Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt inom kommittén för offentlig upphandling till beslut om att genomföra vissa bestämmelser i protokollet om ändring av avtalet om offentlig upphandling /* COM/2013/0142 final - NLE 2013/0077 */MOTIVERING

1.           BAKGRUND

Avtalet om offentlig upphandling (nedan kallat avtalet)[1] är hittills det enda rättsligt bindande WTO-avtalet om offentlig upphandling. Den gällande versionen förhandlades fram parallellt med Uruguayrundan 1994 och trädde i kraft den 1 januari 1996 (nedan kallat 1994 års avtalet).

Parterna i 1994 års avtal är följande: Armenien, Kanada, Europeiska unionen (för dess 27 medlemsstater), Hongkong-Kina, Island, Israel, Japan, Korea, Liechtenstein, Nederländerna (för Arubas räkning), Norge, Schweiz, Singapore, Taiwan, Förenta staterna. Avtalet administreras av kommittén för offentlig upphandling (nedan kallad kommittén).

I 1994 års avtal ingår ett åtagande om förhandlingar såväl om dess innehåll och tillämpningsområde sedan det antogs 1994 (artikel XXIV.7 b). Förhandlingar i detta syfte inleddes 1999.

Kommissionen har fört dessa förhandlingar på unionens vägnar. Via handelspolitiska kommittén har rådet löpande informerats muntligen och skriftligen om läget i förhandlingarna. Dessutom har samordningsmöten med medlemsstaterna hållits före varje förhandlingsomgång i Genève. Via utskottet för internationell handel har Europaparlamentet informerats löpande och skriftligen.

Den 30 mars 2012 antog förhandlarna ett beslut om att anta förhandlingsresultatens delar (nedan kallat beslutet om förhandlingsresultaten). Följande delar ingick: i) Protokollet om ändring av avtalet om offentlig upphandling (nedan kallat protokollet), och ii) sju kommittébeslut (nedan kallade besluten). Genom beslutet om förhandlingsresultaten antog avtalsparterna protokollet och lämnade det till parterna till 1994 års avtal att godta det. Protokollet kommer att träda i kraft för de parter som har deponerat sina respektive godkännandeinstrument för protokollet senast den trettionde dagen efter att två tredjedelar av parterna i 1994 års avtal gjort sin deponering. I beslutet om förhandlingsresultaten anges kommitténs sju beslut om inrättande av framtida arbetsprogram och om närmare meddelandekrav enligt artiklarna XIX och XXII i avtalet.

Dessa beslut ingår i förhandlingspaketet och återspeglar avtalsparternas strävan att börja genomföra vissa bestämmelser i det reviderade avtalet, så snart protokollet har trätt i kraft.

Beslutens innehåll gjorde att de inte ansågs böra ingå i själva protokollet och därmed omfattas av samma ändringsförfaranden. Det var heller inte möjligt att anta dem innan de protokollsbestämmelser trätt i kraft som de skulle genomföra. avtalsparterna enades därför om innehållet i de beslut som måste få verkan på kommitténs första möte efter protokollets ikraftträdande. Kommittén ska då besluta om att bekräfta det politiska åtagandet att fatta besluten med verkan från det att protokollet trätt i kraft.

Eftersom både protokollet och dessa beslut omfattas av den politiska överenskommelsen i mars 2012, ingår de i samma paket inför EU:s ratificering av avtalsrevideringen Besluten har en annan intern beslutsgång än protokollet, eftersom unionen måste inta en ståndpunkt till kommitténs beslut på sitt första möte efter protokollets ikraftträdande. Därför krävs ett separat rådsbeslut om dessa beslut, utöver det som handlar om att ingå protokollet.

Om rådet efter Europaparlamentets samtycke beslutar att ingå protokollet på Europeiska unionens vägnar, bör unionen kunna inta en ståndpunkt inom kommittén rörande besluten.

