Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 13 november 2008 – kommissionen mot Italien

(mål C‑437/07)

”Fördragsbrott – Offentlig upphandling – Planering och genomförande av ett kommunalt nät för trådbussar – Offentlig upphandling av byggentreprenader – Tilldelning genom ett förfarande i syfte att tilldela en koncession – Åsidosättande av direktiv 93/37

Tillnärmning av lagstiftning – Förfarande vid offentlig upphandling av byggentreprenader – Direktiv 93/37 – Tillämpningsområde (Rådets direktiv 93/37) (se punkterna 29–38)

Saken

Fördragsbrott – Åsidosättande av artiklarna 43 EG och 49 EG samt artiklarna 7 och 11 i rådets direktiv 93/37/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandena vid tilldelning av offentliga upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbeten (EGT L 199, s. 54) – Åsidosättande av öppenhets- och icke-diskrimineringsprincipen – Tilldelning av ett kontrakt för byggentreprenader genom förfarandet ”finansiering av projekt”

Domslut

1)

Republiken Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rådets direktiv 93/37/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandena vid tilldelning av offentliga upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbeten, eftersom Aquila kommun har tilldelat ett kontrakt avseende planering och genomförande av ett kontaktledningsnät för trådbussar som skall användas som allmänt kommunikationsmedel i Aquila stad med hjälp av ett annat förfarande än vad som föreskrivs i nämnda direktiv.

2)

Republiken Italien ska ersätta rättegångskostnaderna.