Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

2.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 196/15


Meddelande om ansökan enligt artikel 30 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG – Förlängning av tidsfristen

Ansökan från en upphandlande enhet

(2008/C 196/11)

Den 19 juni 2008 tog kommissionen emot en ansökan enligt artikel 30.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (1).

Ansökan, som kommer från Posten AB, avser posttjänster samt andra tjänster än posttjänster (jfr artikel 6.2 b–c i direktiv 2004/17/EG) i Sverige. Ansökan offentliggjordes i EUT C 166, 1.7.2008, s. 26. Den ursprungliga tidsfristen löper ut den 20 september 2008.

Eftersom kommissionen behöver fler upplysningar och mer tid på sig för att utreda ärendet förlängs härmed kommissionens tidsfrist för att fatta ett beslut med tre månader, i enlighet med artikel 30.6 andra meningen.

Den slutliga tidsfristen löper således ut den 20 december 2008.


(1)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 1.