Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

9.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 325/19


Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Spanien mot kommissionen

(Mål T-2/07) (1)

(Sammanhållningsfonden - Förordning (EG) nr 1164/94 - Projekt angående avloppsreningen i Júcars avrinningsområde (Spanien) - Delvis indragning av det ekonomiska stödet - Offentlig upphandling - Tilldelningskriterier - Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet - Likabehandling - Insyn - Utgifter som är berättigade till stöd - Fastställande av finansiella korrigeringar - Artikel H punkt 2 i bilaga II till förordning (EG) nr 1164/94 - Proportionalitet)

2013/C 325/31

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Konungariket Spanien (ombud: inledningsvis företrätt av J.M. Rodríguez Cárcamo, därefter av A. Rubio González, abogados del Estado)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis företrädd av A. Steiblytė och L. Escobar Guerrero, biträdda av advokaten M. Canal Fontcuberta, därefter av A. Steiblytė och S. Pardo Quintillán)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2006) 5102 av den 20 oktober 2006 om minskning av det ekonomiska stödet från Sammanhållningsfonden till den grupp av projekt med referensnummer 2001.ES.16.C.PE.050 angående avloppsrening i Júcars avrinningsområde (Spanien)

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Konungariket Spanien ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 56 av den 10.3.2007.