall veta om alternativa anbud är tillåtna eller inte (obligatorisk angivelse i båda fallen i upphandlingsmeddelandet) och på vilka villkor deras alternativa anbud kommer att godtas (beaktande endast av alternativa anbud som motsvarar de angivna minimikraven).

Artikel 25: artikel 26 i det ursprungliga förslaget har ändrats genom ett förtydligande om att medlemsstaterna kan tvinga de upphandlande myndigheterna att ange krav i fråga om underleveranser. Att frasen "vilka underleverantörer som föreslås" ersätter "vilka underleverantörer som kommer att anlitas" ger dessutom marknadsaktörerna en flexibilitetsmarginal. Därmed tas hänsyn till situationer där en klar identifiering av underleverantörerna skulle kunna utgöra ett hinder för inlämnande av anbud.

Artikel 28: artikeln har skrivits om så att det förtydligas att de upphandlande myndigheterna tillämpar sina nationella förfaranden och hänsyn tas till det faktum att den konkurrenspräglade dialogen har omvandlats till ett eget förfarande.

Artikel 32: artikel 32 i det ursprungliga förslaget, vilken rör ramavtalen, ges en ändrad ordalydelse genom att den maximala tidsfristen för dessa avtal ändras (se kommentar till skäl (10)) och genom att det införs en möjlighet att sluta ett ramavtal med en enda marknadsaktör. Det anges att beslutet att tillåta ramavtal eller begränsa deras räckvidd till vissa typer av kontrakt är medlemsstaternas behörighet, då direktivets syfte är att garantera att ett eventuellt genomförande av ramavtal sker med respekt för principen om lika behandling.

Artikel 35: texten till artikel 34 i det ursprungliga förslaget, som rör meddelanden, övertas men anpassas till omvandlingen av den konkurrenspräglade dialogen till ett eget förfarande och införandet av dynamiska inköpssystem. Två grundläggande förändringar har gjorts. Den första rör möjligheten att offentliggöra ett förhandsmeddelande rörande den upphandlande myndighetens "upphandlarprofil". Denna möjlighet kompletteras av skyldigheten att offentliggöra ett "meddelande om offentliggörande av ett förhandsmeddelande om upphandlarprofil". Denna ändring förstärker de elektroniska kommunikationsmedlens roll i offentliga inköp samtidigt som den gör det möjligt att genom offentliggörandet säkerställa att alla potentiella anbudssökande och anbudsgivare har lika tillgång till informationen.

Den andra ändringen rör begränsningen av skyldigheten att offentliggöra ett sådant meddelande endast till sådana fall då den upphandlande myndigheten vill använda sig av den möjlighet till förkortning av fristen för mottagande av anbud som föreskrivs artikel 38.4. Eftersom medlemsstaterna har nått samförstånd på denna grundval har kommissionen godtagit denna lösning, trots att den innebär en lägre kravnivå i förhållande till det ursprungliga förslaget, där obligatoriska meddelanden om förhandsmeddelanden föreslogs.

Artikel 43: artikeln i det ursprungliga förslaget, vilken rör protokoll till införandet av dynamiska inköpssystem, anpassas och förtydligas när det gäller skyldigheterna i fråga om ramavtalen. Dessutom införs genom artikeln ett obligatorium som skall stärka öppenheten i förfaranden som sker med hjälp av elektroniska medel, genom att de upphandlande myndigheterna blir skyldiga att dokumentera genomförandet av tilldelningsförfaranden som sker på elektronisk väg.

Artikel 49: artikel 50 i det ursprungliga förslaget, som rör kvalitetssäkringsstandarder, ändras i samma riktning som ändringsförslag 97 i punkt 3.3.1. ovan.

Artikel 53: texten, som rör tilldelningskriterierna, har genomgått en omstrukturering i punkt 1.

I punkt 1 har ordningen mellan de två tilldelningskriterierna ändrats och det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet är nu det första kriterium som anges. Syftet är att motverka föreställningen att man vid offentlig upphandling endast beaktar budgetaspekter. Dessutom har frasen "som är direkt förbundna med kontraktsföremålet" ersatts av "som motiveras av föremålet för det offentliga kontraktet i fråga" där tanken uttrycks att kriterierna för utvärdering av anbud måste ha ett samband med föremålet för upphandlingen även om detta samband inte nödvändigtvis måste vara "direkt".