2.           FÖRHANDLINGSRESULTAT

Följande beslut ska fattas:

i) Kommitténs beslut om meddelandekrav enligt artiklarna XIX och XXII i avtalet: Detta syftar till att underlätta meddelandekrav, genom att klargöra hur en part ska meddela förändringar av sina lagar och andra författningar samt förteckning över enheter.

ii) Kommitténs beslut om att anta arbetsprogram: Specifika arbetsprogram fastställs om parternas planerade arbete.

iii) Kommitténs beslut om ett arbetsprogram för små och medelstora företag: Ett arbetsprogram fastställs för små och medelstora företag, för att underlätta deras deltagande i offentlig upphandling, undvika diskriminerande åtgärder mot dessa och öka öppenheten.

iv) Kommitténs beslut om ett arbetsprogram för statistikinsamling och statistikrapportering: Ska göra det lättare att uppfylla skyldigheten att samla in statistiska uppgifter.

v) Kommitténs beslut om ett arbetsprogram för hållbar upphandling: Fastställer ett arbetsprogram för att trygga att hållbar upphandlingspolitik följer principerna om icke-diskriminering och öppenhet.

vi) Kommitténs beslut om ett arbetsprogram för undantag och begränsningar i parters bilagor: Fastställer ett arbetsprogram i syfte att gradvis avveckla undantag och begränsningar som parterna angett i sina bilagor.

vii) Beslut om ett arbetsprogram för säkerhetsstandarder: Fastställer ett arbetsprogram för att säkerställa att skyddande av den allmänna säkerheten inte skapar godtycklig eller oberättigad diskriminering eller förtäckta hinder.

Fattandet av dessa beslut kommer att skapa en gynnsam miljö för öppnare offentlig upphandling, om de underlättar genomförandet av avtalsprinciper och bidrar till att undanröja diskriminering.

2013/0077 (NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt inom kommittén för offentlig upphandling till beslut om att genomföra vissa bestämmelser i protokollet om ändring av avtalet om offentlig upphandling

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 första stycket jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)       Förhandlingarna om revideringen av WTO-avtalet om offentlig upphandling (nedan kallat avtalet) inleddes i januari 1999 och grundades på åtaganden i artikel XXIV:7 b i avtalet.

(2)       Kommissionen har fört förhandlingar i samråd med den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

(3)       Vid förhandlingarna kom parterna den 30 mars 2012 överens om ett protokoll om ändring av avtalet om offentlig upphandling (nedan kallat protokollet). De enades också om sju beslut som kommittén för offentlig upphandling (nedan kallad kommittén) direkt ska fatta och som ska inleda genomförandet av vissa bestämmelser i protokollet när det trätt i kraft. Besluten är följande: i) kommitténs beslut om meddelandekrav enligt artiklarna XIX och XXII i avtalet, ii) kommitténs beslut om att anta arbetsprogram, iii) kommitténs beslut om ett arbetsprogram för små och medelstora företag, iv) kommitténs beslut om ett arbetsprogram för statistikinsamling och statistikrapportering, v) kommitténs beslut om ett arbetsprogram för hållbar upphandling, vi) kommitténs beslut om ett arbetsprogram för undantag och begränsningar i parters bilagor, och vii) beslut om ett arbetsprogram för säkerhetsstandarder (nedan kallade besluten).

(4)       Överenskommelsen av den 30 mars 2012 bör börja tillämpas från och med kommitténs första möte efter att protokollet har trätt i kraft. På det mötet ska kommittén besluta att bekräfta antagandet av dessa sju beslut och att de ska träda i kraft samma dag som protokollet.

(5)       Fattandet av dessa beslut kommer att främja öppnare offentlig upphandling, i den utsträckning som de underlättar genomförandet av de reviderade avtalsprinciperna och bidrar till att undanröja diskriminering.

(6)       Detta är därför lämpligt att fastställa den ståndpunkt som kommissionen på unionens vägnar ska inta inom kommittén rörande dessa beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska unionens ståndpunkt inom kommittén för offentlig upphandling (nedan kallad kommittén) ska vara att bekräfta antagandet av i) kommitténs beslut om meddelandekrav enligt artiklarna XIX och XXII i avtalet, ii) kommitténs beslut om att anta arbetsprogram, iii) kommitténs beslut om ett arbetsprogram för små och medelstora företag, iv) kommitténs beslut om ett arbetsprogram för statistikinsamling och statistikrapportering, v) kommitténs beslut om ett arbetsprogram för hållbar upphandling, vi) kommitténs beslut om ett arbetsprogram för undantag och begränsningar i parters bilagor, vii) beslut om ett arbetsprogram för säkerhetsstandarder, samt att tillstyrka att de träder i kraft samma dag som protokollet om ändring av avtalet om offentlig upphandling.

Ståndpunkten ska framföras av kommissionen.

