Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

12.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 159/17


Meddelande om ansökan enligt artikel 30 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG

Ansökan från en medlemsstat

(2007/C 159/10)

Den 29 juni 2007 mottog kommissionen en ansökan i enlighet med artikel 30.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet) (1). Den första arbetsdagen efter mottagandet av ansökan är den 2 juli 2007.

Ansökan, som kommer från Konungariket Sverige, avser produktion och försäljning av elektricitet i detta land. I nämnda artikel 30 föreskrivs att direktiv 2004/17/EG inte är tillämpligt om den aktuella verksamheten är direkt konkurrensutsatt på marknader med fritt tillträde. Granskningen av huruvida dessa villkor är uppfyllda skall uteslutande ske enligt direktiv 2004/17/EG och påverkar inte tillämpningen av konkurrensreglerna

Kommissionen skall inom en tidsfrist av tre månader räknat från ovannämnda arbetsdag fatta beslut rörande denna ansökan. Tidsfristen löper således ut den 2 oktober 2007.

Bestämmelserna i ovan nämnda artikel 30.4 tredje stycket är inte tillämpliga. Därför kan den tidsfrist som kommissionen förfogar över eventuellt förlängas med tre månader. Om en sådan förlängning äger rum, skall den offentliggöras.


(1)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 1.