Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

7.2.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/12


Talan väckt den 17 oktober 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Irland

(Mål C-455/08)

(2009/C 32/20)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: G. Zavvos, M. Konstantinidis och F. Kukovec)

Svarande: Irland

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

faststlå att Irland genom artikel 49 i S.I. nr 239 av 2006, den irländska införlivandebestämmelsen för direktiv 2004/18/EG (1), och artikel 51 i S.I. nr 50 av 2007, den irländska införlivandebestämmelsen för direktiv 2004/17/EG (2), har genomfört reglerna om hur upphandlande myndigheters och enheters beslut och motiveringar ska meddelas anbudsgivare på ett sådant sätt att det i praktiken medför att när väl anbudsgivarna har erhållit fullständig information angående skälen varför deras anbud förkastats har fristen inom vilken rättshandlingar inte får företas innan avtal sluts redan gått ut,

att Irland därmed har underlåtit att uppfylla sin skyldigheter enligt artiklarna 1.1 och 2.1 i direktiv 89/665/EEG (3) och artiklarna 1.1 och 2.1 i direktiv 92/13/EEG (4) såsom dessa har tolkats av Europeiska gemenskapernas domstol i domar som meddelats i mål C-81/98 (5) (”Alcatel-målet”) och i mål C-212/02 (6) (”Kommissionen mot Österrike”), och

förplikta Irland att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Irländska S.I. nr 329

Enligt artikel 49 i irländska S.I. nr 329, vilket är den irländska införlivandebestämmelsen för direktiv 2004/18/EG, krävs att anbudsgivare ska informeras om beslut om tilldelande av kontrakt med snabbaste kommunikationssätt så snart som möjligt efter att den upphandlande myndigheten fattat sitt beslut. Räknat från dagen då anbudsgivarna informerades om beslutet om tilldelande av kontrakt ska fristen inom vilken rättshandlingar inte får företas innan avtal sluts vara minst 14 dagar.

Emellertid är enligt irländsk rätt den upphandlande myndigheten endast på förfrågan skyldig att motivera sitt beslut om avslag av ett anbud. Den upphandlande myndigheten måste redovisa sina skäl ”så snart som möjligt och inte senare än inom 15 dagar”. Enligt kommissionens mening innebär detta att tidsfristen redan kan ha gått ut vid den tidpunkt som en anbudsgivare vars anbud har förkastats erhåller fullständig information om skälen till detta.

För att kunna uppfylla de krav som följer av domstolens rättspraxis i Alcatel-målet och i Kommissionen mot Österrike är det nödvändigt att säkerställa att beslut om tilldelande av kontrakt motiveras i rätt tid, för att de ska kunna överklagas på ett effektivt sätt under tidsfristen. Kommissionen hävdar att de irländska bestämmelserna inte stämmer överens med detta krav eftersom de inte säkerställer att anbudsgivarna i rätt tid och långt före utgången av tidsfristen informeras om skälen för att bud förkastas. Detta utgör begränsar anbudsgivarnas tillgång till effektiva rättsmedel, vilket de har rätt till enligt direktiv 89/665/EEG.

Irländska S.I. nr 50 av 2007

I artikel 51 i S.I. nr 50 av 2007, vilket är den irländska införlivandebestämmelsen för direktiv 2004/17/EG, anges att när upphandlande myndigheter informerar anbudsgivarna om beslutet om tilldelande av kontrakt måste dessa myndigheter uppge för anbudsgivarna de ”huvudsakliga skälet, eller skälen, varför anbudet inte var det anbud som valdes”. De upphandlande myndigheterna ska ”så snart som det är praktiskt möjligt, och senast inom 15 dagar” efter det att en begäran inkommit underrätta de anbudsgivare vars anbud har förkastats om ”utformningen av och de relativa fördelarna med det antagna anbudet”. Fristen är 14 dagar, räknat från dagen för delgivning av tilldelandebeslutet. Enligt kommissionens mening innebär detta att tidsfristen redan kan ha gått ut vid den tidpunkt som en anbudsgivare vars anbud förkastats erhåller fullständig information om skälen till detta.

Kommissionen hävdar, vad avser de förfaranden som omfattas av direktiven 2004/17/EG och 92/13/EEG, att de regler som uppställs i irländsk lagstiftning om underrättelse av anbudsgivarna begränsar tillgången till effektiva rättsmedel för de anbudsgivare vars anbud förkastats och är inte förenligt med direktiven 89/665/EEG och 92/13/EEG, såsom de har tolkats av domstolen.


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (EUT L 134, s. 114).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (EUT L 134, s. 1).

(3)  Rådets direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra författningar för prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten (EGT L 395, s. 33; svensk specialutgåva område 6, volym 3, s. 48).

(4)  Rådets direktiv 92/13/EEG av den 25 februari 1992 om samordning av lagar och andra författningar om gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna (EGT L 76, s. 14; svensk specialutgåva, område 6, volym 3, s. 127).

(5)  C-81/98 – Alcatel Austria AG m.fl., Siemens AG Österreich, Sag-Schrack Anlagentechnik AG mot Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr – dom av den 28 oktober 1999.

(6)  C-212/02 – Kommissionen mot Republiken Österrike – dom av den 24 juni 2004.