Texten till kommitténs beslut ingår som bilaga till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den

                                                                       På rådets vägnar

                                                                       Ordförande

[1]               EGT J C 256, 3.9.1996, s. 1.

bilagA

BILAGA A BESLUT AV KOMMITTÉN FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING OM ANMÄLNINGSKRAVEN ENLIGT ARTIKLARNA XIX OCH XXII I AVTALET.. 2

BILAGA B BESLUT AV KOMMITTÉN FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING OM ANTAGANDE AV ARBETSPROGRAM... 4

BILAGA C BESLUT AV KOMMITTÉN FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING OM ETT ARBETSPROGRAM FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG.. 5

BILAGA D BESLUT AV KOMMITTÉN OM OFFENTLIG UPPHANDLING OM ETT ARBETSPROGRAM OM INSAMLING OCH RAPPORTERING AV STATISTISKA UPPGIFTER   8

BILAGA E BESLUT AV KOMMITTÉN FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING OM ETT ARBETSPROGRAM FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG.. 10

BILAGA F BESLUT AV KOMMITTÉN FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING OM ETT ARBETSPROGRAM OM UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR I PARTERNAS BILAGOR   11

BILAGA G BESLUT AV KOMMITTÉN FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING OM ETT ARBETSPROGRAM FÖR SÄKERHETSSTANDARDER I INTERNATIONELL UPPHANDLING   13

BILAGA A BESLUT AV KOMMITTÉN FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING OM ANMÄLNINGSKRAVEN ENLIGT ARTIKLARNA XIX OCH XXII I AVTALET

Beslut av den 30 mars 2012

Kommittén för offentlig upphandling

som beaktar vikten av att de lagar och andra författningar som är relevanta för detta avtal präglas av tydlighet, inbegripet de ändringar till dessa som krävs enligt artikel XXII.5 i avtalet,

som beaktar vikten av korrekta förteckningar över de enheter som omfattas av en parts bilagor till tillägg I i avtalet, i enlighet med artikel XIX i avtalet,

som inser parternas svårigheter att snabbt underrätta kommittén om ändringar av de lagar och andra författningar som är relevanta för avtalet, i enlighet med artikel XXII.5 i avtalet, och av föreslagna rättelser i sina bilagor till tillägg I, i enlighet med artikel XIX.1 i avtalet,

som beaktar att det i bestämmelserna i artikel XIX i avtalet görs en skillnad mellan anmälningar av föreslagna rättelser som inte ändrar den ömsesidigt överenskomna omfattning som föreskrivs i avtalet och andra typer av föreslagna ändringar av bilagorna till tillägg I,

som är medveten om att tekniska förändringar har gjort det möjligt för parterna att använda sig av elektroniska medier för att tillhandahålla information om sina system för offentlig upphandling och för att underrätta parterna om ändringar av systemet,

har beslutat följande:

Årliga anmälningar av ändringar i lagar och andra författningar

1.         Om en part har officiella elektroniska medier som tillhandahåller länkar till de gällande lagar och andra författningar som är relevanta för detta avtal och dessa lagar och andra författningar är tillgängliga på ett av WTO:s officiella språk, och sådana medier är förtecknade i tillägg II, kan parten uppfylla kravet i artikel XXII.5 genom att i slutet av varje år underrätta kommissionen om eventuella ändringar, såvida ändringarna inte är omfattande, det vill säga kan påverka partens skyldigheter enligt avtalet, i vilket fall anmälan ska ske omgående.

2.         Parterna ska ha möjlighet att diskutera en parts årliga anmälan vid kommitténs första informella möte påföljande år.

Föreslagna rättelser av en parts bilagor till tillägg I

3.         Följande ändringar av en parts bilagor till tillägg I ska anses utgöra en rättelse enligt artikel XIX i avtalet:

a)         En ändring av en enhets namn.

b)         En sammanslagning av två eller flera av de enheter som förtecknas i en bilaga.

c)         Uppsplittring av en enhet som förtecknas i bilagan i en eller flera enheter, vilka samtliga förs upp bland de enheter som förtecknas i den bilagan.

4.         Vid föreslagna rättelser av en parts bilagor till tillägg I som omfattas av punkt 3 ska parten underrätta kommittén vartannat år, med start vid ikraftträdandet av ändringsprotokollet till det befintliga (1994) avtalet.

