Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

9.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 325/19


Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Spanien mot kommissionen

(Mål T-402/06) (1)

(Sammanhållningsfonder - Förordning (EG) nr 1164/94 - Infrastrukturprojekt för miljön som genomförts i Katalonien (Spanien) - Delvis indragning av det finansiella stödet - Offentlig upphandling av tjänster samt bygg- och anläggningsarbeten - Kriterier för tilldelning - Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet - Likabehandling - Insyn - Onormalt lågt anbud - Stödberättigade utgifter - Fastställande av finansiella korrigeringar - Artikel H.2 i bilaga II till förordning (EG) nr 1164/94 - Proportionalitet)

2013/C 325/30

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Konungariket Spanien (ombud: inledningsvis J. M. Rodríguez Cárcamo, och därefter A. Rubio González, abogados del Estado)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis A. Steiblytė och L. Escobar Guerrero, och därefter A. Steiblytė och S. Pardo Quintillán)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2006) 5105 av den 20 oktober 2006 att minska det stöd som beviljats av sammanhållningsfonden till åtta projekt som genomförs i den autonoma regionen Katalonien.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Konungariket Spanien ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 42, av den 24.2.2007.