Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

25.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 47/28


Meddelande om ansökan enligt artikel 30 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG

Ansökan från en upphandlande enhet

2010/C 47/11

Den 15 februari 2010 tog kommissionen emot en ansökan enligt artikel 30.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (1). Den första arbetsdagen efter mottagandet av ansökan är den 16 februari 2010.

Ansökan kommer från företaget Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A. – Compagnie Valdotaine des eaux S.p.A. – och avser produktion och försäljning av el i Italien. I nämnda artikel 30 föreskrivs att direktiv 2004/17/EG inte är tillämpligt om den aktuella verksamheten är direkt konkurrensutsatt på marknader med fritt tillträde. Utvärderingen av dessa villkor ska uteslutande ske enligt direktiv 2004/17/EG och påverkar inte tillämpningen av konkurrensreglerna.

Kommissionen ska inom en tidsfrist på tre månader räknat från ovannämnda arbetsdag fatta beslut om denna ansökan. Tidsfristen löper således ut den 16 maj 2010.

Denna tidsfrist får eventuellt förlängas med tre månader. En eventuell förlängning ska offentliggöras.

Enligt artikel 30.6 andra stycket ska nya ansökningar rörande produktion och försäljning av el i Italien, som görs innan den tidsfrist som gäller för den aktuella ansökan har löpt ut, inte betraktas som nya förfaranden, utan behandlas inom ramen för den aktuella ansökan.


(1)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 1.