5.         En part får underrätta kommissionen om eventuella invändningar mot en föreslagen rättelse inom 45 dagar från det att underrättelsen har delgetts parterna. Om en part inger en invändning ska den i enlighet med artikel XIX.2 ange skälen till invändningen, inbegripet skälen till varför den anser att den föreslagna rättelsen skulle påverka den ömsesidigt överenskomna omfattningen av avtalet och att den föreslagna rättelsen därför inte omfattas av punkt 3. Saknas skriftliga invändningar träder de föreslagna ändringarna i kraft 45 dagar efter det att anmälan har delgetts, i enlighet med artikel XIX.5 a.

6.         Parterna ska senast fyra år efter antagandet av detta beslut göra en översyn av hur avtalet fungerar och hur ändamålsenligt det är, samt vidta de ändringar som krävs.

BILAGA B BESLUT AV KOMMITTÉN FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING OM ANTAGANDE AV ARBETSPROGRAM

Beslut av den 30 mars 2012

Kommittén för offentlig upphandling

som noterar att kommittén i enlighet med artikel XXII.8 b får anta ett beslut som innehåller en förteckning över ytterligare arbetsprogram som kommittén ska genomföra för att underlätta genomförandet av avtalet och de förhandlingar som avses i artikel XXII.7 i avtalet,

har beslutat följande:

1.         Följande arbetsprogram ska läggas till i förteckningen över de arbetsprogram som kommittén ska arbeta vidare med:

a)         En översyn av användningen av, insynen i och regelverken för offentlig-privata partnerskap, och deras förhållande till de upphandlingar som omfattas.

b)         För- och nackdelarna med att ta fram en gemensam nomenklatur för varor och tjänster.

c)         För- och nackdelarna med att ta fram standardformulär.

2.         Kommittén ska fastställa närmare detaljer för sådana arbetsprograms räckvidd och tidsplan vid en senare tidpunkt.

3.         Kommittén ska regelbundet se över denna förteckning över arbetsprogram och göra lämpliga ändringar.

BILAGA C BESLUT AV KOMMITTÉN FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING OM ETT ARBETSPROGRAM FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Beslut av den 30 mars 2012

Kommittén för offentlig upphandling

som noterar att det i artikel XXII.8 a i avtalet om offentlig upphandling (avtalet) föreskrivs att parterna ska anta och regelbundet se över ett arbetsprogram, inbegripet ett arbetsprogram om små och medelstora företag,

som erkänner vikten av att göra det lättare för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar, och

som är medveten om att parterna i artikel XXII.6 har enats om att försöka undvika att införa eller behålla diskriminerande åtgärder som snedvrider öppen upphandling,

antar följande arbetsprogram för små och medelstora företag:

1.         Inrättande av arbetsprogram för små och medelstora företag: Kommitténs ska vid sitt första möte efter ikraftträdandet av ändringsprotokollet till det befintliga (1994) avtalet inrätta ett arbetsprogram för små och medelstora företag. Kommittén ska granska de åtgärder och politiska riktlinjer för små och medelstora företag som parterna använder för att stödja, främja, uppmuntra eller underlätta små och medelstora företags deltagande i offentlig upphandling och utarbeta en rapport om resultatet av denna granskning.

2.         Undvikande av åtgärder som diskriminerar små och medelstora företag: Parterna ska undvika att införa diskriminerande åtgärder som enbart gynnar inhemska små och medelstora företag och ska försöka förmå de parter som ansluter sig till avtalet att inte införa sådana åtgärder och politiska riktlinjer.

3.         Öppenhetsprogram och undersökning om små och medelstora företag

3.1        Öppenhetsprogram

Efter att ändringsprotokollet till det befintliga (1994) avtalet har trätt i kraft ska de parter som i sitt tillägg I behåller särskilda bestämmelser för små och medelstora företag, inbegripet anslag till sådana företag, anmäla sådana åtgärder och politiska riktlinjer till kommissionen. Anmälan bör innehålla en uttömmande beskrivning av åtgärderna och de politiska riktlinjerna, det relevanta regelverket samt hur de fungerar och värdet på de upphandlingar som omfattas av sådana åtgärder. Parterna ska dessutom underrätta kommissionen om alla väsentliga ändringar av sådana åtgärder och politiska riktlinjer, i enlighet med artikel XXII.5 i avtalet.

