Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

24.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 255/23


Meddelande om en ansökan enligt artikel 30 i direktiv 2004/17/EG

Ansökan från en upphandlande enhet

2009/C 255/09

Den 15 oktober 2009 tog kommissionen emot en ansökan enligt artikel 30.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (1). Den första arbetsdagen efter mottagandet av ansökan är den 16 oktober 2009.

Ansökan från Shell U.K. Limited avser prospektering och utvinning av olja och gas i England, Skottland och Wales (dvs. Förenade kungariket utom Nordirland). I nämnda artikel 30 föreskrivs att direktiv 2004/17/EG inte är tillämpligt, om den aktuella verksamheten är direkt konkurrensutsatt på marknader med fritt tillträde. Utvärderingen av dessa villkor ska uteslutande ske enligt direktiv 2004/17/EG och påverkar inte tillämpningen av konkurrensreglerna.

Kommissionen ska inom en tidsfrist av tre månader räknat från ovannämnda arbetsdag fatta beslut om denna ansökan. Tidsfristen löper således ut den 16 januari 2010.

Denna tidsfrist får eventuellt förlängas med tre månader. Om en sådan förlängning äger rum, ska den offentliggöras.

Enligt artikel 30.6 andra stycket ska nya ansökningar om prospektering och utvinning av olja och gas i Förenade kungariket utom Nordirland, som görs innan tidsfristen för den aktuella ansökan löpt ut, inte betraktas som nya förfaranden utan behandlas inom ramen för den aktuella ansökan.


(1)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 1.