Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

15.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 209/8


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 19 juni 2008 (begäran om förhandsavgörande från Bundesvergabeamt (Österrike)) – pressetext Nachrichtenagentur GmbH mot Republik Österreich (Bund), APA-OTS Originaltext-Service GmbH, APA AUSTRIA PRESSE AGENTUR registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung

(Mål C-454/06) (1)

(Offentlig upphandling - Direktiv 92/50/EEG - Förfaranden vid offentlig upphandling av tjänster - Begreppen ingående respektive upphandling av kontrakt)

(2008/C 209/10)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesvergabeamt

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: pressetext Nachrichtenagentur GmbH

Motpart: Republik Österreich (Bund), APA-OTS Originaltext-Service GmbH och APA AUSTRIA PRESSE AGENTUR registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung

Saken

Begäran om förhandsavgörande – Bundesvergabeamt – Tolkningen av artikel 82 EG samt artiklarna 3.1, 8, 9 och 11.3 b i rådets direktiv 92/50/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster (EGT L 209, s. 1; svensk specialutgåva, område 6, volym 3, s. 139), artiklarna 1.3 och 2.1 c i rådets direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra författningar för prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten (EGT L 395, s. 33; svensk specialutgåva, område 6, volym 3, s. 48) samt allmänna gemenskapsrättsliga principer – Tjänstekontrakt som staten ingått på obestämd tid med en nyhetsbyrå, som anses vara den enda nationella nyhetsbyrån, utan tillämpning av förfarandena för offentlig upphandling – Uppfyllandet av vissa delar av kontraktet har med den upphandlande myndighetens tillstånd överförts på ett bolag som ägs i sin helhet av tjänsteleverantören och kontraktet har ändrats vad avser den upphandlade myndighetens avstående från uppsägning, ersättningen för de tillhandahållna tjänsterna och rabatten till förmån för nämnda myndighet – Huruvida dessa senare ändringar skall betraktas som en ny ”upphandling” vilken krävde att ett föregående meddelande om upphandling publicerades

Domslut

1)

Begreppen ”ingå” i artikel 3.1 i rådets direktiv 92/50/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster och ”upphandla” i artiklarna 8 och 9 i samma direktiv ska tolkas så, att de inte omfattar en sådan situation som den i målet vid den nationella domstolen, i vilken tillhandahållandet av tjänster till den upphandlande myndigheten, som dessförinnan ombesörjts av den ursprunglige tjänsteleverantören, tas över av en annan tjänsteleverantör som bildats i form av ett kapitalbolag, i vilket den ursprunglige tjänsteleverantören är den ende aktieägaren och som denne kontrollerar genom att ge instruktioner, förutsatt att den ursprunglige tjänsteleverantören alltjämt svarar för att skyldigheterna enligt kontraktet iakttas.

2)

Begreppen ”ingå” i artikel 3.1 i direktiv 92/50 och ”upphandla” i artiklarna 8 och 9 i samma direktiv ska tolkas så, att de inte omfattar en anpassning av det ursprungliga kontraktet till sådana ändrade yttre omständigheter som att priser som ursprungligen uttrycktes i nationell valuta omräknas till euro, att det görs en ytterst liten nedsättning av dessa priser i syfte att de ska avrundas och att det hänvisas till ett nytt prisindex som enligt det ursprungliga kontraktet skulle ersätta det index som tidigare fastställts.

3)

Begreppen ”ingå” i artikel 3.1 i direktiv 92/50 och ”upphandla” i artiklarna 8 och 9 i samma direktiv ska tolkas så, att de inte omfattar en sådan situation som den i målet vid den nationella domstolen, i vilken den upphandlande myndigheten, genom en kontraktsändring under löptiden för ett kontrakt avseende tjänster vilket den har ingått för obestämd tid med den anbudsgivare som har tilldelats kontraktet, överenskommer med denne om att för tre år förnya en klausul om avstående från uppsägning, som inte längre gäller när den nya klausulen beslutas, och om att fastställa högre rabatter än dem som ursprungligen beslutats för vissa mängdberoende priser på ett bestämt område.


(1)  EUT C 326, 30.12.2006.