3.2        Undersökning om små och medelstora företag

a)         Kommittén ska med hjälp av ett frågeformulär företa en undersökning av parterna för att få information om de åtgärder och politiska riktlinjer som används för att stödja, främja, uppmuntra och underlätta små och medelstora företags deltagande i offentlig upphandling. I frågeformuläret bör varje part uppmanas att lämna följande information:

i)          En beskrivning av de åtgärder och politiska riktlinjer som parten tillämpar, inklusive åtgärdernas och riktlinjernas ekonomiska, sociala och övriga mål sant hur de administreras.

ii)          Information om hur parten definierar små och medelstora företag.

iii)        I vilken mån parten har särskilda byråer eller institutioner för att bistå små och medelstora företag vid offentlig upphandling.

iv)         Graden av deltagande i offentlig upphandling, såväl i fråga om värde som i fråga om antalet kontrakt som tilldelas små och medelstora företag.

v)         En beskrivning av små och medelstora företags åtgärder och politiska riktlinjer, däribland mål, garantier och incitament i fråga om underentreprenader.

vi)         Hur parten underlättar för små och medelstora företag att delta i gemensamma anbud (tillsammans med andra stora eller små leverantörer).

vii)        Åtgärder och politiska riktlinjer för att ge små och medelstora företag möjlighet att delta i offentlig upphandling (t.ex. ökad öppenhet och tillgång till information om offentlig upphandling för små och medelstora företag, förenklade krav för att lämna in anbud, minskning av kontraktens storlek och åtgärder för att se till att leveranser av varor och tjänster betalas i tid).

viii)       Användning av åtgärder och politiska riktlinjer på området offentlig upphandling för att stimulera små och medelstora företags innovation.

b)         WTO-sekretariatets sammanställning av resultatet av undersökningen av små och medelstora företag: WTO ska fastställa en tidsfrist för när alla parter ska ha lämnat sina svar på frågeformuläret till WTO:s sekretariat. När sekretariatet har mottagit svaren ska det sammanställa svaren och delge svaren och sammanställningen till parterna. Sekretariatet ska inkludera en förteckning över vilka parter som inte har svarat.

c)         Utbyte av information mellan parter om svaren på frågeformuläret om små och medelstora företag: På grundval av ett dokument från WTO:s sekretariat ska kommittén fastställa en period under vilken parterna kan utbyta frågor, begära kompletterande upplysningar och kommentera de övriga parternas svar.

4.         Bedömning av resultatet av undersökningen av små och medelstora företag och tillämpning av resultatet

4.1        Bedömning av resultatet av undersökningen av små och medelstora företag

Kommittén ska fastställa vilka åtgärder och politiska riktlinjer som den anser utgör bästa praxis när det gäller att främja och underlätta små och medelstora företags deltagande i offentlig upphandling och utarbeta en rapport med de bästa åtgärderna och politiska riktlinjerna och en förteckning över andra åtgärder.

4.2        Tillämpning av resultatet av undersökningen av små och medelstora företag

a)         Parterna ska främja antagandet av den bästa praxis som anges i bedömningen av undersökningen för att uppmuntra och underlätta små och medelstora företags deltagande i offentlig upphandling.

b)         Beträffande andra åtgärder ska kommittén uppmuntra de parter som tillämpar sådana åtgärder att se över dessa för att se om de kan avskaffas eller tillämpas på andra parters små och medelstora företag. Parterna ska underrätta kommittén om resultatet av översynen.

c)         De parter som tillämpar sådana åtgärder ska inkludera värdet på den upphandling som omfattas av sådana åtgärder i den statistik som den överlämnar till kommittén i enlighet med artikel XVI.4 i avtalet.

d)         Parter får begära att sådana åtgärder ska ingå i framtida förhandlingar enligt artikel XXII.7 i avtalet, och en sådan begäran ska behandlas positivt av den part som tillämpar åtgärden.

5.         Översyn

Två år efter ikraftträdandet av ändringsprotokollet till det befintliga (1994) avtalet ska kommittén se över i vilken utsträckning tillämpningen av bästa praxis har lett till att parternas små och medelstora företag i högre grad deltar i offentlig upphandling, och överväga huruvida andra metoder skulle kunna få de små och medelstora företagen att delta i ännu högre grad. Kommittén kan även bedöma vilka effekter andra åtgärder får på andra parters små och medelstora företags deltagande i den offentliga upphandling som genomförs av de parter som tillämpar sådana åtgärder.