Punkt 2 har ändrats enligt följande: styckena 1 och 3 har slagits samman i första stycket, som har anpassats till omvandlingen av konkurrenspräglad dialog till ett eget förfarande; möjligheten att i inbjudan till anbudsingivning/dialog/förhandling ange hur kriterieviktningen ser ut eller att ange prioritetsordningen för tillämpningen av kriterierna har ansetts överflödig och tagits bort (denna möjlighet föreskrivs redan i artikel 40.5 e); möjligheten att ange kriterieviktningen som intervall med en lämplig största tillåtna spridning beskrivs bättre. Rådet har dessutom ansett det lämpligt att medge att den upphandlande myndigheten av påvisbara skäl kan anse det omöjligt att göra en viktning. Det är endast i dessa fall som viktningen kan ersättas av en angivelse av kriterierna i fallande prioritetsordning.

Artikel 56: artikel 64 i det ursprungliga förslaget ändras genom att man föreskriver att det tröskelvärde som tillämpas på koncessioner avseende byggentreprenader skall anpassas till det omräknade tröskelvärde som tillämpas på offentlig upphandling av byggentreprenader. Det fastställs att koncessionernas värde skall beräknas enligt de bestämmelser som skall tillämpas på offentlig upphandling.

Artikel 57: med denna artikel förenklas artikel 65 i det ursprungliga förslaget, vilken rör undantag från tillämpningen av bestämmelser för koncessioner, genom hänvisningar till de bestämmelser som skall tillämpas på offentlig upphandling. När det gäller koncessioner som beviljas av upphandlande myndigheter som bedriver någon av de verksamheter som omfattas av direktivet för specialsektorer har texten till artikel 12 om tillämpningen på offentliga kontrakt använts som förebild.

Artikel 58: med denna artikel förenklas artikel 66, genom att man när det gäller offentliggörande av meddelanden om koncessioner hänvisar till bestämmelser som skall tillämpas på offentlig upphandling.

Artikel 59: genom denna artikel införs i det ursprungliga förslagets artikel 67, som rör ansökningsfristen för koncessioner, den möjlighet att förkorta denna tidsfrist genom användning av elektroniska medel som i artikel 38.5 föreskrivs för offentlig upphandling. Det görs dessutom obligatoriskt att förlänga denna tidsfrist enligt punkt 7 i samma artikel.

Artikel 63: artikel 71 övertas, varvid tröskelvärdet för offentliga kontrakt vilka tilldelas av koncessionsinnehavare som inte är upphandlande myndigheter anpassas till det omräknade tröskelvärde som skall tillämpas på offentlig upphandling av entreprenadarbeten. Dessutom införs i punkt 1 ett tredje stycke där de bestämmelser som tillämpas vid beräkning av kontraktens värde anges.

Artikel 65: artikel 73 kompletteras av det andra stycket, genom vilket förkortningar av tidsfristen för mottagande av anbud möjliggörs vid användning av elektroniska medel (artikel 38.5 och 38.6). Denna tidsfrist skall dock förlängas om anbuden inte kan utarbetas annat än efter ett besök på plats (artikel 38.7).

Artikel 67: artikel 57.1 i det ursprungliga förslaget ändras så att tröskelvärdena för projekttävlingarna anpassas efter dem som skall tillämpas på offentlig upphandling av tjänster. Punkt 2 andra och tredje styckena innehåller angivelser om hur projekttävlingarnas värde skall beräknas.

Artikel 68: genom denna artikel förenklas det ursprungliga förslagets artikel 58, som rör undantag från tillämpningsområdet för de bestämmelser som skall tillämpas på projekttävlingar, genom hänvisning till de bestämmelser som skall tillämpas på offentlig upphandling. När det gäller projekttävlingar som organiseras av upphandlande myndigheter som bedriver någon av de verksamheter som omfattas av direktivet för specialsektorer har texten till artikel 12 om tillämpningen på offentliga kontrakt använts som förebild.

Artiklarna 69 och 70: artikel 59.2 andra stycket, artikel 59.3 och artikel 60 anpassas genom hänvisningar till motsvarande artiklar som skall tillämpas på offentlig upphandling rörande projekttävlingar för tjänster.

Artikel 73: i förtydligande syfte har bestämmelserna i det ursprungliga förslagets artikel 63 skilts åt: artikel 73 behandlar juryns sammansättning medan bestämmelserna rörande juryns beslut har samlats i artikel 74.

