Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

9.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 325/20


Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Spanien mot kommissionen

(Mål T-3/07) (1)

(Sammanhållningsfonden - Förordning (EG) nr 1164/94 - Miljöinfrastrukturprojekt som genomförts i Andalusien (Spanien) - Delvis indragning av ekonomiskt stöd - Offentlig upphandling av tjänster och byggentreprenader - Tilldelningskriterier - Offentliggörande - Bidragsberättigade utgifter - Fastställande av finansiella korrigeringar - Artikel H.2 i bilaga II till förordning nr 1164/94 - Proportionalitet)

2013/C 325/32

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Konungariket Spanien (ombud: inledningsvis J. M. Rodríguez Cárcamo, därefter A. Rubio González, abogados del Estado)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis A. Steiblytė och L. Escobar Guerrero, biträdda av advokaten M. Canal Fontcuberta, därefter A. Steiblytė och S. Pardo Quintillán)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2006) 5103 av den 20 oktober 2006 om nedsättning av stöd från sammanhållningsfonden avseende fem miljöinfrastrukturprojekt som genomförts i den autonoma regionen Andalusien (Spanien).

Domslut

1.

Artiklarna 2–6 i kommissionens beslut K(2006) 5103 av den 20 oktober 2006 om nedsättning av stöd från sammanhållningsfonden avseende fem miljöinfrastrukturprojekt som genomförts i den autonoma regionen Andalusien (Spanien) ogiltigförklaras i den del ett belopp om 476 460 euro upptas som finansiell korrektion avseende projekten 2000.ES.16.C.PE.004, 2000.ES.16.C.PE.025, 2000.ES.16.C.PE.066 och 2000.ES.16.C.PE.0138.

2.

Talan ogillas i övrigt.

3.

Konungariket Spanien och Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 56, 10.3.2007.