BILAGA D BESLUT AV KOMMITTÉN OM OFFENTLIG UPPHANDLING OM ETT ARBETSPROGRAM OM INSAMLING OCH RAPPORTERING AV STATISTISKA UPPGIFTER

Beslut av den 30 mars 2012

Kommittén för offentlig upphandling

som noterar att det i artikel XXII.8 a i avtalet om offentlig upphandling (avtalet) föreskrivs att parterna ska anta och regelbundet se över ett arbetsprogram, inbegripet ett arbetsprogram om insamling och rapportering av statistiska uppgifter,

som beaktar hur viktig den insamling och rapportering av statistiska uppgifter som krävs enligt artikel XVI.4 i avtalet om offentlig upphandling (avtalet) är för att ge insyn i den upphandling som omfattas av avtalet,

som beaktar att statistiska uppgifter som visar i vilken utsträckning parterna upphandlar sådana varor och tjänster som omfattas av avtalet från andra avtalsparter kan vara ett viktigt redskap för att uppmuntra andra WTO-medlemmar att ansluta sig till avtalet,

som inser de övergripande utmaningar som avtalsparterna står inför när det gäller att samla in uppgifter om offentlig upphandling, och särskilt när det gäller att fastställa ursprungsland för de varor och tjänster som upphandlas enligt avtalet,

som är medveten om att parterna använder olika metoder för att samla in den statistik som krävs för att uppfylla rapporteringskraven i artikel XVI.4 i avtalet, och får använda olika metoder för att samla in uppgifter från centrala upphandlande enheter och regionala och lokala upphandlande enheter,

antar följande arbetsprogram beträffande insamling och rapportering av statistiska uppgifter:

1.         Inrättande av arbetsprogram för insamling och rapportering av statistiska uppgifter: Kommittén ska vid sitt första möte efter ikraftträdandet av ändringsprotokollet till det befintliga (1994) avtalet inrätta ett arbetsprogram för insamling och rapportering av statistiska uppgifter. Kommittén ska granska parternas insamling och rapportering av statistiska uppgifter, bedöma vilken potential det finns för att harmonisera insamlingen och rapporteringen samt utarbeta en rapport över granskningsresultatet.

2.         Parternas inlämning av uppgifter: Kommittén ska enas om ett datum när varje part ska ha överlämnat följande information till kommissionen avseende statistiska uppgifter om den offentliga upphandling som omfattas av avtalet:

a)         En beskrivning av vilken metod parten använder för att samla in, utvärdera och rapportera statistiska uppgifter över och under avtalets tröskelvärden och för den typ av upphandling som avses i punkt 4.2 c i arbetsprogrammet för små och medelstora företag, däribland huruvida parten grundar sina uppgifter om den upphandling som omfattas av avtalet på de tilldelade kontraktens totala värde eller på de totala upphandlingsutgifterna under en viss tidsperiod.

b)         Information om huruvida de statistiska uppgifter som parten samlar in inbegriper ursprungslandet för de varor och tjänster som upphandlas, och om så är fallet hur parten fastställer, eller kommer fram till troligt, ursprungsland samt de tekniska svårigheterna med att samla in uppgifter om ursprungsland.

c)         En förklaring av de klassificeringar som används i statistikrapporter.

d)         En beskrivning av uppgiftskällorna.

3.         Sammanställning av inlämnade uppgifter: Sekretariatet ska utarbeta en sammanställning av de inlämnade uppgifterna och vidarebefordra de inlämnade uppgifterna och sammanställningen till parterna. Sekretariatet ska inkludera en förteckning över vilka parter som inte har lämnat uppgifter.

4.         Rekommendationer: Kommittén ska granska de uppgifter som parterna har lämnat in och utfärda rekommendationer om

a)         huruvida parterna borde anta en gemensam metod för insamling av statistik,

b)         huruvida parterna kan standardisera indelningarna i de statistiska uppgifter som rapporteras till kommittén,

c)         metoder för att underlätta insamling av uppgifter om ursprungsland för de varor och tjänster som omfattas av avtalet, och

d)         andra tekniska problem vid rapportering av uppgifter i samband med offentlig upphandling som tas upp av någon av parterna.

5.         Kommittén ska, i förekommande fall, utarbeta rekommendationer om

a)         potentiell harmonisering av rapporteringen av statistiska uppgifter med målet att inkludera statistik om offentlig upphandling i WTO:s årsrapporter,

b)         sekretariatets tillhandahållande av tekniskt stöd i samband med rapportering av statistiska uppgifter till WTO-medlemmar som är i färd med att ansluta sig till avtalet, och

c)         metoder för att se till att WTO-medlemmar som ansluter sig till avtalet förfogar över tillräckliga resurser för att uppfylla kraven beträffande insamling och rapportering av statistiska uppgifter.