Artikel 74: bestämmelserna i det ursprungliga förslagets artikel 63.2 har ändrats så att det tydligare framgår vilka skyldigheterna är när det gäller anonymitet, samtidigt som öppenheten i juryns arbete förstärks genom att upprättandet av ett protokoll blir obligatoriskt. Juryn får också bättre bedömningsmöjligheter genom att den tillåts att vid behov begära in upplysningar om de ritningar och projekt som tävlingsdeltagarna lämnat in.

Artikel 76: de skyldigheter att lämna uppgifter för statistikändamål som behandlas i det ursprungliga förslagets artikel 75.1 andra stycket punkt b har förenklats genom att man föreskriver att statistikrapporten om tjänster och byggentreprenader - såsom redan föreskrivits för varor - skall utarbetas endast med hjälp av CPV-nomenklaturen.

Artikel 77: den ursprungliga artikel 76, som rör den rådgörande kommittén, är föremål för en rent språklig ändring i punkt 2. Punkt 3 anpassas till bestämmelserna för kommittéförfarandet.

Artikel 78: den ursprungliga artikel 77, som rör revidering av tröskelvärdena, övertas med ett förtydligande i punkt 1 (första stycket: automatisk kontroll vartannat år och revidering, d.v.s. ändring, endast när så är nödvändigt, nämligen när det kan rättfärdigas med variationen i paritet mellan euron och särskilda dragningsrätter (SDR)) och en ändring rörande avrundningen av tröskelvärdena vid revideringen ("närmaste tusental euro" i stället för "närmsta tiotusental euro").

Artikel 79: det ursprungliga förslagets artikel 78, som rör de ändringar som får göras genom kommittéförfarandet, skrivs i denna artikel i förtydligande syfte delvis om och en punkt i) införs med hänsyn till den nya bilaga X.

Artikel 80: sista datum för direktivets genomförande ändras till 21 månader efter dess ikraftträdande.

Artikel 82: texten, som rör följderna av upphävandet av de nu gällande direktiven, har fått ett tillägg ("och tillämpning") som berör medlemsstaternas skyldigheter enligt direktiven.

Bilaga III (Förteckning över organ eller kategorier av organ som lyder under offentlig rätt); bilaga IV (Centrala statliga myndigheter) och bilaga IX (Register): dessa bilagor har anpassats till utvecklingen på nationell nivå.

Bilaga VII A (Meddelande om offentliggörande av förhandsmeddelande om upphandlarprofil): den följer av de ändringar som införs i artikel 35.

3.3.2. Nya grundbestämmelser

Skäl (12), artikel 1.6, artikel 33 och bilaga VII A "Meddelande om förenklad upphandling inom ramen för ett dynamiskt upphandlingssystem": genom dessa bestämmelser införs ett nytt, fullständigt elektroniskt instrument, ett dynamiskt system för upphandling avsett för inköp av vanligen använda varor. Det rör sig om ett instrument som är en del av målet att modernisera bestämmelserna för gemenskapssamordning, och som skall göra det möjligt att fullt ut utnyttja de möjligheter till förenkling och effektivitet som informationstekniken kan erbjuda. Därigenom skall en öppen konkurrens möjliggöras och garanteras för all upphandling som sker inom systemet; alla marknadsaktörer som deltar inbjuds automatiskt att lägga ett anbud samtidigt som nya aktörer också kan lägga anbud.

Med detta instrument planeras upprättandet av en förteckning över marknadsaktörer som automatiskt inbjuds att lämna ett slutgiltigt anbud vid varje upphandling som konkurrensutsätts. Registreringen i denna förteckning skall dock förbli öppen under hela den tid systemet gäller, d.v.s. maximalt fyra år. Man försäkrar sig om att marknadsaktörerna känner till systemet genom att offentliggöra ett meddelande när systemet inrättas och ett meddelande om förenklad upphandling vid varje specifik kontraktstilldelning.

Registreringen i dessa förteckningar görs på grundval av "preliminära" anbud som alla marknadsaktörer kan lämna in när som helst efter offentliggörandet av meddelandet om att ett dynamiskt upphandlingssystem skall införas. Den upphandlande myndigheten ställer därför - från början - specifikationerna och eventuella övriga dokument till berörda aktörers förfogande på elektronisk väg.

