Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

5.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 171/3


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 15 maj 2008 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato (Italien)) – SECAP SpA (C-147/06) mot Comune di Torino, ytterligare deltagare i rättegången: Tecnoimprese Srl, Gambarana Impianti Snc, ICA Srl, Cosmat Srl, Consorzio Ravennate, ARCAS SpA, Regione Piemonte, och Santorso Soc. coop. arl (C-148/06) mot Comune di Torino, ytterligare deltagare i rättegången: Bresciani Bruno Srl, Azienda Agricola Tekno Green Srl, Borio Giacomo Srl, Costrade Srl

(Förenade mål C-147/06 och C-148/06) (1)

(Offentlig upphandling av byggentreprenader - Tilldelning av kontrakt - Onormalt låga anbud - Regler för uteslutande av anbud - Byggentreprenader som inte når upp till de tröskelvärden som föreskrivs i direktiven 93/37/EEG och 2004/18/EG - Den upphandlande myndighetens skyldigheter som följer av grundläggande gemenskapsrättsliga principer)

(2008/C 171/04)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato (Italien)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: SECAP SpA (C-147/06), Santorso Soc. coop. arl (C-148/06)

Motpart: Comune di Torino

Ytterligare deltagare i rättegången: Tecnoimprese Srl, Gambarana Impianti Snc, ICA Srl, Cosmat Srl, Consorzio Ravennate, ARCAS SpA, Regione Piemonte (C-147/06), Bresciani Bruno Srl, Azienda Agricola Tekno Green Srl, Borio Giacomo Srl, Costrade Srl (C-148/06)

Saken

Begäran om förhandsavgörande – Consiglio di Stato – Tolkning av artikel 30.4 i rådets direktiv 93/37/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader (EGT L 199, s. 54) och av artikel 55.1 och 55.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (EUT L 134, s. 114) – Onormalt låga anbud – Omfattning av skyldigheten att tillämpa ett kontrollförfarande varvid möjlighet att yttra sig ges

Domslut

EG-fördragets grundläggande regler om etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster samt den allmänna icke-diskrimineringsprincipen utgör hinder för nationella bestämmelser där det i fråga om kontrakt, vars värde understiger tröskelvärdet i artikel 6.1 a i rådets direktiv 93/37/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/52/EG av den 13 oktober 1997, och som är av ett bestämt gränsöverskridande intresse, anges att de upphandlande myndigheterna är skyldiga, när antalet giltiga anbud är högre än fem, att automatiskt utesluta anbud som enligt ett matematiskt kriterium som anges i nämnda bestämmelser anses vara onormalt låga i förhållande till det arbete som ska utföras, varvid de upphandlande myndigheterna inte ges någon möjlighet att kontrollera sammansättningen av dessa anbud genom att begära in närmare upplysningar om dem från berörda anbudsgivare. Detta gäller inte om det – till följd av att antalet anbud är alltför högt, vilket är en omständighet som kan medföra att den upphandlande myndigheten måste genomföra ett kontradiktoriskt förfarande för att kontrollera ett så stort antal anbud att detta övergår den upphandlande myndighetens administrativa kapacitet eller kan komma att äventyra genomförandet av projektet på grund av den försening som eventuellt kan uppstå till följd av denna kontroll – i nationella eller lokala bestämmelser, eller av den upphandlande myndigheten själv, har fastställts en rimlig undre gräns för tillämpning av automatiskt uteslutande av onormalt låga anbud.


(1)  EUT C 143, 17.6.2006.

EUT C 154, 1.7.2006.