6.         Analys av uppgifter: Kommittén ska göra en bedömning av hur de statistiska uppgifter som parterna varje år lämnar in till sekretariatet kan användas för ytterligare analyser i syfte att öka förståelsen för avtalets ekonomiska betydelse, inbegripet vilken effekt tröskelvärdena har för avtalsresultatet.

BILAGA E BESLUT AV KOMMITTÉN FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING OM ETT ARBETSPROGRAM FÖR hållbar upphandlinG

Beslut av den 30 mars 2012

Kommittén för offentlig upphandling

som noterar att det i artikel XXII.8 a i avtalet om offentlig upphandling (avtalet) föreskrivs att parterna ska anta och regelbundet se över ett arbetsprogram, inbegripet ett arbetsprogram för hållbar upphandling,

som erkänner att flera parter har utvecklat riktlinjer för hållbar upphandling på nationell respektive regional och lokal nivå,

som bekräftar vikten av att se till att all upphandling genomförs i enlighet med de principer om icke-diskriminering och öppenhet som anges i avtalet,

antar följande arbetsprogram för hållbar upphandling:

1.         Inrättande av arbetsprogram för hållbar upphandling: Kommittén ska vid sitt första möte efter ikraftträdandet av ändringsprotokollet till det befintliga (1994) avtalet inrätta ett arbetsprogram för hållbar utveckling.

2.         Arbetsprogrammet ska behandla ämnen som

a)         målet för hållbar upphandling,

b)         hur konceptet hållbar upphandling har integrerats i nationella respektive regionala och lokala riktlinjer för upphandling,

c)         hur hållbar upphandling kan tillämpas på ett sätt som är förenligt med principen om mest valuta för pengarna, och

d)         hur hållbar upphandling kan tillämpas på ett sätt som är förenligt med parternas internationella handelsförpliktelser.

3.         Kommittén ska fastställa vilka åtgärder och politiska riktlinjer som den anser speglar hållbar upphandling på ett sätt som är förenligt med principen om mest valuta för pengarna och parternas internationella handelsförpliktelser samt utarbeta en rapport med de bästa åtgärderna och politiska riktlinjerna.

BILAGA F BESLUT AV KOMMITTÉN FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING OM ETT ARBETSPROGRAM OM UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR I PARTERNAS BILAGOR

Beslut av den 30 mars 2012

Kommittén för offentlig upphandling

som noterar att det i artikel XXII.8 a i avtalet om offentlig upphandling (avtalet) föreskrivs att parterna ska anta och regelbundet se över ett arbetsprogram, inbegripet ett arbetsprogram om undantag och begränsningar i parternas bilagor,

som erkänner att parterna har inkluderat undantag och begränsningar i sina respektive bilagor till tillägg I i avtalet (undantag och begränsningar),

som erkänner vikten av öppenhet i samband med offentlig upphandling,

som beaktar vikten av att successivt minska och avskaffa undantag och begränsningar i framtida förhandlingar, i enlighet med artikel XXII.7 i avtalet,

antar följande arbetsprogram beträffande undantag och begränsningar i parternas bilagor:

1.         Inrättande av arbetsprogram om undantag och begränsningar: Kommittén ska vid sitt första möte efter ikraftträdandet av ändringsprotokollet till det befintliga (1994) avtalet inrätta ett arbetsprogram om undantag och begränsningar i parternas bilagor i syfte att

a)         öka öppenheten när det gäller räckvidden för och effekten av de undantag och begränsningar som anges i parternas bilagor till avtalet, och

b)         tillhandahålla information om undantag och begränsningar för att underlätta de förhandlingar som avses i artikel XXII.7 i avtalet.

2.         Öppenhetsprogram: Senast sex månader efter inrättandet av arbetsprogrammet ska varje part till kommissionen överlämna en förteckning över

a)         de landsspecifika undantag som parten tillämpar i sina bilagor till tillägg I i avtalet, och

b)         Varje annat undantag eller varje annan begränsning som anges i partens bilagor till tillägg I i avtalet som omfattas av tillämpningsområdet för artikel II.2 e i avtalet, med undantag av de undantag och begränsningar som ska ses över inom ramen för arbetsprogrammet för små och medelstora företag eller där en part har åtagit sig att fasa ut ett undantag eller en begränsning i en bilaga till tillägg I i avtalet.