Detta system bör betraktas mot bakgrund av Europaparlamentets ändringsförslag 78, där det föreslås ett kvalifikationssystem i det så kallade klassiska direktivet. Kommissionen hade avslagit det eftersom den ansåg att ett sådant system skulle leda till en oacceptabel minskning av öppenheten, eftersom endast de företag som var kvalificerade sedan tidigare skulle konsulteras när det gällde kontraktstilldelning. Däremot hade kommissionen betonat i sitt ändrade förslag att den skulle vara positiv till tanken om sådana system kompletterades med en lämplig konkurrensutsättning samt om öppenhet och lika behandling kunde garanteras. Möjligheten att här använda elektroniska medel togs också upp. I detta sammanhang anser kommissionen att ett dynamiskt upphandlingssystem, såsom det beskrivs i den gemensamma ståndpunkten, gör det möjligt att uppfylla tidigare nämnda krav och skulle kunna utgöra ett lämpligt svar på Europaparlamentets begäran i ändringsförslag 78.

Artikel 1.4: i artikeln ges en definition av "tjänstekoncession" med tanke på det undantag som det uttryckligen talas om i den nya artikel 17. Definitionen har formulerats enligt den modell som rör koncessioner på offentliga byggentreprenader och syftar till ett förtydligande av undantaget för koncessioner på tjänster.

Artikel 31: i artikeln införs nya fall som motiverar användning av det förhandlade förfarandet utan offentliggörande av ett meddelande. Det rör sig om varor som offererats och förvärvats på en varumarknadsplats (punkt 2 c), vilka redan nämns i direktiv 77/62/EEG, och varor som inköps på särskilt gynnsamma villkor vilka uppkommer i situationer som omgärdas av tydliga bestämmelser i medlemsstaterna (punkt 2 d).

Bilaga X: denna nya bilaga rör kraven gällande utrustning för elektronisk mottagning av anbud och anbudsansökningar samt för översändning av ritningar och planer i projekttävlingar. Den har tillkommit med tanke på den önskan om sekretess som uttrycktes i parlamentets ändringsförslag 117, och som inte beaktades av kommissionen eftersom den inte åtföljdes av ett ändringsförslag om att införa den föreslagna bilagan i lagtexten. Kommissionen hade alltså inte några principiella invändningar mot förslaget.

4- SLUTSATS

Kommissionen anser att texten i den gemensamma ståndpunkten innehåller de väsentliga delarna i det ursprungliga förslaget och i Europaparlamentets ändringsförslag såsom dessa kom till uttryck i kommissionens ändrade förslag. Att kommissionen inte kunde stödja den gemensamma ståndpunkt som rådet enhälligt antog beror på situationen rörande finansiella tjänster. När det gäller de övriga aspekterna svarar den gemensamma ståndpunkten upp till de krav på tydlighet, förenkling och modernisering som uttrycktes i kommissionens ursprungliga förslag.

BILAGOR

Uttalanden som förts till protokollet vid rådets möte den 21 maj 2002

Uttalande från kommissionen om skäl 13 och artikel 18 d (som har blivit skäl 26 och artikel 16 d i den gemensamma ståndpunkten)

"Kommissionen anser att direktiven om offentlig upphandling omfattas av gemenskapens skyldigheter i avtalet om offentlig upphandling och kommer därför att tolka dessa direktiv på ett sätt som överensstämmer med detta avtal. Kommissionen anser därför att skäl 13 och artikel 18 d inte kan tolkas som ett undantagande av bl.a. offentlig upphandling som rör upphandlande myndigheters lån, i synnerhet lokala myndigheter, med undantag för lån i samband med 'utfärdande, försäljning, förvärv eller överlåtelse av värdepapper eller andra finansiella instrument'.

Kommissionen upprepar dessutom att i samtliga fall då direktiven inte är tillämpliga, till exempel under tröskelvärdet, skall fördragets bestämmelser och principer iakttas. I enlighet med domstolens rättspraxis medför detta i framför allt ett krav på öppenhet som består i att säkerställa tillräcklig offentlighet så att det kan bli konkurrens om kontrakten."

Uttalande från kommissionen om tjänstekoncessioner och offentlig/privata partnerskap (artiklarna 1.3a och 18.(a) som har blivit artiklarna 1.4 och 17 i den gemensamma ståndpunkten)

"Kommissionen anser att frågor som tjänstekoncessioner och offentlig/privata partnerskap bör behandlas ytterligare för att man skall kunna göra en bedömning av behovet av ett specifikt lagstiftningsinstrument som ger marknadsaktörer bättre tillgång till koncessioner och olika former av offentlig/privata partnerskap och som säkerställer att dessa aktörer fullt ut kan utnyttja sina rättigheter enligt fördraget."