3.         Sammanställning av inlämnade uppgifter: Sekretariatet ska utarbeta en sammanställning av de inlämnade uppgifterna och vidarebefordra de inlämnade uppgifterna och sammanställningen till parterna. Sekretariatet ska inkludera en förteckning över vilka parter som inte har lämnat uppgifter.

4.         Begäran om kompletterande upplysningar: Alla parter får med jämna mellanrum begära kompletterande upplysningar om de undantag eller begränsningar som omfattas av punkt 2 a och 2 b, inbegripet åtgärder som omfattas av ett undantag eller en begränsning, dess regelverk, genomförandestrategier och genomförandepraxis samt värdet på den upphandling som omfattas av sådana åtgärder. Den part som mottar en sådan begäran ska lämna de begärda upplysningarna så snabbt som möjligt.

5.         Sammanställning av kompletterande upplysningar: Sekretariatet ska utarbeta en sammanställning av de kompletterande upplysningar som rör en viss part och delge parterna denna sammanställning.

6.         Kommitténs granskning: Vid det årsmöte som föreskrivs i artikel XXI.3 a i avtalet ska kommittén granska de upplysningar som parterna har lämnat för att bedöma huruvida de ger

a)         största möjliga insyn i de undantag och begränsningar som anges i parternas bilagor till tillägg I i avtalet, och

b)         tillräckliga upplysningar för att underlätta de förhandlingar som föreskrivs i artikel XXII.7 i avtalet.

7.         Ny part som ansluter sig till avtalet: En ny part som ansluter sig till avtalet ska senast sex månader efter anslutningen överlämna listan i punkt 2 till kommissionen.

BILAGA G BESLUT AV KOMMITTÉN FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING OM ETT ARBETSPROGRAM FÖR SÄKERHETSSTANDARDER I INTERNATIONELL UPPHANDLING

Beslut av den 30 mars 2012

Kommittén för offentlig upphandling

som noterar att det i artikel XXII.8 a i avtalet om offentlig upphandling (avtalet) föreskrivs att parterna ska anta och regelbundet se över ett arbetsprogram, inbegripet ett arbetsprogram för säkerhetsstandarder i internationell upphandling,

som noterar att det i artikel X.1 i avtalet anges att upphandlande enheter inte får ”utarbeta, anta eller tillämpa tekniska specifikationer eller fastställa förfaranden för bedömning av överensstämmelse som har som syfte eller resultat att skapa onödiga hinder för internationell handel”,

som noterar att artikel III.2 a i avtalet inte hindrar parter från att införa eller genomföra de åtgärder som krävs för att skydda den allmänna säkerheten, förutsatt att åtgärderna inte utgör ett medel för godtycklig eller oberättigad diskriminering eller ett förtäckt hinder för internationell handel,

som erkänner behovet av en avvägning mellan skyddet för den allmänna säkerheten och onödiga hinder för internationell handel,

som erkänner att divergerande praxis mellan parterna i fråga om allmän säkerhet kan få negativa effekter för avtalsresultat,

antar följande arbetsprogram för säkerhetsstandarder:

1.         Inrättande av ett arbetsprogram för säkerhetsstandarder inom internationell upphandling: Kommitténs ska vid sitt första möte efter ikraftträdandet av ändringsprotokollet till det befintliga (1994) avtalet inrätta ett arbetsprogram för säkerhetsstandarder inom internationell upphandling.

2.         Arbetsprogrammet ska undersöka olika ämnen i syfte att utbyta bästa praxis om bland annat följande:

a)         Det sätt på vilket frågor i samband med allmän säkerhet behandlas i parternas lagar och andra författningar respektive i parternas praxis samt i riktlinjerna för upphandlande enheters genomförande av avtalet.

b)         Förhållandet mellan bestämmelserna om tekniska specifikationer i artikel X och bestämmelserna om skydd av den allmänna säkerheten i artikel III i avtalet samt i parternas bilagor till tillägg I.

c)         Bästa möjliga praxis som kan antas för att skydda den allmänna säkerheten, mot bakgrund av bestämmelserna om tekniska specifikationer och anbudsdokument i artikel X.

3.         Kommittén ska fastställa i vilken omfattning varje fråga i punkt 2 ska undersökas och föreslå en tidsplan för undersökningen. Kommittén ska utarbeta en rapport som sammanfattar resultatet av undersökningen av dessa frågor och anger bästa praxis enligt punkt 2 c.

__________